Eventy

Close

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen. Februar

 • 23.02.2019

Popis

Kurz ka­li­gra­fie za­me­raný na Brush­pen a Pa­ral­lel pen

ČO SI TREBA PRI­NIESŤ: Nič, všetko po­skyt­neme zdarma

Kurz ka­li­gra­fie sa hodí aj úpl­ným za­čia­toč­ní­kom. Na­učíme sa za­kla­da­ným tech­ni­kám písma, a jeho kom­po­zí­cie. Vy­svet­líme si ana­tó­miu písma a po­vieme si niečo aj o jeho his­tó­rii.
Bu­deme po­u­ží­vať pre­dov­šet­kým brush­pen a pa­ral­lel pen, to sú dve naj­zá­klad­nej­šie po­môcky po­u­ží­vané v ka­li­gra­fii..
Každý si vy­tvorí svoju ka­li­gra­fickú po­hlad­nicu, bude to zá­bava.

Kurz bude viesť To­máš Ga­žo­vič

CENA KURZU A TRVA­NIE: Cena kurzu je 40eur a bude tr­vať 2,5ho­diny, kurz sa platí vo­pred pre­vo­dom na účet

Mož­nosť kú­piť aj krásnu dar­če­kovú po­u­kážku za 45eur
https://www.fa­ce­book.com/sk­cart.sk/pho­tos/pb.1582437515401477.-2207520000.1544182146./2087758844869339/?type=3&the­a­ter
.
.
.
___________POD­MIENKY A PRI­HLÁ­SE­NIE_________
Zá­väzne sa pri­hla­su­jete na kurz za­sla­ním po­ža­do­va­nej sumy kurzu na č.účtu: SK5383605207004206603358 Je po­trebné uviesť va­ria­bilny sym­bol 23022019 a do po­známky uviesť Váš e-mail. Na tento mail Vám po ob­dr­žaní platby príde po­tvr­de­nie a re­gis­tračné číslo…

Pri kurze je re­gis­trá­cia po­tvr­dená a zá­väzná pri­ja­tím platby na účet. Pri kurze je možné účasť stor­no­vať bez­platne 7 dní pred ko­na­ním kurzu. V prí­pade storna účasti na kurze 6 a me­nej dní pred jeho ko­na­ním, je za­pla­tená cena ne­vratná. Mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov pre ko­na­nie kurzu sú 3. Ak sa kurz pre ne­dos­ta­točný zá­u­jem ne­u­sku­toční a vy ste cenu kurzu uhra­dili, pe­niaze Vám vrá­time spať na účet. Pri­hlá­se­ním sa na kurz zá­ro­veň sú­hla­síte s tý­mito pra­vid­lami.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

Close

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen. Februar

Bratislava

 • 23.02.2019

Popis

23.02.2019 ter­min 13:00 — VY­PRE­DANÝ !!!!!!!!!!!!
23.02.2019 ter­min o 17:00 –bVOL­NÝCH 12 MIEST !!!
ČIŽE ĎALŠÍ LU­DIA KTORÍ SA PRI­HLÁ­SIA POJDU NA TER­MIN 23.02.19 o 17:00 ………………………………..

Kurz ka­li­gra­fie za­me­raný na Brush­pen a Pa­ral­lel pen

ČO SI TREBA PRI­NIESŤ: Nič, všetko po­skyt­neme zdarma

Kurz ka­li­gra­fie sa hodí aj úpl­ným za­čia­toč­ní­kom. Na­učíme sa za­kla­da­ným tech­ni­kám písma, a jeho kom­po­zí­cie. Vy­svet­líme si ana­tó­miu písma a po­vieme si niečo aj o jeho his­tó­rii.
Bu­deme po­u­ží­vať pre­dov­šet­kým brush­pen a pa­ral­lel pen, to sú dve naj­zá­klad­nej­šie po­môcky po­u­ží­vané v ka­li­gra­fii..
Každý si vy­tvorí svoju ka­li­gra­fickú po­hlad­nicu, bude to zá­bava.

Kurz bude viesť To­máš Ga­žo­vič

CENA KURZU A TRVA­NIE: Cena kurzu je 40eur a bude tr­vať 2,5ho­diny, kurz sa platí vo­pred pre­vo­dom na účet

Mož­nosť kú­piť aj krásnu dar­če­kovú po­u­kážku za 45eur
https://www.fa­ce­book.com/sk­cart.sk/pho­tos/pb.1582437515401477.-2207520000.1544182146./2087758844869339/?type=3&the­a­ter
.
.
.
___________POD­MIENKY A PRI­HLÁ­SE­NIE_________
Zá­väzne sa pri­hla­su­jete na kurz za­sla­ním po­ža­do­va­nej sumy kurzu na č.účtu: SK5383605207004206603358 Je po­trebné uviesť va­ria­bilny sym­bol 23022019 a do po­známky uviesť Váš e-mail. Na tento mail Vám po ob­dr­žaní platby príde po­tvr­de­nie a re­gis­tračné číslo…

Pri kurze je re­gis­trá­cia po­tvr­dená a zá­väzná pri­ja­tím platby na účet. Pri kurze je možné účasť stor­no­vať bez­platne 7 dní pred ko­na­ním kurzu. V prí­pade storna účasti na kurze 6 a me­nej dní pred jeho ko­na­ním, je za­pla­tená cena ne­vratná. Mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov pre ko­na­nie kurzu sú 3. Ak sa kurz pre ne­dos­ta­točný zá­u­jem ne­u­sku­toční a vy ste cenu kurzu uhra­dili, pe­niaze Vám vrá­time spať na účet. Pri­hlá­se­ním sa na kurz zá­ro­veň sú­hla­síte s tý­mito pra­vid­lami.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

dnes / 13:00 / Bratislava

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen.

Close

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen.

Bratislava

 • 23.02.2019

Popis

Kurz ka­li­gra­fie za­me­raný na Brush­pen a Pa­ral­lel pen

ČO SI TREBA PRI­NIESŤ: Nič, všetko po­skyt­neme zdarma

Kurz ka­li­gra­fie sa hodí aj úpl­ným za­čia­toč­ní­kom. Na­učíme sa za­kla­da­ným tech­ni­kám písma, a jeho kom­po­zí­cie. Vy­svet­líme si ana­tó­miu písma a po­vieme si niečo aj o jeho his­tó­rii.
Bu­deme po­u­ží­vať pre­dov­šet­kým brush­pen a pa­ral­lel pen, to sú dve naj­zá­klad­nej­šie po­môcky po­u­ží­vané v ka­li­gra­fii..
Každý si vy­tvorí svoju ka­li­gra­fickú po­hlad­nicu, bude to zá­bava.

Kurz bude viesť To­máš Ga­žo­vič

CENA KURZU A TRVA­NIE: Cena kurzu je 40eur a bude tr­vať 2,5ho­diny, kurz sa platí vo­pred pre­vo­dom na účet

Mož­nosť kú­piť aj krásnu dar­če­kovú po­u­kážku za 45eur
https://www.fa­ce­book.com/sk­cart.sk/pho­tos/pb.1582437515401477.-2207520000.1544182146./2087758844869339/?type=3&the­a­ter
.
.
.
___________POD­MIENKY A PRI­HLÁ­SE­NIE_________
Zá­väzne sa pri­hla­su­jete na kurz za­sla­ním po­ža­do­va­nej sumy kurzu na č.účtu: SK5383605207004206603358 Je po­trebné uviesť va­ria­bilny sym­bol 23022019 a do po­známky uviesť Váš e-mail. Na tento mail Vám po ob­dr­žaní platby príde po­tvr­de­nie a re­gis­tračné číslo…

Pri kurze je re­gis­trá­cia po­tvr­dená a zá­väzná pri­ja­tím platby na účet. Pri kurze je možné účasť stor­no­vať bez­platne 7 dní pred ko­na­ním kurzu. V prí­pade storna účasti na kurze 6 a me­nej dní pred jeho ko­na­ním, je za­pla­tená cena ne­vratná. Mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov pre ko­na­nie kurzu sú 3. Ak sa kurz pre ne­dos­ta­točný zá­u­jem ne­u­sku­toční a vy ste cenu kurzu uhra­dili, pe­niaze Vám vrá­time spať na účet. Pri­hlá­se­ním sa na kurz zá­ro­veň sú­hla­síte s tý­mito pra­vid­lami.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup
#kurz­ka­li­gra­fie

Close

Web apps security basics for freelancers and startups

Bratislava

 • 25.02.2019

Popis

In­ter­net is a wild place. Daily, ma­li­ci­ous ro­bot at­tempts on your web apps may re­sult in de­fa­ce­ments, data exfil­tra­tion or code exe­cu­tion. So in­ves­tors or cus­to­mers want you to make sure that the web app­li­ca­tion you’re wor­king on is safe. But wait, there are no se­cu­rity re­qu­ire­ments de­fi­ned. So how can a de­ve­lo­per work in a world of unc­lear se­cu­rity re­qu­ire­ments and un­known th­re­ats?

Se­cu­rity is a very com­plex to­pic, even if we boil it down to the ba­sics. This works­hop pro­vi­des first di­rec­ted steps and „best-of“ prac­ti­ces for de­ve­lo­pers who are try­ing to qu­ickly im­prove the se­cu­rity po­sture. Disc­lai­mer: The au­dience should be fa­mi­liar at le­ast with ba­sic prog­ram­ming con­cepts.

Spe­a­ker: Mar­tin Orem
Mar­tin is the co-foun­der of Bi­nary House and has se­ve­ral years of expe­rience in in­for­ma­tion se­cu­rityThe bulk of his pro­fes­si­onal ca­reer has been fo­cu­sed on app­li­ca­tion se­cu­rity and cryp­tog­raphy. He wor­ked as a pe­net­ra­tion tes­ter/se­cu­rity con­sul­tant for se­ve­ral com­pa­nies.

25.2 | 6:00PM | Cam­pus Mlyny
GE­NE­RAL PAR­TNER: Slo­ven­ská spo­ri­teľňa
ME­DIA PAR­TNER: Star­ti­tup

26.02.2019 / 18:00 / Bratislava

Campus Dev Talks #1

Close

Campus Dev Talks #1

Bratislava

 • 26.02.2019

Popis

De­ve­lo­pers, lis­ten up!

Cam­pus Co­work is about to kick-off a brand new for­mat – Cam­pus Dev Talks! The pi­lot me­e­tup be­lo­ngs to Ja­vaSc­ript and we’ve pre­pa­red an in­te­res­ting con­tent for you.

