Dron môže vyma­zať všet­ky míny sve­ta do desia­tich rokov

Richard Vitkovský / 15. mája 2017 / Tech a inovácie

zdroj: massoudhassani.blogspot.com

Míny. Kaž­do­roč­ne majú na sve­do­mí živo­ty nevin­ných. Manu­ál­ne odstra­ňo­va­nie je nároč­né a živo­tu nebez­peč­né. Pred­po­kla­dá sa, že po celom sve­te ich je rozt­rú­se­ných viac ako 110 mili­ó­nov. Dva­ja bra­tia si však pove­da­li dosť a na ich odstrá­ne­nie plá­nu­jú využí­vať špe­ciál­ny dron. 

Dro­ny už dáv­no nepat­ria medzi hrač­ky pre deti. Teda, ak sa nebe­rú do úva­hy lac­né mini dro­ny za pár dolá­rov. Naj­mo­der­nej­šie kvad­ro­kop­té­ry totiž doká­žu veľ­mi veľa. Pou­ží­va­jú sa hlav­ne na fil­mo­va­nie a tiež na pre­ná­ša­nie men­ších bre­mien. Dva­ja bra­tia z kra­ji­ny, kde je aj v 21. sto­ro­čí veľ­mi horú­co, Afga­nis­ta­nu, chcú svo­jou troš­kou pris­pieť k vyš­šej bez­peč­nos­ti nie­len svo­jej vlas­ti, ale aj celé­ho sve­ta, a tak zachrá­niť desiat­ky tisíc živo­tov roč­ne.

Nebez­pe­čen­stvo na kaž­dom kro­ku

Množ­stvo mín, kto­ré zostá­va­jú v zemi ako násle­dok dlho­trva­jú­cich kon­flik­tov, nie je vôbec ľah­ké nájsť. Nebez­pe­čen­stvo výbu­chu tak stá­le trvá. A ver, že stú­piť na mínu nie je žiad­na sran­da. Bra­tia Mas­soud and Mah­mud Has­sa­ni, pôvo­dom z Afga­nis­ta­nu, by o tom vede­li roz­prá­vať. To, čo vide­li za mla­dých čias, ich nene­cha­lo chlad­ný­mi i napriek tomu, že vo svo­jej domov­skej kra­ji­ne už dáv­no neži­jú.

kvadrokoptéra

zdroj foto­gra­fie: kickstarter.com

Z bez­pe­čia Holand­ska pred­sta­vi­li svoj­ho „niči­te­ľa mín.“ V sku­toč­nos­ti je dron nasle­dov­ní­kom ich prvé­ho poku­su. Ten­to má podo­bu gule vytvo­re­nej z bam­bu­su, pohá­ňa­nej vet­rom a rútia­cej sa neo­hro­ze­ne po míno­vom poli zane­chá­va­júc za sebou zni­če­né míny. Dopĺňa ho navi­gá­cia, kto­rá si ukla­dá vyčis­te­né ces­ty. Zau­jí­ma­vé je, že toto rie­še­nie vychá­dza z det­skej hrač­ky, s kto­rou sa Mas­soud hrá­val ako malý chla­pec, a kto­rú mu čas­to unie­sol vie­tor rov­no na míno­vé polia.

Dron „niči­teľ“ nemá s mína­mi zľu­to­va­nie

Nasle­dov­ník, kto­rý ničí míny zo vzdu­chu, bol vyví­ja­ný počas dvoch rokov. Roz­diel je v tom, že jeho efek­ti­vi­ta je omno­ho vyš­šia. Explo­zív­ny dron so šies­ti­mi rotor­mi a tro­mi výmen­ný­mi nad­stav­ca­mi doká­že vyčis­tiť zamo­re­né úze­mie až dvad­sať­krát rých­lej­šie ako kon­ku­renč­né výrob­ky. Kapi­tál potreb­ný na rea­li­zá­ciu pri­tom ostá­va omno­ho niž­ší. Fun­gu­je úpl­ne jed­no­du­cho. Pomo­cou GPS sa zma­pu­je úze­mie. Násled­ne sa ske­nu­je detek­to­rom kovov. Na loka­li­zo­va­né míny sa pomo­cou tre­tie­ho nad­stav­ca umiest­nia mini nálo­že a bum. Hoto­vo.

Pre porov­na­nie: ruč­né odstra­ňo­va­nie mín sa pohy­bu­je v cene 1 000 dolá­rov za 1 kus, ale cena lie­ta­jú­ce­ho stro­ja je pri­tom oko­lo 1 100 dolá­rov. A je posta­ra­né o celé míno­vé pole. O tom, čo sa viac opla­tí, netre­ba pochy­bo­vať. Bra­tia majú sme­lé vízie. Chcú, aby armá­da tisí­cov dro­nov odstrá­ni­la všet­ky míny sve­ta do desia­tich rokov. Poda­rí sa im to?

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)