Elon Musk sa dal na ver­ti­kálnu integ­rá­ciu. Je mu jedno, že ostatní pod­ni­ka­te­lia sa jej vyhý­bajú

Timotej Vančo / 5. november 2016 / Business

Aké budú ďal­šie kroky Elona Muska v jeho biz­nis pláne s Tes­lou a Solar­City?

Tesla a Solar­City sú dve roz­dielne spo­loč­nosti, ktoré Elon Musk spo­jil do jed­nej. Spo­loč­nosť na výrobu áut spá­jať dokopy so spo­loč­nos­ťou pre solárne panely, nemusí na prvý pohľad dávať veľký zmy­sel. Nie­komu to možno nedáva žiadny význam, ale CEO Tesly, Elon Musk, má na to úplne iný pohľad a verí tomu, že to Teslu dvihne hore. Tento sys­tém pod­ni­ka­nia sa volá ver­ti­kálna integ­rá­cia, a to je niečo, čo už mnoho moder­ných biz­nis­me­nov neprak­ti­kuje desiatky rokov.

Toto je úry­vok z jed­ného naj­nov­šieho blogu od Tesly:

Tesla a Solar­City majú obrov­skú šancu vytvo­riť ver­ti­kálne integ­ro­vanú spo­loč­nosť, ktorá ponúka end-to-end pro­dukty s čis­tou ener­giou. Solar­City, ktoré do spo­lu­práce pri­náša solárne ponely na vyso­kej tech­no­lo­gic­kej úrovni, po novom aj naj­nov­šiu Power­wall 2, ktorá maxi­ma­li­zuje celý sys­tém bene­fi­tov v kom­bi­no­vaní s pro­duk­tami od Tesly, akými sú Tesla Model S, Model X a naj­novší model 3.

elon-musk-is-borrowing-another-150-million-from-goldman-sachs-to-buy-more-tesla-stock

Foto: thinkapple.sk

Mnoho výrob­cov auto­mo­bi­lov by uro­bilo hocičo, aby sa vyhli tomuto kroku. Už 30 rokov je štýl výroby auto­mo­bi­lov „na presný čas“ cieľ mno­hých výrob­cov. Prišli s tým Japonci a zvy­šok len nasle­do­val. Kom­po­nenty pre výmenu prob­lé­mo­vých častí áut sa obja­vujú po celom svete za nízke náklady, čo umož­ňuje výrob­com jed­no­du­chú rekla­má­ciu.

Musk to ale nechce robiť touto ces­tou a medzi­ča­som sa aj stal naj­zná­mej­ším pro­mi­nent­ným advo­ká­tom pre ver­ti­kálnu integ­rá­ciu. Štýl sta­rej školy, ktorý sa hodí na vizi­nár­skeho CEO, ktorý chce ovplyv­niť čo naj­väčší aspekt svo­jich pro­duk­tov.

Elon Musk, chairman of SolarCity and CEO of Tesla Motors, speaks at SolarCity's Inside Energy Summit in Manhattan, New York October 2, 2015. REUTERS/Rashid Umar Abbasi/File Photo

Foto: ft.com

Pre Teslu je možno zby­točné, že zís­kava Solar­City pre ich solárny biz­nis plán. Naopak Musk vidí Teslu a Solar­City ako eko­sys­tém, ktorý pre­dáva autá jaz­diace na solár­nej ener­gii zachy­te­nej solár­nymi panelmi a uscho­va­nej v baté­riách. Musk určite nie je hlúpy, ale popri tom, ako sľú­bil, že bude stí­hať výrobu áut (čo zatiaľ nestíha) inves­to­vať do iných biz­ni­sov a dúfať v pozi­tívnu odozvu na spo­je­nie Tesly a Solar­City u zákaz­ní­kov, ktorí si kúpia všetky pro­dukty je zatiaľ vysoký risk. Ja mu verím a dúfam, že svet o nie­koľko rokov nebude závyslý na fosíl­nych pali­vách tak, ako je dnes.

Zdroj článku: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)