De­ve­lo­ping (or about to) a bac­kend with mic­ro­ser­vice orien­ted ar­chi­tec­ture in Node.js? We’ll co­ver Mo­le­cu­lerJS fra­me­work so don’t miss out. In case you’re co­ming from a Ty­peSc­ript world, how does the „no-com­pile Ty­peSc­ript“ sound to you? Also, it’s about time to de-de­mo­nize wri­ting unit tests using Jest to sho­wcase how sim­ple it is.

SPE­A­KERS

Dá­vid Fr­ťala: Mic­ro­ser­vi­ces easy with Mo­le­cu­lerJS
Dá­vid has been prog­ram­ming for over 10 yrs and he lo­ves sim­pli­fy­ing the de­ve­lop­ment by cho­osing the right to­ols, fra­me­works and lib­ra­ries. When it co­mes to de­ve­lo­ping a mic­ro­ser­vice ar­chi­tec­ture, it’s pre­tty chal­len­ging. So if you use Node.js, wouldn’t it be ea­sier if you had a so­lid fra­me­work that would solve eve­ryt­hing?

On­drej Maksi: No-com­pile Ty­pesc­ript
On­drej is a fre­e­lan­cer that wri­tes Ja­vaSc­ript since be­fore jQu­ery was cool. With him, you’ll le­arn how to en­joy Ty­pesc­ript with just your JS fi­les and few com­ments.

Ru­dolf Ha­las: To Jest, or not to Jest?
Rudo is a pas­si­onate pro­duct-orien­ted en­gi­neer and en­trep­re­neur. De­ve­lo­ping ro­bust web apps and le­a­ding te­ams bo­ost his in­te­rest in new tech­no­lo­gies, tes­ting app­ro­aches and au­to­ma­tion. Tes­ting your code in an au­to­ma­ted way is of­ten per­ce­i­ved as dif­fi­cult and mun­dane. But it do­esn’t need to be if you test it the right way. And your clients will gladly pay you to do so!

Join us for the first ever Cam­pus Dev Talks and strengt­hen the lo­cal dev com­mu­nity!

26.2 | 6:00PM | Cam­pus City
IN COL­LAB WITH: Jar­vify, VEST­BERRY, Na­yt­ro­labs, we­zeo
GE­NE­RAL PAR­TNER: Slo­ven­ská spo­ri­teľňa
ME­DIA PAR­TNER: Star­ti­tup

26.02.2019 / 18:00 / Bratislava

Workshop: Prezentuj (sa) !

Close

Workshop: Prezentuj (sa) !

Bratislava

 • 26.02.2019

Popis

Works­hop: Pre­zen­tuj (sa) ! —> Works­hop, na kto­rom sa bu­deš pre­zen­to­vať aj ty a na­učíš sa, ako byť za­pa­mä­ta­teľ­ným.

Lek­tor:
Lu­káš Šte­cák
Tré­ner so skú­se­nos­ťami z nad­ná­rod­ných fi­riem a vzde­lá­va­cích in­šti­tú­cií a ab­sol­vent me­dzi­ná­rod­ných life-skills tré­nin­gov.
Kto som?
„Man­žel, otec, tré­ner a story-tel­ler.“
Moje prečo:
„Ve­rím, že roz­ví­ja­nie fy­zic­kých a du­šev­ných schop­ností člo­veka ve­die k na­pl­ne­niu jeho cie­ľov.
Preto vy­tvá­ram ko­mu­nitu a eko­sys­tém, ktorý po­máha ľu­ďom do­sa­ho­vať ich po­ten­ciál.
Takto vy­tvá­ram se­ba­ve­domé a úspešné spo­lo­čen­stvo.“

VSTUPNÉ DOB­RO­VOĽNÉ – KOĽKO SI OCHOTNÝ ZA­PLA­TIŤ ZA TA­KÝTO WORKS­HOP? Podľa svojho uvá­že­nia a spo­koj­nosti bu­deš môcť na konci eventu pris­pieť lek­to­rovi a or­ga­ni­zá­to­rom :)

Na works­hop sa pri­hlá­site klik­nu­tím na bez­platný lís­tok cez tickpo:
https://tickpo.sk/de­tail/works­hop-pre­zen­tuj-sa-5100

Me­diálny par­tner Star­ti­tup

27.02.2019 / 18:00 / Bratislava

Expedičná kamera v Bratislave

Close

Expedičná kamera v Bratislave

Bratislava

 • 27.02.2019

Popis

6 fil­mov pl­ných dob­ro­druž­stva. Le­ze­nie s jed­nou ru­kou, šesť­dňový pre­chod No­vého Zé­landu na ka­jaku a bi­cykli, pr­vo­vý­stup na kaš­mír­ske Tu­pen­deo, na bi­cykli Tour Di­vide – od hra­níc Ka­nady po Me­xiko, dob­ro­druž­stvo v ama­zon­skom pra­lese i slo­ven­ský film Kroky na hrane o 170km behu z Os­vien­čimu do Ži­liny po sto­pách Ru­dolfa Vrbu a Alf­reda Wetz­lera. Expe­dičná ka­mera 2019.

VSTUPNÉ:
– 5€ pr­vých 20 vstu­pe­niek
– 6€ ďal­ších 30 vstu­pe­niek
– 7€ os­tatné vstu­penky v pred­pre­daji
– 8€ na mieste / 6€ na mieste po 20:00 (ak ka­pa­cita do­volí)
Pred­pre­daj na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/po­du­ja­tia/expe­dicna-ka­mera-v-bra­ti­slave/?utm_source=fa­ce­book&utm_me­dium=event

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Ge­ne­rálny par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní par­tneri: Cul­turs Ru­ži­nov, Bra­ti­slava Ru­ži­nov, Na­dá­cia ZSE,
– Par­tneri fes­ti­valu: www.ay­ury­oga-ash­ram.com
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.sk, www.out­do­or­filmy.sk, www.za­me­nej.sk, www.dob­ro­druh.sk, www.in­te­rez.sk, www.ka­de­tade.com, www.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk, www.in­fog­lobe.sk
– Pro­duk­toví par­tneri: De­vold, Ber­gans, www.out­do­or­line.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 12 expe­dí­cií su­mou tak­mer 2100 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

28.02.2019 / 16:30 / Bratislava

Instagram už nie je len o fotkách

Close

Instagram už nie je len o fotkách

Bratislava

 • 28.02.2019

Popis

Pri­pra­vili sme pre teba ďalší bez­platný works­hop, ten­to­raz s Ka­rin Kniez a Pe­ter Kniez z Ma­xwill – pre­daj a mar­ke­ting ako zá­ži­tok na tému „Ins­ta­gram už nie je len o fot­kách“.

Re­zer­vuj si miesto → https://goo.gl/forms/DI­i­QAV­wxy­ziZ3Ay13

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• aké naj­dô­le­ži­tej­šie zmeny sa na Ins­ta­grame udiali za po­sledný rok,
• komu a kedy sa oplatí in­ves­to­vať do re­klamy,
• akým spô­so­bom pra­co­vať so šta­tis­ti­kami,
• akú úlohu ma na Ins­ta­grame vi­deo a prečo mu ve­no­vať viac po­zor­nosti,
• čo ro­biť, ak vám Ins­ta­gram stag­nuje, resp. máte stále rov­naký po­čet fol­lo­we­rov a in­te­rak­cií.

O lek­to­roch:
Ka­rin Kniez vy­štu­do­vala mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu na UCM v Tr­nave. Re­a­li­zuje rôzne hod­no­tiace, vzde­lá­va­cie a roz­vo­jové ak­ti­vity so za­me­ra­ním (nie­len) na au­to­mo­tive biz­nis. Má viac ako 15-ročné lek­tor­ské skú­se­nosti v ob­lasti ko­mu­ni­ká­cie, mar­ke­tingu a psy­cho­ló­gie pre­daja. Špe­cia­li­zuje sa na ak­tívny pre­daj re­tai­lo­vému zá­kaz­ní­kovi. Kou­čuje pre­dajný a ser­visný per­so­nál, po­sky­tuje po­ra­den­stvo pre ma­naž­ment.

Pe­ter Kniez vy­štu­do­val so­ciálnu prácu PF UK Bra­ti­slava. Má viac ako 10-ročné skú­se­nosti z ak­tív­neho pô­so­be­nia v ser­vis­ných a pre­daj­ných služ­bách v ob­lasti au­to­mo­tive. Za­lo­žil a úspešne pre­vádz­ko­val je­den z naj­väč­ších es­ho­pov v biz­nise s hu­dob­nými ná­strojmi na Slo­ven­sku. Špe­cia­li­zuje sa na so­cial me­dia, on-line mar­ke­ting, tvorbu a re­a­li­zá­ciu ne­ws­let­ter kam­paní, gra­fický di­zajn.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 27.2.2019 do 15:00 hod.

05.03.2019 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa mať čas – Marec

Close

Nauč sa mať čas – Marec

Bratislava

 • 05.03.2019

Popis

Do­lieha na teba stres? Od­razu je pred te­bou množ­stvo plá­nov, úloh a de­ad­li­nov?

Príď na works­hop a zís­kaj zbrane, kto­rými mô­žeš strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíš:
Čo ro­biť, aby si mal viac času na to, čo ťa baví?
Čo ro­biť, aby si sa ko­nečne na­učil/a hrať na gi­tare, za­čal/a sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tal/a dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na ly­žo­vačku? ;)

A vieš vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zvieš 5.3. v Co­wor­king Cver­novka.

Lek­to­rom works­hopu je Dá­vid Kál­mán, ktorý pra­cuje už 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 10,- eur
(Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste: 12.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

Close

Objav svoju budúcnosť – na festivale príležitostí Profesia days!

Bratislava

 • 06.03.2019

Popis

Hoci sa tech­no­ló­gie ne­us­tále vy­ví­jajú, nič však ne­na­hradí osobné stret­nu­tie, mož­nosť po­roz­prá­vať sa, oťuk­núť si svo­jich bu­dú­cich ko­le­gov a do­zve­dieť sa zá­ku­lisné in­for­má­cie o firme. To je hlavný dô­vod, prečo or­ga­ni­zu­jeme Pro­fe­sia days už 10. rok. Nie je to len oby­čajný veľ­trh práce, kde si prí­deš po­zbie­rať pár le­tá­kov a pier. Je to fes­ti­val ne­ko­neč­ných prí­le­ži­tostí pre kaž­dého, bez ohľadu na to, či si ne­za­mest­naný, štu­dent alebo skú­sený aj­ťák.

