Emi­ra­tes sú naj­lep­šou aero­lin­kou aj vďa­ka luxu­su v prvej trie­de

Kristína Vavrová / 12. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: emirates.com/pictures.reuters.com

Hoci ťa by si si namies­to jed­né­ho letu v prvej trie­de kúpil aj nové auto, ten záži­tok vraj sto­jí za to. Tie­to fot­ky ťa o tom pre­sved­čia.

Emi­ra­tes sú pod­ľa TripAdvisor’s Tra­ve­lers‘ cho­ice pova­žo­va­né za naj­lep­šiu letec­kú spo­loč­nosť roku 2017. Pre toto oce­ne­nie Tri­pAd­vi­sor zana­ly­zo­val mili­ó­ny recen­zií napí­sa­ných ces­tu­jú­ci­mi a zohľa­dňo­va­li fak­to­ry ako naprí­klad pries­tor pre nohy, pohodl­nosť seda­diel, zákaz­níc­ky ser­vis, čis­to­tu, občerstve­nie či hod­no­tu, kto­rú aero­lin­ka pri­ná­ša v porov­na­ní s cenou. Prá­ve Emi­ra­tes s 32-roč­nou tra­dí­ci­ou vyšli ako víťaz vďa­ka pohodl­né­mu ces­to­va­niu v eko­no­mic­kej trie­de a pre­slá­ve­né­mu luxu­su, kto­rý ponú­ka­jú v prvej trie­de.

zdroj: emirates.com

Spia­toč­ný lís­tok z Lon­dý­na do Duba­ja sto­jí oko­lo 4700 eur, je to však neopa­ko­va­teľ­ný záži­tok. Dvo­j­ica Owen a Rory zdo­ku­men­to­va­li svoj let v lie­tad­le A380 aby všet­kým uká­za­li, aký ozaj­st­ný luxus prvá trie­da v Emi­ra­tes pri­ná­ša. V tom­to air­bu­se je kapa­ci­ta prvej trie­dy limi­to­va­ná len na 14 seda­diel, tak­že ser­vis je pris­pô­so­be­ný kaž­dé­mu ces­tu­jú­ce­mu.

zdroj: pictures.reuters.com

Pred letom môžeš rela­xo­vať v jed­nom zo saló­nov, či už letíš prvou ale­bo biz­nis trie­dou. Po lete je samoz­rej­mos­ťou, že pasa­žie­ri prvej trie­dy vystu­pu­jú ako prví.

zdroj: flickr.com

Ak si pasa­žier prvej trie­dy, letuš­ka ťa pri­ví­ta a záro­veň odpre­va­dí k sedad­lu, ponúk­ne šam­pan­ské. V pod­sta­te nedos­ta­neš sedad­lo, ale celú prie­stran­nú kabí­nu, kto­rá ponú­ka súkro­mie vďa­ka posuv­ným dve­rám. Sedad­lo je kože­né a polo­ho­va­teľ­né až úpl­ne hori­zon­tál­nej polo­hy.

zdroj: reuters.com

Je to samoz­rej­me záro­veň aj masáž­ne sedad­lo, na kto­rom si môžeš vybrať typ a inten­zi­tu masá­že. Na tom istom ovlá­da­com pane­li si môžeš nasta­viť aj inten­zi­tu svet­la v kabí­ne a otvá­rať a zatvá­rať dve­re kabí­ny.

zdroj: Owen S./Rory S.

Vyba­ve­nie kabí­ny pri­po­mí­na jeden z tých lep­ších hote­lov, náj­deš tam koz­me­tic­kú taš­ku s voňav­ka­mi a toalet­ný­mi potre­ba­mi luxus­nej znač­ky Bvl­ga­ri, holia­cu penu Gil­let­te, zub­nú kef­ku, zub­nú pas­tu Col­ga­te a deoda­rant Axe.

zdroj: Owen S./Rory S.

Okná sú oblo­že­né dre­vom a ozdo­be­né zla­tý­mi apli­ká­cia­mi, čím vytvá­ra­jú per­fekt­ný rám pre dych­be­rú­ci výhľad.

zdroj: Owen S./Rory S.

Ak sa chceš počas letu osvie­žiť, môžeš si objed­nať jed­nu z dvoch palub­ných kúpeľ­ní. V miest­nos­ti je vyhrie­va­cia pod­la­ha a kaž­dý pasa­žier má nárok na 30-minú­to­vý relax a očis­tu. Po návra­te do kabí­ny ti tvoj vlast­ný asis­tent pri­ne­sie misu s ovo­cím a medom.

zdroj: emirates.com

Gur­mán­ske jed­lá od sve­to­vých šéf­ku­chá­rov si môžeš objed­nať kedy­koľ­vek a naser­ví­ru­jú ti ich na luxus­ný čín­sky riad. Letuš­ka ti samoz­rej­me pre­me­ní kabí­nu na pohodl­nú jedá­leň.

zdroj: pinterest.com

Slad­kos­ti nemô­žu chý­bať a môžeš si ich vychut­nať počas poze­ra­nia fil­mov na inte­rak­tív­nej obra­zov­ke.

zdroj: Owen S./Rory S.

Neal­ko­ho­lic­ké nápo­je náj­deš v auto­ma­tic­kom mini­ba­re.

zdroj: Owen S./Rory S.

Ak máš chuť na neja­ký fan­cy drink, môžeš kedy­koľ­vek zájsť do baru, kde ponú­ka­jú pré­mi­ové des­ti­lá­ty, exklu­zív­ne vína, šam­pan­ské a kok­tai­ly. Samoz­rej­me všet­ko najd­rah­šie znač­ky.

zdroj: pinterest.com

Dokon­ca ser­ví­ru­jú aj Hen­nes­sey Para­dis, najd­rah­ší alko­hol, kto­rý je vôbec ser­ví­ro­va­ný letec­kou spo­loč­nos­ťou – cena jed­nej fľa­še sa pohy­bu­je od 745 dolá­rov.

zdroj: hennessy.com

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)