Dvaja Slováci odkúpili licenciu na Babetu, aby túto legendu priniesli v ekologickej verzii

Linda Cebrová / 6. januára 2019 / Biznis

  • To­máš a Ma­tej majú pod kríd­lami hneď tri vlastné značky
  • Ok­rem úspe­chu v mód­nom prie­mysle majú ví­ziu pre­ra­ziť aj v ob­lasti mest­skej do­pravy
  • Na trh idú vrá­tiť le­gen­dárnu Ba­betu, no v eko­lo­gic­kej ver­zii
zdroj: Startitup
  • To­máš a Ma­tej majú pod kríd­lami hneď tri vlastné značky
  • Ok­rem úspe­chu v mód­nom prie­mysle majú ví­ziu pre­ra­ziť aj v ob­lasti mest­skej do­pravy
  • Na trh idú vrá­tiť le­gen­dárnu Ba­betu, no v eko­lo­gic­kej ver­zii

To­máš Sle­bod­ník a Ma­tej Be­lica, dvaja mladí Slo­váci, sto­jaci hneď za nie­koľ­kými úspeš­nými pro­jek­tami, z kto­rých dva pri­ná­šajú uni­kátne ob­le­če­nie vy­ro­bené na Slo­ven­sku. Ich pod­ni­ka­nie však ani zďa­leka nie je po­sta­vené len na mód­nom od­vetví.

Všetko to za­čalo po stred­nej škole, kedy To­máš a Ma­tej vy­tvo­rili vlastnú lo­kálnu značku KERE. Tá si za krátky čas do­ká­zala okolo seba vy­tvo­riť skalnú zá­kladňu fa­nú­ši­kov. V rámci KERE dvaja Ko­ši­ča­nia po­nú­kajú li­mi­to­vané kúsky ob­le­če­nia s di­zaj­nom z dielne mla­dých umel­cov nie­len z Ko­šíc.

To­máš a Ma­tej však chceli expan­do­vať s ich pro­duk­tami aj mimo Ko­šíc či za hra­nice kra­jiny. Pred­sta­vili preto cel­kom nový kon­cept, ktorý na trh pri­nie­sol to, čo tu do­po­siaľ chý­balo. Vznikla preto ďal­šia značka KROY, v rámci kto­rej vy­rá­bajú ob­le­če­nie pre­pá­ja­júce tra­dí­cie a tech­no­ló­gie. Ide o takz­vané smart­wear – ob­le­če­nie s po­wer ban­kou, blu­e­to­ot­hom či inými „fí­ču­rami.“

Ďal­šou znač­kou je Bi­kere – ob­chod s elek­tro bi­cy­klami, ktorý má pred se­bou sľubnú bu­dúc­nosť. To­máš a Ma­tej majú to­tiž v pláne pod znač­kou Bi­kere vy­rá­bať vlastné mo­dely elek­tro bi­cyk­lov. Za­kla­da­te­lia Bi­kere sú toho ná­zoru, že bu­dúc­nosť pre­pravy v mes­tách môže byť z veľ­kej časti po­sta­vená aj na elek­tro bi­cyk­loch. Pri pre­mýš­ľaní o ďal­šom po­sune ich pro­jektu, pod­ni­ka­vým Ko­ši­ča­nom na­padlo prísť na trh s nie­čím, čo bude pri­naj­men­šom tak úspešné ako dnes už le­gen­dárna Ba­beta.

„Preto som sa išiel po­zrieť ako je na tom táto značka a či by som ju ne­mo­hol od­kú­piť. Zis­til som, že Ba­beta skra­cho­vala, je v kon­kurze a tak ďa­lej. Naj­dô­le­ži­tej­šia vec, ktorú som zis­til je však to, že ochranná známka Ba­bety vy­pr­šala po 40-tich ro­koch. Tak som ju okam­žite za­re­gis­tro­val za pri­bližne 160 eur,“ ho­vorí To­máš pre Star­ti­tup.

To­máš s Ma­te­jom dnes už pra­cujú na di­zajne a geomet­rii Ba­bety bu­dúc­nosti. Môžu sa po­chvá­liť aj pr­vými 3D mo­delmi a do nie­koľ­kých me­sia­cov chcú za­čať aj so sa­mot­nou svý­ro­bou. Prvý pro­to­typ elek­tric­kej Ba­bety by sa mal  na trhu ob­ja­viť už v roku 2019.

 

Pridať komentár (0)