Európ­ske miesta, ktoré sa skrý­vajú pred zrakmi turis­tov

Michaela Líšková / 7. mája 2016 / Tools a produktivita

Týchto 18 kra­jín si dote­raz ucho­váva svoje tajom­stvá a darí sa im skrý­vať pred kaž­do­roč­ným náva­lom turis­tov. A nie preto, že by si neza­slú­žili pozor­nosť. Veď posúď sám.

Pozri sa sám, aké krásne miesta skrýva Európa bez toho, aby o tom vedeli tisícky turis­tov, ktorí sa kaž­do­ročne valia na dovo­lenky. Možno sa najb­liž­šie zasta­víš aj na týchto mies­tach, keď si to budeš mie­riť naprieč Euró­pou.

Bla­gaj

Dedinka v Bosne a Her­ce­go­vine, sa môže popý­šiť hneď via­ce­rými pohľadmi, ktoré stoja za to. Okrem krás­nej prí­rody ti spadne sánka pri pohľade na Bla­gaj Tekke, kláš­tor posta­vený pre der­vi­šov — mos­lim­ských mní­chov. Náv­štev­níci si môžu spra­viť malú pre­hliadku kláš­tora, alebo si užiť nesku­točný výhľad na rieku Buna

1

Viac o Bla­gaj Tekke

Ruský ostrov Kiži, 

ktorý sa nachá­dza na jazere Onega, je v okolí známy svo­jim Kos­to­lom Pre­me­ne­nia, impo­zant­nou stav­bou zdo­be­nou 22 kupo­lami. Za pozor­nosť stoja aj ostatné stavby na ostrove, ale aj his­to­rická dedinka Yamka

2

Viac o Kiži

Lich­ten­štajn­sko,

ktoré sa nachá­dza medzi Rakús­kom a Švaj­čiar­skom, je jed­nou z naj­men­ších a naj­bo­hat­ších kra­jín sveta. A bohatá je tu aj prí­roda, ktorá uchváti všet­kých jej milov­ní­kov. Okrem toho je Lich­ten­štajn­sko bohaté aj na kul­túru v podobe sta­ro­dáv­nych zám­kov. Okrem toho je prak­ticky za rohom

3

Viac o Lich­ten­štajn­sku

Ostrov Gra­ci­osa, alebo La Gra­ci­osa

je súčasť špa­niel­skych Kanár­skych ostro­vov. A je to miesto, ktoré by si mal nav­ští­viť, ak hľa­dáš nesku­točnú prí­rodu a roz­práv­kové pláže či sne­ho­biele dom­čeky, ktoré čakajú, kedy ich obja­víš. Okrem toho treba spo­me­núť aj to, že La Gra­ci­osa ponúka skvelé prí­le­ži­tosti pre potá­pa­čov

4

Viac o La Gra­ci­osa

Ostrov Pro­cida

Ak ťa láka slnečné Talian­sko, ale nech­ceš sa zrá­žať s turis­tami, ktorí oku­pujú ostrovy Capri a Ischia, zaví­taj na ostrov Pro­cida. Ponúka ti krásny pohľad na malebné dom­čeky ako vystri­hnuté z dovo­len­ko­vých kata­ló­gov, neza­me­ni­teľnú atmo­sféru a reštau­rá­cie, ktoré ponú­kajú chutnú talian­sku kuchyňu5

Viac o Pro­cide

Giola

je názov prí­rod­ného bazénu, ktorý náj­deš v gréc­kom regi­óne Astris. Ak sa sem náho­dou chys­táš, budeš musieť najprv vyšľa­pať chod­ník, ktorý sem vedie, ale ako­náhle sa sem dosta­neš, môžeš si vychut­nať rezer­voár kriš­tá­ľovo čis­tej vody

6

Viac o Giole

Fran­cúz­ska dedinka La Roque-Gageac

je vte­saná priamo do oko­li­tých skál, ktoré lemujú rieku Dor­dogne. Toto miesto je pova­žo­vané za jednu z najk­raj­ších fran­cúz­skych dedi­niek vôbec a roz­hodne má čo ponúk­nuť kaž­dému náv­štev­ní­kovi

7

Viac o La Roque-Gageac

Švéd­sky Kung­sle­den

Pre všet­kých milov­ní­kov turis­tiky je ako stvo­rený švéd­sky Kung­sle­den. Turis­tický chod­ník je dlhý zhruba 400km a turis­tom ponúka mož­nosť šty­roch národ­ných par­kov a prí­rod­ných rezer­vá­cií, kde náj­deš všetko od bre­zo­vých lesov cez skryté ľadovce až po rieky a strmé vrcholy. Ako hovo­rím, milov­níci turis­tiky si prídu na svoje

8Viac o Kung­sle­den

Cas­tel­lu­cio di Nor­cia

Čaro­vné malé mes­tečko Cas­tel­lu­cio di Nor­cia náj­deš v Talian­sku. Známe je najmä svo­jimi neko­neč­nými záhonmi kve­tov, ktoré kvitnú od nesko­rého mája do júla. Kom­bi­ná­cia krás­nych hôr, fareb­ných kve­tov a roz­práv­ko­vého mes­tečka je neoby­čaj­ným lákad­lom, ktoré si zaslúži všetku pozor­nosť.

