GLOB­SEC Tatra Sum­mit

mata
Popis udalosti

Prí­le­ži­tosť pre start-upy vstú­piť do sveta veľ­kých firiem na ofi­cál­nom podu­jatí slo­ven­ského pred­sed­níc­tva — Tatra Sum­mit Inves­tment Forum 2016.

 

Kon­com októbra sa bude v Bra­ti­slave konať kaž­do­ročná kon­fe­ren­cia GLOB­SEC Tatra Sum­mit, kto­rej súčas­ťou bude okrem poli­tic­kej časti tento rok aj GLOB­SEC Tatra Sum­mit Inves­tment Forum. Kon­fe­ren­cia sa zaoberá naj­dô­le­ži­tej­šími európ­skymi poli­tic­kými, eko­no­mic­kými a finanč­nými otáz­kami s cie­ľom posu­núť Európu pozi­tív­nym sme­rom.

 

 

Vystú­pia tu zau­jí­maví spíkri, ako naprí­klad euro­ko­mi­sár pre ener­ge­tickú úniu Maroš Šef­čo­vič, komi­sár pre digi­tálnu eko­no­miku Gün­ter Oet­tin­ger, komi­sárka pre spo­ločný trh, prie­my­sel a pod­ni­ka­nie Elżbieta Bie­ńko­wska, pre­zi­dent Európ­skej inves­tič­nej banky Wer­ner Hoyer, minis­ter hos­po­dár­stva SR Vazil Hudák, Hubert Cot­togni z Európ­skeho inves­tič­ného fondu, Dirk Ahl­born, výkonný ria­di­teľ Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­lo­gies, Juraj Vacu­lík z Aero­mo­bilu a mnohí ďalší.

 

GLOB­SEC Tatra Sum­mit Inves­tment Forum nav­ští­via pred­sta­vi­te­lia sve­tovo zná­mych spo­loč­ností ako Mic­ro­soft, Google, Raif­fe­i­sen­bank, Citi­bank, Tatra Banka, Slo­ven­ská spo­ri­teľna, Theta Energy Group, Hyper­loop Tran­s­por­ta­tion Tech­no­logy, Aero­mo­bol, Mata­dor a iné. V hľa­disku nebudú chý­bať experti z oblastí finan­co­va­nia, pred­sta­vi­te­lia medzi­ná­rod­nej pod­ni­ka­teľ­skej sféry, pred­sta­vi­te­lia európ­skych inšti­tú­cii a vlád zúčast­ne­ných kra­jín.

 

Kon­fe­ren­cia sa bude konať 27. – 28. októbra 2016 v Bra­ti­slave.

Na Inves­tment Forum sa môžete regis­tro­vať tu: tatrainvestmentforum.com