Nájdi eventy vo svojom okolí

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

PLATFORM House Talks & Drinks

Close

PLATFORM House Talks & Drinks

Bratislava

 • Platform house
 • 01.01.1970

Popis

Ne­baví ťa cho­diť do pre­pl­ne­ných ba­rov, kde sa ne­mô­žeš s ni­kým po­roz­prá­vať?

Za­vo­laj si ka­mo­šov a zaži piat­kový ve­čer v in­špi­ra­tív­nom pries­tore pô­vod­nej in­dus­triál­nej haly a te­raz star­tup cen­tra PLAT­FORM House.

Spoz­náš kopu no­vých zau­jí­ma­vých ľudí, zo sveta star­tu­pov, di­zajnu, mar­ke­tingu… presne tých kto­rých u nás stre­tá­vaš na even­toch ako aj celú ko­mu­nitu okolo PLAT­FORM Housu.

Ga­ran­tu­jeme ti skvelú hudbu, dobré drinky a prí­jemnú at­mo­sféru … to všetko ťa čaká na pr­vej PLAT­FORM House Talks & Drinks party.

O top hu­dobný zá­ži­tok sa po­sta­rajú sa­xo­fo­nista Su­cho­mel Milo a DJ Gra­nier.

Táto vý­ni­močná párty má ob­me­dzenú ka­pa­citu, preto ne­vá­haj a re­gis­truj sa.

01.01.1970 / 00:33 / Banská Bystrica

Inšpiratívne business raňajky v Banskej Bystrici

Close

Inšpiratívne business raňajky v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

 • 01.01.1970

Popis

„Čo ne­príde v pravý čas, to ne­príde ni­kdy.“ Bjornst­jerne Bjorn­son

In­špi­rá­cia, mo­ti­vá­cia, nové trendy v per­so­na­lis­tike a vzde­lá­vaní, vý­borná káva a skvelá spo­loč­nosť ! Toto všetko vás čaká na in­špi­ra­tív­nych ra­ňaj­kách, ktoré or­ga­ni­zu­jeme dňa 26.3. 2019 v Ban­skej Bys­trici a v čase me­dzi 9.00-11.00 hod.

Po­zý­vame vás na stret­nu­tie, na kto­rom sa bu­deme ve­no­vať té­mam:

Spätná väzba ako ná­stroj roz­voja firmy.
Úloha osob­nost­nej diag­nos­tiky vo zvy­šo­vaní spo­koj­nosti za­mest­nan­cov.
Sa­moz­rejme, v rámci de­baty sa bu­deme in­di­vi­du­álne ve­no­vať té­mam, ktoré vás zau­jí­majú. Cie­ľom tohto stret­nu­tia je pred­sta­viť vám časť na­šej práce na živo, pre­tože vi­dieť a po­čuť je viac ako si len nie­kde pre­čí­tať. Bu­si­ness ra­ňajky pri­pra­vu­jeme pre ma­ji­te­ľov spo­loč­ností, pro­fe­si­oná­lov z ob­lasti HR, ma­na­ge­mentu či ve­dú­cich tí­mov, jed­no­du­cho pre všet­kých, kto­rým zá­leží na roz­voji ľudí vo fi­rem­nom pro­stredí.

Te­šíme sa Vás!

Pri­hlá­siť sa mô­žete na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na čísle 0948 168 011

Miesto stret­nu­tia včas ozná­mime.

Foto zdroj: www.unsp­lash.com

Cena: 1,00 € s DPH
Dĺžka kurzu: 1 deň
Dá­tum a čas: 26.03.2019 09:00
Miesto: Ban­ská Bys­trica

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Nauč sa komunikovať – Marec

Close

Nauč sa komunikovať – Marec

 • 01.01.1970

Popis

Works­hop Nauč sa ko­mu­ni­ko­vať je ur­čený pre kaž­dého.
Nie­len pre tých, ktorí v svo­jej práci pri­chá­dzajú do styku s ľuďmi, ale aj pre tých, ktorí chcú zlep­šiť a ze­fek­tív­niť ko­mu­ni­ká­ciu s par­tne­rom/par­tner­kou, pria­teľmi, ko­le­gami, nad­ria­de­nými alebo ro­di­nou.

Spo­ločne sa po­kú­sime nájsť od­po­veď na kaž­do­denné si­tu­ácie, na­prí­klad:
– ako sa na­učiť po­ve­dať NIE
– ako na­sta­viť správne hra­nice v ko­mu­ni­ká­cií
– ako viesť “small talky”, ktoré nie sú tra­pas
a ďal­šie prí­klady z kaž­do­den­ného ži­vota

Na works­hope zis­tíš, aký si typ osob­nosti, a ako re­a­gu­ješ v rôz­nych si­tu­áciách.
Do­zvieš sa, ako ne­byť schi­zof­re­nik, ako správne po­u­ží­vať uši a prečo tak veľmi chceme všetci po­čuť for­mulku: „Presne tak“. :)

Lek­to­rom works­hopu je Da­vid Kal­man, ktorý už 12 ro­kov pô­sobí v ob­lasti biz­nisu. Svoju ka­ri­éru za­čal v Prahe v naj­väč­šej IT firme v Čes­kej re­pub­like ako mar­ke­tin­gový po­radca.
V kor­po­rát­nom svete sa vy­pra­co­val cez 6 po­zí­cií až na Re­gi­onál­neho ma­na­žéra pre nadš­tan­dard­ných kli­en­tov so zod­po­ved­nos­ťou nad 40 za­mest­nan­cami a vy­tvo­ril ná­stroje na me­ra­nie pre celý seg­ment, ktoré boli ap­li­ko­vané po ce­lom Slo­ven­sku.
Po od­chode z kor­po­rá­cie ria­dil ob­chodný tím pre Bra­ti­slavu v naj­väč­šej e-com­merce firme na Slo­ven­sku.
Vy­tvo­ril vlastný vzde­lá­vací pro­ces pre ob­chodné od­de­le­nia a v sú­čast­nosti po­máha fir­mám rásť cez lie­vik, vzde­lá­va­nie, ná­rast pro­duk­ti­vity a zvý­še­ním an­ga­žo­va­nosti ich za­mest­nan­cov.

Ka­pa­cita works­hopu je li­mi­to­vaná, čo za­bez­pečí in­di­vi­du­ál­nejší prí­stup ku kaž­dému zo zú­čast­ne­ných.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 15,- eur
(Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste: 18.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom.

Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diál­nym par­tne­rom je Star­ti­tup

Close

leTalk | Tajomstvo úspechu Tomáša Baťu (interaktívna prednáška)

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

“Co chceš, můžeš“ –T.Baťa

Po­čas mar­co­vej in­te­rak­tív­nej pred­nášky le­Talk sa sú­stre­díme na fe­no­mén To­máša Baťu. Spo­ločne ob­ja­víme a za­me­riame sa na pod­ni­ka­teľ­ské prin­cípy a fi­lo­zo­fiu tejto ce­lo­sve­to­vej pod­ni­ka­teľ­skej osob­nosti, ob­ja­víme ta­jom­stvo jeho úspe­chu… Po­čas pred­nášky lep­šie spoz­náte osob­nosť To­máša Baťu, jeho pod­ni­ka­teľ­ské za­čiatky, úspe­chy i ne­ús­pe­chy, ale hlavne jeho pod­ni­ka­teľ­ské prin­cípy a prí­stupy, ktoré pod­mie­nili rast fe­no­ménu Baťa a stoja za jeho úspe­chom.

