Elon Musk získal svoju životnú zákazku. Zostrojí najväčšiu batériu na svete

Richard Vitkovský / 2. júla 2018 / Eko

  • Ba­té­ria, ktorú by mal vy­ro­biť Elon Musk má byť ur­čená pre chys­taný pro­jekt ob­rov­skej so­lár­nej farmy Cleve Hill
  • Tá by mala vy­rásť vo Veľ­kej Bri­tá­nií v grófs­tve Kent na po­breží a mala by za­be­rať plo­chu 600 fut­ba­lo­vých šta­di­ó­nov
  • Proti farme in­ten­zívne pro­tes­tujú ochra­nár­ske or­ga­ni­zá­cie. Na mieste to­tiž žije množ­stvo chrá­ne­ných zvie­rat
zdroj: flickr
  • Ba­té­ria, ktorú by mal vy­ro­biť Elon Musk má byť ur­čená pre chys­taný pro­jekt ob­rov­skej so­lár­nej farmy Cleve Hill
  • Tá by mala vy­rásť vo Veľ­kej Bri­tá­nií v grófs­tve Kent na po­breží a mala by za­be­rať plo­chu 600 fut­ba­lo­vých šta­di­ó­nov
  • Proti farme in­ten­zívne pro­tes­tujú ochra­nár­ske or­ga­ni­zá­cie. Na mieste to­tiž žije množ­stvo chrá­ne­ných zvie­rat

Veľká Bri­tá­nia patrí me­dzi naj­väč­ších zás­tan­cov ze­le­nej ener­gie. Na po­bre­žiach a vo vo­dách vy­ras­tajú ob­rov­ské ve­terné farmy, ktoré sú do­pl­nené so­lár­nymi. Po­sledný pro­jekt pred­sta­vuje so­lárna farma Cleve Hill, ktorá by mala vy­rásť v grófs­tve Kent. Ak by tento pro­jekt pre­šiel, tak by pri­pra­vil o ži­votné pro­stre­die množ­stvo vzác­nych vtá­kov, ktoré zvyknú v tejto ob­lasti hniez­diť. Proti vý­stavbe sa tak zdvihla ma­sívna vlna kri­tiky. Farma to­tiž ne­bude tr­pas­lí­kom, ale mala by byť až päť­krát väč­šia, ako tá naj­väč­šia, ktorá sa na­chá­dza v grófs­tve Wilts­hire.


Chys­taný pro­jekt by mal po­kryť plo­chu 600 fut­ba­lo­vých šta­di­ó­nov. Na mieste by malo byť na­in­šta­lo­va­ných tak­mer mi­lión ku­sov so­lár­nych pa­ne­lov, ktoré budú umiest­nené na sto­ja­noch vo výške 3,6 metra. Cena ce­lého pro­jektu je re­kord­ných 400 mi­li­ó­nov li­bier, čo je v pre­počte 452 mi­li­ó­nov eur. Táto so­lárna farma bude aty­pická aj umiest­ne­ním so­lár­nych pa­ne­lov. Väč­šina fa­riem má to­tiž všetky pa­nely na­to­čené sme­rom na juh. Táto bude iná, jej pa­nely budú na­to­čené strie­davo sme­rom na vý­chod a na zá­pad.

Kri­tici tvr­dia, že toto uspo­ria­da­nie bude pri­po­mí­nať stre­chu ob­rov­skej fab­riky a jed­no­du­cho sa na toto miesto ne­hodí. Každá so­lárna farma by mala dis­po­no­vať úlo­žis­kom ener­gie. Ob­rov­ské množ­stvo ener­gie zo so­lár­nych pa­ne­lov je to­tiž po­trebné skla­do­vať. Práve preto bude po­trebné pri farme vy­bu­do­vať ob­rov­skú ba­té­riu. Bude sa jed­nať o naj­väč­šiu ba­té­riu na svete. Kto sa na túto ná­ročnú úlo­hou po­dujme? Podľa všet­kého to bude Elon Musk, ktorý má s po­dob­nými pro­jek­tami bo­haté skú­se­nosti.

Ob­rov­ská ba­té­ria bude vý­zvou

Elon sa to­tiž špe­cia­li­zuje aj na sl­nečnú ener­giu. Tesla kú­pila v roku 2016 dcér­sku spo­loč­nosť So­lar­City, ktorá vy­rába so­lárne pa­nely a ba­té­ri­ové rie­še­nia Po­wer­wall v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Pa­na­so­nic. V mi­nu­lom roku Musk in­šta­lo­val ob­rov­skú ba­té­riu v Juž­nej Aus­trá­lii. Tá mala ka­pa­citu 129 me­ga­watt­ho­dín.

Chys­taná ba­té­ria by mala mať ka­pa­citu 350 me­ga­watt­ho­dín, čo je se­dem­ná­sobne viac v po­rov­naní s inými so­lár­nymi far­mami v An­glicku. Mala by ob­sa­ho­vať okolo 7660 ba­té­ri­ových jed­no­tiek. Ob­rov­ská ba­té­ria za­be­rie plo­chu pät­nás­tich fut­ba­lo­vých šta­di­ó­nov. Vy­ro­bená elek­trická ener­gia by sa mala ná­sledne pre­dá­vať.

Vy­bu­do­va­nie elek­trárne na jed­nej strane umožní vý­robu čis­tej ener­gie, ale na dru­hej strane ub­líži prí­rode. Proti stavbe spo­jili svoje sily ochran­co­via prí­rody, ktorí bežne so­lárnu ener­giu sch­va­ľujú. Ochra­nárka Vicky El­lis po­ve­dala: „Pod­po­ru­jeme ob­no­vi­teľné zdroje ener­gie na správ­nom mieste, to zna­mená na stre­chách prie­my­sel­ných a hos­po­dár­skych bu­dov. Ne­pod­po­ru­jeme však ni­če­nie úze­mia a stratu far­már­skej pôdy za úče­lom zisku.“ Po­dobné ná­zory zdie­ľajú aj iné or­ga­ni­zá­cie.

Ho­vor­kyňa spo­loč­nosti Hive Energy, ktorá má pro­jekt na sta­rosti aj na­priek tomu verí, že vďaka in­ten­zív­nej ko­mu­ni­ká­cii s tý­mito or­ga­ni­zá­ciami sa po­darí do­spieť k vzá­jom­nej do­hode a pro­jekt sa stane sku­toč­nos­ťou.

zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)