E-bike, kto­rého by mala byť plná Bra­ti­slava

Nikola Brehová / 8. júla 2016 / Business

S bicyk­lom sa väč­šine z nás spá­jajú veselé či dob­ro­družné prí­behy z det­ských čias. Potom prišla túžba po aute, tom naj­lep­šom, najk­raj­šom, naj­mo­der­nej­šom. Časom sa však k bicyk­lo­va­niu vráti tak­mer každý “dospe­lák”.

Čím je mesto, v kto­rom bývaš väč­šie, tým je jeho doprava kom­pli­ko­va­nej­šia a pre­sun z jed­ného miesta na druhé trvá dlh­šie. V Bra­ti­slave sa člo­vek často do práce pre­súva aj hodinu, hlavne pokiaľ sa potre­buje dostať z jed­ného konca na druhý. Naprí­klad taká trasa z Vra­kune do Dúb­ravky môže byť hotový záži­tok úplná kata­strofa.

Elby je e-bike, ktorý vychá­dza na svetlo sveta v júli. Vynašli ho Frank Stro­nach a Fred Gingl — obaja odbor­níci z auto­moto prie­myslu.

Elby vyzerá skvele a je sku­točne kva­litný. Výhody tohto e-biku vraj člo­vek pochopí ihneď ako má mož­nosť na ňom jaz­diť. Patrí k tým naj­lep­ším, aké na európ­skom trhu môžeš nájsť a do práce sa na ňom vieš dostať suchý.

elbycov

Spo­loč­nosť pro­pa­guje Elby ako celo­sve­tovo prvý uni­ver­zálny bicy­kel s asis­ten­ciou pedá­lo­va­nia. Rám a vidly sú vyro­bené z hli­ní­ko­vej zlia­tiny, váži pri­bližne 22kg a pre­dá­vať sa bude za nece­lých 3600 eur.

Elby jemne zrých­ľuje, jed­no­du­cho sa ovláda a vďaka svo­jej veľ­kosti má niž­šie polo­žené ťažisko a kva­litné pneuma­tiky.

Na Elby sedíš pomerne vysoko a vzpria­mene, teda aspoň v porov­naní so štan­dard­ným bicyk­lom, čo ale má byť až prek­va­pivo pohodlné. Prak­tic­kou výho­dou je to, že lep­šie vidíš na cestu a záro­veň si aj ty lep­šie vidi­teľný v pre­mávke. Okrem toho je jed­no­du­ché na tento e-bike nasad­núť aj zosad­núť, pre­tože nemá hornú rúru.

Elby má zaliaty BionX D-séri­ový 500-watový motor, ktorý je pohá­ňaný líti­ovo-ióno­vou baté­riou. Elby pri­sľú­bila aj 9-stup­ňovú pre­vo­dovku. Okrem toho má byť naj­väč­šou výho­dou práve asis­ten­cia pedá­lo­va­nia. V zásade to zna­mená, že sa roz­beh­neš ako na kla­sic­kom bicykli a môžeš si pal­com regu­lo­vať motor a pohy­bo­vať sa pomo­cou neho. Druhý spô­sob, ako akti­vo­vať motor vyskú­šaš tak, že dáš bicy­kel do pohybu pomo­cou nôh, stla­číš regu­lá­tor motora a ideš.

elby

Naj­väč­šia rých­losť, ktorú môžeš pro­stred­níc­tvom motora na Elby dosiah­nuť je 20km/h, ale ak k tomu začneš poriadne šlia­pať, pôj­deš rých­lej­šie. Je to však skôr na tvo­jej kon­dí­cii vzhľa­dom na váhu bicykla.

Ďalej je tu otázka baté­rie. Pri jej dobí­janí máš dve mož­nosti. Prvou je nabí­ja­nie pomo­cou sie­ťo­vého kábla a dru­hou je vybra­tie baté­rie z kos­try a nabí­ja­nie doma alebo v práci. Dĺžka nabí­ja­nia je 5 hodín.

elbybat

Na Elby sú Tek­tro brz­diace disky, ktoré zabez­pe­čia brz­de­nie v kaž­dej situ­ácii.

elby disky

Počí­tač ti uka­zuje rých­losť, prie­mernú rých­losť, vzdia­le­nosť od cieľa, cel­kovú vzdia­le­nosť, stav baté­rie a sig­na­li­zá­ciu sve­tiel. Namiesto počí­tača si na Elby môžeš pri­pev­niť aj svoj smart­fón. Časom bude dostupná aj apli­ká­cia.

elby comp

Elby má aj rege­ne­ra­tívnu fun­kciu – jej akti­vá­ciou dobí­jaš baté­riu počas jazdy. To zna­mená, že ener­gia, ktorá vzniká pri jaz­dení sa vra­cia späť do bicykla. Zvy­čajne túto fun­kciu využi­ješ ces­tou z kopca.

Svetlá sú kva­litné a výborne osvet­ľujú cestu. Zapneš si ich naraz jedi­ným tla­čid­lom.

elbysvetlo

Počas tep­lých let­ných dní by bolo fajn pre­pra­vo­vať sa do práce inak ako autom alebo auto­bu­som. Ďal­šou voľ­bou, ktorá pri­chá­dza do úvahy, je logicky bicy­kel, ale ten je neprak­tický, pre­tože prí­deš do práce celý spo­tený a zadý­chaný. E-bike Elby sa teda javí ako skvelé rie­še­nie. Ako všetko, aj tento bicy­kel, má svoje výhody aj nevý­hody. Jeho kúpa by bola väč­šou inves­tí­ciou a je potrebné si zvá­žiť jeho skla­do­va­nie doma, pre­tože váži pod­statne viac ako bežný bicy­kel a nosiť ho nie­koľko poschodí každý deň v pane­láku bez výťahu asi nie je dobrý nápad.

Ak by sa ale e-bike v Bra­ti­slave uchy­til, zna­me­nalo by to odľah­če­nie a urých­le­nie dopravy (hlavne ran­nej a poobed­nej špičky) a do budúcna aj skva­lit­ne­nie infra­štruk­túry pre cyk­lis­tov v našom hlav­nom meste.

elbyposl

zdroj:businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)