Čo sa na pred­náške do­zviete:

 •  Ba­ťov vzťah a prí­stup k ino­vá­ciám – ako ná­stroj rastu.
 •  Čas ako naj­výz­nam­nejší ka­pi­tál.
 •  Obo­zná­mime sa s vní­ma­ním služby v rámci Ba­ťo­vej sú­stavy ria­de­nia – služba ako zá­kladný cieľ pod­ni­ka­nia.
 •  Pred­sta­víme si mar­ke­tin­gové ná­stroje vy­uží­vané fir­mou Baťa.
 •  Spo­známe kon­cep­ciu a zá­sady fi­rem­nej kul­túry, HR a úrovne mo­ti­vá­cie a od­me­ňo­va­nia.

Cie­ľom pred­nášky je obo­zná­miť účast­ní­kov s prin­cípmi Ba­ťovho pod­ni­ka­nia od mar­ke­tingu, cez sa­les až po ob­lasť HR. Ok­rem toho, na pred­náške si uve­dieme nie­koľko prí­kla­dov dob­rej praxe fi­riem, ktoré Ba­ťove prí­stupy a po­stupy dnes vo svo­jich fir­mách ak­tívne a úspešne vy­uží­vajú.

Pred­nášku vás bude spre­vá­dzať pani Mgr. et Ing. Gab­riela Cu­lík-Kon­či­tí­ková (Na­dace To­máše Bati):
Gab­riela Cu­lík-Kon­či­tí­ková sa dl­ho­dobo ve­nuje štú­diu Ba­ťo­vej sú­stavy ria­de­nia a jej ak­tu­ál­nemu vy­uži­tiu. Štu­duje do­kto­rand­ský štu­dijný prog­ram na Uni­ver­zite T. Baťu v Zlíne. V rámci svo­jej di­zer­tač­nej práce vy­pra­co­váva mo­del ap­li­ká­cie per­so­nál­nych zá­sad firmy Baťa do roku 1945 pre sú­časné pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die. Svoje štú­die pub­li­kuje, je au­tor­kou nie­koľ­kých kníh (napr. Srd­cem ba­ťo­vec). V sú­čas­nej dobe pra­cuje tiež ako pro­jek­tová ma­na­žérka pre Na­dá­ciu To­máša Baťu. Ve­nuje sa zdie­ľa­niu in­špi­ra­tív­nych myš­lie­nok To­máša Baťu v rámci pro­jektu In­špi­rá­cia Baťa.

In­te­rak­tívna pred­náška po­trvá 1,5 ho­diny, pri­čom môže byť pre­dĺžená o 30 min. v rámci Q&A. Cena vstu­penky on­line cez Tickpo či Eventb­rite je 10€, na mieste bude 12€.

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Ako porozumieť správaniu detí?

Close

Ako porozumieť správaniu detí?

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Máte ob­čas po­cit, že ne­ro­zu­miete vlast­ným de­ťom?
Ro­bia vaše deti len to, čo oni chcú a vy si mys­líte, že sú ne­pos­lušné?
Ne­viete ako re­a­go­vať na ich plač, hnev, od­mie­ta­nie a iné vý­razné emó­cie?

Sta­ráme sa o nich s lás­kou, dá­vame im len to naj­lep­šie zo seba a aj na­priek tomu máme ob­čas po­cit, že im ne­ro­zu­mieme. Na­šim vlast­ným de­ťom. Deti s nami ko­mu­ni­kujú od na­ro­de­nia a to ich vlast­ným spô­so­bom. Malé deti ne­pot­re­bujú k tomu ja­zyk, vy­uží­vajú všetko, čo ve­dia po­u­ží­vať: svoju tvár, svoje telo, svoj hlas, ruky, hračky a emó­cie. My do­spelí po­u­ží­vame na do­ro­zu­me­nie sa najmä ho­vo­rené slovo a až ná­sledne gestá a mi­miku. Naše uva­žo­va­nie je skôr ra­ci­onálne, prak­tické a tomu je pris­pô­so­bená aj naša ko­mu­ni­ká­cia. A tu sme na­ra­zili asi na ka­meň úrazu. Roz­dielny spô­sob a schop­nosti vy­jad­re­nia svo­jich po­ci­tov a po­trieb nás ro­di­čov ob­čas vrhnú do stavu ne­po­cho­pe­nia a ne­po­ro­zu­me­nia de­ťom. Ako lep­šie roz­umieť svo­jim de­ťom, a teda aj ako lep­šie po­cho­piť čo práve po­tre­bujú, vás na­učíme na tomto works­hope.

Cena works­hopu: 21,- EUR s DPH.
Pri­hlá­se­nie a viac in­for­má­cií: [email protected]­wer­co­aching.sk, 0948 168 011, priamo cez web.

Te­šíme sa na Vás!

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Predaj sa !

Close

Predaj sa !

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Biz­nis Co­aching pre jed­not­liv­cov alebo firmy.

Ob­chod­nícke zruč­nosti, se­baisté vy­stu­po­va­nie, zís­ka­nie si kli­en­tov, úspešné vy­jed­ná­va­nie, ar­gu­men­tá­cia a schop­nosť pre­sved­čiť, vy­uži­tie ná­mie­tok a sťaž­ností vo svoj pros­pech, ve­dieť po­ve­dať nie, schop­nosť pre­dať a schop­nosť „pre­dať sa“. Zís­kajte všetky zruč­nosti a kom­pe­ten­cie a buďte se­baistý v tom, čo ro­bíte! Vy­tvorte alebo roz­šírte svoju kli­en­telu, staňte sa pre nich je­di­neč­ným vo svo­jom obore!

Ob­sah kurzu:
– Ob­chod­nícke zruč­nosti
– Ako pre­dať

– Ako zís­kať a udr­žať si kli­en­telu

– Vy­tvo­re­nie vzťahu s kli­en­tom
– Ino­vačné trendy v ob­cho­do­vaní – ktoré po­skytnú kon­ku­renčnú vý­hodu oproti štan­dardne ško­le­ným ob­chod­ní­kom

– Ar­gu­men­tá­cia a schop­nosť pre­sved­čiť

– Ne­go­ciá­cia – tech­niky vy­jed­ná­va­nia

– Ako vy­užiť ná­mietky, re­kla­má­cie, sťaž­nosti vo svoj pros­pech

– Mo­de­lové si­tu­ácie v praxi

Ab­sol­vent získa cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

SÚ­VI­SIACE KURZY:

Tech­niky osob­nost­nej diag­nos­tiky a se­ba­ve­do­mia 16.03.2019
Expert v ko­mu­ni­ká­cii 12.04.2019
Ne­go­ciá­cia 25.04.2019
Ako kou­čo­vať roz­há­dané strany 10.05.2019
Tí­mový kou­čing 20.05.2019
Pro­cesný ma­na­ge­ment 31.05.2019

Cena kurzu: 220,- EUR s DPH

Pri­hla­so­va­nie: priamo cez web alebo na­píšte na [email protected]­wer­co­aching.sk, za­vo­lajte na 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia: Star­ti­tUP a Me­eto

foto zdroj: www.pe­xels.com

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Startup Weekend Bratislava

Close

Startup Weekend Bratislava

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

What is Star­tup We­e­kend?
Star­tup We­e­kend is a 54-hour event where de­ve­lo­pers, de­sig­ners, and bu­si­ness ent­hu­siasts come to­get­her to form te­ams, va­li­date their ideas, bu­ild pro­to­ty­pes, and launch star­tups, all in one we­e­kend. You will get a chance to try out your ideas, meet pe­ople from the star­tup world, and gain new skills and con­tacts.

