Elon Musk: Auto­ma­ti­zá­cia urých­li nástup uni­ver­zál­ne­ho príj­mu

Richard Vitkovský / 5. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: commons.wikimedia.org

Nedáv­no sa konal sve­to­vý vlád­ny sum­mit v Duba­ji, kto­ré­ho sa zúčast­nil aj zná­my vizi­onár Elon Musk. Mal pred­náš­ku o tom, čomu bude­me musieť čeliť v budúc­nos­ti. Vyjad­ril oba­vy z ras­tu ume­lej inte­li­gen­cie a počí­ta aj so zme­nou na pra­cov­nom trhu vďa­ka postup­né­mu pre­cho­du na auto­ma­ti­zá­ciu v pod­ni­koch.

Elon Musk, osob­nosť, kto­rá v budúc­nos­ti mož­no zme­ní deji­ny. Keď už nie elek­tric­ký­mi auta­mi, tak urči­te svo­ji­mi plán­mi na ces­to­va­nie tem­ným ves­mí­rom. Jeho názo­ry na to, kam sa posu­nie­me o sto rokov, netre­ba brať na ľah­kú váhu. Na sum­mi­te v Duba­ji pri­šiel s vízia­mi, kto­ré vďa­ka pri­ro­dze­né­mu tech­no­lo­gic­ké­mu vývo­ju urči­te nasta­nú. Či to bude pres­ne o sto rokov ale­bo nie, ale nasta­nú.

Elon a vývoj ume­lej inte­li­gen­cie

Pod­ľa Elo­na môže byť ume­lá inte­li­gen­cia nie­len naším vyni­ka­jú­cim pomoc­ní­kom, ale aj nebez­pe­čím. Hlav­ne, ak pokro­čí tak ďale­ko, že pre­ko­ná ľud­stvo. Vte­dy pred­sta­vu­je pre nás, ako ľud­stvo, poten­ci­onál­ne nebez­pe­čen­stvo. Žeby sa časom spl­ni­li rôz­ne kata­stro­fic­ké pred­po­ve­de zo sci-fi fil­mov?

Mys­lím si, že by sme mali byť veľ­mi opatr­ní v tom, ako pou­ži­je­me ume­lú inte­li­gen­ciu a musí­me si byť istí, že vývo­já­ri sa nene­cha­jú nad­mie­ru uniesť vývo­jom. Nie­ke­dy sa totiž stá­va, že ved­cov prá­ca pohl­tí natoľ­ko, že si nedo­ká­žu uve­do­miť násled­ky toho, čo vlast­ne robia,“ pove­dal Elon.

Oba­vy z auto­ma­ti­zá­cie pod­ni­kov

Prob­lé­my môže spô­so­biť aj auto­ma­ti­zá­cia, vďa­ka kto­rej sa zvý­ši počet ľudí bez prá­ce. Jej naj­rých­lej­ší nástup bude v dopra­ve. Pod­ľa Elo­na to bude o nie­koľ­ko desia­tok rokov. V dobe, keď sa vyví­ja­jú plne auto­ma­ti­zo­va­né auto­mo­bi­ly, o tom netre­ba pochy­bo­vať. „Dvad­sať rokov je krát­ky čas na to, aby sme priš­li o 12 – 15 per­cent pra­cov­nej sily,“ pove­dal.

Elon Musk

zdroj foto­gra­fie: wikimedia.org

Auto­ma­ti­zá­cia bude nastu­po­vať nie­len v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le, ale postup­ne aj v iných odvet­viach. Robo­ty doká­žu odviesť prá­cu, kto­rú vyko­ná­va člo­vek, za zlo­mok času a omno­ho rých­lej­šie. Musk pred­po­ve­dá, že vlá­dy štá­tov budú musieť časom schvá­liť urči­tú kom­pen­zá­ciu pre ľudí, kto­rí v dôsled­ku auto­ma­ti­zá­cie nebu­dú môcť pra­co­vať. A nie­len to. Mno­ho ľudí vidí vo svo­jej prá­ci urči­tý zmy­sel. Tak­že člo­vek sa môže cítiť nepot­reb­ný.

Mno­hé kra­ji­ny už zača­li s pokus­mi finanč­ne kom­pen­zo­vať ľudí. Naprí­klad Fín­sko vypla­tí mesač­ne 560 EUR pres­ne dvom tisíc­kam vybra­tých Fínov. Ako tie­to poku­sy dopad­nú a či bude mož­né časom zaviesť ich aj celo­ploš­ne, uká­že až čas. Či sa však Elo­no­ve oba­vy napl­nia, nevie s isto­tou pove­dať nikto. Ale ako sa hovo­rí, tre­ba byť vždy pri­pra­ve­ný.

Zdroj: futurism.com

Pridať komentár (0)