Dvaja Slováci si otvorili originálny food truck, v ktorom experimentujú s pouličným jedlom

Ema Stanovská / 12. januára 2019 / Food biznis

  • Už pár me­sia­cov mô­žeme v uli­ciach Bra­ti­slavy stre­tá­vať nový food truck Ponk Ulice
  • Ju­raj a Vlado vám v ňom na­ser­ví­rujú mä­sové send­viče, do­máce ces­to­viny, ta­lian­ske špe­cia­lity aj „bubble waffle“
  • Obaja majú skú­se­nosti v kva­lit­nou gas­tro scé­nou, k spo­loč­nému pro­jektu ich na­viedla firma, ktorá im uká­zala, ako gas­tro biz­nis ro­biť nechcú
zdroj: Ponk Ulice (FB)
  • Už pár me­sia­cov mô­žeme v uli­ciach Bra­ti­slavy stre­tá­vať nový food truck Ponk Ulice
  • Ju­raj a Vlado vám v ňom na­ser­ví­rujú mä­sové send­viče, do­máce ces­to­viny, ta­lian­ske špe­cia­lity aj „bubble waffle“
  • Obaja majú skú­se­nosti v kva­lit­nou gas­tro scé­nou, k spo­loč­nému pro­jektu ich na­viedla firma, ktorá im uká­zala, ako gas­tro biz­nis ro­biť nechcú

Kto stojí za food truc­kom Ponk Ulice? Ste vy­učení ku­chári alebo „iba“ nad­šenci dob­rého jedla?

Za týmto pro­jek­tom stoja „nad­šenci“ s pät­násť­roč­nou pra­xou v gas­tro­nó­mii a s vý­uč­nými lis­tami. Ju­raj pô­vodne pra­co­val ako čaš­ník a bar­man, ne­skôr na­do­bu­dol skú­se­nosti s „Fine Din­ning“ scé­nou a pô­so­bil v bra­ti­slav­skej re­štau­rá­cii Fou Zoo. Ja (Vlado) som ku­chár, ktorý si svoje roky od­krú­til na stá­žach v An­glicku, Fran­cúz­sku a Ra­kúsku. V Bris­tole som s ka­ma­rá­tom vlast­nil ka­via­reň a pe­ká­reň. O pár ro­kov ne­skôr som sa však roz­ho­dol vrá­tiť späť na Slo­ven­sko, aby som uká­zal, že aj doma vieme ro­biť dobré gas­tro. S Ju­ra­jom som sa spoz­nal vo firme, ktorá nám uká­zala, ako gas­tro biz­nis ro­biť nech­ceme. Od­vtedy sa ťa­háme po mes­tách s na­ším mod­rým au­tom.

Váš food truck sa ob­ja­vuje v uli­ciach Bra­ti­slavy za­tiaľ iba pol roka. Ako ste za­čí­nali?

Za­čiatky boli ťaž­šie ako sme si mys­leli. Pr­votná idea bola po­sta­viť food truck, ktorý bude od­rá­žať to, akí sme a čo chceme ro­biť. To zna­mená pri­pra­vo­vať jedlo, ktoré je roz­ma­nité, pes­tré a dobré, no nie stro­jené ako v nie­kto­rých re­štau­rá­ciách. Krátko nato sme za­čali s na­ším au­tom vy­rá­žať do bra­ti­slav­ských ulíc, aby sme zis­tili, ako za­re­a­guje slo­ven­ské pub­li­kum. Prišli sme však na to, že Slo­váci food truc­kom ešte ne­dô­ve­rujú tak, ako je tomu na­prí­klad v New Yorku či Lon­dýne. Po­stupne si nás však za­čali vší­mať a po­mohlo nám aj množ­stvo ak­cií, na ktoré cho­díme. Sme však na trhu ešte len veľmi krátko na to, aby sme si mohli po­ve­dať, že sme úspešní. No ro­bíme všetko preto, aby sme sa úspeš­nou fir­mou stali.

Prečo by si hladný Bra­ti­slav­čan mal z tak ši­ro­kej po­nuky po­u­lič­ných je­dál vy­brať práve Vás?

Ja ne­ho­vo­rím, čo by si mal vy­brať a čo nie. Ni­kdy ne­tvr­díme, že my sme tí naj­lepší. Čo však vieme je to, že keď člo­vek pri­stúpi k nášmu okienku, za­kaž­dým od­íde spo­kojný, či už si dá ces­to­viny, ša­lát, wafflu alebo san­dwich. Pro­dukty vzni­kajú na­šimi ru­kami a v na­šej cen­trál­nej ku­chyni, a tak vždy presne vieme, čo ob­sa­hujú. Sna­žíme sa za­kaž­dým vy­ho­vieť zá­kaz­ní­kovi a do­ká­žeme aj na­rýchlo vy­s­kla­dať niečo, čo nie je v po­nuke.

V po­nuke máte rôzne jedlá od cia­batty cez ces­to­viny až po waffle. Máte však ne­jakú vlastnú špe­cia­litu, ktorú ne­po­núka žiadna iná stre­et­fo­odová pre­vádzka v Bra­ti­slave?

Mys­lím, že všetko, čo po­nú­kame, je tak tro­chu ori­gi­nálne a špe­ciálne. Ešte som na Slo­ven­sku ne­vi­del food truck, v kto­rom by ručne ro­bili vlastné ces­to­viny aj omáčky. To isté platí aj pre naše hong-kongské waffle. Ni­kde inde som ich ne­re­gis­tro­val, no krátko po tom, čo s nami Gur­máni ulice uro­bili krátky roz­ho­vor sa za­čali ob­ja­vo­vať ako huby po daždi. Vý­ni­močné sú aj naše san­dwi­che. Tie ob­sa­hujú mäso, ktoré pre­chá­dza až pät­násť­ho­di­no­vou te­pel­nou úp­ra­vou. Ve­rím, že ori­gi­na­lita je u nás viac ako na mieste.