How does it work?
Star­tup We­e­kend is an event de­sig­ned to pro­vide expe­rien­tial edu­ca­tion for en­trep­re­ne­urs. It be­gins on Fri­day with the pit­ches of po­ten­tial ideas and con­ti­nues with the for­ma­tion of te­ams. Sa­tur­day is full of va­li­da­tion, bu­il­ding pro­to­ty­pes, and men­to­ring ses­si­ons. On Sun­day, your team will pre­sent how you prog­res­sed with your idea and com­pete against the ot­her team in front of a pa­nel of expe­rien­ced jud­ges.

What does your tic­ket inc­lude?
-se­ven nut­ri­ti­ous me­als and yummy snacks
-Star­tup We­e­kend Bra­ti­slava T-shirt
-ac­cess to great to­ols for your star­tup
-ad­vice and fe­ed­back from expe­rien­ced men­tors
-a glo­bal ne­twork of en­trep­re­ne­urs
-a gift bag full of items from our par­tners

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hod. Bratislava

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hod. Bratislava

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Mať ži­vot vo vlast­ných ru­kách, po­ze­rať sa na svet s po­ro­zu­me­ním a re­špek­tom a byť šťastný. Chcete?

Kurz je ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.
Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

AK­RE­DI­TÁ­CIA A ME­DZI­NÁ­RODNÁ CER­TI­FI­KÁ­CIA

Ak­re­di­tá­cia MŠV­VaŠ SR

Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky, číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje k vý­konu kou­čingu na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky.
Me­dzi­ná­rodná cer­ti­fi­ká­cia In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion (ICF)

Kurz KOUČ 104 hod. je me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu a schvá­lený me­dzi­ná­rod­nou kou­čin­go­vou fe­de­rá­ciou ICF ako App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ACSTH.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje vy­ko­ná­vať kou­čing na me­dzi­ná­rod­nej úrovni.
Mož­nosť do­da­toč­ného zís­ka­nia cer­ti­fi­ká­cie ICF aj v prí­pade už ab­sol­vo­va­ného ak­re­di­to­va­ného kurzu KOUČ, ktorý ne­ob­sa­ho­val me­dzi­ná­rodnú cer­ti­fi­ká­ciu.
Ab­sol­venti zís­kajú

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia.
Cer­ti­fi­kát ICF s mož­nos­ťou zís­ka­nia ďal­ších me­dzi­ná­rod­ných cer­ti­fi­ká­tov:
As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach (ACC)

Mas­ter Cer­ti­fied Co­ach (MCC)

Pro­fes­si­onal Cer­ti­fied Co­ach (PCC).

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Kouči, osoby vo ve­dú­cich po­zí­ciách, ria­di­te­lia, ma­na­žéri, HR, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, ma­ji­te­lia fi­riem, ko­na­te­lia, živ­nost­níci, za­mest­nanci, osoby evi­do­vané na úrade práce, ma­mičky na ma­ter­skej do­vo­lenke, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci, tré­neri, po­rad­co­via, fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, uči­te­lia a pod.
K zís­ka­niu kva­li­fi­ká­cie kouča.
K vlast­nému se­ba­roz­voju.
Kurz je vhodný ako zvý­še­nie kva­li­fi­ká­cie iných po­vo­laní.

OB­SAH KURZU

70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória.
S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
Ob­sa­hové témy:
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

POD­MIENKY

Mi­ni­málne SŠ vzde­la­nie účast­níka.
Kurz pre­bieha pre­zenč­nou for­mou.
Kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku.
Min. ka­pa­cita 5 účast­ní­kov.

DÁ­TUM, MIESTO a ČAS

Bra­ti­slava, 30.3. – 10.4.2019
Ban­ská Bys­trica, 27.4. – 08.5.2019
Ko­šice, 24.5.-4.6.2019
Bra­ti­slava, 14.6.-24.6.2019
12 dní, každý deň vrá­tane ví­ken­dov, v čase od 8-16 hod.

ZÁ­VE­REČNÁ SKÚŠKA

Zá­ve­rečná skúška sa usku­toční v po­sledný, 12. deň kurzu, pred 3 člen­nou ko­mi­siou.
Skúška po­zos­táva z 2 častí:
1. časť: pí­somná / ot­vo­rené otázky

2. časť: ústna / kou­čin­gový roz­ho­vor

– Od­po­rú­čame si na deň skúšky vy­hra­diť ne­ob­me­dzený čas, keďže jej ukon­če­nie zá­visí od po­čtu účast­ní­kov.

VČAS PRED ZA­ČA­TÍM KURZU JE PO­TREBNÉ ODO­VZDAŤ

1. Pri­hlášku
– Pod­pí­saný ori­gi­nál alebo pod­pí­saný scan emai­lom, pri­hlášku Vám za­šleme.

2. GDPR – ochrana osob­ných úda­jov
Od­kaz k vy­pl­ne­niu Vám za­šleme emai­lom.

3. Tí, ktorí sa zú­čast­ňu­jete cez prog­ram úradu práce (napr. RE­PAS+), ok­rem vyš­šie uve­de­ného

Po­tvr­de­nie o po­skyt­nutí prís­pevku na rek­va­li­fi­ká­ciu – 1x ori­gi­nál.
Po­tvr­de­nie po­sky­to­va­teľa rek­va­li­fi­ká­cie – 1x (2x) – ori­gi­nál.
Ozná­me­nie o ná­stupe na rek­va­li­fi­kačný kurz – 1x ori­gi­nál.
Ad­resa pre do­ru­če­nie:

Po­wer Co­aching, s.r.o., Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava.

OR­GA­NI­ZÁ­TOR

Po­wer Co­aching s.r.o. / Vzde­lá­va­cia in­šti­tú­cia a kou­čin­gová po­radňa
Po­wer Co­aching po­núka kurzy, ško­le­nia, tré­ningy, pred­nášky, mo­ti­vačné stret­nu­tia, works­hopy, in­di­vi­du­álny kou­čing, life kou­čing, exe­cu­tive kou­čing, biz­nis kou­čing, men­to­ring, osob­nostnú diag­nos­tiku, GPOP, 360stup­ňov spätnú väzbu a.i.
www.po­wer­co­aching.sk, www.bu­si­ness­co­aching.sk
Od­borný ga­rant:
Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC, lek­tor, psy­cho­lóg, kouč

As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach / ACC

Za­kla­da­teľka vzde­lá­va­cej a kou­čin­go­vej po­radne Po­wer Co­aching s.r.o.

