Elektromobily nie sú také čisté ako sa zdá. Spaľovacie motory prekvapili výsledkami

Richard Vitkovský / 7. apríla 2018 / Auto

zdroj: flickr.com
  • K týmto prek­va­pu­jú­cim vý­sled­kom sa do­pra­co­vali au­tori štú­die z Ne­mecka
  • Vý­sledky pries­kumu prek­va­pili aj sa­mot­ných vý­rob­cov „ze­le­ných au­to­mo­bi­lov“

„Elek­tro­mo­bily sú bu­dúc­nos­ťou do­pravy,“ sna­žia sa nás pre­sved­čiť ich vý­rob­co­via. V čele tohto od­boja stojí vi­zi­onár Elon Musk. Elek­trické vo­zidlá sú podľa neho ne­vy­hnut­nos­ťou. Sú nie­len eko­lo­gické, ale zá­ro­veň aj rýchle a po­hodlné. Ne­smr­dia a ich mo­derné mo­tory sú ti­ché ako šum vánku. Ka­pa­cita ba­té­rií ute­šene na­rastá, takže ani do­jazd už nie je sla­bou strán­kou. V bu­dúc­nosti bu­deme môcť cho­diť na do­vo­lenky a spať za vo­lan­tom vďaka špič­ko­vému au­to­nóm­nemu ria­de­niu.

Podľa veľ­ko­hu­bých mar­ke­tin­go­vých pre­hlá­sení by sme mali hro­madne pre­dá­vať kla­sické au­to­mo­bily a za­me­niť ich za su­per­mo­derné elek­tro­mo­bily. Ako sa však uká­zalo s mo­der­nými vo­zid­lami to ne­musí byť až také ru­žové, ako sa zdá. Ich hlav­ným ťa­há­kom je eko­ló­gia, pre­tože pri jazde ne­pro­du­kujú žiadne škod­livé plyny, av­šak to ne­zna­mená, že sú eko­lo­gic­kej­šie.

Vyš­šie mo­dely elek­tro­mo­bi­lov po­ho­reli

Pa­ra­dox, ale je to tak. Túto te­óriu te­raz po­tvr­dili aj au­tori štú­die z ne­mec­kého au­to­k­lubu ADAC, ktorú zre­a­li­zo­vali v spo­lu­práci s Vý­skum­ným cen­trom ener­gie a ži­vot­ného pro­stre­dia v He­i­del­bergu. Štú­dia do­ká­zala, že vlast­níc­tvo ta­ké­hoto vo­zidla môže mať na ži­votné pro­stre­die omnoho horší do­pad, ktoré ne­vy­vá­žia ani nu­lové emi­sie.

Nejde to­tiž len o emi­sie, ide o celý ko­lo­beh, od vý­roby vo­zidla, až po jeho zlik­vi­do­va­nie. Zis­tilo sa, že elek­trické vo­zidlá vy­pro­du­kujú omnoho viac škod­li­vého CO2 (oxidu uhli­či­tého), než kla­sické „za­sta­rané“ spa­ľo­va­cie mo­tory. Ale pekne po­po­riadku. Naj­väč­ším prob­lé­mom je vý­roba sa­mot­ných ba­té­rií. Tá nie je vô­bec eko­lo­gická, a tak sa do ovzdu­šia do­stane ob­rov­ské množ­stvo oxidu uhli­či­tého. A to nie je všetko. Dru­hým prob­lé­mom je sa­motná elek­trická ener­gia, ktorá sa vy­rába pre­važne v uhoľ­ných elek­trár­ňach.

Pri zrá­taní všet­kých týchto úda­jov sa zis­tilo, že na­prí­klad ty­pický au­to­mo­bil s naf­to­vým mo­to­rom vy­pustí do ovzdu­šia 33 000 ki­lo­gra­mov oxidu uhli­či­tého po prej­dení 150 000 ki­lo­met­ro­vej vzdia­le­nosti. Inými slo­vami je to 219 gra­mov škod­li­vín na je­den ki­lo­me­ter. V prí­pade elek­tric­kého au­to­mo­bilu je to až 277 gra­mov na je­den ki­lo­me­ter. Naj­hor­šie sú na tom vo­zidlá, ktoré majú ba­té­rie s naj­väč­šou ka­pa­ci­tou. Teda vo­zidlá vyš­šej stred­nej triedy, ako na­prí­klad mo­dely od Tesly.

Men­šie elek­tro­mo­bily majú vý­hodu

Karta sa však ob­ra­cia v pros­pech elek­tro­mo­bi­lov niž­šej stred­nej triedy. Tu je si­tu­ácia opačná. V tomto prí­pade je množ­stvo emi­sií iba 150 gra­mov na ki­lo­me­ter. Na­opak ben­zí­nový mo­tor vy­pro­du­kuje až 201 gra­mov a naf­tový 186 gra­mov CO2 na ki­lo­me­ter.

Ako vi­díš, elek­tro­mo­bily majú svoje pre a proti. Pri vyš­ších mo­de­loch vy­pro­du­kujú viac škod­li­vých ply­nov ako autá so spa­ľo­va­cími mo­tormi. Niž­šie ver­zie elek­tro­mo­bi­lov s men­šími ba­té­riami majú na­opak na­vrch. Víťazs­tvo sa pre­klopí na stranu všet­kých elek­tro­mo­bi­lov až vtedy, keď sa vý­roba elek­tric­kej ener­gie po­treb­nej na ich po­hon bude re­a­li­zo­vať čisto eko­lo­gicky.

zdroj: cle­an­tech­nica.com

Pridať komentár (0)