the-small-town-of-castellucio-di-norcia-sits-near-norcia-in-umbria-italy-the-town-is-famous-for-its-brilliant-display-of-flowers-which-bloom-from-late-may-to-early-july

Viac o Cas­tel­lu­cio di Nor­cia

Azor­ské ostrovy neďa­leko Por­tu­gal­ska

sú často ozna­čo­vané ako jedno z naj­viac strá­že­ných tajom­stiev Atlan­tic­kého oce­ána. Mnohé jazerá, ktoré sú lemo­vané lesmi a horami, ponú­kajú neopa­ko­va­teľný výhľad, ktorý si zami­luje neje­den turista. Okrem toho ti ostrovy ponú­kajú mnohé ďal­šie prí­rodné úkazy, ako sopečné jas­kyne, zelené pas­tviny a dych­be­rúce vodo­pády

10

Viac o Azor­ských ostro­voch

Albar­ra­cín

Vráť sa v čase obja­vuj skryté záku­tia miest, ktoré ti ponúka Albar­ra­cín. Toto úchvatné miesto sedí priamo na vrchole kopca nad Río Guada­la­viar v špa­niel­skej pro­vin­cií Teruel a archi­tek­túra tohto mes­tečka ťa určite očarí a chytí za srdce

11Viac o Albar­ra­cíne

Cirali

Turecko si svoje krásy chráni a inak to nie je ani v prí­pade pláže Cirali, kde je zaká­zaná aký­koľ­vek väč­šia výstavba, takže si môžeš užiť pokojnú a tichú atmo­sféru a čisté vody Stre­do­mo­ria. Po prí­jem­nom dni strá­ve­nom na pláži sa môžeš následne pus­tiť do obja­vo­va­nia dedinky Cirali s rov­nako prí­jem­nou atmo­sfé­rou

12

Viac o pláži Cirali

Amiens

Pre­nád­herné mes­tečko Amiens vo Fran­cúz­sku je celo­sve­tovo uznané za svoje krásy, o čom svedčí aj fakt, že via­ceré z nich sú súčas­ťou sve­to­vého dedič­stva UNESCO, vrá­tane ohro­mu­jú­cej Notre-Dame d’Amiens kated­rály. Okrem toho tu náj­deš mnohé kanály, parky, záh­rady a na svoje si prídu aj náv­štev­níci, ktorí majú v obľube ume­nie

13Viac o Amiens

His­to­rický región Buco­vina,

roz­de­lený medzi Rumun­sko a Ukra­jinu, ukrýva mnoho kláš­to­rov a kos­to­lí­kov, dýcha his­tó­riou a poko­jom a tiež máš mož­nosť vidieť nejednu krásnu, nie­koľko sto­ročí starú, fresku. Ak nie si fanú­šik, stále je tu prí­roda, ktorá dotvára doko­nalý obraz

14Viac o Buco­vine

Fis­ke­bäcks­kil

Švéd­sko je okrem iného známe aj svo­jimi rybár­skymi dedin­kami, a pre všet­kých gur­má­nov, ktorí nikdy nepo­hrdnú dob­rou rybou, je tu Fis­ke­bäcks­kil, kde si môžeš dopriať vždy čerstvé mor­ské plody, a aby ti lep­šie trá­vilo, môžeš sa pre­chá­dzať okúz­ľu­jú­cimi ces­tič­kami alebo sa povo­ziť na bicykli a obja­vo­vať oko­lie

15Viac o Fis­ke­bäcks­kil

Talian­ske mesto Bas­sano del Grappa

je známe svo­jím rov­no­men­ným nápo­jom — grap­pou a tiež mno­hými pálenicami,kde môžeš tento bož­ský a obľú­bený nápoj ochut­nať. Toto nád­herné miesto je často obchá­dzané turis­tami, ktorí sa vo veľ­kom hrnú do Bená­tok a neuve­do­mujú si, o čo všetko pri­tom pri­chá­dzajú

16

Viac o Bas­sano del Grappa

Mesto Koba­rid,

nachá­dza­júce sa v slo­vin­skom údolí Soča, je známe najmä pre svoj his­to­rický význam. Miesta, kto­rých vek sa datuje až do doby želez­nej, alebo tiež múzeum, ktoré pri­po­mína úlohu tohto mesta v prvej sve­to­vej vojne. Toto drobné mesto obklo­pujú majes­tátne hory a zelené pas­tviny, a vzhľa­dom na svoju veľ­kosť má úcty­hodný počet špič­ko­vých reštau­rá­cií

17Viac o Koba­ride

Malé a vzdia­lené chor­vát­ske súos­tro­vie Palag­ruža

je možno tro­chu nároč­nej­šie, čo sa týka prí­stupu, zato však ponúka jedno z naj­lep­ších miest na potá­pa­nie v celom Chor­vát­sku. Cel­kovo si môžeš užiť neopa­ko­va­teľnú komornú atmo­sféru a pobyt na pláži bez zby­toč­nej masy turis­tov

18

Viac o Palag­ruži

Zdroj a foto­gra­fie: Talia Ava­kian, businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: hellobc.com

Pridať komentár (0)