Erik a Natália rozbehli na Slovensku biznis, s ktorým sa snažia pomôcť našej planéte

Linda Cebrová / 8. marca 2019 / Eko

  • Každý rok po­u­ži­jeme 500 mi­liárd jed­no­ra­zo­vých po­há­rov. Na vý­robu jed­ného po­hára sa pri­tom spot­re­buje okolo 200 lit­rov vody
  • Ak ne­zač­neme žiť eko­lo­gic­kej­šie, do roku 2025 bude v oce­áne viac plas­tov ako rýb
  • Erik s par­tner­kou sa roz­hodli, že svo­jou troš­kou po­môžu na­šej pla­néte
zdroj: EatGreen
  • Každý rok po­u­ži­jeme 500 mi­liárd jed­no­ra­zo­vých po­há­rov. Na vý­robu jed­ného po­hára sa pri­tom spot­re­buje okolo 200 lit­rov vody
  • Ak ne­zač­neme žiť eko­lo­gic­kej­šie, do roku 2025 bude v oce­áne viac plas­tov ako rýb
  • Erik s par­tner­kou sa roz­hodli, že svo­jou troš­kou po­môžu na­šej pla­néte

Erik si vy­s­trie­dal už množ­stvo biz­ni­sov, jeho na­jús­peš­nej­ším pro­jek­tom je však e-shop EatG­reen. Ten za­lo­žil preto, aby mo­hol pris­pieť as­poň svo­jou troš­kou  ku zvi­di­teľ­ne­niu prí­rod­ných pro­duk­tov, ktoré sú al­ter­na­tí­vami voči kaž­do­den­ným plas­tom, ktoré vy­ha­dzu­jeme v mi­liar­dách ku­soch a stov­kách mi­li­ó­noch ton ročne. Nám Erik roz­po­ve­dal zau­jí­mavý pod­ni­ka­teľ­ský prí­beh, ktorý zďa­leka nie je len o pre­daji ta­nie­rov z lis­tov alebo o kom­pos­to­va­teľ­ných po­há­roch.

Čo bolo pr­vot­ným im­pul­zom na za­lo­že­nie eko­lo­gic­kého e-shopu? Kto všetko stojí za týmto pro­jek­tom?

Pr­vot­ným im­pul­zom bol dar me­nom ra­ko­vina. Keď som mal 24 ro­kov, diag­nos­ti­ko­vali mi ra­ko­vinu a ja som bol na hrane ži­vota, buď som mu­sel zme­niť všetko a nájsť si silné dô­vody na ži­vot alebo by som sa mu­sel vy­rov­nať s tým, že tu ne­chám krásnu ženu a vtedy ešte len troj­týž­dňo­vého syn­čeka. Sa­moz­rejme, keď sa to dialo, ne­do­ká­zal som to vní­mať ako dar, ale dnes sa nato do­ká­žem po­ze­rať ako na skve­lého uči­teľa. Ži­vot ma chcel zba­viť všet­kého, čo ne­pot­re­bu­jem, bol to hl­boký pro­ces v kaž­dom smere.

Ra­ko­vinu som do­stal pre­tože som sa denne trá­pil nad tým, v akom stave je naša pla­néta a prečo sa to všetko deje. Bral som všetko bre­meno pla­néty na svoje ple­cia a mys­lel som, že ja mu­sím za­chrá­niť svet, ale zá­ro­veň som sa cí­til bez­mocný, že nič ne­do­ká­žem uro­biť. Opak je prav­dou, dnes be­riem veci s ľah­kos­ťou a viem, že ne­do­ká­žem zme­niť celý svet, ale do­ká­žem zme­niť časť tohto sveta a preto vzni­kol EatG­reen.

V čom všet­kom pod­ni­káš alebo si pod­ni­kal? Čo ti dá­valo naj­väčší zmy­sel?

Pod­ni­ka­niu sa ve­nu­jem už vyše 10 ro­kov a mal som mož­nosť prejsť si vše­li­čím – od det­ského bu­tiku, cez piz­ze­riu, ka­via­reň až sme sa na­po­kon aj s mo­jou po­lo­vič­kou Na­tá­liou roz­hodli všetku svoju po­zor­nosť upria­miť na EatG­reen. Ten v nás vy­vo­lal po­cit, že to, čo ro­bíme je správne a pris­pe­jeme k tomu, aby sa nám a na­šim de­ťom žilo na tomto svete lep­šie. Sa­moz­rejme, každý ten biz­nis nás na­učil veľa vecí, ale pre­dov­šet­kým to, že keď niečo ro­bíte s vlast­ného pre­sved­če­nia a pre dobro iných tak to už ne­po­ci­ťu­jete ako prácu. Skôr ako po­sla­nie.

