Etsy má naozaj jedny z najk­raj­ších kan­ce­lá­rii, aké si kedy videl

Dárius Polák / 14. júna 2016 / Startupy

Spo­loč­nosť zalo­žená v roku 2005 ponúka pries­tor pre affi­liate.

Nedávno sa pre­su­nula do nových pries­to­rov v Bro­ok­lyne, ktoré majú roz­lohu 18 581 m2.

1

Spo­loč­nosť pod­pí­sala kon­trakt na 10 rokov nájmu.

2

Pred pre­sťa­ho­va­ním sa spo­loč­nosť spý­tala vlast­ných zamest­nan­cov, aké pries­tory budú pre nich tie naj­lep­šie. Tiché kan­ce­lá­rie ako je táto boli v reb­ríčku vysoko.

3

Kre­a­tívny open space medzi ne tak­tiež pat­ril.

4

Von­kaj­šie nádvo­rie je pre zamest­nan­cov v pek­nom počasí samoz­rej­mos­ťou.

5

Pokiaľ je plné, dá sa využiť aj stre­cha.

6

Kuchyne a jedálne napl­nené dob­ro­tami sú na kaž­dom poschodí.

7

Ofi­ciálna jedá­leň sa nachá­dza na dru­hom poschodí, v kto­rej si zamest­nanci môžu pochut­nať na lokál­nych špe­cia­li­tách dva krát do týždňa.

8

Stoly z pred­chá­dza­jú­cej jedálne boli poma­ľo­vané a visia na stene tej súčas­nej ako deko­ra­tívne ume­nie.

9

Zamest­nanci sú povzbu­dzo­vaní k náv­števe den­nej medi­tá­cie a týž­den­nej jogy.

10

Minulý decem­ber pre­šla norma na zria­de­nie uni­sex toaliet.

11

Mesačné tvo­rivé večere sú veľ­kým even­tom. Uči­te­lia majú works­hopy na tak­mer všetko, od šitia po potlač.

12

V digi­tál­nom labo­ra­tó­riu sa dá pohrať s 3D tla­čiar­ňou.

13

Rov­nako aj v štú­diu na potlač.

14

Rôzne druhy ume­nia zdo­bia steny.

15

Ume­nie tvorí tak­mer 50% vyba­ve­nia celej budovy.

16

To zahŕňa 750 kusov nábytku.

17

Envi­ron­men­tálne udr­žia­va­nie bolo veľ­kým otáz­ni­kom pri zria­ďo­vaní budovy. Etsy je od roku 2012 cer­ti­fi­ko­vaná B kor­po­rá­cia, takže musí dodr­žia­vať rôzne sociálne a envi­ron­men­tálne normy.

18

Spo­loč­nosť spo­lu­pra­co­vala s rôz­nymi výrob­cami aby sa uis­tila, že všetko vyba­ve­nie je v súlade s nezne­čis­ťo­va­ním prí­rody.

19

Preto sa roz­hodla odstrá­niť 1 500 vecí, ktoré zne­čis­ťo­vali životné pro­stre­die.

20

Cez prí­snu kon­trolu si muselo prejsť napr. všetko drevo, ktoré sa v budove pou­žíva.

21

Obrov­ský sklad bicyk­lov povzbu­dzuje zamest­nan­cov k zdrav­šiemu život­nému štýlu.

22

Rast­liny, ako tie na fotke naľavo, sú zavla­žo­vané daž­ďo­vou vodou zbie­ra­nou zo stre­chy.

23

Voda je skla­do­vaná v obrov­skej nádrži.

24

Solárne panely na stre­che pohá­ňajú 1% budovy, avšak zvyš­ných 99% je pohá­ňa­ných tak­tiež z obno­vi­teľ­ných solár­nych zdro­jov, ktoré sú umiest­nené mimo budovy.

25

Obrov­ské okná majú ušet­riť 80 000 kilo­wat­tov ener­gie ročne.

26

Mimo toho je z nich aj krásny výhľad na Man­hat­tan.

27

Domáci milá­či­ko­via tu majú svoje miesto.

28

Zbierky ume­nia sú na kaž­dom rohu, ako aj tu v lobby.

29

Kre­a­ti­vite sa medze naozaj nekladú.

30

Cel­kovo budova posky­tuje pohodlné, bez­pečné a kre­a­tívne pro­stre­die pre kaž­dého.

31

Pri pohľade na tieto fotky člo­vek dva­krát nepre­mýšľa, či pošle CV-čko.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)