Veľkú časť Va­šej po­nuky tvo­ria jedlá ta­lian­skej ku­chyne ako por­chetta či do­máce ces­to­viny. Prečo ste si na­po­kon ne­za­lo­žili čisto „ta­lian­sky“ food truck?

Nech­ceme sa na nič lin­ko­vať, mi­lu­jeme ku­chyňu takú, aká je a radi sa s jed­lom hráme. Zbož­ňu­jeme kom­bi­no­vať rôzne ku­chyne a chute, na­prí­klad naše Pas­trami s wa­sabi ma­jo­né­zou spája ži­dov­skú a ázij­skú ku­chyňu. Za­lo­žiť ta­lian­sky food truck by bolo možno štý­lové, ale aj ob­me­dzu­júce.

Ako ste prišli na ná­pad uro­biť z ces­to­vín stre­et­fo­odové jedlo?

Na to už prišli ľu­dia dávno pred nami. My sme chceli iba na­šej kra­jine uká­zať, že po­u­ličné jedlo ne­musí nutne zna­me­nať „vo­pchá­čik“ či mastnú ci­gán­sku v žemli. Veľa stán­kov či food truc­kov po­núka na­prí­klad pá­rance či ha­lušky, aj to sú ces­to­viny.

Kde ste sa na­učili pri­pra­vo­vať tieto jedlá?

Ja som sa veľa na­učil od ta­lian­skych trat­to­rií, fran­cúz­skych bis­tier a „bras­se­ries“. V tých, v kto­rých som pra­co­val som zís­kal veľa cen­ných rád od ko­le­gov, ktorí mi vy­svet­lili, čo ro­biť, aby jedlo bolo čo na­jau­ten­tic­kej­šie. Ju­raj si pre­šiel kva­lit­nou ško­lou a má veľa skú­se­ností. Väč­ši­nou sa teda do­pra­cu­jeme ku skve­lému vý­sledku.

Čo by ste ve­deli po­ve­dať o kva­lite Va­šich su­ro­vín?

Mäso, ktoré po­u­ží­vame väč­ši­nou po­chá­dza od poc­ti­vých slo­ven­ských mä­sia­rov. Vý­nim­kou je na­prí­klad ho­vä­dzie, ktoré ob­čas do­vá­žame z Ra­kúska a je veľmi kva­litné. Rov­nako po­u­ží­vame vý­lučne se­zónnu a čerstvú ze­le­ninu. V zime je to zlo­ži­tej­šie, no aj tak sa sna­žíme, aby naše pro­dukty boli čo naj­kva­lit­nej­šie.

Vi­dieť Vás mô­žeme vždy na inom mieste v Bra­ti­slave, ale aj v iných slo­ven­ských mes­tách. Ako na Vaše jedlo re­a­gujú ľu­dia z rôz­nych častí Slo­ven­ska? Na akých ak­ciách sa Vám darí naj­lep­šie?

Darí sa nám v pod­state všade. Ľu­dia re­a­gujú na­ozaj úžasne a to aj na­priek tomu, že ve­ľa­krát ne­ve­dia, čo ku­pujú. Por­chetta väč­šine ľudí veľa ne­ho­vorí, ale keď im vy­svet­líme, že ide o roz­pa­dá­va­júci sa bô­čik s pes­tom, cit­ró­nom a ru­ko­lou, ne­majú zá­brany, či už sú to ľu­dia z Me­dzi­la­bo­riec alebo Bra­ti­slavy. Dobré jedlo sa pre­dáva vždy a všade.

Food trucky ako Ve­gan Ki­osk či NY City Cor­ner majú svoje stále miesto na Ka­men­nom ná­mestí. Ne­bolo by aj pre Vás vý­hod­nej­šie, keby Vaši zá­kaz­níci vždy ve­deli, kde vás nájdu?

Sa­moz­rejme, už dlho hľa­dáme ne­jaké teplé mies­tečko pre náš food truck, no nie je to jed­no­du­chá zá­le­ži­tosť, a to ne­ho­vo­rím len o fi­nan­ciách. Ale ne­zú­fame, snáď sa čo­skoro niečo nájde aj pre náš Ponk.

Je va­ším cie­ľom ka­menná pre­vádzka?

Na­ším cie­ľom je to, aby nám práca pri­ná­šala ra­dosť a aby sme do­ká­zali uspo­ko­jiť chu­ťové po­há­riky ľudí aj na tomto pre­pl­ne­nom trhu. Za­tiaľ nám to ide lep­šie, ako sme si mys­leli. Ak sa pod­mienky zme­nia a bu­deme mu­sieť uva­žo­vať o ka­men­nej pre­vádzke, uro­bíme všetko pre to, aby sme to do­tiahli do konca.

Čo by ste od­ká­zali ľu­ďom, ktorí si pod poj­mom „po­u­ličné jedlo“ pred­sta­via iba hot dog či nudný ham­bur­ger?

Ne­mô­žeme ľu­ďom dik­to­vať, čo majú jesť a čo nie. Mí­ňajú svoje ťažko za­ro­bené pe­niaze, tak mu­sia sami naj­lep­šie ve­dieť, do čoho ich chcú in­ves­to­vať. Ale jedno je isté, ži­vot je prí­liš krátky na to, aby ľu­dia jedli z food truc­kov len bur­gre a hot dogy.

 

Pridať komentár (0)