Eventb­rite a ich nový kan­cel snov

Martin Kráľ / 9. september 2014 / Tools a produktivita

Väč­šina z nás pozná Eventb­rite ako onli­novú plat­formu na pre­daj a kúpu lís­tkov na rôzne eventy. Ako sa však spo­loč­nosť roz­rastá, bolo potrebné roz­ší­riť aj svoje pries­tory. A to nie hoci­jak!

Keď si dával Eventb­ritu nadi­zaj­no­vať nový pries­tor dizaj­nér­skym štú­diom, malo len jednu pod­mienku — pries­tor musí byť zaria­dení podľa chú­ťok a vkusu jeho zamest­nan­cov. Rapt Stu­dio sa nedalo zahan­biť a vytvo­rilo ozaj niečo uni­kátne.

Ako pred­loha poslu­žil Rapt Stu­dio Pin­te­rest, aby videli, čo chcú mať zemest­nanci Eventb­rite naj­viac vo svo­jich nových kan­ce­lá­riách. Výsled­kom je pries­tor, ktorý je hravý, ale záro­veň aj fun­kci­onálny. Miest­nosť s bicy­klami ma abso­lútne dostala, neho­vo­riac jed­not­li­vých detai­loch ako sú odde­lo­vače pries­toru a podobne. 

Veľa zamest­nan­cov jazdí do práce na biku, tak ich je potrebné aj nie­kde usklad­niť. Prečo ich neza­ve­siť rovno na stenu, veď why not?

S pries­to­rom asi prob­lém mať nebudú. Čo mys­líte?

Aj keď sídli Eventb­rite iba na pia­tom poschodí, výhľad stojí cel­kom za to. Vysoké stropy a veľa svetla sú dôvo­dom, prečo si zamest­nanci nosia do práce aj slnečné oku­liare — no joke :).

Nie­kedy treba pri­jať kon­fe­renčné hovory v hori­zon­tál­nej polohe, abso­lútne súhla­síme!!

Plne zaria­dená kuchyňa a kavia­reň nesmú chýbať…samozrejme všetko for free.

Pre extro­ver­tov aj malé pódium.

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)