ESET: Zro­de­nie slo­ven­ského uni­cornu

Jakub Jablonický / 21. júla 2016 / Zo Slovenska

Odkedy Miro­slav Trnka a Peter Paško naprog­ra­mo­vali svoj prvý anti­ví­ru­sový prog­ram, ubehlo už tak­mer 30 rokov. Pri­ná­šame ti pre­hľad his­tó­rie asi naj­zná­mej­šej slo­ven­skej spo­loč­nosti, ktorá začala v garáži a dnes má viac ako 100 mili­ó­nov uží­va­te­ľov v 180 kra­ji­nách na celom svete.

1987 – Miro­slav Trnka a Peter Paško obja­vili jeden z prvých počí­ta­čo­vých víru­sov na svete a vytvo­rili prog­ram na jeho detek­ciu. Nazvali ho NOD, čo zna­me­nalo “Nemoc­nica na Okraji Disku”.

dos02

Foto: nod32ru.narod.ru

1992 – Po odha­lení ďal­ších víru­sov dostali nápad vytvo­riť uni­ver­zálne soft­vé­rové rie­še­nie, ktoré by proti nim chrá­nilo. Spolu s Rudol­fom Hru­bým teda zalo­žili spo­loč­nosť ESET.

1

Foto: Archív ESET

1998 – Po nie­koľ­kých rokoch od zalo­že­nia sa ESET doč­kal uzna­nia od celo­sve­to­vej anti­ví­ru­so­vej komu­nity v podobe pre­stíž­neho oce­ne­nia VB100. Zna­me­nalo to, že ESET NOD 32 odha­lil všetky vírusy, ktoré boli redak­ciou Virus Bul­le­tin určené na tes­to­va­nie.

3

Foto: virusbulletin.com

1999 – Po vstupe Antona Zajaca do spo­loč­nosti začal ESET svoju glo­bálnu expan­ziu. Prvá pobočka mimo Slo­ven­ska bola zalo­žená v ame­ric­kom San Diegu.

4

Foto: hnonline.sk

2004 – O 5 rokov neskôr sa ESET roz­ši­ruje aj do Latin­skej Ame­riky. Cen­trála pre tento región bola zalo­žená v Bue­nos Aires.

5

Foto: lonelyplanet.com

2010 – Úspe­chy v Ame­rike boli pod­čiark­nuté, keď Inc. maga­zine ozna­čil ESET za jednu z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich spo­loč­ností v Ame­rike už štvrtý rok po sebe.

6

Foto: glassdoor.com

2010 – Glo­bálna expan­zia ESETu pokra­čuje zalo­že­ním pobočky pre Áziu v Sin­ga­pure.

7

Foto: shortsideoflong.com

2011 – Rok po tom, ako bol Richard Marko (vtedy ešte v pozí­cii CTO) vyhlá­sený za jed­ného z top 25 sve­to­vých tech­no­lo­gic­kých líd­rov, sa stáva CEO spo­loč­nosti.

8

Foto: businesswire.com

2012 – V roku 2012 oslá­vil ESET 20 rokov od svojho zalo­že­nia. V tom istom roku otvo­ril tech­no­lo­gický hub na kam­puse pre­stíž­nej École Poly­tech­ni­que Mon­tréal.

9

Foto: Behance / Sendy Fiala

2015 – Po 23 rokoch od pri­ja­tia prvej zamest­nan­kyne, ktorá ešte stále v ESETe pôsobí, pri­jíma ESET svojho tisí­ceho zamest­nanca.

10

Foto: Archív ESET

2016 — Odha­do­vaná hod­nota spo­loč­nosti je viac ako 1,4 miliardy dolá­rov. Slo­ven­ský uni­corn nejaví žiadne známky únavy.
maxresdefault

Foto: You­Tube / ESET

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: You­Tube /ESET

Pridať komentár (0)