Európ­ske mies­ta, kto­ré sa skrý­va­jú pred zrak­mi turis­tov

Michaela Líšková / 7. mája 2016 / Lifehacking

Tých­to 18 kra­jín si dote­raz ucho­vá­va svo­je tajom­stvá a darí sa im skrý­vať pred kaž­do­roč­ným náva­lom turis­tov. A nie pre­to, že by si neza­slú­ži­li pozor­nosť. Veď posúď sám.

Pozri sa sám, aké krás­ne mies­ta skrý­va Euró­pa bez toho, aby o tom vede­li tisíc­ky turis­tov, kto­rí sa kaž­do­roč­ne valia na dovo­len­ky. Mož­no sa najb­liž­šie zasta­víš aj na tých­to mies­tach, keď si to budeš mie­riť naprieč Euró­pou.

Bla­gaj

Dedin­ka v Bos­ne a Her­ce­go­vi­ne, sa môže popý­šiť hneď via­ce­rý­mi pohľad­mi, kto­ré sto­ja za to. Okrem krás­nej prí­ro­dy ti spad­ne sán­ka pri pohľa­de na Bla­gaj Tek­ke, kláš­tor posta­ve­ný pre der­vi­šov — mos­lim­ských mní­chov. Náv­štev­ní­ci si môžu spra­viť malú pre­hliad­ku kláš­to­ra, ale­bo si užiť nesku­toč­ný výhľad na rie­ku Buna

1

Viac o Bla­gaj Tek­ke

Rus­ký ostrov Kiži, 

kto­rý sa nachá­dza na jaze­re One­ga, je v oko­lí zná­my svo­jim Kos­to­lom Pre­me­ne­nia, impo­zant­nou stav­bou zdo­be­nou 22 kupo­la­mi. Za pozor­nosť sto­ja aj ostat­né stav­by na ostro­ve, ale aj his­to­ric­ká dedin­ka Yam­ka

2

Viac o Kiži

Lich­ten­štajn­sko,

kto­ré sa nachá­dza medzi Rakús­kom a Švaj­čiar­skom, je jed­nou z naj­men­ších a naj­bo­hat­ších kra­jín sve­ta. A boha­tá je tu aj prí­ro­da, kto­rá uchvá­ti všet­kých jej milov­ní­kov. Okrem toho je Lich­ten­štajn­sko boha­té aj na kul­tú­ru v podo­be sta­ro­dáv­nych zám­kov. Okrem toho je prak­tic­ky za rohom

3

Viac o Lich­ten­štajn­sku

Ostrov Gra­ci­osa, ale­bo La Gra­ci­osa

je súčasť špa­niel­skych Kanár­skych ostro­vov. A je to mies­to, kto­ré by si mal nav­ští­viť, ak hľa­dáš nesku­toč­nú prí­ro­du a roz­práv­ko­vé plá­že či sne­ho­bie­le dom­če­ky, kto­ré čaka­jú, kedy ich obja­víš. Okrem toho tre­ba spo­me­núť aj to, že La Gra­ci­osa ponú­ka skve­lé prí­le­ži­tos­ti pre potá­pa­čov

4

Viac o La Gra­ci­osa

Ostrov Pro­ci­da

Ak ťa láka slneč­né Talian­sko, ale nech­ceš sa zrá­žať s turis­ta­mi, kto­rí oku­pu­jú ostro­vy Cap­ri a Ischia, zaví­taj na ostrov Pro­ci­da. Ponú­ka ti krás­ny pohľad na maleb­né dom­če­ky ako vystri­hnu­té z dovo­len­ko­vých kata­ló­gov, neza­me­ni­teľ­nú atmo­sfé­ru a reštau­rá­cie, kto­ré ponú­ka­jú chut­nú talian­sku kuchy­ňu5