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE

[email protected]­wer­co­aching.sk, [email protected]­si­ness­co­aching.sk, 0948 168 011, 0911 467 629
Mie­rová 56, Bra­ti­slava – Ru­ži­nov

CENA

4100,- Eur s DPH / 104 ho­dín
zľava 25% do 31.12.18 – 3075,- Eur s DPH
zľava 15% do 31.01.2019 – 3485,- Eur s DPH
zľava 30% pre štu­den­tov psy­cho­ló­gie – 2870,- Eur s DPH
mož­nosť pre­pla­te­nia cez ak­tu­álny prog­ram úra­dov práce – prog­ram RE­PAS, RE­PAS+, KOM­PAS+
mož­nosť zís­ka­nia fi­nanč­ného prís­pevku cez úradu práce
zľava cca 70% pre uchá­dza­čov evi­do­va­ných v čase kurzu na úrade práce v prí­pade, ak im ne­bude schvá­lené pre­pla­te­nie kurzu cez prog­ram úradu práce – 1260,48 Eur s DPH
V CENE

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR
Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion
Mož­nosť zo­pa­ko­vať si 1x kurz v prie­behu 2 ro­kov od ab­sol­vo­va­nia
1x me­no­to­ring
Ma­nuál
Pí­sa­cie po­treby, blok, po­môcky
Ob­čerstve­nie

DÁ­TUM A ČAS

kurz bude pre­bie­hať v dňoch 30.3.-10.4.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. každý deň

ĎAL­ŠIE IN­FOR­MÁ­CIE O KURZE

https://www.you­tube.com/watch?v=Qz­gu­Y­rqeKhY&t=4s

https://www.co­aching-po­radna.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-ab­sol­ventky/

https://co­aching-po­radna.sk/silne-emo­cie-z-kurzu-kouc-104-ho­din-v-bra­ti­slave/

https://www.co­aching-po­radna.sk/kou­cing-ra­dit-ci-ne­ra­dit/

https://www.you­tube.com/watch?v=BVTbk­wKBmw8

https://www.you­tube.com/watch?v=xurzvkDN­GOs

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Úvod do koučingu

Close

Úvod do koučingu

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Psy­cho­ló­gia sa sú­stre­ďuje na mi­nu­losť člo­veka, kou­čing však po­zerá do bu­dúc­nosti.“ Sil­via Lan­ger­mann

Kou­čing roz­víja po­ten­ciál a po­máha Vám nájsť vlastné cesty a rie­še­nia. Na kurze sa na­učíte zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere.

OB­SAH KURZU
čo je kou­čing
prin­cípy a po­u­ži­tie kou­čingu
zá­kladné ná­stroje kou­čo­va­nia
kla­de­nie správ­nych a účin­ných otá­zok
kou­čo­va­nie seba a os­tat­ných
prak­tické za­me­ra­nie kurzu

CER­TI­FI­KÁ­CIA
O ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.
AB­SOL­VO­VA­NIE AK­RE­DI­TO­VA­NÉHO A ME­DZI­NÁ­RODNE CER­TI­FI­KO­VA­NÉHO KURZU KOUČ 104

Na kurz Úvod do kou­čingu nad­vä­zuje 12 dňový vý­cik kurzu KOUČ 104 hod., ak­re­di­to­vaný MŠV­VaŠ SR a me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion.
Ak sa po ab­sol­vo­vaní Úvodu do kou­čingu roz­hod­nete do 1 roka ab­sol­vo­vať ak­re­di­to­vaný kurz KOUČ 104 hod., suma 380,- Eur za Úvod do kou­čingu Vám bude od­po­čí­taná z cel­ko­vej sumy za kurz KOUČ 104 hod.
CENA

380,- Eur s DPH

ČAS A MIESTO KO­NA­NIA
kurz sa bude ko­nať v dňoch 30.-31.3.2019 v čase od 8.00 hod do 16.00. hod oba dni
miesto ko­na­nia: Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava – Ru­ži­nov

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE
priamo cez web alebo emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011

Te­šíme sa na vás

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Sama pešo z Mexika do Kanady | Ateliér Babylon

Close

Sama pešo z Mexika do Kanady | Ateliér Babylon

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Po­sta­vila sa cho­robe, púšti, omrz­li­nám, hladu, med­ve­ďom, pu­mám aj sebe sa­mej! Len s ba­to­hom, ma­lým sta­nom, pé­ro­vým spa­cá­kom a prie­mer­nou kon­dič­kou sa vy­dala 27-ročná Mo­nika Be­ne­šová na jednu z naj­ťaž­ších pe­ších trás na svete – Pa­ci­fickú hre­be­ňovku (4286 km). Ročne sa na ňu vydá 3000 ľudí, ale do­končí ju len 180 z nich. Mo­nika me­dzi nich patrí. A to bola ešte pred­ne­dáv­nom ble­dou pa­cient­kou v ne­moc­nici s váž­nymi zdra­vot­nými prob­lé­mami. Na­priek tomu sa roz­hodla zme­niť svoj ži­vot a spl­niť si sen – prejsť pešo celú Ame­riku. Pa­ci­fická hre­be­ňovka je tvrdo vy­skú­šala, ale na­učila ju aj ne­vzdá­vať sa. Obujte si tu­ris­tické to­pánky a vy­dajte sa od juhu až po se­ver USA v sto­pách jej ne­všed­ného ces­to­va­teľ­ského dob­ro­druž­stva. 🇲🇽🚶‍♀️🇨🇦

Mo­nika Be­ne­šová
je ro­dáčka z No­vého Města na Mo­rave, ktorá vy­štu­do­vala žur­na­lis­tiku a nie­koľko ro­kov pô­so­bila ako no­vi­nárka. Pre­šla jednu z naj­ťaž­ších pe­ších túr na svete. Pa­ci­fickú hre­be­ňovku ab­sol­vo­vala v roku 2017 za päť me­sia­cov. O svo­jich in­ten­zív­nych zá­žit­koch na­pí­sala knihu Moje Pa­ci­fická Hře­be­novka.

3. 4. (streda)
Štart: 19:00 hod.
Lís­tky: bit.ly/Sa­ma­Peso0304

Close

Vyciciavači energie – ako ich odhaliť a ako sa chrániť

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Pri stret­nutí alebo po ňom sa cí­tite ako “vy­ž­mý­kaný cit­rón”. Akoby z vás nie­kto vy­ci­cial všetku ener­giu. Ste po­dráž­dení, ne­vý­konní, ťažko sa sú­stre­díte. Cel­kovo vás pre­padne po­cit roz­la­de­nosti.

Ur­čite ste to nie­kedy za­žili a ne­ve­deli ste prečo sa to deje a čo spô­so­bilo zmenu ná­lady.

