Elektrické kolobežky stupňujú konflikt v doprave. Ministerstvo vnútra chce upraviť cestný zákon

Lenka Sidorová / 19. októbra 2018 / Zo Slovenska

zdroj: flickr
  • Slo­vá­kov ro­zo­štváva zlá in­fra­štruk­túra
  • Zdá sa, že nie je inej cesty, ako vy­bu­do­vať cyk­lo­trasy

Na Slo­ven­sku sa stup­ňuje kon­flikt v do­prave. Čo­raz viac ľudí chce ísť sme­rom vy­spe­lej­ších kra­jín, hý­bať sa as­poň ces­tou do práce/z práce a ces­to­vať eko­lo­gicky, teda bi­cyk­lom alebo ko­lo­bež­kou, ktoré sa stá­vajú mi­mo­riadne po­pu­lárne. Av­šak títo ľu­dia ne­majú v do­prave na Slo­ven­sku žia­den pries­tor. Na ceste ich ohro­zujú autá a na chod­ní­koch zase oni ohro­zujú chod­cov, jed­no­du­cho chý­bajú nám cyk­lo­trasy, ktoré by celý kon­flikt ukon­čili.

Za­tiaľ čo cyk­lis­tom bráni po­u­ží­vať chod­níky zá­kon už dávno, ko­lo­bežky za­tiaľ  môžu, ale nie na dlho. Elek­trické ko­lo­bežky hne­vajú chod­cov ale dobrý po­cit z nich ne­majú ani vo­diči, kto­rým sa ob­čas pletú do cesty. Po­lí­cia s mi­nis­ter­stvom vnútra pre ne preto chystá zmeny v cest­nom zá­kone. Za­tiaľ ne­pre­behlo ani me­dzi­re­zortné pri­po­mien­ko­va­nie, ale no­vela ko­lo­bežky prav­de­po­dobne vy­káže z chod­ní­kov určí od akého veku budú po­vo­lené.

Elek­trické ko­lo­bežky môžu do­siah­nuť viac ako 25 ki­lo­met­rov za ho­dinu a v ru­kách ne­zod­po­ved­ných ľudí, môžu byť na­ozaj ne­bez­pečné, ale pus­tiť ich k au­tám asi bez­peč­nej­šie ne­bude. Viete si pred­sta­viť ko­lo­bežku me­dzi au­tami a au­to­busmi?

Pridať komentár (0)