Elon Musk sa nachádza v Thajsku. So sebou si priviezol aj miniponorku

Richard Vitkovský / 10. júla 2018 / Tech a inovácie

  • Elon Musk je mu­žom činu
  • Po ozná­mení svo­jich plá­nov na zá­chranu det­ského fut­ba­lo­vého tímu, ktorý uvia­zol v jas­kyni, od­ces­to­val do Thaj­ska
  • Na svo­jom Twit­teri zve­rej­nil fo­to­gra­fiu z jas­kyne a do­konca si so se­bou pri­vie­zol aj mi­ni­po­norku s náz­vom Di­viak
  • Tú sa roz­ho­dol ne­chať v Thaj­sku pre prí­pad, že by sa po­dobná si­tu­ácia v bu­dúc­nosti zo­pa­ko­vala
zdroj: youtube
  • Elon Musk je mu­žom činu
  • Po ozná­mení svo­jich plá­nov na zá­chranu det­ského fut­ba­lo­vého tímu, ktorý uvia­zol v jas­kyni, od­ces­to­val do Thaj­ska
  • Na svo­jom Twit­teri zve­rej­nil fo­to­gra­fiu z jas­kyne a do­konca si so se­bou pri­vie­zol aj mi­ni­po­norku s náz­vom Di­viak
  • Tú sa roz­ho­dol ne­chať v Thaj­sku pre prí­pad, že by sa po­dobná si­tu­ácia v bu­dúc­nosti zo­pa­ko­vala

Pred viac ako dvoma týžd­ňami sa roz­hodla vstú­piť sku­pinka dob­ro­družne na­la­de­ných detí spolu so svo­jím tré­ne­rom do tma­vej a ne­pre­bá­da­nej jas­kyne. Mal to byť oby­čajný dob­ro­družný vý­let oby­čaj­ných detí, ktoré spá­jala láska k fut­balu. Nik ani len ne­tu­šil, že sa ne­vinná pre­chádzka pre­mení na boj o ži­vot, ktorý bude sle­do­vať celý svet so za­ta­je­ným dy­chom. Nič ne­tu­šiaci fut­ba­lový tím mu­sel to­tiž v tem­nej jas­kyni zo­stať dl­h­šie ako sa pred­po­kla­dalo. Cestu späť im od­re­zali dažde, ktoré spô­so­bili za­pla­ve­nie jas­kyne.

Cesta tma­vými za­pla­ve­nými chod­bami bola ne­možná. Ostá­valo len ča­ka­nie na po­tupnú smrť. Ta­kýto osud by ča­kal od­váž­nych fut­ba­lis­tov, keby ich ne­našli. Na po­vr­chu sa však me­dzi­tým zá­chra­nár­ske zložky pus­tili do pát­ra­nia, ktoré sa po dl­hých dvoch týžd­ňoch skon­čilo úspe­chom. Prek­va­pe­ním bolo to, že celý tým spolu vy­dr­žal dva týždne a ni­komu sa nič ne­stalo. Po ob­ja­vení fut­ba­lo­vého tímu za­čalo plá­no­va­nie ak­cie na ich zá­chranu.

Prvý plán, od­čer­pa­nie vody a ná­sledné po­hodlné vy­tia­hnu­tie, sa uká­zal ako ne­re­álny. Voda ustu­po­vala po­maly a hro­zili ďal­šie dažde. Oča­ká­vaný nie­koľ­ko­me­sačný po­byt v tma­vej jas­kyni mo­hol mať tiež ne­ga­tívny vplyv na psy­chiku detí. Zá­chra­nári sa tak roz­hodli pre plán číslo dva, a to okam­žitú zá­chranu aj na­priek ri­ziku, že by mohli deti pod vo­dou pa­ni­ká­riť. Tento plán za­tiaľ vy­chá­dza nad­mieru dobre. Po vče­rajšku je vonku osem detí.

Po­norka zo­stáva v Thaj­sku

Do zá­chran­nej ak­cie sa za­po­jil aj Elon Musk, ktorý okam­žite pre­do­strel svoje plány. Chcel po­skyt­núť via­ceré čer­padlá, ktoré by čer­pali ener­giu z ba­té­rií Po­wer­pack. Ok­rem toho zva­žo­val po­u­ži­tie ny­lo­no­vých tru­bíc, ktoré by po na­fúk­nutí vy­tvo­rili akýsi bez­pečný tu­nel s prie­me­rom jed­ného metra. Do Thaj­ska chcel pô­vodne vy­slať iba svoj tím. Uká­zalo sa však, že na miesto pri­ces­to­val aj sa­motný Elon Musk, ktorý sa do­konca pop­re­chá­dzal v ne­bez­peč­nej jas­kyni. V pon­de­lok zve­rej­nil na svo­jom Twit­teri ob­rá­zok z jas­kyne.

Na mieste do­konca ne­chal mi­ni­po­norku, ktorú vy­ro­bili špe­ciálne pre tento prí­pad. Tá je po­s­kla­daná z častí ra­kiet, zmestí sa do nej jedna osoba a ťa­hajú ju dvaja po­tá­pači. Po­norku na­zval Di­viak podľa názvu thaj­ského fut­ba­lo­vého tímu. Ne­za­bu­dol do­dať, že Thaj­sko je nád­her­nou kra­ji­nou.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)