Po­du­ja­tie sa usku­toční 6. a 7. marca 2019 v In­chebe. Vstu­penky ZA­DARMO na www.pro­fe­sia­days.sk.

 

Účast­níci majú mož­nosť za­žiť:

 • 200 vy­sta­vo­va­te­ľov
 • Ti­sícky pra­cov­ných prí­le­ži­tostí
 • Pred­nášky úspeš­ných a in­špi­ra­tív­nych osob­ností ako napr. Ryt­mus, Zo­mri, Sajfa, Baška Šte­vu­lová, Eve­lyn, Na­tá­lia Kis­ková a Ma­reka Šán­dora
 • Vzde­lá­va­cie pred­nášky a works­hopy
 • Ka­ri­érne po­ra­den­stvo, kon­zul­tá­cie ži­vo­to­pi­sov a mo­de­lové po­ho­vory
 • Ja­zy­kové, osob­nostné a IT tes­to­va­nie aj s cer­ti­fi­kátmi
 • Po­ra­den­stvo pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov
 • a mnoho ďal­šieho…

 

Aby bol fes­ti­val prí­nosný pre kaž­dého, nie­len pre tých, ktorí hľa­dajú novú právu, na po­du­jatí náj­deš nie­koľko špe­cia­li­zo­va­ných os­tro­vov:

 1. Zóna prí­le­ži­tostí
 2. Os­trov mla­dých ta­len­tov
 3. Os­trov tech­no­ló­gií a IT
 4. Os­trov pod­ni­ka­nia
 5. Os­trov kre­a­ti­vity a mar­ke­tingu, kde náj­deš aj Star­ti­tup! Rov­nako aj nášho Fi­lipa, ktorý ti po­čas works­hopu po­roz­práva o na­tív­nom ob­sahu.
 6. Os­trov zdra­via
 7. Os­trov spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nosti

Fes­ti­val or­ga­ni­zuje spo­loč­nosť Pro­fe­sia, pre­vádz­ko­va­teľ naj­väč­šieho slo­ven­ského job­por­tálu pro­fe­sia.sk.

07.03.2019 / 18:00 / Bratislava

Ochutnaj, čo je koučing

Close

Ochutnaj, čo je koučing

Bratislava

 • 07.03.2019

Popis

“Naj­lep­ším exper­tom na svoj ži­vot si ty sám.“

Tú­žite osob­nostne, vzťa­hovo, či pro­fe­sijne rásť? Kou­čing je to pravé pre Vás. Príďte s nami ochut­nať, čo všetko po­núka.

Ak Vás zau­jíma, čo sa pod slo­vom kou­čing na­ozaj skrýva, čo všetko kou­čo­va­nie pri­náša a ako sa kou­čuje, tak je works­hop Ochut­naj, čo je kou­čing, vhodný práve pre Vás. Pred­sta­víme Vám roz­diel me­dzi kou­čin­gom, psy­cho­ló­giou a inými po­má­ha­jú­cimi pro­fe­siami. Pre­zra­díme Vám, prečo je kou­čing taký vy­hľa­dá­vaný a efek­tívny. Akým spô­so­bom hľadá rie­še­nia a po­zna­nia a ako ho mô­žete po­u­ží­vať aj sami, v kaž­do­den­nom ži­vote, ako aj v in­te­rak­cii s dru­hými ľuďmi.

Works­hop je veľmi in­ten­zívny a prak­tický. V prie­behu ne­ce­lých 3 ho­dín zis­títe, ako na to a prav­de­po­dobne za­ži­jete via­cero aha mo­men­tov, ktoré Vás po­sunú ďa­lej.

Čo sa na works­hope do­zviete:

pred­sta­víme Vám, čo je kou­čing
zis­títe, prečo je kou­čing jed­nou z na­jú­čin­nej­ších me­tód
uká­žeme Vám, ako fun­guje kou­čo­va­nie
na­učíme Vás nie­ktoré z me­tód kou­čingu a ako ich po­u­žiť v praxi

Ak bu­dete chcieť ve­dieť viac

mô­žete sa zú­čast­niť nášho 2 dňo­vého kurzu ÚVOD DO KOU­ČINGU alebo
12 dňo­vého vý­cviku KOUČ 104 hod., ak­re­di­to­va­ného MŠV­VaŠ SR a me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­va­ného In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion
kurzy pre­bie­hajú v Bra­ti­slave, Ban­skej Bys­trici, Ko­ši­ciach

Cena works­hopu Ochut­naj, čo je kou­čing: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 7.3.2019 v čase od 18.00 do 20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava – Ru­ži­nov

Pri­hláste sa priamo cez web alebo na­píšte na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo za­vo­lajte na 0948 168 01

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Bratislave

Bratislava

 • 08.03.2019

Popis

Pr­vý­krát prog­ram v 3 sá­lach! Ces­to­va­teľ­ský fes­ti­val Ces­tou ne­ces­tou s viac ako 50 in­špi­ru­jú­cimi pre­zen­tá­ciami po 13. krát v Bra­ti­slave.

Te­šiť sa mô­žete na:
– Se­ven Vir­gin Sum­mits – Po­znáš ten po­cit, keď sa spus­tíš z hory v An­tar­ktíde na pa­dáku? Že nie?! Tak ho príď za­žiť!
– LADA Sve­tom – In­do­LADA 2018 – Prvé a možno aj po­sledné roz­prá­va­nie o vý­prave do In­die. Ako sme si kú­pili in­dickú Ladu cez in­ter­net, za­pla­tili do­predu a dú­fali, že tam to auto aj bude.
– Čína s Pav­lom Dvo­řá­kom
– Pa­ci­fic Crest Trail – 4260 km pešo z Me­xika do Ka­nady s Mi­lom a Pav­lom
– Kor­zika GR20 – 13 a pol dňa v raji
– Naj­vyš­šie vr­choly – Li­ba­non a Irak
– Kur­dis­tan – cesta do Sin­džáru
– Pod ko­žou Do­mi­ni­kán­skej re­pub­liky
– Sama z Gru­zín­ska do In­die po zemi
– Bur­ning Man 2017 (z Mon­tre­alu, až k Lake Ta­hoe)
– Di­voká krása Shet­land­ských os­tro­vov
– Nons­top zim­ným hre­be­ňom Zá­pad­ných Ta­tier
– Bike-it-your­self Južná Ame­rika – 20000 km na­prieč An­dami
a mnoho mnoho ďal­šieho. Tento rok je prog­ram ne­smierne na­bitý a ve­ríme, že sa Vám bude pá­čiť :).

Kom­pletný prog­ram (čo­skoro): https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/po­du­ja­tia/bra­ti­slava-08-10-03-2019/?utm_source=fa­ce­book&utm_me­dium=event

Prog­ra­mový le­ták JPG: (čo­skoro)
Prog­ra­mový le­ták PDF: (čo­skoro)
_____________________________________________________
VSTUPNÉ:
– 3-dňový lís­tok: 22 € do konca ja­nu­ára, 24 € do konca feb­ru­ára, 26 € v marci v pred­pre­daji, 28 € na mieste
– pia­tok: 8 € pred­pre­daj / 10 € na mieste / 8 € na mieste po 19:30
– so­bota alebo ne­deľa: 12 € pred­pre­daj / 14 € na mieste / 12 € na mieste po 15:00 / 6 € na mieste po 18:00
– so­bota + ne­deľa: 22 € v pred­pre­daji / 24 € na mieste
Deti do 12 ro­kov v sprie­vode ro­di­čov zdarma.

PRED­PRE­DAJ: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/po­du­ja­tia/bra­ti­slava-08-10-03-2019/?utm_source=fa­ce­book&utm_me­dium=event

PRED­PRE­DAJ SA KONČÍ 2 HO­DINY PRED ZA­ČIAT­KOM PRE­MIE­TA­NIA DA­NÉHO DŇA. ĎAL­ŠIE VSTU­PENKY BUDÚ DO­STUPNÉ NA MIESTE.
______________________________________________________

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Ge­ne­rálny par­tner: Al­chemy Tra­vel
– Hlavní par­tneri: Cul­tus Ru­ži­nov, Bra­ti­slava Ru­ži­nov, Na­dá­cia ZSE
– Par­tneri fes­ti­valu: Ay­urY­oga Eco-Ash­ram
– Pro­duk­toví par­tneri: De­vold, Ber­gans, out­do­or­line.sk, Park Inn by Ra­dis­son Da­nube Bra­ti­slava
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.sk, www.out­do­or­filmy.sk, www.za­me­nej.sk, www.dob­ro­druh.sk, www.in­te­rez.sk, www.ka­de­tade.com, www.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk, www.in­fog­lobe.sk

12.03.2019 / 09:00 / Bratislava

Inšpiratívne business raňajky v Bratislave

Close

Inšpiratívne business raňajky v Bratislave

Bratislava

 • 12.03.2019

Popis

„Ke­dy­koľ­vek zis­títe, že ste na strane väč­šiny, je čas za­sta­viť sa a po­u­va­žo­vať.“ Mark Twain
In­špi­rá­cia, mo­ti­vá­cia, nové trendy v per­so­na­lis­tike a vzde­lá­vaní, vý­borná káva a skvelá spo­loč­nosť ! Toto všetko vás čaká na in­špi­ra­tív­nych ra­ňaj­kách, ktoré or­ga­ni­zu­jeme dňa 19.2.2019 v čase od 9.00 hod do 11.00 hod.

Po­zý­vame vás na stret­nu­tie, na kto­rom sa bu­deme ve­no­vať té­mam:

Ako vý­zor a dress code ovplyv­ňujú ob­chodné ro­ko­va­nie alebo ka­ri­érny rast člo­veka
Dô­le­ži­tosť mys­le­nia Out of the box pre roz­voj firmy
Sa­moz­rejme, v rámci de­baty sa bu­deme in­di­vi­du­álne ve­no­vať té­mam, ktoré vás zau­jí­majú. Cie­ľom tohto stret­nu­tia je pred­sta­viť vám časť na­šej práce na živo, pre­tože vi­dieť a po­čuť je viac ako len nie­kde si pre­čí­tať.

Te­šíme sa vás!

Miesto stret­nu­tia včas upres­níme.

