Elon Musk si nepotrpí na tituly svojich nových zamestnancov. Uprednostňuje zručnosti

Richard Vitkovský / 12. januára 2019 / Lifehacking

zdroj: TechWafer
  • Elon Musk je je­den z mála šé­fov, pre kto­rých je pri vý­bere za­mest­nan­cov dô­le­ži­tej­šie, čo na­ozaj do­kážu než to, čo sa na­chá­dza pred me­nom
  • Podľa jeho ná­zoru výška do­sia­hnu­tého vzde­la­nia ne­za­ručí to, že do­siah­neš v ži­vote vý­ni­močné veci

Množ­stvo mla­dých ľudí dnes štu­duje na vy­so­kých ško­lách. Vý­sled­kom je ne­spo­četné množ­stvo štu­den­tov, ktorí pyšne má­vajú dip­lo­mom. Zna­mená to však, že každý člo­vek s vy­so­koš­kol­ským vzde­la­ním do­siahne v ži­vote všetko na, čo si len po­myslí? Nie, sku­toč­nosť je taká, že množ­stvo vy­so­koš­ko­lá­kov končí na úplne iných po­zí­ciách, než aké vy­štu­do­vali. Ok­rem toto, bez praxe sa nie je jed­no­du­ché do­stať na luk­ra­tívnu po­zí­ciu. Jedná sa tak o za­ča­ro­vaný kruh. Kva­lita štu­den­tov je tak­tiež otázna, keďže ur­čitá sku­pina ľudí štu­duje len kvôli ti­tulu.

Väč­šia časť šé­fov spo­loč­ností si dnes vy­berá za­mest­nan­cov len na zá­klade do­sia­hnu­tého vzde­la­nia a to je po­riadna chyba. Toto si uve­do­muje aj Elon Musk, ktorý to sa­moz­rejme robí po svo­jom. Ak ne­máš ti­tul z pre­stíž­nej uni­ver­zity, ne­vadí. Na luk­ra­tívne miesto v spo­loč­nosti Tesla alebo Spa­ceX sa mô­žeš do­stať aj ty.

Elon má to­tiž zau­jí­mavý od­kaz pre ľudí, ktorí si mys­lia, že ti­tuly pred me­nom sú zá­ru­kou úspe­chu, a tak­tiež aj pre spo­loč­nosti, ktoré svo­jich za­mest­nan­cov vy­be­rajú len na zá­klade tohto uka­zo­va­teľa. Už v roku 2014 sa na túto tému vy­jad­ril a po­ve­dal to isté, čo ho­vorí aj dnes. Pri otázke na to, aká uni­ver­zita je pre neho pri vý­bere za­mest­nan­cov dô­le­žitá Musk po­ve­dal, že ti­tul síce môže byť sig­ná­lom toho, že daná osoba má ne­jaké schop­nosti. Vô­bec to však ne­zna­mená, že do­siahne na­ozaj veľké veci.

Tie naj­žia­ri­vej­šie mená veľ­kého biz­nisu ne­pot­re­bo­vali k vy­bu­do­va­niu úspeš­ného im­pé­ria žiadnu uni­ver­zitu. Prí­kla­dom môže byť Steve Jobs či Larry Eli­son z Oracle. V dneš­nej dobre však pa­nuje v ob­lasti ľud­ských zdro­jov na­sle­dovný trend: Aby per­so­na­listi ne­mu­seli prácne čí­tať ob­rov­ské množ­stvo ži­vo­to­pi­sov, často vy­ža­dujú v po­žia­dav­kách zby­točné ti­tuly. V sku­toč­nosti by si na da­nej po­zí­cii za­mest­na­nec po­ra­dil úplne bez nich. Ok­rem toho musí za­mest­ná­va­teľ uchá­dza­čovi s ti­tu­lom za­pla­tiť viac.

Pa­ra­do­xom je, že per­so­na­listi môžu na­sle­dovne pre­meš­kať sku­točný ta­lent, ktorý by bol ob­rov­ským prí­no­som pre spo­loč­nosť len preto, že nemá ten správny ti­tul. Pre več­ných štu­den­tov, ktorí zbie­rajú ti­tuly je tu na­sle­du­júca rada. Ak sa sú­stre­díš len na do­sa­ho­va­nie týchto mét, tak­mer isto sa do­sta­točne ne­sú­stre­díš na zís­ka­va­nie zruč­ností, ktoré zna­me­najú v pra­cov­nom svete omnoho viac.

zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)