Elon Musk prá­ve spra­vil naj­lep­ší stra­te­gic­ký krok pre Tes­lu

Rudolf Nečas / 4. apríla 2017 / Business

Trh elek­tro­mo­bi­lov sa stá­le roz­ši­ru­je a Tes­la má na tom veľ­ký podiel

Elon nikdy neza­bu­dol, aké bolo žiť na pod­ni­ka­teľ­skej hra­ne. V roku 2008 Tes­la tak­mer skra­cho­va­la. Len inves­tí­cia na posled­nú chví­ľu odvrá­ti­la, aby Chap­ter 11 zís­ka­la spo­loč­nosť, kto­rej dneš­ná trho­vá hod­no­ta je 47 miliárd dolá­rov. Neskôr by Musk pre­dal podie­ly v auto­mo­bil­ke spo­loč­nos­tiam Daim­ler a Toy­o­ta, čím by zís­ka­li pohon­né jed­not­ky navr­hnu­té Tes­lou.

foto: foter.com

Tes­lu zno­va čaká veľ­ká výzva, pre­to­že v najb­liž­ších mesia­coch má pred­sta­viť Model 3, elek­tro­mo­bil dostup­ný pre masy. Musk a jeho tím plá­nu­jú minúť 2,5 miliar­dy dolá­rov, čo je tak­mer všet­ka hoto­vosť spo­loč­nos­ti, aby nový model pri­vied­li na trh a doká­za­li ho vyrá­bať vo veľ­kom. Tak veľ­ké míňa­nie vyža­do­va­lo kapi­tá­lo­vé navý­še­nie o viac ako 1 miliar­du dolá­rov v mar­ci, ako aj iný stra­te­gic­ký ťah, pri­po­mí­na­jú­ci obchod Tes­ly s Daim­le­rom a Toy­o­tou.

Čín­sky Ten­scent minu­lý týž­deň ozná­mil, že kúpil 5% podiel v Tes­le v hod­no­te 1,8 miliar­dy dolá­rov. Čín­ska spo­loč­nosť má byť pasív­nym inves­to­rom, ale BBC ohlá­si­la, že Musk oča­ká­va radu, ako roz­ší­riť pôso­be­nie jeho spo­loč­nos­ti v Číne a jej 18-tich pro­vin­ciách. Je to poten­ciál­ne obrov­ský trh pre auto­mo­bil­ku, od kto­rej sa oča­ká­va, že svoj roč­ný pre­daj opro­ti teraj­ším 20 mili­ó­nom vozi­diel poriad­ne zvý­ši.

foto: foter.com

Musk nie­ke­dy vyze­rá, že veci vymýš­ľa za cho­du. Nedáv­no zalo­žil spo­loč­nosť na kopa­nie tune­lov, kto­rá má za úlo­hu odľah­čiť dopra­vu v Los Ange­les, ale je tiež člo­ve­kom, kto­rý zvyk­ne poze­rať ďale­ko do budúc­nos­ti. Stra­té­gie pre Tes­lu vymýš­ľa pod­ľa toho, čo vidí.

Obchod s Ten­cent je toho prí­kla­dom. Elek­tro­mo­bi­ly sú dote­raz skôr skla­ma­ním. Ich pre­daj celo­sve­to­vo tvo­rí asi 1% z pre­da­ja áut a Tes­la je jedi­ná spo­loč­nosť, kto­rá sa osved­či­la ako výrob­ca elek­tro­mo­bi­lov so sluš­ným dojaz­dom. Prá­ve Model 3 bude skúš­kou, či exis­tu­je maso­vý trh pre elek­tro­mo­bi­ly.

A Musk si nech­ce túto prí­le­ži­tosť nechať ujsť. Pre­to mys­lí na Čínu, kto­rej trh je jed­no­du­cho obrov­ský a kde sa oča­ká­va, že vlá­da vo veľ­kom pod­po­rí elek­tro­mo­bi­ly. Už dlh­šie sa hovo­ri­lo, že rok 2017 bude pre Tes­lu veľ­ký. A inves­tí­cia od Ten­cent ho roz­hod­ne pod­po­rí.

foto: foter.com

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)