Éra lietajúcich kuriérov sa môže začať. Na svete je prvý dron, ktorý funguje na vodík

Richard Vítkovský / 16. januára 2019 / Tech a inovácie

  • Drony sú v sú­čas­nosti v hoj­nej miere vy­uží­vané v ob­lasti tvorby vi­dea. Ich po­u­ži­tie však môže byť vďaka no­vému ob­javu omnoho šir­šie
  • Vo­dík bude tým, čo ko­nečne raz a navždy umožní dro­nom lie­tať dlho, ale aj no­siť ná­klad. Éra lie­ta­jú­cich ku­ri­é­rov sa môže za­čať
zdroj: Productiv
  • Drony sú v sú­čas­nosti v hoj­nej miere vy­uží­vané v ob­lasti tvorby vi­dea. Ich po­u­ži­tie však môže byť vďaka no­vému ob­javu omnoho šir­šie
  • Vo­dík bude tým, čo ko­nečne raz a navždy umožní dro­nom lie­tať dlho, ale aj no­siť ná­klad. Éra lie­ta­jú­cich ku­ri­é­rov sa môže za­čať

Drony sú v sú­čas­nosti hojne vy­uží­vané pri tvorbe kva­lit­ného vi­deo ob­sahu. Vy­uží­vajú ich nie­len you­tu­beri, ale aj veľké fil­mové spo­loč­nosti. V pra­vi­del­ných in­ter­va­loch sa stre­tá­vame s no­vými mo­delmi. V sú­čas­nosti tak­mer každá elek­tro­nika fun­guje na ba­té­rie a drony nie sú vý­nim­kou.

Tie naj­vý­kon­nej­šie mo­dely sa do­kážu udr­žať na jedno na­bi­tie ba­té­rie vo vzdu­chu aj viac ako dvad­sať mi­nút. Na prvý po­hľad to vy­zerá ako dosť dlhý čas na to, aby člo­vek za­chy­til všetko, čo po­tre­buje. Nie­kedy to však na­ozaj ne­stačí. Množ­stvo múd­rych hláv z ce­lého sveta sa preto sna­žilo prísť na to, čo môže jed­no­du­cho na­hra­diť ba­té­rie, ne­stojí to veľa a dron vy­drží fun­go­vať omnoho dl­h­šie.

V mi­nu­losti sme sa stretli s vo­dí­ko­vou mož­nos­ťou po­honu pre au­to­mo­bily. Vo­dík je dobrý v tom, že je po­merne lacný a pri jeho spa­ľo­vaní ne­vzni­kajú žiadne emi­sie, iba oby­čajná voda. Práve vý­hodu vo­díka si uve­do­mili v agen­túre Bat­cam, ktorá sa vy­žíva v na­tá­čaní pro­fe­si­onál­nych vi­deí. Tá sa roz­hodla, že vy­tvorí nový dron, ktorý do­káže fun­go­vať práve na vo­dík.

Spo­jila preto sily s ďal­šími dvoma spo­loč­nos­ťami. Jed­nou z nich je spo­loč­nosť Pro­duc­tiv, ktorá sa za­oberá re­a­li­zá­ciou zau­jí­ma­vých rie­šení v ob­lasti eko­lo­gic­kých tech­no­ló­gií. Zo­stro­jila kom­plet­ného drona. Dru­hou je In­no­va­tive UK, ktorá do­káže vy­ba­viť na po­dobné ino­va­tívne pro­jekty fi­nančné pros­triedky.

Vý­sled­kom spo­lu­práce týchto troch spo­loč­ností je pre­ras­tená ver­zia drona na vo­dí­kový po­hon. Pre­behli už do­konca aj prvé testy. Vý­sledná vý­drž po­riadne prek­va­pila. Dron sa to­tiž udr­žal vo vzdu­chu re­kord­ných 70 mi­nút. Tento čas by mo­hol byť prav­de­po­dobne ešte vyšší, pre­tože tes­to­vaný dron bol za­ťa­žený na­viac vá­hou vo výške päť ki­lo­gra­mov.

To zna­mená, že dron by mo­hol pra­co­vať nie­len ako po­moc­ník pri na­tá­čaní vi­dea, ale zá­ro­veň by mo­hol slú­žiť ako le­tecká pre­pravná služba to­varu. Ta­kýto rýchly ku­riér by ne­bol vô­bec zlým po­moc­ní­kom. Vy­užití je však omnoho viac.

Sa­motnú ná­drž na vo­dík na­vrhla spo­loč­nosť In­tel­li­gent Energy. Jedná sa o zá­sob­ník s ka­pa­ci­tou 6 lit­rov. Podľa Da­vida Wo­ol­housa z In­tel­li­gent Energy bude práve vo­dík pre­lo­mový pri po­sune vý­drže dro­nov na vyšší le­vel. Spo­loč­nosť do­konca pilne pra­cuje na zá­sob­ní­koch no­vej ge­ne­rá­cie.

zdroj: avia­ti­on­to­day.com

Pridať komentár (0)