ČLÁNKY KOMUNITA EVENTYLIVE VIDEÁ

Najbližšie eventy

26.06.2017 / 18:00 / Bratislava

Start Tel Aviv Com­pe­ti­ti­on 2017

Close

Start Tel Aviv Com­pe­ti­ti­on 2017

Bratislava

  • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
  • 26.06.2017

Popis

The Embas­sy of Isra­el in Slo­va­kia and Neulo­gy, toget­her with Impact
Hub Bra­ti­sla­va are glad to orga­ni­ze and announ­ce a com­pe­ti­ti­on-event
tai­lo­red for Slo­vak start-uppers the “Start Tel Aviv 2017” taking
pla­ce on 26.6.2017.

The win­ner from Slo­va­kia will par­ti­ci­pa­te in a five day pro­fes­si­onal
inter­na­ti­onal start up semi­nar in Isra­el, DLD Tel Aviv Inno­va­ti­on
Fes­ti­val, which will take pla­ce on 3 — 7 Sep­tem­ber 2017. The win­ner
will take part in a star­tup semi­nar that has been espe­cial­ly tai­lo­red
for them, toget­her with 30 win­ners from local com­pe­ti­ti­ons in selec­ted
coun­tries from across the glo­be. They will have the ama­zing
oppor­tu­ni­ty to learn from the star­tup eco­sys­tem in Tel Aviv, Isra­el.

What are we looking for?
• Slo­vak star­tups from the fields of ICT, par­ti­cu­lar­ly in IOT, web,
and mobi­le tech­no­lo­gy in ear­ly seed fun­ding sta­ge.
• The team repre­sen­ta­ti­ves should be aged 25 – 37 years old (excep­ti­ons
are made).
• The team must have a pro­to­ty­pe to pre­sent and to have pro­ven itself
alre­a­dy.
• The par­ti­ci­pants have to be one of the foun­ders and/or direc­tors of
the com­pa­ny (not an emplo­y­ee).
• Entrep­re­ne­urial and inno­va­ti­ve com­pa­nies.
• An inde­pen­dent (not a sub­si­dia­ry of a lar­ge and estab­lis­hed) com­pa­ny.
• Win­ner must spe­ak English and be inte­res­ted in Isra­el.
• Being that this year’s DLD Inno­va­ti­on Fes­ti­val high­lights
tech­no­lo­gy with social impact, we stron­gly encou­ra­ge entrep­re­ne­urs
from this area to par­ti­ci­pa­te.

App­ly here:
https://www.f6s.com/start­te­la­viv­com­pe­ti­ti­on2017/apply

Dead­li­ne for sub­mis­si­on is Wed­nes­day, June 21 at mid­day (12.00).

More info at
https://www.f6s.com/start­te­la­viv­com­pe­ti­ti­on2017/about

Media par­tner: Star­ti­tup

29.06.2017 / 09:00 / Praha

Digi­Rush Pra­gue 2017

Close

Digi­Rush Pra­gue 2017

Praha

  • Forum Karlín Pernerova 51, 186 00 Prague, Czech Republic
  • 29.06.2017

Popis

Anno Lucis brings its par­tners and its com­mu­ni­ty the latest news from the fron­tli­ne of digi­tal mar­ke­ting with an inten­ti­on to ins­pi­re and edu­ca­te through col­la­bo­ra­ti­on. The Digi­tal Rush Sum­mits will host such visi­ona­ries as Lar­ry Kim — the Foun­der of Word­s­tre­am, Mar­cus Tober -
Foun­der and CTO of Search­met­rics, as well as Glo­bal CMOs of IBM Wat­son, Leno­vo, Adi­das etc.

#Digi­Rus­h2017 is the first series of mar­ke­ting con­fe­ren­ces to be stre­a­med through 360 degree came­ras, allo­wing users from all over the world to con­nect through Vir­tu­al Rea­li­ty Head­sets.
This ground-bre­a­king event will be inva­lu­ab­le for digi­tal mar­ke­ting experts and newco­mers ali­ke. We aim to ins­pi­re with remar­kab­le spe­a­kers, enga­ge with infor­ma­ti­ve works­hops and dri­ve inte­rac­ti­on with uni­que networ­king events and after-par­ties.

The first Digi­tal Rush Sum­mit will take pla­ce in the beau­ti­ful bohe­mian city of Pra­gue at Forum Kar­lin from 29 – 30 June, 2017 + 1st of July tac­ti­cal works­hops. We expect digi­tal mar­ke­ters from across Euro­pe & bey­ond to attend, enga­ge & enjoy.

Tic­kets: https://www.digirush.eu/tic­kets

29.06.2017 / 09:00 / Bratislava

Ako byť dob­rým rodi­čom

Close

Ako byť dob­rým rodi­čom

Bratislava

Vstupné 204 €

  • Mierová 56, 821 05 Bratislava, Slovenská Republika
  • 29.06.2017

Popis

Kla­die­te si ako rodič občas jed­nu z nasle­du­jú­cich otá­zok?

