Evan Spie­gel nie je druhý Zuc­ker­berg, je prvý Evan — pod­ni­ka­teľ, ktorý vybu­do­val Snap­chat

Dárius Polák / 14. mája 2016 / Business

Pred­tým než sa Evan Spie­gel stal celo­sve­tovo zná­mym, boli časy, keď chcel iba jed­no­du­cho zapad­núť medzi ľudí. Ako napr. v júni 2012, keď sa vybral na pro­mó­ciach Stan­fordu po titul, ktorý nezís­kal. Spie­ge­lovi, ktorý mal v tom čase 22, chý­balo do zís­ka­nia titulu v pro­duk­to­vom dizajne zopár kre­di­tov. Stan­ford mu vtedy dovo­lil užiť si svoju pro­mó­ciu, hoci nemali tuše­nia, že tam nemá vôbec čo hľa­dať. Všetci jeho kama­ráti zís­kali titul a celá jeho rodina bola v meste. Zmeš­kať ten moment by bola pre Spie­gela hanba. 

Nikdy ten titul nezís­kal. Pred­ne­dáv­nom pre­hlá­sil, že celé to pred­stie­ra­nie bola chyba a dru­hý­krát by ju neuro­bil. „Pri­po­me­nulo mi to, že veľa­krát robíme rôzne čudné i smiešne veci, len preto aby sme zapadli medzi svo­jich roves­ní­kov. Nie­kedy sme pri­ro­dzene kom­fortní a zabú­dame, aké to môže byť nebez­pečné. To čo nás však robí ľuďmi, sú šepoty nášho vnú­tor­ného hlasu, ktorý nám umožní ísť iným sme­rom.“

Evan Spie­gel už nežije v kom­fort­nom svete. Vedie – a hlavne kon­tro­luje Snap­chat.

A Snap­chat zaberá agendu mno­hým ľuďom – inves­to­rom, médiám, spo­loč­nos­tiam, mar­ke­tin­gov­kám, a hlavne, 130 mili­ó­nom den­ným pou­ží­va­te­ľom. Sú to práve oni, ktorí nasle­dujú Spie­ge­lovu hru a hrajú podľa jeho pra­vi­diel.

Všetko toto je možné vďaka tomu, že Snap­chat fun­guje úplne inak, ako všetko dopo­siaľ pred­tým. Súkromné správy sa vyma­zá­vajú po pre­čí­taní. Pou­ží­va­te­lia sle­dujú video ver­ti­kálne, a nie hori­zon­tálne, pre­tože to je pri­ro­dzený spô­sob akým držia smart­fón. Vyda­va­te­lia a brandy čakajú v rade, aby tvo­rili obsah na Snap­chate – a to nemajú žiadny spätný odkaz na svoju web­stránku, pre­tože im ho Snap­chat nedo­volí pou­žiť.

1

foto: businessinsider.com

V porov­naní s Face­bo­okom, ktorý sa snaží o to, aby o tebe vedel toľko, ako tvoji najb­ližší kama­ráti, Snap­chat od teba nepýta všetky súkromné údaje, a nesle­duje ťa po celom inter­nete, pre zbie­ra­nie tvo­jich dát. Vo výsledku na teba Face­book cieli svoje osobné reklamy, ktoré Spie­gel pova­žuje za „stra­ši­delné“.

Všetci hrajú podľa toho ako Snap­chat chce, pre­tože je to miesto, kde chcú byť v súčas­nosti všetci. Je to miesto, kde náj­deš pre­jav poli­ti­kov ako Barack Obama, alebo záku­lisné videá zo špor­tov, či Oska­rov. A to bol Snap­chat pred štyrmi rokmi pova­žo­vaný za sex­ting appku.

