Elon Musk je naj­ge­niál­nejší pre­dajca auto­mo­bi­lov, aký kedy žil

Simona Hanzelová / 31. októbra 2016 / Business

Elon Musk, ktorý stojí na čele Tesla Motors a postupne celý svet pre­sviedča o tom, že budúc­nosť auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu leží v elek­tro­mo­bi­loch, pra­vi­delne čelí via­ce­rým kri­ti­kom a nepraj­nosti kon­ku­ren­cie. Hoci via­cerí najmä v súvis­losti s obrov­skými inves­tí­ciami a zlou finanč­nou situ­áciou Tesly zastá­vajú názor, že by sa mal vzdať vede­nia spo­loč­nosti, Musk napriek tomu všet­kým doka­zuje, že je naj­lep­ším pre­daj­com áut, aký kedy žil. Naj­nov­šie prek­va­pil aj Wall Street.

Auto­mo­bilka Tesla za tretí štvrť­rok vyka­zuje zisk na akciu 0,71 dolára (0,65 EUR). Spo­loč­nosť v stredu, 26. októbra ozná­mila, že jej tržby v tre­ťom štvrť­roku pred­sta­vujú až 2,3 miliardy dolá­rov (2,1 miliárd EUR), čo je oveľa viac, ako pôvodne oča­ká­vali ana­ly­tici, ktorí spo­loč­nosti pred­po­ve­dali veľkú stratu. Tesla má tak za sebou svoj naj­zis­ko­vejší štvrť­rok vôbec.

Oča­ká­vaný Model 3, kto­rého ambí­ciou je ovlád­nuť masový trh, pred­sta­vuje pre Elona Muska z dlho­do­bého hľa­diska jednu z naj­väč­ších pri­orít, keďže jeho víziou je stla­čiť cenu dolu tak, aby sa elek­tro­mo­bily stali cenovo dostup­nými pre širokú verej­nosť. Pre­dajná cena tohto zatiaľ naj­do­stup­nej­šieho elek­tro­mo­bilu od Tesly je 35 000 dolá­rov, čo je prilb­ližne 32 000 EUR, a dopo­siaľ si ho pre­dob­jed­nalo viac ako 370 000 ľudí. Prvé elek­tro­mo­bily typu Model 3 sa však na cesty dostanú až kon­com roka 2017 a jeho hro­madná výroba sa odha­duje až na rok 2018.

maxresdefaultzdroj: i.ytimg.com

Dopyt po Model 3 je naozaj veľký. Elon Musk ale prek­va­pivo záu­jem­cov do jeho kúpy netlačí, práve naopak. Tvrdí, že poten­ciál­nych zákaz­ní­kov nechce prí­liš rozp­ty­ľo­vať od ich aktu­ál­neho pro­duktu, kto­rým je luxusný sedan Model S. Tesla teda prak­ti­zuje akúsi anti-pre­dajnú prak­tiku a všetci, ktorí sa prídu infor­mo­vať o naj­nov­šom modeli, sú v koneč­nom dôsledku nasme­ro­vaní k Modelu S.

Na záu­jem­cov o Model 3 ale nie je vyví­janý žia­den tlak – hoci sa tak na prvý pohľad môže zdať – aby si kúpili vozidlo, ktoré je momen­tálne na mieste pre­daja fyzicky k dis­po­zí­cií, pre­tože Tesla svoje autá nepre­dáva spô­so­bom ako ostatné kla­sické auto­mo­bilky. Zákaz­níci si vozidlá objed­ná­vajú priamo cez inter­net alebo v špe­ciál­nych obcho­doch, ktoré sa väč­ši­nou nachá­dzajú v obchod­ných cen­trách, a ktoré až nápadne pri­po­mí­najú pre­dajné miesta spo­loč­nosti Apple.

js-ziw5gtrdhiaxg9h3qrq-tesla-model-3

zdroj: t2.aimg.sk

Ak teda Elon Musk dokáže pre­sved­čiť kaž­dého, kto si chce kúpiť auto za 35 000 dolá­rov, aby zapla­til raz toľko za luxus­nejší Model S, potom je zrejme naj­lep­ším pre­daj­com áut na svete. Neviem si pred­sta­viť žiadnu inú sve­tovú auto­mo­bilku, ktorá by si mohla dovo­liť niečo takéto prak­ti­zo­vať. „Pri­šiel si si kúpiť auto za 30 000 EUR? Nie, ty potre­bu­ješ náš najd­rahší model.“

V prí­pade Tesly ale platí, že dopyt po Modeli 3 je záro­veň aj dopy­tom po značke Tesla vo vše­obec­nosti. Prečo tomu tak je asi netreba objas­ňo­vať žiad­nemu priaz­niv­covi Tesly. Zákaz­níci spo­loč­nosti Tesla jed­no­du­cho chcú byť súčas­ťou Tesla rodiny a prí­liš sa nesta­rajú, či dostanú sedan alebo SUV. Ľudia kupujú Teslu, pre­tože veria v Elona Muska.

elon-musk-tesla-109zdroj: static6.techinsider.io

Elo­novi sa poda­rilo vybu­do­vať niečo, čo sa dopo­siaľ nepo­da­rilo žiad­nej auto­mo­bilke. Tesla nie je len oby­čajné auto, ale životný štýl. A Elon Musk nie je len oby­čajný CEO spo­loč­nosti, ale pre všet­kých maji­te­ľov Tesla elek­tro­mo­bi­lov je akousi hviez­dou a dôvo­dom, prečo sú fanú­ši­ko­via Tesly voči spo­loč­nosti tak lojálni. A práve preto by sa Elon Musk vede­nia spo­loč­nosti nemal vzdať.

zdroj článku: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: a.abcnews.com

Pridať komentár (0)