Ľu­dia, ktorí vám berú ener­giu po­čas stret­nu­tia, majú akési po­te­še­nie a vnú­torné uspo­ko­je­nie z toho, že os­tat­ných vy­vedú z rov­no­váhy. Že ich roz­la­dia, na­hne­vajú, za­stra­šia alebo roz­ľú­tos­tia. Spô­so­bujú na­pä­tie, chaos a stres.

Nie­ktorí to ro­bia ne­ve­dome. Sú však aj takí, ktorí sa takto sprá­vajú zá­merne.

Ak sa chcete vy­hnúť kope zby­toč­ných prob­lé­mov a zne­chu­te­niu, je dô­le­žité, aby ste ich ve­deli ro­zo­zná­vať a mohli sa pred nimi chrá­niť.

Uká­žeme vám, ako iden­ti­fi­ko­vať ta­ké­hoto člo­veka, ako sa pred ním chrá­niť a čo ro­biť, keď vám zo­be­rie ener­giu.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 4.4.20019, v čase 18.00-20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava- Ru­ži­nov
Pri­hlá­siť sa mô­žete priamo cez web, emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

Close

IFRS: 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Čo je to IFRS? Sú to me­dzi­ná­rodné pra­vidlá, podľa kto­rých zo­sta­vu­jeme vý­stupy z úč­tov­níc­tva, na­prí­klad vý­kaz zis­kov a strát. Tak mô­žeme fi­nančné uka­zo­va­tele lep­šie čí­tať, ce­lo­sve­tovo ich po­rov­ná­vať a stá­vajú sa trans­pa­ren­tnej­šie. Po ab­sol­vo­vaní 5-dňo­vého od­bor­ného ško­le­nia zvý­šite svoju kva­li­fi­ká­ciu aj pre­hľad o týchto úč­tov­ných štan­dar­doch a ich no­vin­kách. Ne­bude to len te­ória, kurz je obo­ha­tený aj o prí­pa­dové štú­die a prak­tické prí­klady.

Komu je kurz ur­čený:

Eko­nó­mom a úč­tov­ní­kom, ktorí chcú na­do­bud­núť prak­tické po­znatky v tejto ob­lasti. 

Ob­sah kurzu (kurz mô­žete ab­sol­vo­vať kom­plexne alebo si vy­brať jednu časť):

IFRS I.

 1. 4. Úvod do me­dzi­ná­rod­ných úč­tov­ných štan­dar­dov IFRS
 2. 4. Dl­ho­dobý ma­je­tok
 3. 4. Po­rov­na­nie IFRS a slo­ven­skej le­gis­la­tívy

 

IFRS II.

 1. 4. Fi­nančné ná­stroje
 2. 4. Re­por­ting pre ma­ter­skú spo­loč­nosť

Po úspeš­nom ab­sol­vo­vaní zá­ve­reč­ného testu zís­kate Cer­ti­fi­kát ce­lo­ži­vot­ného vzde­lá­va­nia.

Lek­torka

Ing. Jana Mun­die­rová

Pô­sobí ako au­dí­torka v sta­veb­ných a ob­chod­ných spo­loč­nos­tiach, ve­nuje sa eko­no­mic­kému po­ra­den­stvu pri spra­co­vaní pod­ni­ka­teľ­ských zá­me­rov a úč­tov­nému po­ra­den­stvu. Je uzná­va­nou lek­tor­kou a expert­kou na IFRS. 

Príďte sa vzde­lá­vať a pri­hláste sa na: https://bit.ly/2CDNH5P

Mô­žete na­pí­sať aj na zu­zana.cmo­re­[email protected]­ho­fer.sk alebo za­vo­lať na 0910 343 747

Te­šíme sa na vás :)

 

zdroj: https://www.ese­mi­nare.sk/

 

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Nauč sa mať čas – Apríl

Close

Nauč sa mať čas – Apríl

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Do­lieha na teba stres? Od­razu je pred te­bou množ­stvo plá­nov, úloh a de­ad­li­nov?

Príď na works­hop a zís­kaj zbrane, kto­rými mô­žeš strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíš:
Čo ro­biť, aby si mal viac času na to, čo ťa baví?
Čo ro­biť, aby si sa ko­nečne na­učil/a hrať na gi­tare, za­čal/a sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tal/a dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na ly­žo­vačku? ;)

A vieš vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zvieš 5.3. v Co­wor­king Cver­novka.

Lek­to­rom works­hopu je Dá­vid Kál­mán, ktorý pra­cuje už 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 10,- eur
(Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste: 12.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

TECH INNO DAY 2019

Close

TECH INNO DAY 2019

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Po­zý­vame ťa na 6. roč­ník TECH INNO DAY, kde sa pred­sta­via ši­kovné štu­dent­ské tímy a vý­ni­močné star­tupy a ok­rem toho ti pri­ne­sieme via­cero zau­jí­ma­vých dis­ku­sií s osob­nos­ťami zo star­tu­po­vého sveta. Po­zri si vi­deo a fo­to­gra­fie z mi­nu­lého roč­níka.

Zaži deň plný ino­vá­cií a ne­twor­kingu!

Re­gis­truj sa tu https://te­chin­no­day2019.gu­estc­lou­de­vent.com/#/ ,

Vstup je ZDARMA.

Pred­bežný prog­ram:

14:00 – 14:30 Re­gis­trá­cia
14:30 – 14:45 Ot­vo­re­nie po­du­ja­tia a or­ga­ni­začné in­for­má­cie
14:50 – 15:40 Štu­dent­ské tímy – pre­zen­tá­cie pro­jek­tov
15:40 – 15:55 PRE­STÁVKA
15:55 – 16:25 Dis­ku­sia na tému: In­ku­bá­tory
Petra Dzu­rov­či­nová, Chief In­no­va­tion Of­fi­cer at Bra­ti­slava – hlavné mesto SR
Mar­tina Vav­re­ková, Uni­ve­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU InQb
mo­de­ruje Mi­chal No­vota, Res­tar­tup
16:25 – 16:55 Dis­ku­sia na tému: Fi­nan­co­va­nie star­tu­pov
Eva Ši­me­ková, CEO Ci­vitta
Mi­chal Ne­špor, Cro­wd­berry
mo­de­ruje Mi­chal No­vota, Res­tar­tup
17:00 – 17:50 Fi­remné tímy – pre­zen­tá­cie star­tu­pov
17:50 – 18:00 PRE­STÁVKA
18:00 – 18:15 In­špi­ra­tívny roz­ho­vor
mo­de­ruje Mi­chal No­vota, Res­tar­tup 
18:15 – 18:30 In­špi­ra­tívny roz­ho­vor
mo­de­ruje Mi­chal No­vota, Res­tar­tup
18:30 – 19:30 Ne­twor­king
19:30 – 20:00 Vy­hod­no­te­nie sú­ťaže


Koho ešte stret­neš?
Ok­rem in­špi­ra­tív­nych dis­ku­sií a roz­ho­vo­rov ti pri­ná­šame aj skvelú prí­le­ži­tosť stret­núť osob­nosti zo sveta star­tu­pov a pod­ni­ka­nia.
Pa­vol Luka – COO ESET
Ján Cifra – CEO Web­sup­port