960x0

foto: forbes.com

Tvár Snap­chatu je odra­zom Spie­gela – 25 roč­ného mili­ó­nára, kto­rého kópiu nenáj­deš. Niečo o ňom je jasné na prvý pohľad – vlastní fer­rari, je licen­co­vaný pilot, a jeho pria­teľka je bývalá modelka Vic­to­ria Sec­ret. Tú väč­šiu časť nevidí len tak hocikto. Obdi­vo­va­te­lia tvr­dia, že je dobrý vo vytvá­raní pro­duktu ako Mark Zuc­ker­berg a Steve Jobs. To nie je žiadna hyper­bola.

Nie každý by však rád trá­vil čas s člo­ve­kom ako je Spie­gel. Je tvrdo­hlavý, všetko kon­tro­luje, je impul­zívny, rýchlo imple­men­tuje nové nápady bez opý­ta­nia dru­hých, vďaka čomu zamie­šal tech scénu Sili­con Val­ley. A zatiaľ, čo sa taký Zuc­ker­berg pomaly podelí s ľuďmi na face­bo­oku i s tým, koľko vajec mal na večeru, Spie­gel sa snaží uka­zo­vať čo naj­me­nej. Je posad­nutý myš­lien­kou súkro­mia. Zdieľa len veľmi málo, a podobne sa správa aj vo svo­jom star­tupe.

snapchat-founders-evan-spiegel-bobby-murphy-time-100-feat

foto: time.com

Nebu­duje ďalší Face­book či Twit­ter. Pre nie­kto­rých to je jasné, no je dôle­žité ho správne pocho­piť. Spie­gel je pohá­ňaný myš­lien­kou, že ľudia hľa­dajú alter­na­tívu ku svo­jim vypro­fi­lo­va­ným osob­nos­tiam, ktoré majú na Face­bo­oku alebo Ins­ta­grame. Pre Spie­gela Snap­chat nie je ďal­šie sociálne médium – je to komu­ni­kačná apli­ká­cia s veľ­kými mož­nos­ťami zábavy.

Už nemu­síme via­cej zachy­tá­vať sku­točný svet a pre­tvá­rať ho opäť v online. Jed­no­du­cho žijeme a komu­ni­ku­jeme v rov­na­kom čase“. – pove­dal Spie­gel v roku 2014. Nie­len že dokáže vytvo­riť novely – on ich aj exe­ku­uje.

foto: cnbc.com

Face­book sa sna­žil dva­krát, a dva­krát zly­hal v repli­ko­vaní miz­nú­cich fotiek Snap­chatu (takisto sa veľmi odvážne sna­žil kúpiť Spie­ge­lov star­tup za $3 miliardy dolá­rov v roku 2012). Twit­ter a Ins­ta­gram repli­ko­vali for­mát Snap­chat Sto­ries, no s veľmi mier­nym úspe­chom.

Naroz­diel od Zuc­ker­berga, Spie­gel vie len veľmi málo prog­ra­mo­vať. Svoje nápady zane­cháva skrz víziu a dizajn. A tieto dva prvky ho jasne pro­fi­lujú tým, kým je. Veľa z jeho nápa­dov – z kto­rých je väč­šina suro­vých a neor­to­dox­ných, by prav­de­po­dobne neprešla tes­tom vo Face­bo­oku ani Google. Zober si už len to, že keď otvo­ríš Snap­chat. Okam­žite ťa to hodí do módu foto­apa­ráta bez navi­go­va­nia ku už vytvo­re­nému obsahu. Je tu tla­če­nie k tvorbe obsahu, nie jeho kon­zu­má­cii.

SnapChatFeatures_151780811-7

foto: pcadvisor.co.uk

Je to o tom posta­viť niečo, čo má pocity. Desk­top počí­tače sú o práci. S tou vecou, ktorú držíte v ruke alebo ju máte vo vačku, chcete skrátka zaží­vať zábavu a pohod­lie.”

