Európa má vážny prob­lém: Prečo všetky dobré star­tupy vzni­kajú v USA?

Martin Bohunický / 5. novembra 2015 / Tools a produktivita

Micha Beno­liel je star­tu­pista z Fran­cúz­ska, ktorý spus­til svoj prvý pro­jekt v Európe. Napriek tomu Micha nikdy neza­bu­dol na dob­ro­družnú atmo­sféru a opti­miz­mus San Fran­cisca, ktorý zažil počas štú­dia v 90.rokoch.

Takže keď pri­šiel s tech­no­ló­giou, ktorá umožní posie­lať tex­tové správy bez sig­nálu a inter­netu, v roku 2011 sadol do lie­tadla smer Kali­for­nia. “Svet môžem zme­niť jedine odtiaľ,” pove­dal. Jeho apli­ká­cií Fire­Chat sa darí rela­tívne slušne.

Micha Beno­liel CEO Fire­Chat 

Michov prí­pad otvára dis­ku­siu, prečo sa všetci tla­čia do Ame­riky. A prečo na sta­rom kon­ti­nente nedo­káže vznik­núť Face­book, Google alebo eBay. Prečo je naj­lep­ším spô­so­bom na úspech sťa­ho­va­nie sa do Sili­con Val­ley, prí­padne pre­daj nápa­dov ame­ric­kým fir­mám?

Európ­sky par­la­ment si tento prob­lém uve­do­muje a exis­tuje dlho­dobý plán na zmenu. Dvad­sa­ťo­sem náro­dov, vrá­tane Slo­ven­ska, však žiad­nou refor­mou nezíska to mys­le­nie a tú “risk-taking” kul­túru, akú ponúka Kali­for­nia. “V USA a špe­ciálne v Sili­con Val­ley ti schvá­lia každú šia­le­nosť,” hovorí Beno­liel. “A úspešný biz­nis pri­chá­dza zo šia­le­ného nápadu.” Prí­lišná opatr­nosť v Európe je napo­kon tým naj­väč­ším prob­lé­mom.

Európ­ski inves­tori chcú vidieť mladé firmy, ktoré od prvého dňa prudko rastú. Chcú si byť svo­jou inves­tí­ciou istí a chcú návrat­nosť čo naj­rých­lej­šie. Keď sa pozrieš naprí­klad na Twit­ter či Face­book, to sú firmy, ktoré žiadnu návrat­nosť v prvých mesiacoch/rokoch nepo­nú­kali. Jediné čo ich zau­jí­malo bola spo­čiatku uží­va­teľ­ská základňa. Až potom pri­šiel pries­tor na mone­ti­zá­ciu.

Práve táto roz­dieľ­nosť v men­ta­lite je kľú­čo­vým dôvo­dom toho, prečo Ame­ri­ča­nia oveľa jed­no­duch­šie zoženú inves­to­rov. Veď do ame­ric­kých star­tu­pov bolo minulý rok inves­to­va­ných 50 miliárd dolá­rov, kým do európ­skych to boli len 4 miliardy. Pre porov­na­nie tu je naprí­klad Ázia, kde sa inves­tí­cie vyšpl­hali na 22,5 miliardy dolá­rov.

A pre star­tupy sú práve tieto skoré inves­tí­cie dôle­žité. Niečo chceš, no keď dosta­neš peniaze na tech­no­ló­gie a upo­ko­je­nie sa, keď zís­kaš pocit že nie­kto významný tvojmu nápadu verí, vtedy sa ti záko­nite bude dariť. Ďal­ším prob­lé­mom je, že v Európe neexis­tuje miesto, kde by sa táto špička stre­tá­vala. Kde by tí naj­lepší tech-rela­ted ľudia a naj­väčší inves­tori zdie­ľali pries­tory, brains­tor­mo­vali a vymie­ňali si nápady. 

Iste, exis­tujú nápady, ktoré dosiahli slušný úspech. Švéd­sko-estón­sky Skype pou­žíva skoro každý, ďalší švéd­sky star­tup Spo­tify patrí k líd­rom vo svo­jej oblasti. No predsa, taký Skype zane­dlho kúpil eBay a v roku 2011 Mic­ro­soft. Vo Fín­sku po str­mom páde Nokie sta­vili na herný prie­my­sel, spo­loč­nosti Rovio a Super­cell pri­niesli naprí­klad také pecky, ako je Angry Birds či Clash of Clans. Ale aj Super­cell bol pre­daný, do Japon­ska. Aby som to zhr­nul — kto vyskočí, toho pohl­tia.

A môžme sa baviť o legis­la­tíve, o inom nasta­vení daní, wha­te­ver. No sku­točná hod­nota je v ľuďoch, v spo­lu­práci, v snahe vyrie­šiť reálne prob­lémy tohoto sveta. Celé je to o ľuďoch a my z Európy bohu­žiaľ výrazne zaos­tá­vame.

zdroj: businessinsider.com
Pridať komentár (0)