Elon Musk pre­zra­dil, ako vyzerá jeho bežný týž­deň

Lukáš Gašparík jr. / 18. máj 2015 / Tools a produktivita

Poháňa ho túžba dosiah­nuť to, čo ešte nikto pred ním. Elon Musk je určite jed­nou z naj­po­pu­lár­nejší osob­ností dneš­ných dní. Ako však vyzerá jeho bežný pra­covný týž­deň? Je naozaj taký vyni­močný?

Elon Musk bol odjak­živa pohá­ňaný túž­bou dosiah­nuť niečo výni­močné. Pre CEO spo­loč­ností Tesla a Spa­ceX je momen­tálne cie­ľom pri­stá­tie na Marse. Iba pred pár dňami uzrela svetlo sveta bio­gra­fia Elona Muska, v kto­rej autor Ash­lee Vance pre­zrá­dza aj to, ako vyzerá taký bežný Elo­nov týž­deň. 

Pon­de­lok — Práca na pro­jekte Spa­ceX v meste Hawt­horne, odkiaľ si následne vezme súkromné lie­tadlo a pre­súva sa do Sili­con Val­ley.

Uto­rok — Práca v kan­ce­lá­riách Tesla v Palo Alto alebo v továrni vo Fre­monte.

Streda — Zvy­čajne ten istý prog­ram v uto­rok, buď práca v kan­ce­lá­riách Tesla v Palo Alto alebo v továrni vo Fre­monte.

Štvr­tok — Súkrom­ným lie­tad­lom nas­päť do Kali­for­nie a práca na pro­jekte Spa­ceX.

Pia­tok — Venuje sa čisto iba pro­jektu Spa­ceX.

Sobota — Práca na pro­jekte Spa­ceX alebo trávi čas so svo­jimi pia­timi synmi a man­žel­kou. 

Nedeľa — Ak je to nevy­hnutné tak ces­tuje, inak trávi čas vo svo­jom sídle v Bel Air.

Toto je len rýchly pre­hľad toho, čomu sa Elon venuje počas týždňa. V sku­toč­nosti je však toho oveľa viac čo musí postí­hať. Ash­lee Vance vo svo­jej knihe ďalej uvá­dza, že Elon Musk počas svo­jej pra­cov­nej vyťa­že­nosti lieta v prie­mere až 185 krát ročne. Na otázku, ako sa to dá vôbec pre­žiť Elon odpo­ve­dal: “mal som ťažké det­stvo, čo pri mojom momen­tál­nom režime bolo možno aj uži­točné.” Z jeho výpo­vede je jasné, že Elon si ide za svo­jim cie­ľom a neza­staví ho nič. Preto je otázne a prav­de­po­dobne nikto si nedo­volí odhad­núť, kam až to môže Elon Musk dotiah­nuť.

zdroj: Busi­nes­sIn­si­der

Pridať komentár (0)