Mi­chal Hra­bo­vec – Pre­zi­dent ANA­SOFT
Mi­ro­slav Ko­nečný – Se­nior In­no­va­tion Con­sul­tant, Owner – add­sen, Saftra Pho­to­nics – ví­ťaz Star­tup Awards 2017

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Expert v komunikácii

Close

Expert v komunikácii

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Nedá sa ne­ko­mu­ni­ko­vať! So svo­jím oko­lím ko­mu­ni­ku­jeme po­čas ce­lého dňa, či už ve­dome alebo pod­ve­dome. Na­učíme vás, ako ko­mu­ni­ko­vať tak, že vás druhá strana po­chopí. Ko­mu­ni­ká­cia sa stane va­ším ko­níč­kom a bu­dete v nej vy­ni­kať.
Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cii, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite to po­znáte aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení a ste na 100% pre­sved­čení o svo­jej pravde. Lenže druhá strana má iný ná­zor. Zá­kla­dom dob­rých vzťa­hov v ži­vote, či už pra­cov­nom alebo sú­krom­nom, je ume­nie správ­nej ko­mu­ni­ká­cie, ume­nie po­čú­vať toho dru­hého a ume­nie em­pa­tie. Tieto tri pi­liere vám po­môžu pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Na kurze sa na­učíte:

Ako ria­diť vašu ko­mu­ni­ká­ciu
Po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
Po­čú­vať aj me­dzi riad­kami
Ovplyv­niť vý­sle­dok ko­mu­ni­ká­cie vo svoj pros­pech
Pris­pô­so­biť spô­sob va­šej ko­mu­ni­ká­cie šir­šiemu spek­tru ľudí
Spra­viť z viaz­nú­cej ko­mu­ni­ká­cie ply­núcu ko­mu­ni­ká­ciu

Ob­sah:

Ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia
Ne­ná­silná ko­mu­ni­ká­cia
Spätná väzba
Kri­tika a po­chvala
Aser­ti­vita

Cena: 170,- EUR s DPH
Kurz sa koná dňa 12.4.2019 v čase me­dzi 8.00-16.00 hod v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­se­nie: priamo cez web alebo [email protected]­wer­co­aching.sk, 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Ako na úspešný crowdfunding?

Close

Ako na úspešný crowdfunding?

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

To, že cro­wd­fun­din­gom mô­žeš fi­nan­co­vať svoje zau­jí­mavé pro­jekty alebo ná­pady už vieš :)

Na po­du­jatí sa však do­zvieš viac:

– aké typy cro­wd­fun­dingu exis­tujú?

– čo má úspešný pro­jekt ob­sa­ho­vať?

– aké prog­ramy exis­tujú na pod­poru kam­paní?

– a mnoho ďal­ších ty­pov a rád z praxe od pro­fe­si­oná­lov z ob­lasti cro­wd­fun­dingu :)

Viac info o spe­ak­roch po­du­ja­tia čo­skoro :)

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Daňová optimalizácia pre IT firmy

Close

Daňová optimalizácia pre IT firmy

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Hra­nice sa stie­rajú a vzdia­le­nosti sa stá­vajú re­la­tív­nej­šími. Pod­ni­ka­nie v ob­lasti IT je azda naj­viac ovplyv­nené roz­má­ha­jú­cou sa glo­ba­li­zá­ciou a po­zi­tív­nym tech­no­lo­gic­kým vý­vo­jom. Slo­ven­ská IT firma sa tak dnes ne­musí vô­bec ob­me­dzo­vať iba na malý slo­ven­ský trh. Po­sky­to­va­nie IT slu­žieb nie je do­konca po­trebné ro­biť ani z jed­ného pev­ného miesta. On­line pries­tor tak pri­náša nové da­ňové otázky a vý­zvy.

Cie­ľom kon­fe­ren­cie je pri­blí­žiť IT fir­mám le­gálne a le­gi­tímne formy opti­ma­li­zá­cie ich da­ňo­vého za­ťa­že­nia. Kým v roku 2004 po Mik­lo­šo­vej da­ňo­vej re­forme mal zá­kon o dani z príj­mov niečo cez
30 000 slov, dnes je to pri­bližne tri­krát viac. Po­čet slov v zá­kone síce na prvý po­hľad pô­sobí ako bez­výz­namná šta­tis­tika, av­šak čím kom­pli­ko­va­nejší je zá­kon, tým viac mož­ností na da­ňovú opti­ma­li­zá­ciu po­sky­tuje. Viac slov pri­náša viac vý­ni­miek, viac kom­pli­ká­cií a kom­plex­ností, ktoré pri správ­nom na­sta­vení do­kážu da­ňo­vým sub­jek­tom le­gi­tímne ušet­riť re­le­vantné fi­nančné pros­triedky ako aj chrá­niť ma­je­tok. Toto po­du­ja­tie je ur­čené nie­len pre za­be­hnuté malé a stredne veľké IT firmy, ale aj pre „jed­no­oso­bové sročky“. Jeho ob­sa­hom bude:

 • Čo je to da­ňová opti­ma­li­zá­cia, kde sa po­u­žíva a aké mož­nosti exis­tujú?
 • Vy­uží­va­nie Pa­tent Boxu (vý­hod­nej­šie zda­ne­nie príj­mov zo soft­véru) na Slo­ven­sku;
 • Dane a od­vody pri ESOP (za­mest­na­necké ak­cie a opčné plány), dá sa to na­sta­viť efek­tív­nej­šie?
 • Ako efek­tívne šká­lo­vať pod­ni­ka­nie za hra­nice Slo­ven­ska? Prob­lémy s dvo­j­itým zda­ne­ním;
 • Pra­co­vať z „Bali“ (di­gi­tálny no­mád) alebo of­fice v Sin­ga­pure (IT firma)?
 • Trans­fe­rové oce­ňo­va­nie – aké sú ob­me­dze­nia pri zmlu­vách me­dzi fir­mou a jej spo­loč­níkmi?
 • Za­mest­ná­va­nie na fak­túru – ako le­gálne a da­ňovo efek­tívne vy­plá­cať od­menu do­dá­va­te­ľom?
 • Vstup in­ves­tora – zda­ňo­va­nie pre­daja firmy;
 • Je da­ňová opti­ma­li­zá­cia le­gálna? Je mo­rálna? Aké typy da­ňo­vých opti­ma­li­zá­cii sú už ne­le­gálne?
 • Aké sú skú­se­nosti s da­ňo­vými na­sta­ve­niami v IT fir­mách a prak­tické vý­zvy (napr.: banky)?

Viac in­for­má­cií o kon­fe­ren­cii a re­gis­trá­cia na http://da­nova-opti­ma­li­za­cia-pre-it.sk

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Negociácia

Close

Negociácia

 • 01.01.1970

Popis

Ne­go­ciá­cia = vy­jed­ná­va­nie. Vy­jed­ná­vame v pod­state každý deň, či už s ko­le­gami v práci, so šé­fom, členmi ro­diny alebo ka­ma­rátmi. Nie vždy si to uve­do­mu­jeme, ale je to tak. Uká­žeme Vám ako s ne­go­ciá­ciou pra­co­vať a vy­lep­šiť si ne­go­ciačné schop­nosti.

