Aprílový Burzoblšák #33

Popis udalosti

Príďte na v poradí 33. Burzoblšák na Drieňovú 16. Burzoblšák sa koná vždy každú prvú sobotu v mesiaci v čase 8:00 – 14:00 hod. okrem výnimočnýnch prípadov. Vstup pre návštevníkov je zdarma. Na Burzoblšáku nájdete nielen oblečenie ale aj starožitnosti, handmade výrobky, platne, knihy, obrazy a všetky znovuobjavené poklady z povaly, zóna s občerstvením, oddychová zóna s posedením, tvorivé dielne, maľovanie na tvár pre deti a príjemná atmosféra. Vstup na Burzoblšák pre návštevníkov je zdarma.

Program: 9:00-14:00 Tvorivé dielne a maľovanie na tvár Artlandia

►►► FOR ENGLISH SPEAKING PEOPLE:
Please, write us a message for more information about this flea market. We are open also for foreign lovers of flea markets :)

►►► KTO SME?
Burzoblšák je komunitné podujatie, ktorého cieľom je recyklácia a znovuvyužitie starého a nepoužívaného oblečenia. Ide nám o vytvorenie tradície mestského trhu s programom, podporou novovznikajúcich handmade výrobcov, stretávania sa a aktívneho využívania voľného času miestných obyvateľov v Ružinove. Oblečenie a iné veci môžu predávajúci venovať detským domovom, ľuďom bez domova, ženám v núdzi alebo psím útulkom v Bratislave, do ktorých sa po škončení Burzoblšáku odnesú. Burzoblšák tiež podporuje projekty zamerané na podporu a pomoc ľuďom v núdzi v Bratislave, ale aj útulky pre zvieratá.

►►► PRE NAJNOVŠIE INFO
sa pridajte do našej skupiny Burzoblšák alebo na instagram: #burzoblsak

►►► PARTNERI PROJEKTU
ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava www.zsdrienovaba.edu.sk
WebSupport.sk www.websupport.sk
Honest. www.honest.sk
KAPL events www.kapl.sk
Preston Champagne www.prestonchampagne.sk

►►► HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER
Startitup www.startitup.sk
Odzadu.sk www.odzadu.sk

►►► MEDIÁLNI PARTNERI
RETRO SHOPPING www.retroshopping.sk
Magická Ženawww.magickazena.sk
akcnezeny.sk www.akcnezeny.sk
CITYLIFE.SK www.ciylife.sk
BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko www.bkis.sk

►►► PROGRAMOVÍ PARTNERI
Artlandia www.kapl.sk

►►► INFO PRE PREDÁVAJÚCICH:
Počet miest je obmedzený na 90 stolov, je potrebné si miesto rezervovať vopred.

►►► AKO SI REZERVUJETE STÔL?
Napíšte E-MAIL na [email protected] s rezerváciou miesta alebo vyplňte FORMULÁR na webovej stránke www.burzoblsak.sk/registracia

Na rezervácie reagujeme iba v E-MAILOCH a cez FORMULÁR na webovej stránke a to v poradí v akom prichádzajú, preto sa nebojte – zareagujeme hneď ako to bude možné a spätne Vám odošleme podmienky a pravidlá predaja.
Rezervácie prosím NEPÍŠTE na nástenku, do príspevkov alebo fotiek, nakoľko sa takýto typ rezervácii dá veľmi ľahko prehliadnuť a my naň nereagujeme.

Osoby, ktoré majú záujem registrovať sa a predávať, sa spolu s nami podieľajú na príspevku 10€ na podporu tejto komunitnej akcie. Každý predávajúci má k dispozícii stôl a stoličku. Je možné si rezervovať aj konkrétny stôl na meno, ktorý bude rezervovaný až do 8:30 hod. V prípade, že nemáte záujem o rezerváciu konkrétneho stola na meno za príspevok. Výber stolov je v deň podujatia voľný. Štendre POSKYTUJEME za príspevok.

