Elon Musk: Uni­ver­zálny prí­jem sa ľahko môže stať rea­li­tou

Dárius Polák / 30. novembra 2016 / Tech a inovácie

Žiadna práca a pra­vi­delný mesačný prí­jem? Elon Musk je za!

Trend auto­ma­ti­zá­cie robo­tov narastá a hrozí, že mili­óny ľudí v polo­vici tohto sto­ro­čia stra­tia svoju prácu . Podľa Elona Muska, eko­no­mic­kým rie­še­ním by bolo jed­no­du­cho pla­tiť ľudí rov­nako, bez ohľadu na to, či si dokážu alebo nedo­kážu nájsť prácu. Ide o sys­tém dis­tri­bú­cie stat­kov a bohat­stva, ktorý sa nazýva uni­ver­zálny prí­jem.

Podľa Muska je dosť veľká šanca, že sa uni­ver­zálny prí­jem alebo niečo podobné kvôli auto­ma­ti­zá­cii stane rea­li­tou. Výkonný ria­di­teľ Tesly a Spa­ceX nevidí zatiaľ nijaký iný spô­sob a myslí si, že nastane práve toto.

Uni­ver­zálny prí­jem sa začal vo väč­šom spo­mí­nať v minu­lom roku. Po prvý­krát bola táto myš­lienka vyslo­vená v 60-tych rokoch 20. sto­ro­čia a po dlhom čase letar­gie opäť nabrala na význame potom, čo sa tech pod­ni­ka­te­lia a eko­nó­mo­via začali zau­jí­mať, čo budeme robiť potom, keď roboti nahra­dia veľké množ­stvo ľud­skej pra­cov­nej sily.

titulna

foto: businessinsider.com

Pod­ni­ka­te­lia, ktorí súhla­sia s názo­rom Muska si mys­lia, že roboty by doká­zali vytvo­riť také množ­stvo bohat­stva, že by peniaze boli skrátka naz­vyš a žiadna práca by nebola nutná. Ľudia by mali čas robiť iné, kom­plex­nej­šie a zau­jí­ma­vej­šie veci. Skrátka by určite mali viac voľ­ného času.

Musk sa pri­dal k naras­ta­jú­cemu počtu pod­ni­ka­te­ľov, ktorí vidia v uni­ver­zál­nom príjme význam.

V janu­ári tohto roka pre­zi­dent star­tu­po­vého inku­bá­tora Y Com­bi­na­tor Sam Alt­man vydal prís­pe­vok na blogu, v kto­rom hľa­dal hlav­ného výskum­níka, ktorý by vie­dol expe­ri­ment spo­loč­nosti s uni­ver­zál­nym príj­mom. Expe­ri­ment sa usku­toční od nového roka v Oak­lande, kde bude stovka oby­va­te­ľov dostá­vať mesačný prí­jem 2 000 dolá­rov (cca 1900 eur). Alt­man týmto chce ľudí pri­pra­viť na budúc­nosť, kde každý oby­va­teľ dostane podobnú sumu, pre­tože tra­dičná manu­álna práca už skrátka nebude potre­bo­vať ľudí.

samaltman

foto: businessinsider.com

Ďalej sa pri­dal i Barack Obama, ktorý takisto pou­ká­zal na nevy­hnut­nosť uni­ver­zál­neho príjmu v dôsledku auto­ma­ti­zá­cie. Tento prob­lém by malo USA rie­šiť v nasle­du­jú­cich 10 až 20 rokoch. Hoci debaty o uni­ver­zál­nom príjme sú stále v rovine “Čo ak?”, čoraz viac ľudí o tejto situ­ácii dis­ku­tuje, vďaka čomu zís­kava pozor­nosť spo­loč­nosti.

Fak­tom ostáva, že už v súčas­nosti ľudia strá­cajú prácu kvôli auto­ma­ti­zá­cii v gas­tro­no­mic­kom odvetví, poľ­no­hos­po­dár­stve alebo náklad­ných autách. A hoci to ešte nejaký ten čas potrvá, osob­nosti biz­nisu už teraz pou­ka­zujú na potrebný plán, ktorý bude túto situ­áciu rie­šiť .

Čo si o tom mys­líš ty? Ak by sa odstrá­nili všetky manu­álne práce, ľudia by sa museli pre­orien­to­vať na duševné práce a via­cej pou­ží­vať rozum. Otáz­kou je, či to však aj dokážu.

zdroj: businessinisder.com, zdroj foto­gra­fií: startitup.sk

Pridať komentár (0)