To však nezna­mená, že má vždy pravdu a, že mu všetko vyjde. „Jeden zo sil­ných atri­bú­tov spo­loč­nosti je vôľa skú­šať nové veci“, pove­dal par­tner Bench­mark Capi­tal Mitch Lasky, ktorý sedí v pred­sta­ven­stve Snap­chatu. „Evan má veľa zau­jí­ma­vých nápa­dov, a abso­lútne sa nebojí ich vyskú­šať. Ak to nefun­guje, tak čo má byť? Nechá to tak.“

jeromecombo1

foto: forbes.com

Spie­ge­lovi skrátka ide karta. Snap­chat má 130 mili­ó­nov den­ných pou­ží­va­te­ľov, 65% tvo­ria mladí ľudia vo veku 18 – 24. Je to veková kate­gó­ria, ktorá je dôle­žitá pre mar­ke­té­rov, či už je to desk­top, smart­fón, tele­ví­zia, či print.

A ono to stále pokra­čuje. V apríli sa apli­ká­cia umiest­nila vyš­šie v ame­ric­kom iOS App store ako aká­koľ­vek iná Face­book apli­ká­cia. 24 apríla bol Snap­chat najs­ťa­ho­va­nej­šou apli­ká­ciou v 28 kra­ji­nách, dva­krát toľko sťa­ho­vaná ako Face­book, Mes­sen­ger, Twit­ter a Ins­ta­gram dokopy.

why-it-totally-makes-sense-for-snapchat-to-invest-in-shopping-startup-spring

foto: businessinsider.com

Aby si lep­šie pocho­pil Spie­ge­lovu posad­nu­tosť súkro­mím, musíš sa pozrieť na časť jeho života, ktorá skon­čila na inter­nete. Pre 25 roč­ného je toho veľa. Keď ešte cho­dil na súkromnú školu v Santa Monica, jeho rodi­čia, obaja práv­nici, mali obrov­ský roz­vod, ktorý zane­chal veľký dôraz na jeho osobný život. Keď sa z neho v roku 2013 stala celeb­rita, novi­nári o ňom zis­tili dosť súkrom­ných infor­má­cii. Ako tíne­džer mal $250 dolá­rové týž­denné vrec­kové. Keď mu jeho otec nedo­vo­lil kúpiť si nové BMW, išiel sa sťa­žo­vať za svo­jou mamou. Zapla­tila mu $75 000 dolá­rové auto. Skrátka nezne­sie „nie“.

miranda-kerr-evan-spiegel

foto: lifeandstylemag.com

Ako zná­mosť Snap­chatu rástla, rástla i Spie­ge­lova. Ľudia sa začali zau­jí­mať o to, s kým randí – najprv to bola modelka, a neskôr sa tvr­dilo, že sa vída­val Tay­lor Swift. Gawker vydal sériu sexis­tic­kých emai­lov, ktoré Spie­gel poslal ako cha­lan na Stan­forde. Neskôr v ten rok bolo Sony hack­nuté, a kopa emai­lov bola vysta­vená verej­nosti, z kto­rých sa zis­tilo, že Spie­gel uta­jo­val, a uta­juje veľa vecí pred členmi pred­sta­ven­stva (Michael Lyn­ton, CEO Sony, je v pred­sta­ven­stve Snap­chatu).

GettyImages-456872868.0

foto: recode.net

Jeho kole­go­via a blízki spo­lu­pra­cov­níci tvr­dia, že so Spie­ge­lom sa pra­cuje ťažko, hlavne ak sú to ľudia, ktorí sú zvyk­nutí zo Sili­con Val­ley na otvo­renú debatu. Pre pocho­pe­nie, tech giganti ako Face­book, Twit­ter a Google majú pra­vi­delné mítingy, na kto­rých pre­be­rajú nasle­du­júce kroky spo­loč­nosti a ich jed­not­li­vých častí. Zamest­nanci sú si vedomí novi­niek ešte pred uve­rej­ne­ným a vedúci odde­lení otvo­rene dis­ku­tujú o jed­not­li­vých kro­koch so svo­jimi pod­ria­de­nými. V Snap­chate je to pravý opak. Mítingy sú iba zried­kavé, a ak aj sú, tak iba pre ozná­me­nie výro­čia, či naro­de­nín. Exe­ku­tíva málo­kedy zod­po­vedá na otázky, a budúce pro­dukty nie sú dis­ku­to­vané. Často­krát sa zamest­nanci Snap­chatu dozve­dia o nových fun­kciách iba vtedy, ak si o nich pre­čí­tajú na inter­nete.