Pri­hlá­siť sa mô­žete na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011

12.03.2019 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa efektívne vyjednávať

Close

Nauč sa efektívne vyjednávať

Bratislava

 • 12.03.2019

Popis

Pri­pra­vili sme pre teba nový works­hop Nauč sa efek­tívne vy­jed­ná­vať v rôz­nych ži­vot­ných si­tu­áciách. Lek­tor Vik­tor Kos­tický má bo­haté skú­se­nosti z ob­chod­ného bu­si­nessu, v kto­rom je efek­tívne vy­jed­ná­va­nie zá­kla­dom úspe­chu – sú však ap­li­ko­va­teľné vo všet­kých ži­vot­ných ob­las­tiach.
Mô­žeš ich zú­ro­čiť v kaž­do­den­nej ko­mu­ni­ká­cii s ko­le­gami, dis­ku­siách s nad­ria­de­nými (napr. vy­jed­ná­va­nie o zvý­šení platu), v ob­lasti pro­jek­to­vého ria­de­nia a v ne­po­sled­nom rade po­čas ob­chod­ných stret­nutí. Na­učia ťa ako vy­jed­ná­vať tak, aby ko­mu­ni­ká­cia bola re­špek­tu­júca a par­tner­ská, ale mala zá­ro­veň po­trebný „drive“ a cieľ.

Ne­bude to žiadna nudná te­ória, ale re­álne prí­klady z praxe a pri­tom za­ži­ješ in­te­rak­tívne mo­de­lové si­tu­ácie a zís­kaš množ­stvo ďal­ších ti­pov.

Lek­tor: Vik­tor Kos­tický
Vik­tor má viac ako 10 ročné skú­se­nosti vo ve­dení ob­chod­ných tí­mov a bu­si­ness de­ve­lop­mente v glo­bál­nych spo­loč­nos­tiach Dell a IBM, ale tak­tiež skú­se­nosti v ob­chode v men­ších fir­mách a start-upoch. Pre­šiel si ve­de­ním tí­mov ob­cho­du­jú­cich s fi­rem­nými zá­kaz­níkmi, fy­zic­kými oso­bami a bu­si­ness de­ve­lop­men­tom pre lo­kálne a sve­tové trhy. Mo­men­tálne pô­sobí ako CEO slo­ven­ského špor­to­vého IT start-upu Re­ady For Sport a popri tom pred­náša o ob­chode a prí­buz­ných té­mach.

Lin­ke­dIn na Vik­to­rov pro­fil: https://www.lin­ke­din.com/in/vik­tor-kos­ticky/

Po­čet miest works­hopu je li­mi­to­vaný na 30 miest, čo za­bez­pečí čo na­jin­di­vi­du­ál­nejší prí­stup lek­tora.

Cena lís­tka v pred­pre­daji je 10 eur.
https://tickpo.sk/de­tail/nauc-sa-efek­tivne-vy­jed­na­vat-5090
Na mieste 12 eur.
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom.

me­diálny par­tner Star­ti­tup

14.03.2019 / 15:00

Deň otvorených dverí

Close

Deň otvorených dverí

Bratislava

 • 14.03.2019

Popis

Po­čuli ste o ňom, viete, že exis­tuje, av­šak ešte ste ho ni­kdy ne­za­žili. A ani vlastne ne­viete o čo ide. O čom to vlastne ho­vo­ríme?

Ho­vo­ríme o kou­čingu. Za­žili ste už kou­čing, v akej­koľ­vek forme, na vlast­nej koži? Možno áno a možno ani nie. A chceli by ste sa do­zve­dieť o kou­čingu viac? Rie­šite práve pre vás dô­le­žitú tému a ne­máte jasno v tom, ako sa k da­nej si­tu­ácii po­sta­viť?

Príďte! Do­zviete sa viac in­for­má­cií, vy­skú­šate si kou­čin­gové se­de­nie a zís­kate vzácnu skú­se­nosť. Sa­moz­rejme, mô­žete rie­šiť presne to, čo práve te­raz po­tre­bu­jete.

Vy­užite mož­nosť, a v rámci Dňa ot­vo­re­ných dverí u nás v Po­wer Co­achingu, za­ži­jete esen­ciu osob­ného roz­voja a rastu. Sa­moz­rejme, je­diná vaša in­ves­tí­cia je vaša ochota a váš čas.

Stret­neme sa 14.3.2019 na Mie­ro­vej 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov. Za­čí­name o 15.00 hod.

A aby všetko pre­bie­halo hladko a každý zá­u­jemca mal svojho kouča, pro­síme pri­hla­sujte sa :

emai­lom na [email protected]­wer­co­aching.sk
te­le­fo­nicky na 0948 168 011
sprá­vou cez našu FB fun­page po­wer­co­aching.sk

Cena: 0 EUR s DPH

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto

Foto zdroj: www.usp­lash.com

16.03.2019 / 08:00 / Bratislava

Techniky osobnostnej diagnostiky a sebavedomia

Close

Techniky osobnostnej diagnostiky a sebavedomia

Bratislava

 • 16.03.2019

Popis

Po­zna­nie seba sa­mého je zá­klad pre šťastný a úspešný ži­vot. Kto som, aké mám hod­noty a čo je pre mňa dô­le­žité sú možno otázky, ktoré si kla­diete práve te­raz. My Vám po­skyt­neme pries­tor, aby ste si zod­po­ve­dali na tieto otázky a na­šli seba sa­mého. Zís­kate tak se­ba­ve­do­mie, ktoré oce­níte.

Viete o tom, že do­ká­žete do pár mi­nút diag­nos­ti­ko­vať pri kon­ver­zá­cii osobu (pri­jí­ma­teľa), na zá­klade tejto ana­lýzy upra­viť štýl reči a vy­hnúť sa kon­flik­tom a vy­pä­tým si­tu­áciám? Zá­klady osob­nost­nej diag­nos­tiky vám po­môžu na­do­bud­núť is­totu v ko­mu­ni­ká­cii a ušet­ria vás mno­hých ne­do­ro­zu­mení.

Mnoho ľudí si myslí, že za nízke se­ba­ve­do­mie môžu ich ne­dos­tatky. Ne­tu­šia, že ich se­ba­ve­do­mie nemá nič spo­ločné s ich schop­nos­ťami či ta­len­tom. Na kurze Vám vy­svet­líme, že každý má uni­kátne zlo­že­nie schop­ností – stačí ich len ob­ja­viť a nájsť tak cestu ku zdra­vému se­ba­ve­do­miu.

Pri bu­do­vaní zdra­vého se­ba­ve­do­mia je dô­le­žité, aby ste ne­ča­kali, než sa niečo stane. Mož­nosť niečo zme­niť máte vo vlast­ných ru­kách. Náj­dite s nami jed­no­du­ché tech­niky, ako si zvý­šiť se­ba­ve­do­mie na­trvalo!

Bu­deme pre­pá­jať te­óriu s pra­xou a na veľmi in­ten­zív­nom kurze sa do­zviete viac o týchto té­mach:

De­fi­ní­cia osob­nosti
Kedy sa osob­nosť vy­víja, čo na ňu vplýva, ako ju diag­nos­ti­ko­vať
Koľko zde­dím, koľko do­sta­nem vý­cho­vou
Fre­udova diag­nos­tika
Sta­tu­sový mo­del
Fried­mann-Schulz diag­nos­tika
Čo je se­ba­ve­do­mie
Z čoho pra­mení nízke se­ba­ve­do­mie
Cyk­lus se­ba­ve­do­mia
Sila mysle
Se­ba­poz­na­nie a moje silné stránky
Mys­le­nie a ná­zory
Ciele – ako si ich správne sta­no­viť a spl­niť
Sprá­va­nie – ako vplýva na se­ba­ve­do­mie
Po­stoje – ako zme­niť ne­správne po­stoje
Zdroje – od­kiaľ mô­žeme čer­pať pri bu­do­vaní zdra­vého se­ba­ve­do­mia
Vy­trva­losť – ako ju zís­kať a udr­žať si ju

Cena kurzu: 170,- EUR s DPH
Kurz sa bude ko­nať dňa 16.3.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hla­so­vať sa mô­žete priamo cez web alebo emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

18.03.2019 / 18:00 / Bratislava

Urban Gardening (Pestovanie v meste)

Close

Urban Gardening (Pestovanie v meste)

 • 18.03.2019

Popis

Fe­no­mén „ur­ban far­ming“ (pes­to­va­nia v meste) stále na­berá na po­pu­la­rite. Čo­raz viac ľudí sa po­kúša pre­tla­čiť as­poň malý kú­sok ze­lene do svo­jich mest­ských prí­byt­kov.

Aké jedlé raslt­liny si viete ľahko vy­pes­to­vať v ob­me­dze­nom pries­tore mest­skej záh­radky a ako sa o záh­radku správne sta­rať sa do­zviete 18.marca v Co­wor­kingu Cver­novka.
A aby sme len ne­ho­vo­rili, niečo si spo­ločne aj vy­sa­díme ;)

Lek­tor: Mi­chala Hrn­čia­rová je mest­ská pes­to­va­teľka, špe­cia­li­zuje sa na pes­to­va­nie ovo­cia, ze­le­niny, by­li­niek a jed­lých kve­tov v men­ších aj väč­ších, často re­cyk­lo­va­ných ná­do­bách. Je au­tor­kou blogu www.fo­res­terb­log.sk a knižky Bal­kón ako záh­radka (2014), v kto­rej radí za­čí­na­jú­cim mest­ským pes­to­va­te­ľom ako si vy­brať vhodnú ná­dobu na pes­to­va­nie, ako rast­linky vzá­jomne kom­bi­no­vať a tiež ako sa eko­lo­gicky vy­spo­ria­dať s prí­pad­nými škod­cami, či ako si za­lo­žiť ko­mu­nitnú záh­radu.

Na po­du­ja­tie je po­trebné si za­kú­piť lís­tok v pred­pre­daji.
Max ka­pa­cita: 20 ľudí

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 10,- eur
(Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste: 12.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup a Ap­ríl ma­ga­zín ♥

21.03.2019 / 18:00 / Bratislava

Mindfulness

Close

Mindfulness

Bratislava

 • 21.03.2019

Popis

Mind­ful­ness je pro­ces ak­tív­neho re­gis­tro­va­nia no­vých vecí. Do­stáva člo­veka do prí­tom­nosti. Vší­ma­vosť zna­mená udr­ža­nie ve­do­mia v pre­bie­ha­jú­com mo­mente v sú­lade s na­šimi myš­lien­kami, citmi, te­les­nými po­citmi a oko­li­tým pro­stre­dím.

