Ertlovské perníky: Značka, ktorú ľudia milovali ešte za čias Rakúsko-Uhorska

Mária Ambrozová / 9. februára 2019 / Food biznis

  • De­sať­ro­čia trva­júca tra­dí­cia a stále množ­stvo zá­kaz­ní­kov, to je cie­ľom kaž­dého pod­niku
  • Tra­dič­ným Ert­lov­ským per­ní­kom sa to darí
  • Po­znáš ich pô­so­bivý prí­beh?
zdroj: Unsplash/Facebook/Tradičné Ertlovské Perníky
  • De­sať­ro­čia trva­júca tra­dí­cia a stále množ­stvo zá­kaz­ní­kov, to je cie­ľom kaž­dého pod­niku
  • Tra­dič­ným Ert­lov­ským per­ní­kom sa to darí
  • Po­znáš ich pô­so­bivý prí­beh?

Mi­lujú ich malí aj veľkí. Tra­dičné Ert­lov­ské per­níky za­čali svoj prí­beh pí­sať u na­šich juž­ných su­se­dov, no veľmi rýchlo si zís­kali srd­cia v ce­lom Ra­kúsko-Uhor­sku. Dnes ich vi­díš na kaž­dom tra­dič­nom jar­moku a Slo­váci sa ich ne­ve­dia na­ba­žiť.

Za­kla­da­teľ značky, Jo­sef Ertl mal byť pô­vodne ma­lia­rom, sú­časná na­sle­dov­níčka (už zo 4. ge­ne­rá­cie ro­diny) Bi­biana vy­štu­do­vala ume­lecký šperk. Aj na­priek tomu sa ro­dine v tra­dič­nom re­meslo po­da­rilo vy­pra­co­vať na silnú kon­ku­ren­ciu všet­kým ume­lým far­bi­vám a chu­tiam a dnes ich už ne­náj­deš len na tr­hoch, ale v mno­hých ob­chod­ných re­ťaz­coch. Tržby spo­loč­nosti Er­bia, ktorá za tra­dič­nými per­níkmi ro­diny Ert­lov­cov stojí, do­siahli v roku 2017 hod­notu 135-ti­síc eur.

Prí­beh ako z filmu

Za­kla­da­teľ rodu per­ni­ká­rov z No­vej Dub­nice, Jo­sef Ertl, za­čal svoje prvé per­níky upe­čené podľa vlast­ného re­ceptu po­nú­kať od domu k domu už na za­čiatku mi­nu­lého sto­ro­čia. Po veľ­kom úspe­chu a už s vý­uč­ným lis­tom, s nimi za­čal cho­diť na trh. Veľ­kou vý­ho­dou bola aj zá­ľuba vo vče­lár­stve a zá­soby vlast­ného medu. Po­čas vojny ich per­níky na­hrá­dzali chlieb, ne­skôr pod­ni­ka­nie za­brz­dil sys­tém. Chuť pod­ni­kať opäť na­kopli až oslavy 600. ro­kov rod­ného mesta Jo­sefa Ertla, Prie­vi­dze.

Slo­ven­ský spot­re­bi­teľ sa dnes opäť do­stáva do fázy, kedy si do­káže vá­žiť poc­tivú do­mácu prácu a men­ším pod­ni­kom tak ne­cháva pries­tor za­žia­riť. Preto sa za­čalo da­riť re­me­sel­ným pi­vo­va­rom, prí­rod­nej koz­me­tike, vče­lár­stvam či obuv­ní­kom. Je to prí­pad aj tra­dič­ných per­ní­kov z No­vej Dub­nice. Dnes stačí port­fó­lio s ôs­mimi pro­duktmi a Ert­lov­com sa ria­diť hes­lom „nie­kedy je me­nej viac“, tiež ur­čite oplatí. Re­cept zo­stáva pô­vodný. Z tr­ho­vísk, sa per­níky ne­dávno do­stali na pulty ob­chod­ných re­ťaz­cov ako Yeme, Náš Dvor, U Far­mára a ďal­ších.

Vtedy a dnes

Ro­dine per­ni­ká­rov vďaka poc­ti­vým in­gre­dien­ciám a tvr­dej práci dnes ras­tie ročná pro­duk­cia o 50 – 100 % a týž­denne vy­ro­bia 10-ti­síc per­ní­kov, čo ešte stále ne­do­káže po­kryť do­pyt trhu. Pre For­bes v roz­ho­vore Bi­biana Ert­lová pri­znala: „Pred­sta­vo­vala som si to oveľa jed­no­duch­šie, ale všetky kri­tické mo­menty nás ne­uve­ri­teľne po­sú­vajú vpred a be­riem ich ako vý­zvu, že máme niečo vy­lep­šiť, niečo sa na­učiť.“ One­dlho majú prísť nové pries­tory aj vy­tú­žená expan­zia na za­hra­ničné trhy.

Pridať komentár (0)