Na­učíme vás štan­dard­ným tak­ti­kám vy­jed­ná­va­nia pri ko­mu­ni­ká­cii s kli­en­tom, v ob­chod­nom styku, v dl­ho­do­bej spo­lu­práci s ob­chod­nými par­tnermi.

Dô­le­žitú úlohu zo­hráva:

ko­mu­ni­ká­cia ver­bálna (vý­ber vhod­ných ja­zy­ko­vých pros­tried­kov)
ko­mu­ni­ká­cia ne­ver­bálna (po­ro­zu­me­nie reči tela)
ré­to­rika (ako ho­vo­riť)
vy­jed­ná­va­cie me­tó­dy (pro­ces rie­še­nia)
ma­ni­pu­lá­cia, ob­rana voči ma­ni­pu­lá­cii

Ne­go­ciá­cia je uži­točná pre ľudí, ktorí pri­pra­vujú pro­jekty a plány, v kto­rých sa oča­káva spo­lu­práca via­ce­rých ľudí, tí­mov. Cie­ľom je osvo­je­nie si ve­de­nia dia­lógu a zvlád­nu­tie pri­me­ra­nej tak­tiky a proti-ar­gu­men­tá­cie v ob­chod­nom styku. Zdo­ko­na­líte sa vo vy­jed­ná­vaní a works­hop vás tak­tiež na­učí zvlá­dať do­sia­hnu­tie do­hôd v práci i v kaž­do­den­nom ži­vote.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 25.4.2019 v čase od 18.00 hod. do 20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­se­nie: priamo cez web alebo [email protected]­wer­co­aching.sk, 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

Close

Akreditovaný kurz Kouč 104 hod. v Banskej Bystrici

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Mať ži­vot vo vlast­ných ru­kách, po­ze­rať sa na svet s po­ro­zu­me­ním a re­špek­tom a byť šťastný. Chcete?

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

AK­RE­DI­TÁ­CIA A ME­DZI­NÁ­RODNÁ CER­TI­FI­KÁ­CIA

Ak­re­di­tá­cia MŠV­VaŠ SR

Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky, číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje k vý­konu kou­čingu na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky.
Me­dzi­ná­rodná cer­ti­fi­ká­cia In­ter­na­ti­onal Co­ach fe­de­ra­tion (ICF)

Kurz KOUČ 104 hod. je me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu a schvá­lený me­dzi­ná­rod­nou kou­čin­go­vou fe­de­rá­ciou ICF ako App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ACSTH.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje vy­ko­ná­vať kou­čing na me­dzi­ná­rod­nej úrovni.
Mož­nosť do­da­toč­ného zís­ka­nia cer­ti­fi­ká­cie ICF aj v prí­pade už ab­sol­vo­va­ného ak­re­di­to­va­ného kurzu KOUČ, ktorý ne­ob­sa­ho­val me­dzi­ná­rodnú cer­ti­fi­ká­ciu.
Ab­sol­venti zís­kajú

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia.
Cer­ti­fi­kát ICF s mož­nos­ťou zís­ka­nia ďal­ších me­dzi­ná­rod­ných cer­ti­fi­ká­tov:
As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach (ACC)

Mas­ter Cer­ti­fied Co­ach (MCC)

Pro­fes­si­onal Cer­ti­fied Co­ach (PCC).

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Kouči, osoby vo ve­dú­cich po­zí­ciách, ria­di­te­lia, ma­na­žéri, HR, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, ma­ji­te­lia fi­riem, ko­na­te­lia, živ­nost­níci, za­mest­nanci, osoby evi­do­vané na úrade práce, ma­mičky na ma­ter­skej do­vo­lenke, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci, tré­neri, po­rad­co­via, fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, uči­te­lia a pod.
K zís­ka­niu kva­li­fi­ká­cie kouča.
K vlast­nému se­ba­roz­voju.
Kurz je vhodný na zvý­še­nie kva­li­fi­ká­cie iných po­vo­laní.

OB­SAH KURZU

70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória.
S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
Ob­sa­hové témy:
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

POD­MIENKY

Mi­ni­málne SŠ vzde­la­nie účast­níka.
Kurz pre­bieha pre­zenč­nou for­mou.
Kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku.
Min. ka­pa­cita 5 účast­ní­kov.

DÁ­TUM, MIESTO a ČAS

Bra­ti­slava, 30.3. – 10.4.2019
Ban­ská Bys­trica, 27.4. – 08.5.2019
Ko­šice, 24.5.-4.6.2019
Bra­ti­slava, 14.6.-24.6.2019
12 dní, každý deň vrá­tane ví­ken­dov, v čase od 8-16 hod.

ZÁ­VE­REČNÁ SKÚŠKA

Zá­ve­rečná skúška sa usku­toční v po­sledný, 12. deň kurzu, pred 3 člen­nou ko­mi­siou.
Skúška po­zos­táva z 2 častí:
1. časť: pí­somná / ot­vo­rené otázky

2. časť: ústna / kou­čin­gový roz­ho­vor

– Od­po­rú­čame si na deň skúšky vy­hra­diť ne­ob­me­dzený čas, keďže jej ukon­če­nie zá­visí od po­čtu účast­ní­kov.

VČAS PRED ZA­ČA­TÍM KURZU JE PO­TREBNÉ ODO­VZDAŤ

1. Pri­hlášku

– Pod­pí­saný ori­gi­nál alebo pod­pí­saný scan emai­lom, pri­hlášku Vám za­šleme.

2. GDPR – ochrana osob­ných úda­jov

Od­kaz k vy­pl­ne­niu Vám za­šleme emai­lom.
3. Tí, ktorí sa zú­čast­ňu­jete cez prog­ram úradu práce (napr. RE­PAS+), ok­rem vyš­šie uve­de­ného

Po­tvr­de­nie o po­skyt­nutí prís­pevku na rek­va­li­fi­ká­ciu – 1x ori­gi­nál.
Po­tvr­de­nie po­sky­to­va­teľa rek­va­li­fi­ká­cie – 1x (2x) – ori­gi­nál.
Ozná­me­nie o ná­stupe na rek­va­li­fi­kačný kurz – 1x ori­gi­nál.
Ad­resa pre do­ru­če­nie:

Po­wer Co­aching, s.r.o., Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava.

OR­GA­NI­ZÁ­TOR

Po­wer Co­aching s.r.o. / Vzde­lá­va­cia in­šti­tú­cia a kou­čin­gová po­radňa
Po­wer Co­aching po­núka kurzy, ško­le­nia, tré­ningy, pred­nášky, mo­ti­vačné stret­nu­tia, works­hopy, in­di­vi­du­álny kou­čing, life kou­čing, exe­cu­tive kou­čing, biz­nis kou­čing, men­to­ring, osob­nostnú diag­nos­tiku, GPOP, 360stup­ňov spätnú väzbu a.i.
www.po­wer­co­aching.sk, www.bu­si­ness­co­aching.sk
Od­borný ga­rant:
Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC, lek­tor, psy­cho­lóg, kouč

As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach / ACC

Za­kla­da­teľka vzde­lá­va­cej a kou­čin­go­vej po­radne Po­wer Co­aching s.r.o.

