Elek­trické autá typu SUV, ktoré budú čoskoro rea­li­tou

Richard Vitkovský / 19. marca 2017 / Auto

Novým míľ­ni­kom v oblasti cest­nej dopravy bude pohon áut na elek­trickú ener­giu. Prvé las­to­vičky už bráz­dia cesty aj na Slo­ven­sku. Naj­zná­mej­šie elek­trické auto sveta je určite z dielne Elona Muska, avšak to sa postupne môže zme­niť s prí­cho­dom nových mode­lov áut od zná­mych výrob­cov.

Mer­ce­des, BMW, Volk­swa­gen, Audi, Jaguar a ďalší známi výrob­co­via postupne skáču na novú vlnu a v prie­behu pár rokov ich elek­trické autá určite uvi­díme nie­kde na ces­tách. Zau­jí­mavé je, že všetky chys­tané modely budú typu SUV, čo je v období poklesu pre­daja seda­nov určite dob­rým kro­kom. Autá s väč­ším obje­mom a schop­nos­ťou zvlád­nuť ľahký terén prosto letia. Pozrime sa teraz na 9 zna­čiek a ich plány, ktoré v budúc­nosti možno pekne zamie­šajú karty v tejto oblasti.

Elek­trické autá plá­no­vané v najb­liž­ších rokoch:

Tesla Model Y

Medzi prvými výrob­cami elek­tric­kých SUV, samoz­rejme, nemôže chý­bať ťahúň medzi elek­tric­kými autami: firma Tesla. Chystá sa pre­ra­ziť s novou radou s náz­vom Y, ktorá doplní svojho pred­chodcu model X. O tomto kom­pakt­nom SUV sa zatiaľ veľa nevie. Na základne hmlis­tých vyjad­rení Elona Muska však možno pred­po­kla­dať mož­nosť nasa­de­nia urči­tých prv­kov a tech­no­ló­gií. Ako naprí­klad vyklá­pa­teľné dvere, prí­padne stre­cha auta pokrytá solár­nym pane­lom. Je tu aj mož­nosť plno­hod­not­ného auto­nóm­neho ria­de­nia. To by bolo určite hitom.

elektrické autá

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Volk­swa­gen ID

Volk­swa­gen tiež nespí na vav­rí­noch a pred­sta­vil návrh svojho vysní­va­ného autíčka. Toto auto s veľ­kos­ťou Volk­swa­genu Golf by malo prísť na trh v roku 2020. Plá­no­vaná je aj ver­zia s auto­nóm­nym ria­de­ním, ale až v roku 2025. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že pri auto­nóm­nom móde ria­de­nia sa volant ukryje v palub­nej doske. Dojazd má byť tiež krá­ľov­ský — až 600 kilo­met­rov - a zapla­tíš za neho cenu rov­na­júcu sa Golfu.

Hyun­dai

Elek­trické autá nedajú spá­vať ani značke Hyun­dai, ktorá chystá svoj SUV model, o kto­rom sa mnoho nevie. Vie sa len to, že dojazd by mal byť okolo 320 kilo­met­rov. A svetlo sveta uzrie okolo roku 2018.

Opatrný Ben­tley

Chys­ta­ných elek­tric­kých mode­lov SUV je naozaj mnoho, takže aj značka ako Ben­tley má v pláne ukro­jiť si kúsok koláča pre seba. Avšak v tábore firmy vládne neis­tota. Hyb­rid alebo plno­hod­notný elek­trický pohon? Dote­raz bola firma známa SUV s kla­sic­kými spa­ľo­va­cími motormi. Takže s úpl­ným pre­cho­dom na elek­trinu sa až tak nepo­náhľa.

elektrické autá

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Odvážny Ford

Ford je opak značky Ben­tley. Namiesto opatr­nosti volia tak­tiku „sko­čiť do toho po hlave“ a to doslova. Do pia­tich rokov uvedú až 13 mode­lov elek­tric­kých auto­mo­bi­lov. Z toho jedno bude práve tajomné SUV-čko, ktoré bude mať dojazd na baté­riu 382 kilo­met­rov. Uve­dené bude na všetky významné trhy, takže tešiť sa môže Európa, Severná Ame­rika a Ázia.

BMW X3 SUV

Je to isté! Toto obľú­bené vozidlo tak­tiež dostane elek­tric­kého brata, a to už v roku 2020. Pred­chá­dzať mu bude v roku 2019 „jed­no­hubka“ v podobe elek­tric­kého modelu Mini Cooper.

elektrické autá

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Troj­mo­to­rové Audi

Audi e-tron bude troj­mo­to­rové masívne SUV, zatiaľ čo súčasný Tesla model X má len dva motory, každý pre jednu nápravu. Audi pri­dalo na zadnú nápravu o jeden naviac. Vďaka tomu bude možno výkon­nej­šie, avšak počet osôb, ktoré je schopné odviezť, sa scvr­kol na 4. Nezačne sa však vyrá­bať skôr ako v roku 2018. Baté­ria sa vybije po 498 kilo­met­roch.

Mer­ce­des EQ

Mer­ce­des pred­sta­vil na auto­sa­lóne v Paríži svoju pred­stavu o budúc­nosti. Model s náz­vom EQ, nazý­vaný aj „Tesla kil­ler“, sa začne vyrá­bať v roku 2019. Dojazd bude podobný ako u Audi. Celému inte­ri­éru bude domi­no­vať 24 pal­cový displej, ktorý bude zobra­zo­vať všetky dôle­žité údaje. Doč­káme sa aj urči­tých auto­nóm­nych fun­kcií. Auto auto­ma­ticky pris­pô­sobí dyna­miku jazdy a rých­losť pred pre­jaz­dom zákru­tami.

elektrické autá

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Šelma od Jagu­ára

I-PACE. Taký je názov chys­ta­ného elek­tric­kého SUV od firmy Jaguar. Kto­vie, možno sa bude vyrá­bať aj na Slo­ven­sku. S dojaz­dom 354 kilo­met­rov nebude pat­riť medzi špičku. Čo však stráca na dojazde, to si vynah­radí parád­nym dizaj­nom. Dva motory zrých­lia auto na 96-kilo­met­rovú rých­losť za 4 sekundy. Cel­kový výkon je 400 koní. Vyrá­bať sa začne v roku 2018.

elektrické autá

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Elek­trické autá sa konečne v pre­behu rokov stanú dostup­nej­šími aj pre oby­čaj­ných ľudí. Či sa masovo roz­ší­ria však ukáže až budúc­nosť.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)