Elon Musk je naj­ge­niál­nej­ší pre­daj­ca auto­mo­bi­lov, aký kedy žil

Simona Hanzelová / 31. októbra 2016 / Business

Elon Musk, kto­rý sto­jí na čele Tes­la Motors a postup­ne celý svet pre­svied­ča o tom, že budúc­nosť auto­mo­bi­lo­vé­ho prie­mys­lu leží v elek­tro­mo­bi­loch, pra­vi­del­ne čelí via­ce­rým kri­ti­kom a nepraj­nos­ti kon­ku­ren­cie. Hoci via­ce­rí naj­mä v súvis­los­ti s obrov­ský­mi inves­tí­cia­mi a zlou finanč­nou situ­áci­ou Tes­ly zastá­va­jú názor, že by sa mal vzdať vede­nia spo­loč­nos­ti, Musk napriek tomu všet­kým doka­zu­je, že je naj­lep­ším pre­daj­com áut, aký kedy žil. Naj­nov­šie prek­va­pil aj Wall Stre­et.

Auto­mo­bil­ka Tes­la za tre­tí štvrť­rok vyka­zu­je zisk na akciu 0,71 dolá­ra (0,65 EUR). Spo­loč­nosť v stre­du, 26. októb­ra ozná­mi­la, že jej trž­by v tre­ťom štvrť­ro­ku pred­sta­vu­jú až 2,3 miliar­dy dolá­rov (2,1 miliárd EUR), čo je ove­ľa viac, ako pôvod­ne oča­ká­va­li ana­ly­ti­ci, kto­rí spo­loč­nos­ti pred­po­ve­da­li veľ­kú stra­tu. Tes­la má tak za sebou svoj naj­zis­ko­vej­ší štvrť­rok vôbec.

Oča­ká­va­ný Model 3, kto­ré­ho ambí­ci­ou je ovlád­nuť maso­vý trh, pred­sta­vu­je pre Elo­na Mus­ka z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka jed­nu z naj­väč­ších pri­orít, keď­že jeho vízi­ou je stla­čiť cenu dolu tak, aby sa elek­tro­mo­bi­ly sta­li ceno­vo dostup­ný­mi pre širo­kú verej­nosť. Pre­daj­ná cena toh­to zatiaľ naj­do­stup­nej­šie­ho elek­tro­mo­bi­lu od Tes­ly je 35 000 dolá­rov, čo je prilb­liž­ne 32 000 EUR, a dopo­siaľ si ho pre­dob­jed­na­lo viac ako 370 000 ľudí. Prvé elek­tro­mo­bi­ly typu Model 3 sa však na ces­ty dosta­nú až kon­com roka 2017 a jeho hro­mad­ná výro­ba sa odha­du­je až na rok 2018.

maxresdefaultzdroj: i.ytimg.com

Dopyt po Model 3 je naozaj veľ­ký. Elon Musk ale prek­va­pi­vo záu­jem­cov do jeho kúpy netla­čí, prá­ve naopak. Tvr­dí, že poten­ciál­nych zákaz­ní­kov nech­ce prí­liš rozp­ty­ľo­vať od ich aktu­ál­ne­ho pro­duk­tu, kto­rým je luxus­ný sedan Model S. Tes­la teda prak­ti­zu­je akú­si anti-pre­daj­nú prak­ti­ku a všet­ci, kto­rí sa prí­du infor­mo­vať o naj­nov­šom mode­li, sú v koneč­nom dôsled­ku nasme­ro­va­ní k Mode­lu S.

Na záu­jem­cov o Model 3 ale nie je vyví­ja­ný žia­den tlak – hoci sa tak na prvý pohľad môže zdať – aby si kúpi­li vozid­lo, kto­ré je momen­tál­ne na mies­te pre­da­ja fyzic­ky k dis­po­zí­cií, pre­to­že Tes­la svo­je autá nepre­dá­va spô­so­bom ako ostat­né kla­sic­ké auto­mo­bil­ky. Zákaz­ní­ci si vozid­lá objed­ná­va­jú pria­mo cez inter­net ale­bo v špe­ciál­nych obcho­doch, kto­ré sa väč­ši­nou nachá­dza­jú v obchod­ných cen­trách, a kto­ré až nápad­ne pri­po­mí­na­jú pre­daj­né mies­ta spo­loč­nos­ti App­le.

js-ziw5gtrdhiaxg9h3qrq-tesla-model-3

zdroj: t2.aimg.sk

Ak teda Elon Musk doká­že pre­sved­čiť kaž­dé­ho, kto si chce kúpiť auto za 35 000 dolá­rov, aby zapla­til raz toľ­ko za luxus­nej­ší Model S, potom je zrej­me naj­lep­ším pre­daj­com áut na sve­te. Neviem si pred­sta­viť žiad­nu inú sve­to­vú auto­mo­bil­ku, kto­rá by si moh­la dovo­liť nie­čo také­to prak­ti­zo­vať. „Pri­šiel si si kúpiť auto za 30 000 EUR? Nie, ty potre­bu­ješ náš najd­rah­ší model.“

V prí­pa­de Tes­ly ale pla­tí, že dopyt po Mode­li 3 je záro­veň aj dopy­tom po znač­ke Tes­la vo vše­obec­nos­ti. Pre­čo tomu tak je asi netre­ba objas­ňo­vať žiad­ne­mu priaz­niv­co­vi Tes­ly. Zákaz­ní­ci spo­loč­nos­ti Tes­la jed­no­du­cho chcú byť súčas­ťou Tes­la rodi­ny a prí­liš sa nesta­ra­jú, či dosta­nú sedan ale­bo SUV. Ľudia kupu­jú Tes­lu, pre­to­že veria v Elo­na Mus­ka.

elon-musk-tesla-109zdroj: static6.techinsider.io

Elo­no­vi sa poda­ri­lo vybu­do­vať nie­čo, čo sa dopo­siaľ nepo­da­ri­lo žiad­nej auto­mo­bil­ke. Tes­la nie je len oby­čaj­né auto, ale život­ný štýl. A Elon Musk nie je len oby­čaj­ný CEO spo­loč­nos­ti, ale pre všet­kých maji­te­ľov Tes­la elek­tro­mo­bi­lov je akou­si hviez­dou a dôvo­dom, pre­čo sú fanú­ši­ko­via Tes­ly voči spo­loč­nos­ti tak lojál­ni. A prá­ve pre­to by sa Elon Musk vede­nia spo­loč­nos­ti nemal vzdať.

zdroj člán­ku: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: a.abcnews.com

Pridať komentár (0)