Pre nie­koho módna vlna, pre nás ži­votná fi­lo­zo­fia bez ohľadu na módnu se­zónu. Naša cesta za ob­ja­vo­va­ním ve­do­mého ži­vota, hĺbky prí­tom­nosti a krásy v jed­no­du­chosti sa za­čala do­slova ešte v mi­nu­lom sto­ročí. Sa­motná tech­nika mind­ful­ness je stará ti­síce ro­kov a je za­lo­žená na ve­do­mej po­zor­nosti k vlast­ným po­ci­tom, myš­lien­kam a vne­mom, schop­nosti pri­jí­mať oka­mihy ži­vota bez po­su­dzo­va­nia a hod­no­te­nia a ná­sled­nej ve­do­mej voľby svo­jej re­ak­cie. Je to cesta ce­lo­ži­vot­ného zdo­ko­na­ľo­va­nia sa, ale ak na ňu už raz vy­kro­číte, sama sa pred Vami za­čne po­stupne ot­vá­rať.

Po­zý­vame vás uro­biť spolu ten prvý krok.
Po­zrieme sa spolu na mind­ful­ness fi­lo­zo­fiu a na­učíme sa prak­tické tech­niky, ktoré aj nám po­má­hajú žiť kaž­do­denný ži­vot viac ve­do­mej­šie a ne­zísť z cesty uče­nia sa.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 21.3.2018 v čase 18.00-20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­siť sa mô­žete priamo cez web alebo emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!

26.03.2019 / 09:00 / Banská Bystrica

Inšpiratívne business raňajky v Banskej Bystrici

Close

Inšpiratívne business raňajky v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

 • 26.03.2019

Popis

„Čo ne­príde v pravý čas, to ne­príde ni­kdy.“ Bjornst­jerne Bjorn­son

In­špi­rá­cia, mo­ti­vá­cia, nové trendy v per­so­na­lis­tike a vzde­lá­vaní, vý­borná káva a skvelá spo­loč­nosť ! Toto všetko vás čaká na in­špi­ra­tív­nych ra­ňaj­kách, ktoré or­ga­ni­zu­jeme dňa 26.3. 2019 v Ban­skej Bys­trici a v čase me­dzi 9.00-11.00 hod.

Po­zý­vame vás na stret­nu­tie, na kto­rom sa bu­deme ve­no­vať té­mam:

Spätná väzba ako ná­stroj roz­voja firmy.
Úloha osob­nost­nej diag­nos­tiky vo zvy­šo­vaní spo­koj­nosti za­mest­nan­cov.
Sa­moz­rejme, v rámci de­baty sa bu­deme in­di­vi­du­álne ve­no­vať té­mam, ktoré vás zau­jí­majú. Cie­ľom tohto stret­nu­tia je pred­sta­viť vám časť na­šej práce na živo, pre­tože vi­dieť a po­čuť je viac ako si len nie­kde pre­čí­tať. Bu­si­ness ra­ňajky pri­pra­vu­jeme pre ma­ji­te­ľov spo­loč­ností, pro­fe­si­oná­lov z ob­lasti HR, ma­na­ge­mentu či ve­dú­cich tí­mov, jed­no­du­cho pre všet­kých, kto­rým zá­leží na roz­voji ľudí vo fi­rem­nom pro­stredí.

Te­šíme sa Vás!

Pri­hlá­siť sa mô­žete na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na čísle 0948 168 011

Miesto stret­nu­tia včas ozná­mime.

Foto zdroj: www.unsp­lash.com

Cena: 1,00 € s DPH
Dĺžka kurzu: 1 deň
Dá­tum a čas: 26.03.2019 09:00
Miesto: Ban­ská Bys­trica

26.03.2019 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa komunikovať – Marec

Close

Nauč sa komunikovať – Marec

 • 26.03.2019

Popis

Works­hop Nauč sa ko­mu­ni­ko­vať je ur­čený pre kaž­dého.
Nie­len pre tých, ktorí v svo­jej práci pri­chá­dzajú do styku s ľuďmi, ale aj pre tých, ktorí chcú zlep­šiť a ze­fek­tív­niť ko­mu­ni­ká­ciu s par­tne­rom/par­tner­kou, pria­teľmi, ko­le­gami, nad­ria­de­nými alebo ro­di­nou.

Spo­ločne sa po­kú­sime nájsť od­po­veď na kaž­do­denné si­tu­ácie, na­prí­klad:
– ako sa na­učiť po­ve­dať NIE
– ako na­sta­viť správne hra­nice v ko­mu­ni­ká­cií
– ako viesť “small talky”, ktoré nie sú tra­pas
a ďal­šie prí­klady z kaž­do­den­ného ži­vota

Na works­hope zis­tíš, aký si typ osob­nosti, a ako re­a­gu­ješ v rôz­nych si­tu­áciách.
Do­zvieš sa, ako ne­byť schi­zof­re­nik, ako správne po­u­ží­vať uši a prečo tak veľmi chceme všetci po­čuť for­mulku: „Presne tak“. :)

Lek­to­rom works­hopu je Da­vid Kal­man, ktorý už 12 ro­kov pô­sobí v ob­lasti biz­nisu. Svoju ka­ri­éru za­čal v Prahe v naj­väč­šej IT firme v Čes­kej re­pub­like ako mar­ke­tin­gový po­radca.
V kor­po­rát­nom svete sa vy­pra­co­val cez 6 po­zí­cií až na Re­gi­onál­neho ma­na­žéra pre nadš­tan­dard­ných kli­en­tov so zod­po­ved­nos­ťou nad 40 za­mest­nan­cami a vy­tvo­ril ná­stroje na me­ra­nie pre celý seg­ment, ktoré boli ap­li­ko­vané po ce­lom Slo­ven­sku.
Po od­chode z kor­po­rá­cie ria­dil ob­chodný tím pre Bra­ti­slavu v naj­väč­šej e-com­merce firme na Slo­ven­sku.
Vy­tvo­ril vlastný vzde­lá­vací pro­ces pre ob­chodné od­de­le­nia a v sú­čast­nosti po­máha fir­mám rásť cez lie­vik, vzde­lá­va­nie, ná­rast pro­duk­ti­vity a zvý­še­ním an­ga­žo­va­nosti ich za­mest­nan­cov.

Ka­pa­cita works­hopu je li­mi­to­vaná, čo za­bez­pečí in­di­vi­du­ál­nejší prí­stup ku kaž­dému zo zú­čast­ne­ných.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 15,- eur
(Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste: 18.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom.

Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diál­nym par­tne­rom je Star­ti­tup

Close

leTalk | Tajomstvo úspechu Tomáša Baťu (interaktívna prednáška)

Bratislava

 • 27.03.2019

Popis

“Co chceš, můžeš“ –T.Baťa

Po­čas mar­co­vej in­te­rak­tív­nej pred­nášky le­Talk sa sú­stre­díme na fe­no­mén To­máša Baťu. Spo­ločne ob­ja­víme a za­me­riame sa na pod­ni­ka­teľ­ské prin­cípy a fi­lo­zo­fiu tejto ce­lo­sve­to­vej pod­ni­ka­teľ­skej osob­nosti, ob­ja­víme ta­jom­stvo jeho úspe­chu… Po­čas pred­nášky lep­šie spoz­náte osob­nosť To­máša Baťu, jeho pod­ni­ka­teľ­ské za­čiatky, úspe­chy i ne­ús­pe­chy, ale hlavne jeho pod­ni­ka­teľ­ské prin­cípy a prí­stupy, ktoré pod­mie­nili rast fe­no­ménu Baťa a stoja za jeho úspe­chom.

Čo sa na pred­náške do­zviete:

 •  Ba­ťov vzťah a prí­stup k ino­vá­ciám – ako ná­stroj rastu.
 •  Čas ako naj­výz­nam­nejší ka­pi­tál.
 •  Obo­zná­mime sa s vní­ma­ním služby v rámci Ba­ťo­vej sú­stavy ria­de­nia – služba ako zá­kladný cieľ pod­ni­ka­nia.
 •  Pred­sta­víme si mar­ke­tin­gové ná­stroje vy­uží­vané fir­mou Baťa.
 •  Spo­známe kon­cep­ciu a zá­sady fi­rem­nej kul­túry, HR a úrovne mo­ti­vá­cie a od­me­ňo­va­nia.

Cie­ľom pred­nášky je obo­zná­miť účast­ní­kov s prin­cípmi Ba­ťovho pod­ni­ka­nia od mar­ke­tingu, cez sa­les až po ob­lasť HR. Ok­rem toho, na pred­náške si uve­dieme nie­koľko prí­kla­dov dob­rej praxe fi­riem, ktoré Ba­ťove prí­stupy a po­stupy dnes vo svo­jich fir­mách ak­tívne a úspešne vy­uží­vajú.

Pred­nášku vás bude spre­vá­dzať pani Mgr. et Ing. Gab­riela Cu­lík-Kon­či­tí­ková (Na­dace To­máše Bati):
Gab­riela Cu­lík-Kon­či­tí­ková sa dl­ho­dobo ve­nuje štú­diu Ba­ťo­vej sú­stavy ria­de­nia a jej ak­tu­ál­nemu vy­uži­tiu. Štu­duje do­kto­rand­ský štu­dijný prog­ram na Uni­ver­zite T. Baťu v Zlíne. V rámci svo­jej di­zer­tač­nej práce vy­pra­co­váva mo­del ap­li­ká­cie per­so­nál­nych zá­sad firmy Baťa do roku 1945 pre sú­časné pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die. Svoje štú­die pub­li­kuje, je au­tor­kou nie­koľ­kých kníh (napr. Srd­cem ba­ťo­vec). V sú­čas­nej dobe pra­cuje tiež ako pro­jek­tová ma­na­žérka pre Na­dá­ciu To­máša Baťu. Ve­nuje sa zdie­ľa­niu in­špi­ra­tív­nych myš­lie­nok To­máša Baťu v rámci pro­jektu In­špi­rá­cia Baťa.

In­te­rak­tívna pred­náška po­trvá 1,5 ho­diny, pri­čom môže byť pre­dĺžená o 30 min. v rámci Q&A. Cena vstu­penky on­line cez Tickpo či Eventb­rite je 10€, na mieste bude 12€.

28.03.2019 / 18:00 / Bratislava

Ako porozumieť správaniu detí?

Close

Ako porozumieť správaniu detí?

