Drob­nosti, ktoré robia Apple výni­moč­ným

Martin Bohunický / 16. septembra 2015 / Tools a produktivita

Apple je známy svo­jou šia­le­nou posad­nu­tos­ťou detailmi. A nako­niec sú to práve tie detaily, ktoré Apple tak odli­šujú od kon­ku­ren­cie. Nie­ktoré z týchto drob­ností sú veľmi uži­točné, iné sú len čisto koz­me­tické. Bez ohľadu na to, každá z nich dodáva značke hod­notu. Sku­točne, Apple sa vie s dizaj­nom fakt vyhrať — ako by pove­dal John Ham­mond v prvom Jur­skom parku, “na ničem sme neše­třili.” Tu je nie­koľko detai­lov, ktoré si mnoho z nás na prvý pohľad nevšimne, no predsa tam sú a robia Apple úžas­ným.

Dýcha­júce svie­telko

Apple si paten­to­val “Bre­at­hing Sta­tus LED Indi­ca­tor” v roku 2002. Je to bli­ka­júci indi­ká­tor v móde spánku, ktorý simu­luje ryt­mus dýcha­nia — čo má psy­cho­lo­gický efekt.

Ven­ti­lá­tor — gen­tle­man

Ak máš novší Mac, máš mož­nosť využí­vať hla­sové prí­kazy. Aby ťa ven­ti­lá­tor nebo­daj neru­šil, Apple auto­ma­ticky pri tvo­jich prí­ka­zoch zníži jeho výkon.

Slnečné žia­re­nie na zemi

Ak si v Apple mapách nasta­víš sate­litné vide­nie a poriadne odzo­omu­ješ, uvi­díš v reál­nom čase, ako sa po zemi pohy­buje slnečný svit.

Múdry Caps Lock

Koľ­ko­krát sa ti stalo, že si omy­lom pri písaní zmač­kol Caps Lock? A ako často ho pri­tom reálne využí­vaš? Ak máš Mac­book Air, dobre vieš, že na akti­vá­ciu Caps Locku potre­bu­ješ tla­čidlo podržať dlh­šie, náhodné stla­če­nia už nehro­zia.

Kvit­núca kve­tina na Apple Watch

Na tvo­jich hodin­kách si si asi vši­mol kvit­núcu bielu ružu. V sku­toč­nosti nejde o ani­má­ciu, ale o súbor 24,000 foto­gra­fií, pri­čom celý pro­ces trval tak­mer 290 hodín.

Polo­vica jablka

Ak si si kedysi pri­dal web­stránku Apple do zálo­žiek, ako favi­con sa pri nej uká­zalo jablko, teda pres­nej­šie ohry­zok. Dnes už tam náj­deš len polo­vicu z neho — ako spo­mienku na Ste­vea Jobsa, pre­tože firma bez neho je už len polo­vičná.

Otvá­ra­nie jed­ným prs­tom

Mac­book Air má špe­ciálny povrch, vďaka kto­rému ho doká­žeš otvo­riť jed­ným prs­tom.

Vir­tu­álne odrazy

Od iOS6 pri­dal Apple na tla­čidlá vir­tu­álne odrazy slnka. Ak tele­fón naklo­níš, obja­víš mágiu. Odrazy sa sku­točne menia.

Plá­va­júca medúza

Tak, ako pri kvit­nú­cej kve­tine, tak aj táto pôso­bivá medúza nie je žiadna počí­ta­čová ani­má­cia. Apple pri­sta­vil do svojho štú­dia poriadne veľkú vaňu, vho­dilo do nej nie­koľko rôz­nych dru­hov medúz a zazne­me­ná­valo ich pohyb v neuve­ri­teľ­ných 300 sním­koch za sekundu. 

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)