►►► PRAVIDLÁ A PODMIENKY BURZOBLŠÁKU
1.Organizátor nezodpovedá za kvalitu tovaru a služieb poskytovaných na Burzoblšáku, ako ani nedáva žiadne záruky za tovar a služby.
2.Predajný tovar musí byť čistý a nezávadný.
3.Na Burzoblšáku sa predávať nesmie:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) tabak a tabakové výrobky,
e) liehoviny, destiláty a spotrebitelsky balené alkoholické nápoje
f) geneticky modifikované potraviny,
g) jedy, omamné a psychotropné látky,
h) lieky,
j) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
k) chránené rastliny,
l) živé zvieratá
4.Organizátor nezodpovedá za predávajúcich, ktorí budú predávať potravinárske výrobky.
5.Podpísaním zmluvy predajca potvrdzuje, že disponuje potrebnými povoleniami k predaju potravinárských výrobkov.
6. Predávajúci subjekt, ktorý predáva potraviny, zeleninu a ovocie musí mať zdravotný preukaz
7.Predajca:
a) zodpovedá za bezpečnosť a kvalitu predávaných potravín,
b) je povinný zabezpečiť hygienu predaja podľa osobitného predpisu, najmä vykonávať sústavné upratovanie, čistenie všetkého zariadenia používaného pri predaji, dezinfekciu, a v prípade potreby vykonanie dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
c) je povinný zabezpečiť označenie, oddelené umiestnenie a predaj potravín na iný než pôvodný účel a takýto predaj zreteľne vyznačiť,
d) je povinný nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, zabaliť do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi používať čisté pomôcky a náradie,
e) nesmie meniť, odstraňovať a zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku na spotrebiteľskom balení,
f) je povinný zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení,
g) nesmie spoločne predávať nezlučiteľné druhy výrobkov vzájomne ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu potravín,
h) nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti,
i) je povinný potraviny určené na osobitné výživové účely a nové potraviny a geneticky modifikované potraviny umiestňovať na trh len balené,
j) je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí, a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a bezpečnosti potraviny,
k) je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín bol k dispozícii doklad o pôvode tovaru,
l) je povinný zabezpečiť pri ponuke na predaj a predaji potraviny uvádzané výživové tvrdenie a uvedenú výživovú hodnotu umiestniť na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny, ak už nie je uvedená na obale prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,
m) je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách deklarovaných prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,
n) je povinný krájané potraviny alebo potraviny predávané na hmotnosť označovať údajom o ich zložení a dátume spotreby na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny; táto povinnosť sa nevzťahuje na balené potraviny vo výrobe, čerstvé ovocie a zeleninu,
o) nesmie ich predávať na miestach, na ktorých je predaj zakázaný podľa osobitného predpisu,p) je povinný potraviny, ktorých trvanlivosť je viac ako 4 dni a doba zostávajúca do ich dátumu spotreby je kratšia ako 24 hodín, umiestniť oddelene a/alebo takýto výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľa o blížiacom sa ukončení doby spotreby,
q) je povinný potraviny nevhodné na spotrebu ľuďmi alebo nebezpečné a predmety určené na styk s potravinami, ktoré ohrozujú zdravotnú bezpečnosť potravín, zneškodniť v zariadení podľa osobitného predpisu na vlastné náklady.
8.Potravinárske výrobky musia byť riadne hygienicky zabalené a čisté.
9.Každému predajcovi prislúcha jedno určené miesto organizátorom akcie, ktoré je povinný rešpektovať.
10.Predajca je povinný rešpektovať pravidlá a podmienky Burzoblšáku.
11.Odoslaním registračného fomulára predajca súhlasí s prijímaním Burzoblšák newsletters na Vaše príslušné e-mailové adresy. Osobné údaje a e-maily nebudú poskytnuté tretím stranám.
12.Organizátor nezodpovedá za žiadne straty, či odcudzenia na Burzoblšáku.
13.Organizátor nezodpovedá za straty na zisku predávajúcich.
14.Predajca udeľuje organizátorovi súhlas na zhotovovanie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov predajcu, jeho predajného miesta, služieb a tovaru. Predajca tiež udeľuje súhlas na použitie týchto záznamov na medializáciu a propagáciu Burzoblšáku organizátorom.
15.Predajcovia sú zodpovední za škody vzniknuté na prenajatom príslušenstve (stôl, oporné nohy stola, stoličky, štender). Predajcovia sú povinní uviesť prenajaté príslušenstvo do stavu, v akom si ho prenajali. V prípade poškodenia sú predajcovia povinní uhradiť organizátorovi za poškodený kus 10€ ako kompenzáciu vzniknutej škody. Finančnú úhradu škody môže organizátor jednostranne použiť na úhradu nákladov na opravu alebo zakúpenie nového príslušenstva.
16.Organizátor si vyhradzuje právo v prípade neúčasti predajcu použiť zaplatený príspevok za predajné miesto na rozvoj akcie bez možnosti vrátenia príspevku predajcovi.
17. Organizátori Burzoblšáku nezodpovedajú za majiteľov vozidiel pri porušení dopravných predpisov a značení.
18. Organizátori Burzoblšáku nezodpovedajú za stany a stoly predajcov počas konania akcie. Predajca je povinný mať stôl a/alebo stan zabezpečný a pevne prichytený a ukotvený tak, aby neohrozoval zdravie, bezpečnosť a majetok všetkých účastníkov podujatia Burzoblšák. V prípade poškodenia majetku alebo ublíženia na zdraví nesie plnú hmotnú zodpovednosť predajca a teda majiteľ a/alebo prenajímateľ stánku a/alebo stola.

►►► INTERNÉ PRAVIDLÁ ŠKOLY A AREÁLU:
1. Prísny zákaz fajčenia v areály školy. Pre fajčenie prosím využite priestor mimo areálu školy.
2. Zákaz vodenia psov.