Európske banky štartujú revolučný projekt pre 100% zelené domácnosti

Lenka Sidorová / 11. októbra 2018 / Eko

  • Európa má byť do roku 2050 úplne „ze­lená“
  • V Európe sa roz­ši­ruje sku­pina bánk, ktoré budú po­sky­to­vať zvý­hod­nené hy­po­téky pre re­kon­štruk­ciu do­mác­ností na 100% eko­lo­gické
  • Aj Slo­ven­sko ide eko­lo­gic­kou ces­tou
zdroj: Pexels
  • Európa má byť do roku 2050 úplne „ze­lená“
  • V Európe sa roz­ši­ruje sku­pina bánk, ktoré budú po­sky­to­vať zvý­hod­nené hy­po­téky pre re­kon­štruk­ciu do­mác­ností na 100% eko­lo­gické
  • Aj Slo­ven­sko ide eko­lo­gic­kou ces­tou

Európa má byť do roku 2050 úplne „ze­lená“.  Ku sku­pine 37 prie­kop­níc­kych bánk, ktoré po­nú­kajú ma­ji­te­ľom do­mov pi­lotnú schému ener­ge­ticky efek­tív­nych hy­po­ték, sa kon­com sep­tem­bra pri­po­jili aj De­uts­che Hy­pot­he­ken­bank v Ne­mecku a spo­loč­nosť Eco­logy Bu­il­ding So­ciety v Spo­je­nom krá­ľov­stve.

Pri­po­je­ním sa do sys­tému obe banky prijmú normy, ktoré sa v sú­čas­nosti tes­tujú ako sú­časť pi­lot­ného prog­ramu pod­po­ro­va­ného Európ­skou Úniou za­hŕňa­jú­ceho banky a fi­nančné in­šti­tú­cie, ktoré pred­sta­vujú spolu úve­rovú silu vo výške viac ako 3 bi­li­óny eur, čo sa rovná pri­bližne 20 % HDP EÚ.

Pi­lotná schéma je za­me­raná na tes­to­va­nie no­vých kri­té­rií pre hy­po­te­kárne úvery v ob­lasti ener­ge­tic­kej efek­tív­nosti pre do­mác­ností, ale aj ad­mi­ni­stra­tívne a iné bu­dovy.

Zás­tan­co­via ini­cia­tívy sa sna­žia uká­zať, aké ľahké je uplat­ňo­va­nie na­vrho­va­ných štan­dar­dov a zá­ro­veň spo­mí­najú po­jem „eko­lo­gické pô­žičky“ alebo „ze­lené hy­po­téky“. Pod­sta­tou je po­skyt­núť niž­šie úroky a do­da­točný ka­pi­tál pre účel re­kon­štruk­cie bu­dov. Tie by mali efek­tív­nej­šie vy­uží­vať ener­gie a stať sa 100-per­cetne eko­lo­gic­kými.

Bu­dovy, či už obytné alebo ko­merčné, sú zod­po­vedné za 40% spot­reby pri­már­nej ener­gie v EÚ a 36 % emi­sií CO2. Preto sa po­va­žujú za kľú­čové v boji proti kli­ma­tic­kým zme­nám.

EÚ tento rok schvá­lila právnu normu, ktorá má urých­liť me­dzi­ročné zni­žo­va­nie ob­jemu emi­sií na trhu o 2,2 per­centa od roku 2021. Nie­komu sa zdá tento plán po­merne po­malý. Ze­lené hy­po­téky by mali úby­tok emi­sií urých­liť.

Euró­pa­nia si podľa ria­di­teľa siete WorldGBC Ja­mesa Drink­wa­tera dobre uve­do­mujú zne­čis­ťo­va­nie ži­vot­ného pro­stre­dia sta­rými (aj no­vými) au­tami, ale stále im chýba po­ve­do­mie a fi­nan­cie na to, aby pri­stú­pili aj k mo­der­ni­zá­cii sta­rých ne­eko­lo­gic­kým do­mov či spot­re­bi­čov.

Ozná­me­nie o eko­lo­gic­kých pô­žič­kách prišlo po stret­nutí po­li­tic­kých a fi­nanč­ných od­bor­ní­kov na 9. roč­níku Sve­to­vého týždňa ze­le­ných bu­dov. Bolo ve­no­vané po­kroku sme­rom k 100 % čis­tým bu­do­vám s nu­lo­vou spot­re­bou uhlíka do roku 2050.

Pri tejto prí­le­ži­tosti vy­dala Sve­tová rada pre ze­lenú vý­stavbu (WorldGBC) novú správu vy­zý­va­júcu ve­ri­te­ľov, prie­my­sel a vlády, aby vy­tvo­rili nový ma­sový trh pre „ener­ge­ticky účinné“ hy­po­téky a sprí­stup­nili ich všet­kým ľu­ďom na kon­ti­nente.

Naj­nov­šia správa WorldGBC na­vrhuje nové štan­dardy pre ze­lené hy­po­téky v troch kľú­čo­vých ob­las­tiach:

  • Hra­ničné hod­noty ener­ge­tic­kej vý­kon­nosti, ktoré je po­trebné spl­niť.
  • Mož­nosť mo­ni­to­ro­va­nia vý­kon­nosti s cie­ľom pre­uká­zať, že sa sku­točne rie­šia kli­ma­tické a fi­nančné ri­ziká.
  • Pod­mienky na za­bez­pe­če­nie kva­lity re­kon­štrukč­ných prác.

Slo­ven­sko ne­za­os­táva

Na Slo­ven­sku beží Ná­rodný pro­jekt Slo­ven­skej ino­vač­nej a ener­ge­tic­kej agen­túry Ze­lená do­mác­nos­tiam, ktorý je sú­čas­ťou Ope­rač­ného prog­ramu Kva­lita ži­vot­ného pro­stre­dia a jeho cie­ľom je za­bez­pe­čiť pod­poru pre in­šta­lá­ciu ma­lých za­ria­dení na vy­uží­va­nie OZE, čo umožní zní­žiť vy­uží­va­nie fo­síl­nych pa­lív. Do­tá­cie sú po­skyt­nuté na sl­nečné ko­lek­tory, fo­to­vol­tické pa­nely, te­pelné čer­padlá, ve­terné tur­bíny a kotly na bio­masu.

Pridať komentár (0)