Elon Musk už jazdí so svo­jou Tes­lou v móde auto­pi­lot

Michal Sorkovský / 11. júna 2015 / Tools a produktivita

Zatiaľ čo Google buduje samo­jaz­diace autá, ani ostatné auto­mo­bilky nechcú zaspať na vav­rí­noch. Dokonca aj samotné auto­mo­bilky postupne pra­cujú na tom, aby bolo jaz­de­nie bez šoféra súčas­ťou najb­liž­šej budúc­nosti. Tesla sa ale k tejto budúc­nosti pri­bli­žuje pod­statne rých­lej­šie ako ostatní. 

Na kaž­do­roč­nom mee­tingu akci­oná­rov Tesly pre­zra­dil CEO spo­loč­nosti Elon Musk, že on sám už tes­tuje mód auto­pi­lota na svo­jej Tesle a to každý týž­deň. Musk však zostáva opatrný, ale je opti­mis­tický a verí, že tento mód bude čoskoro pri­pra­vený pre čle­nov verej­ného beta-tes­ting prog­ramu, ktorý má Tesla v pláne spus­tiť kon­com júna

Neča­kajte ale, že uvi­díte nie­koho drie­mať za volan­tom. Počas módu auto­pi­lot musí šofér Tesly aj naďa­lej sle­do­vať cestu a v prí­pade, ktorý si to bude vyža­do­vať, bude musieť vodič zakro­čiť. Musk hovorí, že “začia­točná ver­zia auto­pi­lota Tesly je veľmi podobná ako auto­pi­lot v lie­tadle.” Tesla s auto­pi­lo­tom by mala obsa­ho­vať adap­tívny tem­po­mat, mecha­nizmy na pred­chá­dza­nie nehodám,samoparkovanie a čoskoro teda aj samo­ria­de­nie. 

Auto­pi­lot Tesly je však obme­dzo­vaný hard­vé­rom auta. Tesla Model S s auto­pi­lo­tom využíva čelnú kameru, čelný radar a 360 stup­ňový sonar. Samo­ria­diaci mód je závislý od via­ce­rých počí­ta­čov pra­cu­jú­cich v sériách, z kto­rých ak zlyhá jeden, zly­hajú všetky. Vlastne, cel­kovo teda nie je jasné, či auto­pi­lot od Tesly je doko­na­lejší, než tech­no­ló­gia od Mer­ce­desu s náz­vom Intel­li­gent Drive sys­tém. Nie­koľko ďal­ších výrob­cov áut tiež pra­cuje na podob­ných sys­té­moch, avšak Výho­dou Tesly by mal byť jej agre­sív­nejší prí­stup.

Naprí­klad, Tesla sa netají tým, že jej auto­pi­lot bude obsa­ho­vať aj „sum­mo­ning“ fun­kciu, ktorá stla­če­ním tla­čidla vodi­čovi umožní pri­vo­lať svoje zapar­ko­vané auto k sebe. Niečo takéto, pohyb vozidla bez vodiča, samoz­rejme nasto­ľuje právne pre­kážky, ktoré iných tvor­cov od takejto fun­kcie odrá­dzajú. Tesla ale obchá­dza tieto prob­lémy usta­no­ve­ním, že túto fun­kciu bude možné pou­ží­vať iba na súkrom­nom pozemku.

Ak sa Tesle dokáže pre­me­niť jej snahu o auto­pi­lota na rea­litu a ten bude pra­co­vať bez­chybne, bude to zna­me­nať veľký krok vpred. Elon Musk tes­tuje auto­pi­lota už tera každý týž­deň a je veľký pred­po­klad, že spo­loč­nosť by mala napre­do­vať, keďže fun­kcia by mala byť stále doko­na­lej­šia. Samo­jaz­diace autá by sa mohli stať dlho­do­bým cie­ľom pre Teslu, keďže Musk verí, že za pár rokov bude táto tech­no­ló­gia natoľko doko­nalá, že si vodič bude môcť počas jazdy pokojne pospať. Obľú­bený CEO spo­loč­nosti tiež verí, že na to, aby ľudia zve­rili ria­de­nie áut do rúk počí­ta­čom, tie musia vedieť ria­diť auto­mo­bily mini­málne desať krát bez­peč­nej­šie ako ľudia.

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)