Dvad­siat­nici, nepre­mr­hajte svoju mla­dosť: Pár drob­ných zmien môže zaru­čiť celo­ži­votný úspech!

Martin Bohunický / 20. november 2015 / Tools a produktivita

To, ako strá­viš svoj život po dvad­siatke má naj­väčší vplyv na to, kým celý život budeš — z pohľadu osob­ného, aj z pohľadu pro­fe­si­onál­neho.

Nie je náhoda, že dvad­siate roky života sa často nazý­vajú aj “defi­nu­júce desať­ro­čie”. Možno to znie desivo, no ak vieš čo máš robiť, môžeš zo svo­jej mla­dosti vyťa­žiť do zbytku života maxi­mum. Dal som dokopy pár rád, ktoré by si mal nasle­do­vať. Ak to zvlád­neš, možno ťa čaká celo­ži­votný úspech.

1. Začni si zapi­so­vať svoje ciele

Vieš koľko per­cent ľudí si zapi­suje svoje ciele? 2. A vieš ktorí sú to? Tí úspešní.

Aby si si bol istý, že tvoje sny nie su len fan­ta­zí­ro­va­ním, napíš na papier zoznam všet­kého, čo by si chcel dosiah­nuť a ako by si sa k tomu mohol dostať.

2. Vykašli sa na svoje ego

Nemal by si dovo­liť svo­jej pýche, aby ti stála v ceste. Vždy maj otvo­renú myseľ pre iné vide­nie sveta. Nauč sa zabiť svoje ego. Ego ťa osle­puje a odra­dzuje obrov­ských mož­ností. Čo ak nie sú veci také, ako sa na prvý pohľad zdá? Alebo čo ak robíš chybu ty? Pri­znať si tieto veci je oslo­bo­dzu­júce.

3. Začni čítať

Za pár mesia­cov kva­lit­ného číta­nia sa vieš naučiť viac, ako za celé roky na stred­nej či vyso­kej. Nech­cem teraz deba­to­vať o kva­lite vzde­lá­va­nia, no číta­nie je skve­lým spô­so­bom ako sa naučiť oveľa viac, ako ti zvy­čajne pro­fe­sor povie. 

4. Pre­staň žiť život nie­koho iného

Je naj­jed­no­duch­šie ria­diť sa podľa oča­ká­vaní a hod­nôt iných. No pokiaľ to budeš robiť takto, nikdy nebu­deš sám so sebou spo­kojný. Ak je jedna vec, ktorá by ti mohla pomôcť v živote, tak je to táto: Ži život podľa vlast­ných pra­vi­diel.

5. Kašli na minu­losť

Sú dva typy ľudí: Tí, ktorí žijú v minu­lostí a tí, ktorí žijú v budúc­nosti. Ani jedno nie je ide­álne. V kaž­dom prí­pade to nie je o tom, aby si neľu­to­val nie­ktoré roz­hod­nu­tia, je to o tom, aby si k sebe za ne nepre­cho­vá­val nená­visť. Nauč sa odpus­tiť si. Už vieš, že to nabu­dúce môžeš uro­biť lep­šie. 

6. Ukáž ľuďom, že ich máš rád

Malé gestá, milé slová. Nie je to o neus­tá­lej pozor­nosti, je to o spô­sobe, ako uká­zať tomu dru­hému, že je pre teba dôle­žitý. 

7. Sta­raj sa o svoje zdra­vie

Keď si raz zni­číš svoje zdra­vie, je ťažké to zvrá­tiť. Mnohí šty­rid­siat­nici by všetky svoje peniaze vyme­nili za zdra­vie. Pra­vi­delne cvič, ide­álne tak, aby ťa to bavilo. Zní­žiš tak šance, že to vzdáš.

8. Pýtaj sa

Čím viac sa budeš pýtať, tým viac roz­diel­nych per­spek­tív dosta­neš. Každý by mal svoj život obo­ha­co­vať myš­lien­kami a názormi iných. Navyše, takáto forma zve­da­vosti posil­ňuje vzťahy.

9. Nauč sa variť

Nauč sa variť aj pre iných. Možno žiješ sám, no s postu­pom času sa k tebe pridá žena a deti — ovlá­dať schop­nosť vare­nia sa ti hodí. A to neho­vo­rím o tom, že je to lac­nej­šie a zdrav­šie.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)