Dve Slovenky si v Bratislave otvorili malú botanickú záhradu, ktorá je pastvou pre oči

Alexandra Valkova / 4. februára 2019 / Rozhovory

  • Bo­ta­ni­cal lab je prvý ne­tra­dičný plant store v Bra­ti­slave a my sme sa ku nim vy­brali na náv­števu
  • Na naše otázky od­po­ve­dali obi­dve ma­ji­teľky Bo­ta­ni­cal lab, Lenka Már­földy a Zuzka Mly­ná­rová
  • Tieto mladé in­špi­ra­tívne pod­ni­ka­teľky si bu­deš môcť už čo­skoro vy­po­čuť na­živo
zdroj: Startitup
  • Bo­ta­ni­cal lab je prvý ne­tra­dičný plant store v Bra­ti­slave a my sme sa ku nim vy­brali na náv­števu
  • Na naše otázky od­po­ve­dali obi­dve ma­ji­teľky Bo­ta­ni­cal lab, Lenka Már­földy a Zuzka Mly­ná­rová
  • Tieto mladé in­špi­ra­tívne pod­ni­ka­teľky si bu­deš môcť už čo­skoro vy­po­čuť na­živo

S kon­cep­tom pre­daja rast­lín ste prišli ako jedny z pr­vých na Slo­ven­sku. Boli ste pred tým „kla­sické“ kve­ti­nár­stvo?

Lenka: Na za­čiatku sme mali viac re­za­ných kve­tov, ale kon­cept bol rov­naký. Od no­vého roku sme sa za­me­rali tak­mer vý­hradne na iz­bové rast­liny a te­rá­riá, pre­tože sme po­čas roku zis­tili, že sa chceme viac špe­cia­li­zo­vať práve na tento seg­ment.

Ako ste pre­šli do tohto no­vého kon­ceptu a ako kon­cept vy­zerá?

Zuzka: Na za­čiatku to bol flo­ral con­cept store a až tento rok sme sa zme­nili na plant con­cept store. Po­stupne sme išli akoby viac na ze­leno, práve kvôli tomu, že re­zané kviety sme na­ozaj vy­pus­tili a po­nuku sme ob­me­dzili iba na su­šené kviety a ze­lené listy, ako na­prí­klad euka­lyp­tus, ktoré vy­dr­žia dl­h­šie a ne­vy­ho­dia sa rýchlo do koša. Táto fi­lo­zo­fia zni­žo­va­nia od­padu a upcyk­lo­va­nia je nám veľmi blízka a sna­žíme sa ju vy­uží­vať aj v na­šich te­rá­riách.

Kto vás k zmene kon­ceptu „pri­nú­til“? Boli to zá­kaz­níci?

Lenka: Mys­lím si, že to bolo tak „50 na 50“. Tento kon­cept je bližší srdcu nám aj na­šim zá­kaz­ní­kom. Za­čali mať väčší zá­u­jem práve o rast­liny a te­rá­riá. Na za­čiatku sme ne­ve­deli, aká bude odozva od ľudí a skú­šali sme. Mali sme zo všet­kého niečo, až sme po­stupne ten vý­ber zú­žili.

Čomu všet­kému sa ok­rem pre­daja v ka­men­nej pre­dajni ve­nu­jete?

Zuzka: Ve­nu­jeme sa za­ria­ďo­va­niu in­te­ri­é­rov, spo­lu­pra­cu­jeme s ar­chi­tektmi, ro­bíme burzy iz­bo­vých rast­lín, te­rá­ri­ové works­hopy.

Ako vy­ze­rajú tieto works­hopy? 

Lenka: Odo­hrá­vajú sa u nás, priamo v ka­men­nej pre­dajni. Works­hopy ro­bie­vame pri­bližne 4-krát do me­siaca. Vy­rá­bame tu rôzne typy a veľ­kosti te­rá­rií, čo sa od­ráža aj na cene jed­not­li­vých works­ho­pov. Tak­tiež ro­bie­vame aj väč­šie ex­terné eventy pre rôzne firmy.

Váš Bo­ta­ni­cal Lab je ot­vo­rený viac ako rok. Ako hod­no­títe prvý rok na trhu?

Zuzka: Mys­lím si, že nad oča­ká­va­nia. Ľu­dia nás va­ro­vali, aby sme sa prvý rok sna­žili pre­žiť a vy­dr­žať. Bolo to ur­čite ná­ročné, no vy­dr­žali sme, pre­tože nás to baví a vi­díme v tom zmy­sel.

Pred tým, ako ste si ot­vo­rili Bo­ta­ni­cal Lab, ste pô­so­bili jedna v škols­tve a druhá v PR agen­túre. Aká bola pre vás táto zmena, keďže ste od­išli z úplne iného pro­stre­dia do sveta bo­ta­niky?

Lenka: Ja som štu­do­vala de­jiny ume­nia a gra­fický di­zajn a po tej vi­zu­ál­nej stránke ma to ťa­halo práve k rast­li­nám, či už pro­stred­níc­tvom fo­to­gra­fie alebo gra­fic­kých spra­co­vaní.