Viac o Pro­ci­de

Giola

je názov prí­rod­né­ho bazé­nu, kto­rý náj­deš v gréc­kom regi­ó­ne Astris. Ak sa sem náho­dou chys­táš, budeš musieť najprv vyšľa­pať chod­ník, kto­rý sem vedie, ale ako­náh­le sa sem dosta­neš, môžeš si vychut­nať rezer­vo­ár kriš­tá­ľo­vo čis­tej vody

6

Viac o Giole

Fran­cúz­ska dedin­ka La Roque-Gage­ac

je vte­sa­ná pria­mo do oko­li­tých skál, kto­ré lemu­jú rie­ku Dor­dog­ne. Toto mies­to je pova­žo­va­né za jed­nu z najk­raj­ších fran­cúz­skych dedi­niek vôbec a roz­hod­ne má čo ponúk­nuť kaž­dé­mu náv­štev­ní­ko­vi

7

Viac o La Roque-Gage­ac

Švéd­sky Kung­sle­den

Pre všet­kých milov­ní­kov turis­ti­ky je ako stvo­re­ný švéd­sky Kung­sle­den. Turis­tic­ký chod­ník je dlhý zhru­ba 400km a turis­tom ponú­ka mož­nosť šty­roch národ­ných par­kov a prí­rod­ných rezer­vá­cií, kde náj­deš všet­ko od bre­zo­vých lesov cez skry­té ľadov­ce až po rie­ky a str­mé vrcho­ly. Ako hovo­rím, milov­ní­ci turis­ti­ky si prí­du na svo­je

8Viac o Kung­sle­den

Cas­tel­lu­cio di Nor­cia

Čaro­vné malé mes­teč­ko Cas­tel­lu­cio di Nor­cia náj­deš v Talian­sku. Zná­me je naj­mä svo­ji­mi neko­neč­ný­mi záhon­mi kve­tov, kto­ré kvit­nú od nesko­ré­ho mája do júla. Kom­bi­ná­cia krás­nych hôr, fareb­ných kve­tov a roz­práv­ko­vé­ho mes­teč­ka je neoby­čaj­ným lákad­lom, kto­ré si zaslú­ži všet­ku pozor­nosť.

the-small-town-of-castellucio-di-norcia-sits-near-norcia-in-umbria-italy-the-town-is-famous-for-its-brilliant-display-of-flowers-which-bloom-from-late-may-to-early-july

Viac o Cas­tel­lu­cio di Nor­cia

Azor­ské ostro­vy neďa­le­ko Por­tu­gal­ska

sú čas­to ozna­čo­va­né ako jed­no z naj­viac strá­že­ných tajom­stiev Atlan­tic­ké­ho oce­ána. Mno­hé jaze­rá, kto­ré sú lemo­va­né les­mi a hora­mi, ponú­ka­jú neopa­ko­va­teľ­ný výhľad, kto­rý si zami­lu­je neje­den turis­ta. Okrem toho ti ostro­vy ponú­ka­jú mno­hé ďal­šie prí­rod­né úka­zy, ako sopeč­né jas­ky­ne, zele­né pas­tvi­ny a dych­be­rú­ce vodo­pá­dy

10

Viac o Azor­ských ostro­voch

Albar­ra­cín

Vráť sa v čase obja­vuj skry­té záku­tia miest, kto­ré ti ponú­ka Albar­ra­cín. Toto úchvat­né mies­to sedí pria­mo na vrcho­le kop­ca nad Río Guada­la­viar v špa­niel­skej pro­vin­cií Teru­el a archi­tek­tú­ra toh­to mes­teč­ka ťa urči­te oča­rí a chy­tí za srd­ce

11Viac o Albar­ra­cí­ne

Cira­li

Turec­ko si svo­je krá­sy chrá­ni a inak to nie je ani v prí­pa­de plá­že Cira­li, kde je zaká­za­ná aký­koľ­vek väč­šia výstav­ba, tak­že si môžeš užiť pokoj­nú a tichú atmo­sfé­ru a čis­té vody Stre­do­mo­ria. Po prí­jem­nom dni strá­ve­nom na plá­ži sa môžeš násled­ne pus­tiť do obja­vo­va­nia dedin­ky Cira­li s rov­na­ko prí­jem­nou atmo­sfé­rou

