Dubaj plá­nuje posta­viť novú naj­vy­šiu budovu na svete!

Filip Mosnár / 12. apríla 2016 / Zaujímavosti

Dubaj plá­nuje posta­viť naj­vy­šiu budovu na svete, ktorá má zosmieš­niť Burj Kha­lifa. Celý pro­jekt by sa mal vyšpl­hať do výšky jed­nej miliardy ame­ric­kých dolá­rov.

Nová veža má vyrásť upro­stred nového cen­tra, ktoré má niesť meno Dubai Creek Har­bour. Sta­vi­te­lia sa plá­nujú inšpi­ro­vať Baby­lon­skými visu­tými záh­ra­dami, ktoré pat­ria medzi sedem divov sta­rého sveta. Roz­hodli sa však pri­dať vymo­že­nosti ako naprí­klad rotačné bal­kóny, čo asi v sta­ro­veku nemali.

Moha­med Alab­bar, pred­seda Emír­skych majet­kov, sľú­bil, že presná výška bude pred­sta­vená počas ofi­ciál­nej cere­mó­nie. Oča­káva však, že zatieni vrchol Burj Kha­lifa, ktorá má 828 met­rov a stála jeden a pol miliardy.

dubai1

Táto ohromná stavba má byť “darom mestu” pred rokom 2020, kedy mesto hostí Veľ­trh nehnu­teľ­ností a roz­voja. Tento odvážny pro­jekt pove­die švaj­čiar­sko-talian­ský archi­tekt, San­tiago Calat­rava Valls. Všetky odhady ohľa­dom budovy sú zatiaľ nepod­lo­žené, avšak pred­po­kladá sa, že na budove sa bude nachá­dzať mimo ostat­ných aj 18 – 20 poschodí s reštau­rá­ciami, butikmi a hote­lom.

Dizajn by mal evo­ko­vať mina­ret, ktorý je k zem­skému povr­chu pri­chy­tený káb­lami. Budeme sle­do­vať, či sa stane kon­ku­ren­ciou pre plá­no­vaný čín­sky pro­jekt s náz­vom Sky-Mile, ktorý pre­ko­náva výšku Burj Kha­lifa dvoj­ná­sobne a má byť minia­túr­nym mes­tom v roku 2045.

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie a foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)