Zuzka: S Len­kou sme si vku­sovo sadli. Roz­prá­vali sme sa o mož­nos­tiach vy­tvo­riť niečo svoje a zis­tili sme, že máme po­dobné vní­ma­nie. Celé to prišlo spon­tánne. Zo za­čiatku sme sa sú­stre­dili na re­zané kviety, pre­tože sme vi­deli veľkú dieru na trhu. Od za­čiatku sme sa však rov­nako za­čali ve­no­vať aj te­rá­riám a na­vzá­jom sme sa obo­ha­co­vali a stále sa vzde­lá­vali.

Kde hľa­dáte in­špi­rá­ciu?

Zuzka: His­tó­ria rast­lin­ných te­rá­rií siaha až do 19. sto­ro­čia, takže v za­hra­ničí to fun­guje už dávno, len sa to ne­dos­talo k nám.

Máte v tom čo ro­bíte kon­ku­ren­ciu?

Zuzka: Po nás za­čali vzni­kať rôzne po­dobné pro­dukty, ale každá kon­ku­ren­cia je zdravá. Mys­lím si však, že na Slo­ven­sko sme s ta­kýmto kon­cep­tom prišli ako prví.

Ok­rem rast­lín pre­dá­vate aj iný sor­ti­ment. Čo to presne je a má to ne­jaký sú­vis s bo­ta­ni­kou?

Lenka: Všetky naše pro­dukty sú sú­čas­ťou jed­not­ného kon­ceptu, ktorý je za­me­raný na bo­ta­niku. Na­šim cie­ľom bolo vy­tvo­riť akúsi malú bo­ta­nickú záh­radu, do kto­rej keď člo­vek príde, nájde všetko, čo sa týka rast­li­niek a bo­ta­niky. Od iz­bo­vej alebo črep­ni­ko­vej rast­linky, cez te­rá­rium, ja­pon­skú ko­ke­damu až po knihy, di­zaj­nové pro­dukty a koz­me­tiku, ktorá je za­me­raná na prí­rodný zá­klad.

Kto sú vaši do­dá­va­te­lia?

Lenka: Máme slo­ven­ské, české, fran­cúz­ske, an­glické, dán­ske vý­robky. Sna­žíme sa byť pro­európ­sky a pod­po­ru­jeme pri­márne na­šich pes­to­va­te­ľov.

Vaša ka­menná pre­dajňa sa na­chá­dza v cen­tre mesta na Mic­kie­wic­zo­vej ulici. Ako ste sa do­stali k to­muto pries­toru?

Zuzka: Tento pries­tor bol v tom čase, keď sme niečo hľa­dali, aku­rát do­stupný. My sme hľa­dali presne niečo také, čo bude re­la­tívne blízko cen­tra a nie veľmi veľké. Môj ka­ma­rát, Pa­vol Pri­by­li­nec, ktorý je ar­chi­tekt, nám na­vrhol, ako to tu môže vy­ze­rať a tak sme to skú­sili a dnes sme tu, v ta­komto pries­tore. Celé to bola tí­mová práca, ľu­dia s kto­rými sme ko­mu­ni­ko­vali v tom vi­deli od za­čiatku po­ten­ciál.

Aké máte plány na rok 2019? Chys­táte sa na ne­jaké veľké ak­cie?

Lenka: Tento rok sme roz­behli spo­lu­práce s rôz­nymi lo­kál­nymi di­zaj­nérmi, ktorí majú blízko k tomu „plant svetu“. Chceme sa viac ve­no­vať spo­lu­prá­cam a pop-upom, ktoré bu­deme pre­zen­to­vať u nás v ka­men­nej pre­dajni. Tak­tiež si pri­pra­vu­jeme e-shop, ktorý snáď čo­skoro spus­tíme. Te­šíme sa, že sme boli po­zvané ako spí­kerky na Fes­ti­val prí­le­ži­tostí Pro­fe­sia days, kde bu­deme vy­stu­po­vať v rámci dis­ku­sie na tému mla­dých pod­ni­ka­te­ľov.

Zuzka: Bu­deme pri­dá­vať aj ďal­šie works­hopy a nie len te­rá­ri­ové. Bu­deme ľudí učiť úplne zá­klady, ako na­prí­klad správne pre­sá­dzať rast­linky a tiež bu­deme roz­ši­ro­vať náš sor­ti­ment o rôzne ďal­šie pro­dukty. Naše pro­dukty chceme pris­pô­so­biť mes­tkému člo­veku. Preto sme si aj vy­brali túto lo­ka­litu.

Ak vás prí­beh Bo­ta­ni­cal Lab zau­jal a radi by ste sa do­zve­deli viac o tom, ako sa dá na­štar­to­vať úspešná firma vo dvo­j­ici a s kon­cep­tom, ktorý je na Slo­ven­sku nový, Lenku Már­földy a Zuzku Mly­ná­rovú si mô­žete vy­po­čuť na vlastné uši už 7. marca v Bra­ti­slave na fes­ti­vale prí­le­ži­tostí Pro­fe­sia days. Vstu­penky sú za­darmo, stačí sa iba re­gis­tro­vať.

Tento člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Pro­fe­sia days.

Pridať komentár (0)