12

Viac o plá­ži Cira­li

Amiens

Pre­nád­her­né mes­teč­ko Amiens vo Fran­cúz­sku je celo­sve­to­vo uzna­né za svo­je krá­sy, o čom sved­čí aj fakt, že via­ce­ré z nich sú súčas­ťou sve­to­vé­ho dedič­stva UNES­CO, vrá­ta­ne ohro­mu­jú­cej Not­re-Dame d’Amiens kated­rá­ly. Okrem toho tu náj­deš mno­hé kaná­ly, par­ky, záh­ra­dy a na svo­je si prí­du aj náv­štev­ní­ci, kto­rí majú v obľu­be ume­nie

13Viac o Amiens

His­to­ric­ký regi­ón Buco­vi­na,

roz­de­le­ný medzi Rumun­sko a Ukra­ji­nu, ukrý­va mno­ho kláš­to­rov a kos­to­lí­kov, dýcha his­tó­ri­ou a poko­jom a tiež máš mož­nosť vidieť nejed­nu krás­nu, nie­koľ­ko sto­ro­čí sta­rú, fres­ku. Ak nie si fanú­šik, stá­le je tu prí­ro­da, kto­rá dotvá­ra doko­na­lý obraz

14Viac o Buco­vi­ne

Fis­ke­bäcks­kil

Švéd­sko je okrem iné­ho zná­me aj svo­ji­mi rybár­sky­mi dedin­ka­mi, a pre všet­kých gur­má­nov, kto­rí nikdy nepo­hrd­nú dob­rou rybou, je tu Fis­ke­bäcks­kil, kde si môžeš dopriať vždy čerstvé mor­ské plo­dy, a aby ti lep­šie trá­vi­lo, môžeš sa pre­chá­dzať okúz­ľu­jú­ci­mi ces­tič­ka­mi ale­bo sa povo­ziť na bicyk­li a obja­vo­vať oko­lie

15Viac o Fis­ke­bäcks­kil

Talian­ske mes­to Bas­sa­no del Grap­pa

je zná­me svo­jím rov­no­men­ným nápo­jom — grap­pou a tiež mno­hý­mi pálenicami,kde môžeš ten­to bož­ský a obľú­be­ný nápoj ochut­nať. Toto nád­her­né mies­to je čas­to obchá­dza­né turis­ta­mi, kto­rí sa vo veľ­kom hrnú do Bená­tok a neuve­do­mu­jú si, o čo všet­ko pri­tom pri­chá­dza­jú

16

Viac o Bas­sa­no del Grap­pa

Mes­to Koba­rid,

nachá­dza­jú­ce sa v slo­vin­skom údo­lí Soča, je zná­me naj­mä pre svoj his­to­ric­ký význam. Mies­ta, kto­rých vek sa datu­je až do doby želez­nej, ale­bo tiež múze­um, kto­ré pri­po­mí­na úlo­hu toh­to mes­ta v prvej sve­to­vej voj­ne. Toto drob­né mes­to obklo­pu­jú majes­tát­ne hory a zele­né pas­tvi­ny, a vzhľa­dom na svo­ju veľ­kosť má úcty­hod­ný počet špič­ko­vých reštau­rá­cií

17Viac o Koba­ri­de

Malé a vzdia­le­né chor­vát­ske súos­tro­vie Palag­ru­ža

je mož­no tro­chu nároč­nej­šie, čo sa týka prí­stu­pu, zato však ponú­ka jed­no z naj­lep­ších miest na potá­pa­nie v celom Chor­vát­sku. Cel­ko­vo si môžeš užiť neopa­ko­va­teľ­nú komor­nú atmo­sfé­ru a pobyt na plá­ži bez zby­toč­nej masy turis­tov

18

Viac o Palag­ru­ži

Zdroj a foto­gra­fie: Talia Ava­kian, businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hellobc.com

Pridať komentár (0)