Bratislava

 • 28.03.2019

Popis

Máte ob­čas po­cit, že ne­ro­zu­miete vlast­ným de­ťom?
Ro­bia vaše deti len to, čo oni chcú a vy si mys­líte, že sú ne­pos­lušné?
Ne­viete ako re­a­go­vať na ich plač, hnev, od­mie­ta­nie a iné vý­razné emó­cie?

Sta­ráme sa o nich s lás­kou, dá­vame im len to naj­lep­šie zo seba a aj na­priek tomu máme ob­čas po­cit, že im ne­ro­zu­mieme. Na­šim vlast­ným de­ťom. Deti s nami ko­mu­ni­kujú od na­ro­de­nia a to ich vlast­ným spô­so­bom. Malé deti ne­pot­re­bujú k tomu ja­zyk, vy­uží­vajú všetko, čo ve­dia po­u­ží­vať: svoju tvár, svoje telo, svoj hlas, ruky, hračky a emó­cie. My do­spelí po­u­ží­vame na do­ro­zu­me­nie sa najmä ho­vo­rené slovo a až ná­sledne gestá a mi­miku. Naše uva­žo­va­nie je skôr ra­ci­onálne, prak­tické a tomu je pris­pô­so­bená aj naša ko­mu­ni­ká­cia. A tu sme na­ra­zili asi na ka­meň úrazu. Roz­dielny spô­sob a schop­nosti vy­jad­re­nia svo­jich po­ci­tov a po­trieb nás ro­di­čov ob­čas vrhnú do stavu ne­po­cho­pe­nia a ne­po­ro­zu­me­nia de­ťom. Ako lep­šie roz­umieť svo­jim de­ťom, a teda aj ako lep­šie po­cho­piť čo práve po­tre­bujú, vás na­učíme na tomto works­hope.

Cena works­hopu: 21,- EUR s DPH.
Pri­hlá­se­nie a viac in­for­má­cií: [email protected]­wer­co­aching.sk, 0948 168 011, priamo cez web.

Te­šíme sa na Vás!

29.03.2019 / 08:00 / Bratislava

Predaj sa !

Close

Predaj sa !

Bratislava

 • 29.03.2019

Popis

Biz­nis Co­aching pre jed­not­liv­cov alebo firmy.

Ob­chod­nícke zruč­nosti, se­baisté vy­stu­po­va­nie, zís­ka­nie si kli­en­tov, úspešné vy­jed­ná­va­nie, ar­gu­men­tá­cia a schop­nosť pre­sved­čiť, vy­uži­tie ná­mie­tok a sťaž­ností vo svoj pros­pech, ve­dieť po­ve­dať nie, schop­nosť pre­dať a schop­nosť „pre­dať sa“. Zís­kajte všetky zruč­nosti a kom­pe­ten­cie a buďte se­baistý v tom, čo ro­bíte! Vy­tvorte alebo roz­šírte svoju kli­en­telu, staňte sa pre nich je­di­neč­ným vo svo­jom obore!

Ob­sah kurzu:
– Ob­chod­nícke zruč­nosti
– Ako pre­dať

– Ako zís­kať a udr­žať si kli­en­telu

– Vy­tvo­re­nie vzťahu s kli­en­tom
– Ino­vačné trendy v ob­cho­do­vaní – ktoré po­skytnú kon­ku­renčnú vý­hodu oproti štan­dardne ško­le­ným ob­chod­ní­kom

– Ar­gu­men­tá­cia a schop­nosť pre­sved­čiť

– Ne­go­ciá­cia – tech­niky vy­jed­ná­va­nia

– Ako vy­užiť ná­mietky, re­kla­má­cie, sťaž­nosti vo svoj pros­pech

– Mo­de­lové si­tu­ácie v praxi

Ab­sol­vent získa cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

SÚ­VI­SIACE KURZY:

Tech­niky osob­nost­nej diag­nos­tiky a se­ba­ve­do­mia 16.03.2019
Expert v ko­mu­ni­ká­cii 12.04.2019
Ne­go­ciá­cia 25.04.2019
Ako kou­čo­vať roz­há­dané strany 10.05.2019
Tí­mový kou­čing 20.05.2019
Pro­cesný ma­na­ge­ment 31.05.2019

Cena kurzu: 220,- EUR s DPH

Pri­hla­so­va­nie: priamo cez web alebo na­píšte na [email protected]­wer­co­aching.sk, za­vo­lajte na 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia: Star­ti­tUP a Me­eto

foto zdroj: www.pe­xels.com

30.03.2019 / 08:00 / Bratislava

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hod. Bratislava

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hod. Bratislava

Bratislava

 • 30.03.2019

Popis

Mať ži­vot vo vlast­ných ru­kách, po­ze­rať sa na svet s po­ro­zu­me­ním a re­špek­tom a byť šťastný. Chcete?

Kurz je ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.
Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

AK­RE­DI­TÁ­CIA A ME­DZI­NÁ­RODNÁ CER­TI­FI­KÁ­CIA

Ak­re­di­tá­cia MŠV­VaŠ SR

Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky, číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje k vý­konu kou­čingu na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky.
Me­dzi­ná­rodná cer­ti­fi­ká­cia In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion (ICF)

Kurz KOUČ 104 hod. je me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu a schvá­lený me­dzi­ná­rod­nou kou­čin­go­vou fe­de­rá­ciou ICF ako App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ACSTH.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje vy­ko­ná­vať kou­čing na me­dzi­ná­rod­nej úrovni.
Mož­nosť do­da­toč­ného zís­ka­nia cer­ti­fi­ká­cie ICF aj v prí­pade už ab­sol­vo­va­ného ak­re­di­to­va­ného kurzu KOUČ, ktorý ne­ob­sa­ho­val me­dzi­ná­rodnú cer­ti­fi­ká­ciu.
Ab­sol­venti zís­kajú

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia.
Cer­ti­fi­kát ICF s mož­nos­ťou zís­ka­nia ďal­ších me­dzi­ná­rod­ných cer­ti­fi­ká­tov:
As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach (ACC)

Mas­ter Cer­ti­fied Co­ach (MCC)

Pro­fes­si­onal Cer­ti­fied Co­ach (PCC).

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Kouči, osoby vo ve­dú­cich po­zí­ciách, ria­di­te­lia, ma­na­žéri, HR, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, ma­ji­te­lia fi­riem, ko­na­te­lia, živ­nost­níci, za­mest­nanci, osoby evi­do­vané na úrade práce, ma­mičky na ma­ter­skej do­vo­lenke, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci, tré­neri, po­rad­co­via, fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, uči­te­lia a pod.
K zís­ka­niu kva­li­fi­ká­cie kouča.
K vlast­nému se­ba­roz­voju.
Kurz je vhodný ako zvý­še­nie kva­li­fi­ká­cie iných po­vo­laní.

OB­SAH KURZU

70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória.
S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
Ob­sa­hové témy:
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

POD­MIENKY

Mi­ni­málne SŠ vzde­la­nie účast­níka.
Kurz pre­bieha pre­zenč­nou for­mou.
Kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku.
Min. ka­pa­cita 5 účast­ní­kov.

DÁ­TUM, MIESTO a ČAS

Bra­ti­slava, 30.3. – 10.4.2019
Ban­ská Bys­trica, 27.4. – 08.5.2019
Ko­šice, 24.5.-4.6.2019
Bra­ti­slava, 14.6.-24.6.2019
12 dní, každý deň vrá­tane ví­ken­dov, v čase od 8-16 hod.

ZÁ­VE­REČNÁ SKÚŠKA

Zá­ve­rečná skúška sa usku­toční v po­sledný, 12. deň kurzu, pred 3 člen­nou ko­mi­siou.
Skúška po­zos­táva z 2 častí:
1. časť: pí­somná / ot­vo­rené otázky

2. časť: ústna / kou­čin­gový roz­ho­vor

– Od­po­rú­čame si na deň skúšky vy­hra­diť ne­ob­me­dzený čas, keďže jej ukon­če­nie zá­visí od po­čtu účast­ní­kov.

VČAS PRED ZA­ČA­TÍM KURZU JE PO­TREBNÉ ODO­VZDAŤ

1. Pri­hlášku
– Pod­pí­saný ori­gi­nál alebo pod­pí­saný scan emai­lom, pri­hlášku Vám za­šleme.

2. GDPR – ochrana osob­ných úda­jov
Od­kaz k vy­pl­ne­niu Vám za­šleme emai­lom.

3. Tí, ktorí sa zú­čast­ňu­jete cez prog­ram úradu práce (napr. RE­PAS+), ok­rem vyš­šie uve­de­ného

Po­tvr­de­nie o po­skyt­nutí prís­pevku na rek­va­li­fi­ká­ciu – 1x ori­gi­nál.
Po­tvr­de­nie po­sky­to­va­teľa rek­va­li­fi­ká­cie – 1x (2x) – ori­gi­nál.
Ozná­me­nie o ná­stupe na rek­va­li­fi­kačný kurz – 1x ori­gi­nál.
Ad­resa pre do­ru­če­nie:

Po­wer Co­aching, s.r.o., Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava.

OR­GA­NI­ZÁ­TOR

Po­wer Co­aching s.r.o. / Vzde­lá­va­cia in­šti­tú­cia a kou­čin­gová po­radňa
Po­wer Co­aching po­núka kurzy, ško­le­nia, tré­ningy, pred­nášky, mo­ti­vačné stret­nu­tia, works­hopy, in­di­vi­du­álny kou­čing, life kou­čing, exe­cu­tive kou­čing, biz­nis kou­čing, men­to­ring, osob­nostnú diag­nos­tiku, GPOP, 360stup­ňov spätnú väzbu a.i.
www.po­wer­co­aching.sk, www.bu­si­ness­co­aching.sk
Od­borný ga­rant:
Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC, lek­tor, psy­cho­lóg, kouč

As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach / ACC

Za­kla­da­teľka vzde­lá­va­cej a kou­čin­go­vej po­radne Po­wer Co­aching s.r.o.

