Elon Musk má riešenie, ako zachrániť obrovské problémy Tesly

Richard Vitkovský / 13. júna 2018 / Zaujímavosti

zdroj: flickr
  • Elon Musk sa tento rok ne­chystá vy­uží­vať pe­niaze no­vých in­ves­to­rov, a to aj na­priek ich ex­trémne rých­lej spot­rebe
  • Spo­lieha sa na sú­časné zdroje. Ok­rem toho verí, že sa mu po­darí do­stať do zisku už v tre­ťom štvrť­roku
  • Toto od­mie­ta­nie no­vých pe­ňazí však môže byť plá­nom, ako vy­pro­vo­ko­vať veľ­kého in­ves­tora z Číny

V au­to­mo­bilke Tesla to už pár me­sia­cov žije ruš­ným ži­vo­tom. Vše­tok tento zhon vzni­kol kvôli prob­lé­mom s vý­ro­bou chys­ta­ného au­to­mo­bilu ur­če­ného pre ši­rokú ve­rej­nosť. Mo­del 3, ktorý bol pred­sta­vený v roku 2016 si pre­dob­jed­nalo okolo 400 000 zá­u­jem­cov. Toto je však ofi­ciálne číslo zve­rej­nené sa­mot­nou Tes­lou.

V sku­toč­nosti bol po­čet pre­dob­jed­ná­vok omnoho vyšší. Ne­doč­kaví zá­kaz­níci ča­kali a ča­kali, ale po ich no­vu­čič­kom au­to­mo­bile ne­bolo ani chýru ani sly­chu, a tak za­čali vy­jad­ro­vať svoju ne­spo­koj­nosť. Na vý­voj si­tu­ácie za­re­a­go­vali aj in­ves­tori, ktorí sa za­čali pý­tať, čo sa vlastne deje.

Sprá­va­nie Tesly bolo to­tiž veľmi zau­jí­mavé a zá­kaz­níci ne­ve­deli na čom vlastne sú. Aby Elon ukľud­nil roz­váš­ne­ných in­ves­to­rov, roz­ho­dol sa ko­nať. Do konca júna sa roz­ho­dol vy­rá­bať 5000 ku­sov vo­zi­diel týž­denne, a preto okam­žite zvý­šil vý­robu a pri­jal no­vých pra­cov­ní­kov. Pra­cuje sa to­tiž v ne­pretr­ži­tej pre­vádzke. Sa­motný Musk sa pri­znal, že vo firme zvykne spá­vať na ne­po­hodl­nom gauči. Toto ex­trémne opat­re­nie sa však ne­mi­nulo účin­kom. Za­čiat­kom ap­ríla tohto roka sa po­da­rilo do­siah­nuť na métu 2000 ku­sov týž­denne.

Tesla po­tre­buje ob­rov­ský ka­pi­tál

Dnes je to už 3000 ku­sov týž­denne. Či sa po­darí do konca vy­stú­piť na 5000 ku­sov je otázne, za po­kus to však stojí. Elon sa roz­ho­dol ne­pri­jí­mať pre tento rok žiadne fi­nančné po­nuky od in­ves­to­rov. Práve pre­daj Mo­delu 3 by mo­hol po­slú­žiť ako zdroj fi­nan­cií. Elon si je dob­rým fi­nanč­ným vý­sled­kom na­toľko istý, že ho opäť po­tvr­dil na vý­roč­nom stret­nutí ak­ci­oná­rov, ktoré sa ko­nalo mi­nulý týž­deň. Tesla v sú­čas­nosti dis­po­nuje ho­to­vos­ťou vo výške troch mi­liárd do­lá­rov. Z nich však ob­rov­skou rých­los­ťou ukra­juje pro­duk­cia Mo­delu 3.

Vy­soká spot­reba pe­ňazí však môže byť cie­le­ným plá­nom Muska, nech to znie ako­koľ­vek šia­lene. Tri mi­liardy to­tiž podľa mno­hých ana­ly­ti­kov ne­sta­čia. Tesla by po­tre­bo­vala ďal­ších mi­ni­málne 10 mi­liárd do­lá­rov, aby do­ká­zala fun­go­vať najb­liž­šie roky. Au­to­mo­bilka ok­rem toho plá­nuje prie­nik na čín­sky trh, kde by sa jej da­rilo ešte viac ako v ob­rov­skej kon­ku­ren­cii v Ame­rike.

Elon plá­nuje vy­bu­do­vať nové vý­robné haly Gi­ga­fac­tory práve v Číne a Európe. Stia­hnu­tie fi­nan­cií na mi­ni­mum by tak mohlo vy­pro­vo­ko­vať ne­ja­kého veľ­kého čín­skeho in­ves­tora, ktorý by sa roz­ho­dol in­ves­to­vať po­riadne šia­lenú sumu. Či sú tieto od­hady vše­ve­dia­cich ana­ly­ti­kov správne ukážu najb­liž­šie roky.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com , bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)