Zá­leží Slo­vá­kom na eko­ló­gii? Ras­tie zá­u­jem o eko pro­dukty? 

Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších veci pre nás je, aby sme ší­rili túto os­vetu. To sa usi­lovne sna­žíme ro­biť na na­šich so­ciál­nych sie­ťach Ins­ta­gram, Fa­ce­book.

Po­tom cez leto ideme na fes­ti­valy. Všetko to nám jasne uka­zuje, že Slo­váci sa zau­jí­majú čo­raz viac o eko­ló­giu. Na fes­ti­va­loch sú ľu­dia prek­va­pení, aké prí­rodné al­ter­na­tívy sú do­stupné a ešte k tomu na­ozaj štý­lové. A na so­ciál­nych sie­tiach nám ľu­dia píšu, ako sú radi, že ro­bíme to, čo ro­bíme. To nás vždy mo­ti­vuje a in­špi­ruje ísť ďa­lej a ďa­lej. Tak­tiež ďa­ku­jeme vám za túto prí­le­ži­tosť, lebo aj vy nám po­má­hate ší­riť os­vetu ďa­lej.

zdroj: EatG­reen

S úp­rim­nos­tou mô­žeme po­ve­dať, že to je jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, lebo keď je člo­vek do­sta­točné uve­do­melý, za­čína hľa­dať rie­še­nia sám. No uve­do­me­lým sa stáva práve skrz vzde­lá­va­nie. Je mnoho ciest ako sa do­stať na ko­ľaj eko­ló­gie, nie­kedy všetko zmení je­den bam­bu­sový po­hár.

Mi­mo­cho­dom, nie­kedy je pre mňa vtipné po­zo­ro­vať, ako naši ro­di­čia mali zau­ží­vané veci, ktoré ich dnes znova učia ich deti. Naši ro­di­čia veľmi dobre po­znali, aké to je mať sk­le­nené fľaše, plá­tené vrecká, jed­no­du­cho po­ve­dané, ako ne­pro­du­ko­vať veľa od­padu. No doba ich zme­nila ako nás všet­kých a te­raz sa mu­síme vra­cať tam kde sme už raz boli. Ne­vadí, všetko má svoj dô­vod a aj toto sa deje pre niečo.

Máte v ob­lasti eko­lo­gic­kých ria­dov na Slo­ven­sku veľkú kon­ku­ren­ciu?

Vní­mam to, že EKO svet sa stáva viac tren­dový, čo je skvelé, ale zá­ro­veň to má aj druhú stranu mince. Pri­bú­dajú aj firmy, ktoré chcú vy­užiť tento trend na tie si treba dá­vať po­zor, ale v ko­neč­nom dô­sledku to možno po­môže k vyš­šiemu dobru. Deje sa to v kaž­dej jed­nej ob­lasti, sú ľu­dia, ktorí to ro­bia zo srdca a sú ľu­dia, ktorí to ro­bia čisto len pre pe­niaze.


Pre mňa to je veľmi jed­no­du­ché, ja sa chcem spá­jať, lebo ve­rím, že spo­ločne sme silní a preto ne­be­riem ni­koho ako kon­ku­ren­ciu. Ve­rím v to, že ak veci ro­bíme správne a zo srdca, musí sa nám da­riť. Je ťažké mať zlý ži­vot, keď ro­bíme správne veci.

Te­šíme sa, že na Slo­ven­sku pri­bú­dajú be­z­o­ba­lové ob­chody. Pa­mä­táme sa, keď vzni­kol prvý pi­onier v tejto ob­lasti a my sme boli šťastní, že ich mô­žeme oslo­viť. Te­raz už oni oslo­vujú nás a vy­tvá­rame si s na­šimi ob­chod­nými par­tnermi a zá­kaz­níkmi na­ozaj pria­teľ­ské vzťahy. Preto aj vrámci nášho no­vého webu eatg­reen.eco sa bu­deme sna­žiť tvo­riť ko­mi­nutu po­dobne zmýš­ľa­jú­cich sku­pín a na­vzá­jom sa bu­deme pod­po­ro­vať.