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE

[email protected]­aching-po­radna.sk, [email protected]­si­ness­co­aching.sk, 0948 168 011, 0911 467 629

CENA

4100,- Eur s DPH / 104 ho­dín
zľava 25% do 31.01.18 – 3075,- Eur s DPH
zľava 15% do 28.02.2019 – 3485,- Eur s DPH
zľava 30% pre štu­den­tov psy­cho­ló­gie – 2870,- Eur s DPH
mož­nosť pre­pla­te­nia cez ak­tu­álny prog­ram úra­dov práce – prog­ram RE­PAS, RE­PAS+, KOM­PAS+
mož­nosť zís­ka­nia fi­nanč­ného prís­pevku cez úradu práce
zľava cca 70% pre uchá­dza­čov evi­do­va­ných v čase kurzu na úrade práce v prí­pade, ak im ne­bude schvá­lené pre­pla­te­nie kurzu cez prog­ram úradu práce – 1260,48 Eur s DPH
V cene

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR
Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion
Mož­nosť zo­pa­ko­vať si 1x kurz v prie­behu 2 ro­kov od ab­sol­vo­va­nia
1x me­no­to­ring
Ma­nuál
Pí­sa­cie po­treby, blok, po­môcky
Ob­čerstve­nie

ČAS A MIESTO KO­NA­NIA KURZU

kurz sa koná v dňoch 27.4–8.5.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod každý deň
miesto ko­na­nia bude včas upres­nené

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE

[email protected]­aching-po­radna.sk, [email protected]­si­ness­co­aching.sk, 0948 168 011, 0911 467 629

ĎAL­ŠIE IN­FOR­MÁ­CIE O KURZE

https://www.you­tube.com/watch?v=Qz­gu­Y­rqeKhY&t=4s

https://www.co­aching-po­radna.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-ab­sol­ventky/

https://co­aching-po­radna.sk/silne-emo­cie-z-kurzu-kouc-104-ho­din-v-bra­ti­slave/

https://www.co­aching-po­radna.sk/kou­cing-ra­dit-ci-ne­ra­dit/

https://www.you­tube.com/watch?v=BVTbk­wKBmw8

https://www.you­tube.com/watch?v=xurzvkDN­GOs

01.01.1970 / 00:33 / Bratislava

Enviro špecialista

Close

Enviro špecialista

Bratislava

 • 01.01.1970

Popis

Po­pis 

Čo ob­sa­huje Vodný zá­kon? Ako sa po­su­dzujú vplyvy na ži­votné pro­stre­die a čo ro­biť, keď ne­dos­ta­nete po­vo­le­nie na in­ves­tí­ciu? Ve­deli ste, že za ne­pl­ne­nie nie­kto­rých po­vin­ností vý­rob­cov vy­hra­de­ných vý­rob­kov môže byť podľa usta­no­vení zá­kona o od­pa­doch od 1. 1. 2019 ulo­žená po­kuta až do výšky 250 000 eur?

Na kurze sa na­učíte orien­to­vať sa v zá­ko­noch tý­ka­jú­cich sa en­viro ob­lasti, zis­títe, aké sú sú vaše práva a po­vin­nosti a na všetko sa po­zrieme po­hľa­dom praxe. Veľa bu­deme dis­ku­to­vať. Na zá­ver zís­kate Cer­ti­fi­kát ce­lo­ži­vot­ného vzde­lá­va­nia a ba­lík vi­deo­se­mi­ná­rov.

 

Komu je kurz ur­čený:

Od­bor­ní­kom z ob­lasti ži­vot­ného pro­stre­dia, sta­ros­tom obcí, in­ves­to­rom, pro­jek­tan­tom. Ta­kisto je vhodný pre sta­vebný do­zor, ma­na­žé­rov z ob­lasti sta­veb­níc­tva a in­ves­tí­cií, vo­do­hos­po­dá­rov, pra­cov­ní­kov ve­rej­nej správy, pod­ni­ka­te­ľov, ria­dia­cich a ve­dú­cich pra­cov­ní­kov.

 

Ob­sah (kurz pre­bieha 4 dni, ktoré sú roz­vr­hnuté na máj a jún):

 1. 5.: Vodný zá­kon a sú­vi­siace pred­pisy
 2. 6: EIA – Po­su­dzo­va­nie vply­vov na ži­votné pro­stre­die – skú­se­nosti s uplat­ňo­va­ním v praxi
 3. 5.: Zá­kon o od­pa­doch a vy­ko­ná­va­cie pred­pisy – zmeny od 1.1.2019
 4. 6.: Ochrana ovzdu­šia – nové po­vin­nosti a po­platky za zne­čis­ťo­va­nie v roku 2019

Lek­tori

Anna Ga­á­lová – ria­di­teľka od­boru štát­nej vod­nej správy a ry­bár­stva na sek­cii vôd MŽP SR

Mi­lan Lu­ciak – spo­lu­au­tor zá­kona o po­su­dzo­vaní vply­vov na ži­votné pro­stre­die

Pe­ter Gal­lo­vič – expert na od­pa­dové hos­po­dár­stvo

Ľu­bo­mír Žiak – hlavný štátny radca na od­bore ochrany ovzdu­šia MŽP SR

 

Staňte sa špe­cia­lis­tom na en­vi­ron­men­ta­lis­tiku a pri­hláste sa na: https://bit.ly/2S2Ji6e

Mô­žete na­pí­sať aj na zu­zana.cmo­re­[email protected]­ho­fer.sk alebo za­vo­lať na 0910 343 747

Te­šíme sa na vás :)

zdroj: https://www.ese­mi­nare.sk/

Close

PLATFORM House Talks & Drinks

Bratislava

 • Platform house
 • 01.01.1970

Popis

Ne­baví ťa cho­diť do pre­pl­ne­ných ba­rov, kde sa ne­mô­žeš s ni­kým po­roz­prá­vať?

Za­vo­laj si ka­mo­šov a zaži piat­kový ve­čer v in­špi­ra­tív­nom pries­tore pô­vod­nej in­dus­triál­nej haly a te­raz star­tup cen­tra PLAT­FORM House.

Spoz­náš kopu no­vých zau­jí­ma­vých ľudí, zo sveta star­tu­pov, di­zajnu, mar­ke­tingu… presne tých kto­rých u nás stre­tá­vaš na even­toch ako aj celú ko­mu­nitu okolo PLAT­FORM Housu.

Ga­ran­tu­jeme ti skvelú hudbu, dobré drinky a prí­jemnú at­mo­sféru … to všetko ťa čaká na pr­vej PLAT­FORM House Talks & Drinks party.

O top hu­dobný zá­ži­tok sa po­sta­rajú sa­xo­fo­nista Su­cho­mel Milo a DJ Gra­nier.

Táto vý­ni­močná párty má ob­me­dzenú ka­pa­citu, preto ne­vá­haj a re­gis­truj sa.

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.