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE

[email protected]­wer­co­aching.sk, [email protected]­si­ness­co­aching.sk, 0948 168 011, 0911 467 629
Mie­rová 56, Bra­ti­slava – Ru­ži­nov

CENA

4100,- Eur s DPH / 104 ho­dín
zľava 25% do 31.12.18 – 3075,- Eur s DPH
zľava 15% do 31.01.2019 – 3485,- Eur s DPH
zľava 30% pre štu­den­tov psy­cho­ló­gie – 2870,- Eur s DPH
mož­nosť pre­pla­te­nia cez ak­tu­álny prog­ram úra­dov práce – prog­ram RE­PAS, RE­PAS+, KOM­PAS+
mož­nosť zís­ka­nia fi­nanč­ného prís­pevku cez úradu práce
zľava cca 70% pre uchá­dza­čov evi­do­va­ných v čase kurzu na úrade práce v prí­pade, ak im ne­bude schvá­lené pre­pla­te­nie kurzu cez prog­ram úradu práce – 1260,48 Eur s DPH
V CENE

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR
Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion
Mož­nosť zo­pa­ko­vať si 1x kurz v prie­behu 2 ro­kov od ab­sol­vo­va­nia
1x me­no­to­ring
Ma­nuál
Pí­sa­cie po­treby, blok, po­môcky
Ob­čerstve­nie

DÁ­TUM A ČAS

kurz bude pre­bie­hať v dňoch 30.3.-10.4.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. každý deň

ĎAL­ŠIE IN­FOR­MÁ­CIE O KURZE

https://www.you­tube.com/watch?v=Qz­gu­Y­rqeKhY&t=4s

https://www.co­aching-po­radna.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-ab­sol­ventky/

https://co­aching-po­radna.sk/silne-emo­cie-z-kurzu-kouc-104-ho­din-v-bra­ti­slave/

https://www.co­aching-po­radna.sk/kou­cing-ra­dit-ci-ne­ra­dit/

https://www.you­tube.com/watch?v=BVTbk­wKBmw8

https://www.you­tube.com/watch?v=xurzvkDN­GOs

30.03.2019 / 08:00 / Bratislava

Úvod do koučingu

Close

Úvod do koučingu

Bratislava

 • 30.03.2019

Popis

Psy­cho­ló­gia sa sú­stre­ďuje na mi­nu­losť člo­veka, kou­čing však po­zerá do bu­dúc­nosti.“ Sil­via Lan­ger­mann

Kou­čing roz­víja po­ten­ciál a po­máha Vám nájsť vlastné cesty a rie­še­nia. Na kurze sa na­učíte zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere.

OB­SAH KURZU
čo je kou­čing
prin­cípy a po­u­ži­tie kou­čingu
zá­kladné ná­stroje kou­čo­va­nia
kla­de­nie správ­nych a účin­ných otá­zok
kou­čo­va­nie seba a os­tat­ných
prak­tické za­me­ra­nie kurzu

CER­TI­FI­KÁ­CIA
O ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.
AB­SOL­VO­VA­NIE AK­RE­DI­TO­VA­NÉHO A ME­DZI­NÁ­RODNE CER­TI­FI­KO­VA­NÉHO KURZU KOUČ 104

Na kurz Úvod do kou­čingu nad­vä­zuje 12 dňový vý­cik kurzu KOUČ 104 hod., ak­re­di­to­vaný MŠV­VaŠ SR a me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion.
Ak sa po ab­sol­vo­vaní Úvodu do kou­čingu roz­hod­nete do 1 roka ab­sol­vo­vať ak­re­di­to­vaný kurz KOUČ 104 hod., suma 380,- Eur za Úvod do kou­čingu Vám bude od­po­čí­taná z cel­ko­vej sumy za kurz KOUČ 104 hod.
CENA

380,- Eur s DPH

ČAS A MIESTO KO­NA­NIA
kurz sa bude ko­nať v dňoch 30.-31.3.2019 v čase od 8.00 hod do 16.00. hod oba dni
miesto ko­na­nia: Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava – Ru­ži­nov

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE
priamo cez web alebo emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011

Te­šíme sa na vás

Close

Vyciciavači energie – ako ich odhaliť a ako sa chrániť

Bratislava

 • 04.04.2019

Popis

Pri stret­nutí alebo po ňom sa cí­tite ako “vy­ž­mý­kaný cit­rón”. Akoby z vás nie­kto vy­ci­cial všetku ener­giu. Ste po­dráž­dení, ne­vý­konní, ťažko sa sú­stre­díte. Cel­kovo vás pre­padne po­cit roz­la­de­nosti.

Ur­čite ste to nie­kedy za­žili a ne­ve­deli ste prečo sa to deje a čo spô­so­bilo zmenu ná­lady.

Ľu­dia, ktorí vám berú ener­giu po­čas stret­nu­tia, majú akési po­te­še­nie a vnú­torné uspo­ko­je­nie z toho, že os­tat­ných vy­vedú z rov­no­váhy. Že ich roz­la­dia, na­hne­vajú, za­stra­šia alebo roz­ľú­tos­tia. Spô­so­bujú na­pä­tie, chaos a stres.

Nie­ktorí to ro­bia ne­ve­dome. Sú však aj takí, ktorí sa takto sprá­vajú zá­merne.

Ak sa chcete vy­hnúť kope zby­toč­ných prob­lé­mov a zne­chu­te­niu, je dô­le­žité, aby ste ich ve­deli ro­zo­zná­vať a mohli sa pred nimi chrá­niť.

Uká­žeme vám, ako iden­ti­fi­ko­vať ta­ké­hoto člo­veka, ako sa pred ním chrá­niť a čo ro­biť, keď vám zo­be­rie ener­giu.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 4.4.20019, v čase 18.00-20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava- Ru­ži­nov
Pri­hlá­siť sa mô­žete priamo cez web, emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

12.04.2019 / 08:00 / Bratislava

Expert v komunikácii

Close

Expert v komunikácii

Bratislava

 • 12.04.2019

Popis

Nedá sa ne­ko­mu­ni­ko­vať! So svo­jím oko­lím ko­mu­ni­ku­jeme po­čas ce­lého dňa, či už ve­dome alebo pod­ve­dome. Na­učíme vás, ako ko­mu­ni­ko­vať tak, že vás druhá strana po­chopí. Ko­mu­ni­ká­cia sa stane va­ším ko­níč­kom a bu­dete v nej vy­ni­kať.
Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cii, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite to po­znáte aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení a ste na 100% pre­sved­čení o svo­jej pravde. Lenže druhá strana má iný ná­zor. Zá­kla­dom dob­rých vzťa­hov v ži­vote, či už pra­cov­nom alebo sú­krom­nom, je ume­nie správ­nej ko­mu­ni­ká­cie, ume­nie po­čú­vať toho dru­hého a ume­nie em­pa­tie. Tieto tri pi­liere vám po­môžu pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Na kurze sa na­učíte:

Ako ria­diť vašu ko­mu­ni­ká­ciu
Po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
Po­čú­vať aj me­dzi riad­kami
Ovplyv­niť vý­sle­dok ko­mu­ni­ká­cie vo svoj pros­pech
Pris­pô­so­biť spô­sob va­šej ko­mu­ni­ká­cie šir­šiemu spek­tru ľudí
Spra­viť z viaz­nú­cej ko­mu­ni­ká­cie ply­núcu ko­mu­ni­ká­ciu

Ob­sah:

Ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia
Ne­ná­silná ko­mu­ni­ká­cia
Spätná väzba
Kri­tika a po­chvala
Aser­ti­vita

Cena: 170,- EUR s DPH
Kurz sa koná dňa 12.4.2019 v čase me­dzi 8.00-16.00 hod v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­se­nie: priamo cez web alebo [email protected]­wer­co­aching.sk, 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

25.04.2019 / 18:00 / Bratislava

Negociácia

Close

Negociácia

 • 25.04.2019

Popis

Ne­go­ciá­cia = vy­jed­ná­va­nie. Vy­jed­ná­vame v pod­state každý deň, či už s ko­le­gami v práci, so šé­fom, členmi ro­diny alebo ka­ma­rátmi. Nie vždy si to uve­do­mu­jeme, ale je to tak. Uká­žeme Vám ako s ne­go­ciá­ciou pra­co­vať a vy­lep­šiť si ne­go­ciačné schop­nosti.

Na­učíme vás štan­dard­ným tak­ti­kám vy­jed­ná­va­nia pri ko­mu­ni­ká­cii s kli­en­tom, v ob­chod­nom styku, v dl­ho­do­bej spo­lu­práci s ob­chod­nými par­tnermi.

Dô­le­žitú úlohu zo­hráva:

ko­mu­ni­ká­cia ver­bálna (vý­ber vhod­ných ja­zy­ko­vých pros­tried­kov)
ko­mu­ni­ká­cia ne­ver­bálna (po­ro­zu­me­nie reči tela)
ré­to­rika (ako ho­vo­riť)
vy­jed­ná­va­cie me­tó­dy (pro­ces rie­še­nia)
ma­ni­pu­lá­cia, ob­rana voči ma­ni­pu­lá­cii

Ne­go­ciá­cia je uži­točná pre ľudí, ktorí pri­pra­vujú pro­jekty a plány, v kto­rých sa oča­káva spo­lu­práca via­ce­rých ľudí, tí­mov. Cie­ľom je osvo­je­nie si ve­de­nia dia­lógu a zvlád­nu­tie pri­me­ra­nej tak­tiky a proti-ar­gu­men­tá­cie v ob­chod­nom styku. Zdo­ko­na­líte sa vo vy­jed­ná­vaní a works­hop vás tak­tiež na­učí zvlá­dať do­sia­hnu­tie do­hôd v práci i v kaž­do­den­nom ži­vote.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 25.4.2019 v čase od 18.00 hod. do 20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­se­nie: priamo cez web alebo [email protected]­wer­co­aching.sk, 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

Close

Akreditovaný kurz Kouč 104 hod. v Banskej Bystrici

Bratislava

 • 27.04.2019

Popis

Mať ži­vot vo vlast­ných ru­kách, po­ze­rať sa na svet s po­ro­zu­me­ním a re­špek­tom a byť šťastný. Chcete?

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

AK­RE­DI­TÁ­CIA A ME­DZI­NÁ­RODNÁ CER­TI­FI­KÁ­CIA

Ak­re­di­tá­cia MŠV­VaŠ SR

Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky, číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje k vý­konu kou­čingu na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky.
Me­dzi­ná­rodná cer­ti­fi­ká­cia In­ter­na­ti­onal Co­ach fe­de­ra­tion (ICF)

Kurz KOUČ 104 hod. je me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu a schvá­lený me­dzi­ná­rod­nou kou­čin­go­vou fe­de­rá­ciou ICF ako App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ACSTH.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje vy­ko­ná­vať kou­čing na me­dzi­ná­rod­nej úrovni.
Mož­nosť do­da­toč­ného zís­ka­nia cer­ti­fi­ká­cie ICF aj v prí­pade už ab­sol­vo­va­ného ak­re­di­to­va­ného kurzu KOUČ, ktorý ne­ob­sa­ho­val me­dzi­ná­rodnú cer­ti­fi­ká­ciu.
Ab­sol­venti zís­kajú

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia.
Cer­ti­fi­kát ICF s mož­nos­ťou zís­ka­nia ďal­ších me­dzi­ná­rod­ných cer­ti­fi­ká­tov:
As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach (ACC)

Mas­ter Cer­ti­fied Co­ach (MCC)

Pro­fes­si­onal Cer­ti­fied Co­ach (PCC).