Ako dob­re vycho­vať die­ťa? Ako byť dob­rým rodi­čom? Ako byť dob­rým par­tne­rom aj pri deťoch? Čo die­ťa potre­bu­je a kedy to potre­bu­je? Ako nestrá­cať hla­vu? Ako moti­vo­vať die­ťa? Ako si orga­ni­zo­vať život aby boli všet­ci spo­koj­ní? Die­ťa, par­tner, ja! Ako sa vyví­ja psy­chi­ka a osob­nosť die­ťa­ťa?

Coaching je moder­ná a veľ­mi efek­tív­na metó­da rie­še­nia prob­lé­mov, kto­rá vám nepo­nú­ka kon­krét­ne rady, ale pomô­že nájsť v sebe silu, schop­nosť, odva­hu, moti­vá­ciu a dob­ro. Vie­me, že v kaž­dom oka­mi­hu má člo­vek k dis­po­zí­cii všet­ky zdro­je, kto­ré prá­ve potre­bu­je na vyrie­še­nie svo­jich prob­lé­mov. Táto filo­zo­fia coachin­gu v kom­bi­ná­cii s dôle­ži­tý­mi vedo­mos­ťa­mi z oblas­ti det­skej psycholó­gie je zákla­dom kur­zu “Ako byť dob­rým rodi­čom”, kto­rý bude 29.6.2017 v nových pries­to­roch spo­loč­nos­ti Power Coaching na uli­ci Mie­ro­vá 56 v Bra­ti­sla­ve

Kurz bude viesť Sil­via Lan­ger­mann, mat­ka 3 detí, kto­rá je záro­veň psy­cho­lo­gič­kou, kouč­kou a peda­go­gič­kou.

V roku 2008 ukon­či­la štú­dium Sociál­nej a pra­cov­nej psy­cho­ló­gie na Fakul­te sociál­nych a eko­no­mic­kých vied a v tom istom roku pro­mo­va­la na Fakul­te manaž­men­tu Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho. Titul Ltc. (Licen­ce To Coach) obhá­ji­la v roku 2011 v Odbor­nom zdru­že­ní „COACHOK“ v Buda­peš­ti, odbor Life Coaching. V roku 2011 zís­ka­la aj licen­ciu na pou­ží­va­nie osob­nost­né­ho dotaz­ní­ka GPOP – cer­ti­fi­kát opráv­ňu­jú­ci vyko­ná­vať osob­nost­nú psy­cho­lo­gic­kú diag­nos­ti­ku. V roku 2015 zís­ka­la cer­ti­fi­kát ACC (Asso­cia­te Cer­ti­fied Coach) od ICF (Inter­na­ti­onal Coach Fede­ra­ti­on). Od roku 2013 pred­ná­ša pred­me­ty týka­jú­ce sa kou­čin­gu na uni­ver­zit­nej pôde. Má za sebou 2 000 life kou­čin­go­vých sede­ní, 1 400 vita­li­ty kou­čin­go­vých sede­ní, 40 ško­le­ní a 52 moti­vač­ných stret­nu­tí.

Cena kur­zu je 204 EUR s DPH.
Kapa­ci­ta kur­zu je 20 ľudí.
Záu­jem posie­laj­te na [email protected] ale­bo na 0911 467 629

29.06.2017 / 17:00 / Bratislava

Huby v prí­ro­de a v našom živo­te

Close

Huby v prí­ro­de a v našom živo­te

Bratislava

  • CVTI SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, Slovakia
  • 29.06.2017

Popis

Pozý­va­me vás do júno­vej vedec­kej kaviar­ne, v kto­rej bude­me dis­ku­to­vať o hubách, ich zásad­nom význa­me pre postup­ný vývoj, teraj­šiu podo­bu a fun­go­va­nie živej prí­ro­dy. Dozvie­me sa aká je úro­veň náš­ho pozna­nia o dru­ho­vom bohat­stve húb na Slo­ven­sku ako aj o per­spek­tí­vach slo­ven­skej myko­ló­gie.

Vo štvr­tok 29. 6. 2017 o 17.00 hod. pri­ví­ta­me dvoch pop­red­ných slo­ven­ských myko­ló­gov. Prvým hos­ťom je Ing. Anton Jani­tor, CSc., býva­lý ria­di­teľ Ústa­vu expe­ri­men­tál­nej fyto­pa­to­ló­gie a ento­mo­ló­gie SAV a prvý pred­se­da Slo­ven­skej myko­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti pri SAV. Dru­hým hos­ťom je PhDr. Ladi­slav Haga­ra, PhD., súčas­ný pred­se­da Slo­ven­skej myko­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti, autor via­ce­rých atla­sov húb vyda­ných u nás aj v zahra­ni­čí, napo­sle­dy vydal Otto­vu encyk­lo­pé­diu húb, kto­rá je naj­väč­ším atla­som húb na sve­te.

Podu­ja­tie sa koná v Cen­tre vedec­ko-tech­nic­kých infor­má­cií SR, Lamačs­ká ces­ta 8/A, kon­fe­renč­ná miest­nosť na 2. poscho­dí.

Viac infor­má­cií sa dozvie­te na: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

Vstup na podu­ja­tie je voľ­ný.

Júno­vá vedec­ká kavia­reň je sprie­vod­ným podu­ja­tím fes­ti­va­lu vedy Európ­ska noc výskum­ní­kov 2017.

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?