BIZ_CPT-FOUNDERFEUDS-BIZPLUS_LA_43112587

foto: dallasnews.com

Spie­ge­lova posad­nu­tosť súkro­mím sa pre­ja­vuje v mítin­goch 1 na 1, kedy dis­ku­tuje s jed­not­li­vými pod­ria­de­nými pri pre­chádzke na pro­me­náde. Podľa neho sa takto ťažko nie­kto vmieša, pop­rí­pade vypo­čuje kon­ver­zá­ciu.

Tento sys­tém nefun­guje pre mnoho ľudí. Nie­koľko top exe­ku­tív­nych zamest­nan­cov skon­čilo, alebo boli vyho­dení, väč­šina z nich vydr­žala menej ako 18 mesia­cov. Medzi naj­zná­mej­šími je COO Emily White, ktorá prišla z Ins­ta­gramu a vydr­žala niečo málo cez rok. Veľa dôle­ži­tých pozí­cii ako head of sales alebo komu­ni­ká­cii je prázd­nych viac ako 6 mesia­cov.

evan

foto: pagesix.com

Všetko ide cez Spie­gela, a jeho názor je konečný. Sú prí­pady v kto­rých zru­šil dohod­nuté spo­lu­práce na poslednú chvíľu, a ak sa s ním nie­kto pokú­šal argu­men­to­vať, bol to rýchly spô­sob ako dostať padáka. Jeden zo spô­so­bov ako si ho znep­ria­te­liť, je navr­hnúť nápad, ktorý fun­go­val u kon­ku­ren­cie. On to skrátka chce mať po svo­jom. Zatiaľ, čo sa väč­šina spo­loč­ností snaží v Sili­con Val­ley vytvo­riť plat­formu, on sa snaží vybu­do­vať v Los Ange­les médium a zábavnu spo­loč­nosť. Nechce vytvo­riť zo Snap­chatu mes­sa­ging službu, chce aby bola zábavná a pútavá záro­veň, čo je dôvo­dom, prečo má uzat­vo­renú spo­lu­prácu s inými mediál­nymi spo­loč­nos­ťami a tele­ví­ziami.

foto: justjared.com

Zatiaľ čo ľudia čakajú na správu od kamoša, chceme im poskyt­núť dosta­tok kva­lit­ného obsahu“. A zatiaľ mu to vychá­dza – každý deň sa vzhliadne 10 miliárd videí a Snap­chat mieri na $300 mili­ó­nový zisk. Na trh chce vyjsť s IPO v roku 2017 alebo 2018. Ešte pred­tým, než to však Snap­chat spraví, bude si musieť veľmi dobre pre­mys­lieť, akú formu ponuky poskytne inze­ren­tom. Face­book a Google sú o zbie­raní dát, zatiaľ čo Snap­chat je pravý opak, a Spie­gel je zásadne proti modelu iných gigan­tov. A môžeš zobrať na to jed, že práve on roz­hodne, ako to nako­niec bude. Naj­väčší prob­lém v tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tiach je ten, že vidia mediálne pros­triedky (video, hudba) ako infor­má­cie, zatiaľ čo reži­séri, pro­du­centi, hudob­níci a herci ako vyjad­ro­va­nie poci­tov.

Žiadne vyhľa­dá­va­nie, uspo­ria­da­nie a vzhliad­nu­tie – ale pre­ží­va­nie“. Snap­chat pred­sta­vuje nový záži­tok v komu­ni­ká­cii – a nate­raz je celý svet šťastný.

evanspiegelwide.0

foto: recodenet.com

Zdroj: recode.net, zdroj titul­nej foto­gra­fie: recode.net

Pridať komentár (0)