Eisen­ho­we­rov Mat­rix: skve­lá metó­da, kto­rá ti ušet­rí množ­stvo času

Henrieta Balázsová / 20. apríla 2017 / Lifehacking

Dwight David Eisen­ho­wer bol 34. pre­zi­den­tom USA. Prá­ve jeho záslu­hou boli v tom čase v USA pri­ja­té mno­hé popu­lár­ne opat­re­nia, ako naprí­klad obme­dze­nie štát­nej kon­tro­ly v hos­po­dár­stve, zní­že­nie daní, či regu­lá­cia miezd. Okrem toho však mal na sta­ros­ti aj celú Kolum­bij­skú uni­ver­zi­tu, zau­jí­mal sa o efek­tív­ne využí­va­nie obno­vi­teľ­ných zdro­jov, no zastu­po­val aj nie­koľ­ko fun­kcií v armá­de. Pýtaš sa, ako mohol byť takým úspeš­ným a pred­sa všet­ko stí­hať? Odpo­ve­ďou je jedi­né slo­vo: PRI­ORI­TY.

Dwight Eisen­ho­wer mal v otáz­ke pri­orít jas­no. Prá­ve vďa­ka tomu doká­zal úspeš­ne zastá­vať toľ­ko fun­kcií a neus­tá­le sa nie­čo­mu veno­vať. Ak teda chceš zís­kať viac času — či už pre­to, aby si mal viac pries­to­ru na svo­je koníč­ky, ale­bo by si chcel roz­be­hnúť neja­ký vlast­ný biz­nis, ten­to model je pre teba ako stvo­re­ný. Svoj názov nesie po svo­jom tvor­co­vi a nazý­va sa Eisen­ho­we­rov Mat­rix.

Čo je dôle­ži­té je zried­ka nalie­ha­vé. Čo je nalie­ha­vé je zried­ka dôle­ži­té.“ — Dwight Eisen­ho­wer

Ako si si už iste mno­ho­krát vši­mol, dni si veľa­krát zapĺňa­me úlo­ha­mi, kto­ré vlast­ne vôbec nie sú dôle­ži­té a v ničom nás nepo­sú­va­jú ďalej. Zabú­da­me si totiž určiť pri­ori­ty, a prá­ve s tým ti Eisen­ho­we­rov Mat­rix pomô­že.

Zdroj: unsplash.com

Skôr, ako si túto metó­du vyskú­šaš však urob dve veci:

  • Pop­re­mýš­ľaj, aké sú tvo­je život­né cie­le a napíš si ich na papier. Zahrň do nich ako tie krát­ko­do­bé (napr. vyhľa­dať si vyho­vu­jú­ci jazy­ko­vý kurz), tak aj dlho­do­bé (napr. stať sa inter­ným pre­kla­da­te­ľom v neja­kej fir­me).
  • Na dru­hý papier si napíš všet­ky úlo­hy, kto­ré by si mal v tebou urče­nom hori­zon­te spl­niť. Je len na tebe, či pôj­de o 1 deň, 1 týž­deň či 1 mesiac. Neza­bud­ni ale na nič, zoznam musí obsa­ho­vať ako tvo­je pra­cov­né úlo­hy, tak aj akti­vi­ty, kto­rým sa venu­ješ vo svo­jom voľ­nom čase.

Násled­ne si všet­ky úlo­hy (s pri­hliad­nu­tím na svo­je cie­le) roz­deľ do 4 kate­gó­rií, kto­ré Eisen­ho­we­rov Mat­rix urču­je:

  1. Dôle­ži­té a nalie­ha­vé: tie­to sú tvo­jou pri­ori­tou, urob ich pre­to ihneď.
  2. Menej nalie­ha­vé ale dôle­ži­té: tie­to naplá­nuj. Zatiaľ ich nerob, no urči si, kedy ich uro­bíš.
  3. Menej dôle­ži­té ale nalie­ha­vé: ak sa dá, dele­guj ich.
  4. Nena­lie­ha­vé a nedô­le­ži­té: nerob ich vôbec.

Zdroj: thenextweb.com

Je pri­tom doká­za­né, že ľudia venu­jú väč­ši­nu svoj­ho času veciam, kto­ré síce sú dôle­ži­té, ale nie nalie­ha­vé (3. oblasť). Tvo­jím cie­ľom by pre­to malo byť odstrá­niť úlo­hy, kto­ré spa­da­jú do 3. a 4. oblas­ti. Ak to doká­žeš, zosta­ne ti ove­ľa viac času na seba, na veci, kto­ré máš rád a takis­to na tie, na kto­rých naozaj zále­ží.

Zdroj: thenextweb.com 

Pridať komentár (0)