Eisen­ho­we­rov Mat­rix: skve­lá metó­da, kto­rá ti ušet­rí množ­stvo času

Henrieta Balázsová / 20. apríla 2017 / Lifehacking

Dwight David Eisen­ho­wer bol 34. pre­zi­den­tom USA. Prá­ve jeho záslu­hou boli v tom čase v USA pri­ja­té mno­hé popu­lár­ne opat­re­nia, ako naprí­klad obme­dze­nie štát­nej kon­tro­ly v hos­po­dár­stve, zní­že­nie daní, či regu­lá­cia miezd. Okrem toho však mal na sta­ros­ti aj celú Kolum­bij­skú uni­ver­zi­tu, zau­jí­mal sa o efek­tív­ne využí­va­nie obno­vi­teľ­ný­ch zdro­jov, no zastu­po­val aj nie­koľ­ko fun­kcií v armá­de. Pýtaš sa, ako mohol byť takým úspeš­ným a pred­sa všet­ko stí­hať? Odpo­ve­ďou je jedi­né slo­vo: PRI­ORI­TY.

Dwight Eisenhower mal v otázke priorít jasno. Práve vďaka tomu dokázal úspešne zastávať toľko funkcií a neustále sa niečomu venovať. Ak teda chceš získať viac času - či už preto, aby si mal viac priestoru na svoje koníčky, alebo by si chcel rozbehnúť nejaký vlastný biznis, tento model je pre teba ako stvorený. Svoj názov nesie po svojom tvorcovi a nazýva sa Eisenhowerov Matrix.

„Čo je dôležité je zriedka naliehavé. Čo je naliehavé je zriedka dôležité.“ - Dwight Eisenhower

Ako si si už iste mnohokrát všimol, dni si veľakrát zapĺňame úlohami, ktoré vlastne vôbec nie sú dôležité a v ničom nás neposúvajú ďalej. Zabúdame si totiž určiť priority, a práve s tým ti Eisenhowerov  Matrix pomôže.

Zdroj: unsplash.com

Skôr, ako si túto metódu vyskúšaš však urob dve veci:

  • Popremýšľaj, aké sú tvoje životné ciele a napíš si ich na papier. Zahrň do nich ako tie krátkodobé (napr. vyhľadať si vyhovujúci jazykový kurz), tak aj dlhodobé (napr. stať sa interným prekladateľom v nejakej firme).
  • Na druhý papier si napíš všetky úlohy, ktoré by si mal v tebou určenom horizonte splniť. Je len na tebe, či pôjde o 1 deň, 1 týždeň či 1 mesiac. Nezabudni ale na nič, zoznam musí obsahovať ako tvoje pracovné úlohy, tak aj aktivity, ktorým sa venuješ vo svojom voľnom čase.

Následne si všetky úlohy (s prihliadnutím na svoje ciele) rozdeľ do 4 kategórií, ktoré Eisenhowerov Matrix určuje:

  1. Dôležité a naliehavé: tieto sú tvojou prioritou, urob ich preto ihneď.
  2. Menej naliehavé ale dôležité: tieto naplánuj. Zatiaľ ich nerob, no urči si, kedy ich urobíš.
  3. Menej dôležité ale naliehavé: ak sa dá, deleguj ich.
  4. Nenaliehavé a nedôležité: nerob ich vôbec.

Zdroj: thenextweb.com

Je pritom dokázané, že ľudia venujú väčšinu svojho času veciam, ktoré síce sú dôležité, ale nie naliehavé (3. oblasť). Tvojím cieľom by preto malo byť odstrániť úlohy, ktoré spadajú do 3. a 4. oblasti. Ak to dokážeš, zostane ti oveľa viac času na seba, na veci, ktoré máš rád a takisto na tie, na ktorých naozaj záleží.

Zdroj: thenextweb.com 

Pridať komentár (0)