Elon Musk a jeho kolo­ni­zá­cia Mar­su nabe­rá reál­ne kon­tú­ry

Timotej Vančo / 17. júna 2017 / Tech a inovácie

Elon Musk pred­sta­vil minu­lý rok svo­ju víziu medzi­pla­ne­tár­ne­ho ces­to­va­nia pomo­cou jeho spo­loč­nos­ti Spa­ceX. Pri­bliž­ný počet ľudí, kto­rí sa tam dosta­nú, bude pod­ľa jeho pred­po­kla­dov až rov­ný mili­ón.

Pred­sta­ve­nie toh­to plá­nu a jeho bodov, bolo pre Elo­na veľ­mi odváž­ne. Jed­ným z nich bol samot­ný plán, že Spa­ceX doká­že dostať až 1 mili­ón ľudí na „čer­ve­nú pla­né­tu“. Títo ľudia by mali slú­žiť, ako aký­si „zálož­ný plán“ ľud­stva.

Ďal­ším bodom tiež bolo, že cena dopra­vy jed­né­ho pasa­žie­ra bude stáť od 100 000 do 200 000 dolá­rov.

Naj­hor­šie bolo, že všet­ky tie­to infor­má­cie spo­lu s pre­zen­tá­ci­ou vydal nie­koľ­ko týž­dňov potom, ako vybuch­la rake­ta od Spa­ceX.

Nedáv­no Musk napí­sal nový doku­ment, v kto­rom načr­tol naj­nov­šiu ver­ziu svo­jej vízie pre ces­to­va­nie na Mars.

foto: commons.wikimedia.com

Jeho nápad bol pub­li­ko­va­ný v júno­vom vyda­ní, aka­de­mic­ké­ho časo­pi­su New Spa­ce. Člá­nok sa zdá byť tvo­re­ný a upra­vo­va­ný súhr­nom Mus­ko­vých roz­ho­vo­rov zo sep­tem­bra. Musk v tex­te opi­su­je jeho argu­ment, že doká­že tisíc­ná­sob­ne zní­žiť nákla­dy opä­tov­ným pou­ží­va­ním rake­ty na ves­mír­ne lety. Doku­ment tiež obsa­hu­je popi­sy skor­ších návrhov obrov­skej koz­mic­kej lode, kto­rú plá­nu­je postup­ne začať budo­vať.

Napriek tomu, že nedáv­na pub­li­ká­cia neob­sa­hu­je prí­liš veľa nových detai­lov, sta­lo sa nie­koľ­ko dôle­ži­tých uda­los­tí od pôvod­nej Mus­ko­vej pre­zen­tá­cie.

foto: simple.wikipedia.org

Musk v októb­ri počas zasad­nu­tia Ask Me Anyt­hing na Red­di­te, hovo­ril o nových mož­nos­tiach (ale­bo ino­vá­cii) jeho pôvod­né­ho plá­nu. Načr­tol nový štvor­stup­ňo­vý pro­ces obý­va­nia Mar­su a tiež vysvet­lil, ako na pla­né­te vytvo­rí pali­vo a vzduch. Ďalej odha­lil názov jeho hlav­nej lode, kto­rá tam ľudí dopra­ví. Jej meno by malo byť „zla­té srd­ce“.

Musk v pre­ja­ve tiež zve­rej­nil svo­je plá­ny a potvr­dil exis­ten­ciu obrov­skej pali­vo­vej nádr­že pre svo­ju koz­mic­kú loď, kto­rá pole­tí na Mars. Musk potvr­dil, že táto kolo­sál­na nádrž, vyro­be­ná výluč­ne z uhlí­ko­vých vlá­kien, úspeš­ne pre­šla veľ­kým tla­ko­vým tes­tom.

video: gfycat.com

Spo­loč­nosť Spa­ceX tak­tiež zvy­šu­je nábor nových zamest­nan­cov. V mar­ci mala otvo­re­ných až 473 pozí­cií. Mno­ho ľudí je odhod­la­ných pra­co­vať pre Spa­ceX a pomá­hať Mus­ko­vi kolo­ni­zo­vať čer­ve­nú pla­né­tu.

Najb­liž­šie plá­ny Spa­ceX a Mus­ka sme­ru­jú k spus­te­niu ich naj­väč­šej ves­mír­nej rake­ty, Fal­con Hea­vy. Na zákla­de dosiaľ dostup­ných infor­má­cií, by Fal­con Hea­vy mal prvý­krát štar­to­vať v tom­to sep­tem­bri. Ak pôj­de všet­ko pod­ľa plá­nu, v roku 2018 by mal Fal­con Hea­vy dostať už dve mož­né zákaz­ky.

Zdroj člán­ku: Businessinsider.com

Pridať komentár (0)