Koľko zna­čiek dnes dis­tri­bu­ujete? Podľa čoho ste ich vy­be­rali?

Keď sme za­čali hľa­dať rie­še­nia vo forme prí­rod­ných pro­duk­tov tak sme na­tra­fili na je­den pro­jekt cez cro­wd­fun­din­govú stránku, kde sme pod­po­rili ne­meckú firmu, ktorá vy­rá­bala ta­niere z lis­tov. Ak mám pravdu po­ve­dať, tak tie pro­jekty a firmy ne­jak pri­chá­dzali ku nám a ná­hodne sme na­tra­fili aj na na­šimi zá­kaz­níkmi na­job­ľú­be­nejší pro­dukt – bam­bu­sové po­háre Ecof­fee, ktoré nás hneď oča­rili. Ná­sledne sme sa roz­hodli nie­ktoré pro­dukty vy­tvá­rať aj pod znač­kou EatG­reen a naše port­fó­lio po­stupne roz­ši­ru­jeme. Na­šim cie­ľom je, aby u nás ľu­dia na­šli všetko to, čo zníži ich “od­pa­dovú stopu”.  Ok­rem toho sa sna­žíme pod­po­riť aj lo­kál­nych vý­rob­cov v na­šom okolí.

O ktoré pro­dukty je naj­väčší zá­u­jem?

Ako som spo­mí­nal, ľu­dia si za­mi­lo­vali naše bam­bu­sové po­háre, hlavne pre ich ori­gi­nálne di­zajny. Keďže vý­robca týchto po­há­rov dáva dô­raz na to, aby sa po­u­ží­valo čo naj­me­nej jed­no­ra­zo­vých pro­duk­tov, in­špi­ro­vali sme sa a vy­tvo­rili sme rad sk­le­ne­ných a ne­re­zo­vých sla­miek “LEN JEDNA” – lebo keď ju máš, stačí ti už len jedna. A aby sme do­ká­zali, že aj z od­padu môžu vznik­núť krásne, dl­ho­tr­vácne a kom­pos­to­va­teľné pro­dukty, za­ra­dili sme do na­šej po­nuky ko­ko­sové misky. Mal som tú mož­nosť po­zrieť sa osobne vo Viet­name na celý pro­ces spra­co­va­nia vy­ho­de­ných ko­ko­so­vých ore­chov.

S koľ­kými pre­vádz­kami mo­men­tálne spo­lu­pra­cu­jete?

Spo­lu­pra­cu­jeme už s viac ako 50 pre­vádz­kami. Sú to hlavne ka­viarne, be­z­o­ba­lové ob­chody, es­hopy s eko a zero waste pro­duk­tami, ale na­prí­klad aj s jed­ným ly­žiar­skym stre­dis­kom. Tak­tiež máme mož­nosť po­die­ľať sa na vy­tvá­raní eko fi­rem­ných dar­če­kov pre rôzne firmy, kto­rým bran­du­jeme bam­bu­sové po­há­riky takže sa stane, že na­šim par­tne­rom sa stane hoc aj stro­jár­ska firma.

Aké sú tvoje plány do bu­dúcna v rámci biz­nisu?

Ja aj s mo­jou ro­di­nou som bol vždy taký po­ve­dzme fre­es­ty­ler. Ur­čite čias­točne ne­cháme EatG­reen vy­ví­jať sa pri­ro­dzene a bu­deme sa pris­pô­so­bo­vať trhu. Av­šak na­šou pri­ori­tou je ší­riť ďa­lej os­vetu, spá­jať sa s po­dobne zmýš­ľa­jú­cimi sku­pi­nami, zdru­že­niami, pre­vádz­kami či pro­jek­tami.

Na­prí­klad na jar chys­táme jarnú očistu slo­ven­skej prí­rody, na­koľko, ľu­dia si z nej ro­bia sme­tisko. Chceme uve­do­melú spo­loč­nosť a ne­zod­po­vedne sprá­va­jú­cich sa in­špi­ro­vať a mo­ti­vo­vať k po­zi­tív­nej­šiemu prí­stupu. Chceme po­má­hať, preto sme vy­hlá­sili sú­ťaž, kedy mô­žete na na­šom no­vom webe nájsť zlatý sym­bol, vďaka kto­rému sa za­po­jíte do sú­ťaže a vý­her­com prí­deme po­môcť zbie­rať od­pad v ich okolí.

Pridať komentár (0)