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Kouči, osoby vo ve­dú­cich po­zí­ciách, ria­di­te­lia, ma­na­žéri, HR, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, ma­ji­te­lia fi­riem, ko­na­te­lia, živ­nost­níci, za­mest­nanci, osoby evi­do­vané na úrade práce, ma­mičky na ma­ter­skej do­vo­lenke, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci, tré­neri, po­rad­co­via, fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, uči­te­lia a pod.
K zís­ka­niu kva­li­fi­ká­cie kouča.
K vlast­nému se­ba­roz­voju.
Kurz je vhodný na zvý­še­nie kva­li­fi­ká­cie iných po­vo­laní.

OB­SAH KURZU

70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória.
S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
Ob­sa­hové témy:
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

POD­MIENKY

Mi­ni­málne SŠ vzde­la­nie účast­níka.
Kurz pre­bieha pre­zenč­nou for­mou.
Kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku.
Min. ka­pa­cita 5 účast­ní­kov.

DÁ­TUM, MIESTO a ČAS

Bra­ti­slava, 30.3. – 10.4.2019
Ban­ská Bys­trica, 27.4. – 08.5.2019
Ko­šice, 24.5.-4.6.2019
Bra­ti­slava, 14.6.-24.6.2019
12 dní, každý deň vrá­tane ví­ken­dov, v čase od 8-16 hod.

ZÁ­VE­REČNÁ SKÚŠKA

Zá­ve­rečná skúška sa usku­toční v po­sledný, 12. deň kurzu, pred 3 člen­nou ko­mi­siou.
Skúška po­zos­táva z 2 častí:
1. časť: pí­somná / ot­vo­rené otázky

2. časť: ústna / kou­čin­gový roz­ho­vor

– Od­po­rú­čame si na deň skúšky vy­hra­diť ne­ob­me­dzený čas, keďže jej ukon­če­nie zá­visí od po­čtu účast­ní­kov.

VČAS PRED ZA­ČA­TÍM KURZU JE PO­TREBNÉ ODO­VZDAŤ

1. Pri­hlášku

– Pod­pí­saný ori­gi­nál alebo pod­pí­saný scan emai­lom, pri­hlášku Vám za­šleme.

2. GDPR – ochrana osob­ných úda­jov

Od­kaz k vy­pl­ne­niu Vám za­šleme emai­lom.
3. Tí, ktorí sa zú­čast­ňu­jete cez prog­ram úradu práce (napr. RE­PAS+), ok­rem vyš­šie uve­de­ného

Po­tvr­de­nie o po­skyt­nutí prís­pevku na rek­va­li­fi­ká­ciu – 1x ori­gi­nál.
Po­tvr­de­nie po­sky­to­va­teľa rek­va­li­fi­ká­cie – 1x (2x) – ori­gi­nál.
Ozná­me­nie o ná­stupe na rek­va­li­fi­kačný kurz – 1x ori­gi­nál.
Ad­resa pre do­ru­če­nie:

Po­wer Co­aching, s.r.o., Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava.

OR­GA­NI­ZÁ­TOR

Po­wer Co­aching s.r.o. / Vzde­lá­va­cia in­šti­tú­cia a kou­čin­gová po­radňa
Po­wer Co­aching po­núka kurzy, ško­le­nia, tré­ningy, pred­nášky, mo­ti­vačné stret­nu­tia, works­hopy, in­di­vi­du­álny kou­čing, life kou­čing, exe­cu­tive kou­čing, biz­nis kou­čing, men­to­ring, osob­nostnú diag­nos­tiku, GPOP, 360stup­ňov spätnú väzbu a.i.
www.po­wer­co­aching.sk, www.bu­si­ness­co­aching.sk
Od­borný ga­rant:
Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC, lek­tor, psy­cho­lóg, kouč

As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach / ACC

Za­kla­da­teľka vzde­lá­va­cej a kou­čin­go­vej po­radne Po­wer Co­aching s.r.o.

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE

[email protected]­aching-po­radna.sk, [email protected]­si­ness­co­aching.sk, 0948 168 011, 0911 467 629

CENA

4100,- Eur s DPH / 104 ho­dín
zľava 25% do 31.01.18 – 3075,- Eur s DPH
zľava 15% do 28.02.2019 – 3485,- Eur s DPH
zľava 30% pre štu­den­tov psy­cho­ló­gie – 2870,- Eur s DPH
mož­nosť pre­pla­te­nia cez ak­tu­álny prog­ram úra­dov práce – prog­ram RE­PAS, RE­PAS+, KOM­PAS+
mož­nosť zís­ka­nia fi­nanč­ného prís­pevku cez úradu práce
zľava cca 70% pre uchá­dza­čov evi­do­va­ných v čase kurzu na úrade práce v prí­pade, ak im ne­bude schvá­lené pre­pla­te­nie kurzu cez prog­ram úradu práce – 1260,48 Eur s DPH
V cene

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR
Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion
Mož­nosť zo­pa­ko­vať si 1x kurz v prie­behu 2 ro­kov od ab­sol­vo­va­nia
1x me­no­to­ring
Ma­nuál
Pí­sa­cie po­treby, blok, po­môcky
Ob­čerstve­nie

ČAS A MIESTO KO­NA­NIA KURZU

kurz sa koná v dňoch 27.4–8.5.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod každý deň
miesto ko­na­nia bude včas upres­nené

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE

[email protected]­aching-po­radna.sk, [email protected]­si­ness­co­aching.sk, 0948 168 011, 0911 467 629

ĎAL­ŠIE IN­FOR­MÁ­CIE O KURZE

https://www.you­tube.com/watch?v=Qz­gu­Y­rqeKhY&t=4s

https://www.co­aching-po­radna.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-ab­sol­ventky/

https://co­aching-po­radna.sk/silne-emo­cie-z-kurzu-kouc-104-ho­din-v-bra­ti­slave/

https://www.co­aching-po­radna.sk/kou­cing-ra­dit-ci-ne­ra­dit/

https://www.you­tube.com/watch?v=BVTbk­wKBmw8

https://www.you­tube.com/watch?v=xurzvkDN­GOs

Close

leTalk | Tajomstvo úspechu Tomáša Baťu (interaktívna prednáška)

Bratislava

 • 27.03.2019

Popis

“Co chceš, můžeš“ –T.Baťa

Po­čas mar­co­vej in­te­rak­tív­nej pred­nášky le­Talk sa sú­stre­díme na fe­no­mén To­máša Baťu. Spo­ločne ob­ja­víme a za­me­riame sa na pod­ni­ka­teľ­ské prin­cípy a fi­lo­zo­fiu tejto ce­lo­sve­to­vej pod­ni­ka­teľ­skej osob­nosti, ob­ja­víme ta­jom­stvo jeho úspe­chu… Po­čas pred­nášky lep­šie spoz­náte osob­nosť To­máša Baťu, jeho pod­ni­ka­teľ­ské za­čiatky, úspe­chy i ne­ús­pe­chy, ale hlavne jeho pod­ni­ka­teľ­ské prin­cípy a prí­stupy, ktoré pod­mie­nili rast fe­no­ménu Baťa a stoja za jeho úspe­chom.

Čo sa na pred­náške do­zviete:

 •  Ba­ťov vzťah a prí­stup k ino­vá­ciám – ako ná­stroj rastu.
 •  Čas ako naj­výz­nam­nejší ka­pi­tál.
 •  Obo­zná­mime sa s vní­ma­ním služby v rámci Ba­ťo­vej sú­stavy ria­de­nia – služba ako zá­kladný cieľ pod­ni­ka­nia.
 •  Pred­sta­víme si mar­ke­tin­gové ná­stroje vy­uží­vané fir­mou Baťa.
 •  Spo­známe kon­cep­ciu a zá­sady fi­rem­nej kul­túry, HR a úrovne mo­ti­vá­cie a od­me­ňo­va­nia.

Cie­ľom pred­nášky je obo­zná­miť účast­ní­kov s prin­cípmi Ba­ťovho pod­ni­ka­nia od mar­ke­tingu, cez sa­les až po ob­lasť HR. Ok­rem toho, na pred­náške si uve­dieme nie­koľko prí­kla­dov dob­rej praxe fi­riem, ktoré Ba­ťove prí­stupy a po­stupy dnes vo svo­jich fir­mách ak­tívne a úspešne vy­uží­vajú.

Pred­nášku vás bude spre­vá­dzať pani Mgr. et Ing. Gab­riela Cu­lík-Kon­či­tí­ková (Na­dace To­máše Bati):
Gab­riela Cu­lík-Kon­či­tí­ková sa dl­ho­dobo ve­nuje štú­diu Ba­ťo­vej sú­stavy ria­de­nia a jej ak­tu­ál­nemu vy­uži­tiu. Štu­duje do­kto­rand­ský štu­dijný prog­ram na Uni­ver­zite T. Baťu v Zlíne. V rámci svo­jej di­zer­tač­nej práce vy­pra­co­váva mo­del ap­li­ká­cie per­so­nál­nych zá­sad firmy Baťa do roku 1945 pre sú­časné pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die. Svoje štú­die pub­li­kuje, je au­tor­kou nie­koľ­kých kníh (napr. Srd­cem ba­ťo­vec). V sú­čas­nej dobe pra­cuje tiež ako pro­jek­tová ma­na­žérka pre Na­dá­ciu To­máša Baťu. Ve­nuje sa zdie­ľa­niu in­špi­ra­tív­nych myš­lie­nok To­máša Baťu v rámci pro­jektu In­špi­rá­cia Baťa.

In­te­rak­tívna pred­náška po­trvá 1,5 ho­diny, pri­čom môže byť pre­dĺžená o 30 min. v rámci Q&A. Cena vstu­penky on­line cez Tickpo či Eventb­rite je 10€, na mieste bude 12€.

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.