ČLÁNKY EVENTY STARTUPY FREELANCERI INVESTORI COWORKINGY KOMUNITA

Eventy

Inter­ne­tová aka­dé­mia: Zará­bajte online s affi­liate

dnes / 17:00 / Žilina
Close

Inter­ne­tová aka­dé­mia: Zará­bajte online s affi­liate

Žilina

 • Žilina
 • 18.01.2017 17:00

Lokalita

Popis

Ani v novom roku 2017 nebudú obľú­bené pred­nášky zo série Inter­ne­tová aka­dé­mia chý­bať. V janu­ári sa na vás teší Kata­rína Novotná (xKatka), ktorá nám na pred­náške Zará­bajte online s affi­liate povie:

- aké formy mone­ti­zá­cie webu exis­tujú / ako sa dá zaro­biť na webe
 — čo je to affi­liate mar­ke­ting
 — kto je to inze­rent a pub­lis­her
 — prečo je affi­liate taký výhodný pre inze­renta (napr. e-shop)
 — kedy je affi­liate pre maji­teľa webu lepší ako AdSense
 — ako sa dá zaro­biť pomo­cou affi­liate mar­ke­tingu
 — ako nasa­diť affi­liate na exis­tu­júcu stránku / blog či Face­book fan page
 — reálne prí­klady pou­ži­tia affi­liate
 — reálne čísla – koľko zará­bajú pub­lis­heri na svo­jich weboch

Počet účast­ní­kov je limi­to­vaný, zabez­pečte si svoje miesto už teraz!

Regis­trá­cia: https://goo.gl/PtbFkH
Vstupné: 12 € pred­pre­daj (15 € na mieste)
http://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/9763/zara­bajte-online-s-affi­liate
____________________________________________
Vzdelavaren.sk a Banka Žilina vám pri­ná­šajú Inter­ne­tovú aka­dé­miu aj v roku 2016 — sériu pred­ná­šok na témy krú­tiace sa okolo inter­netu. Chcete vedieť viac? Klik­nite na www.internetova-akademia.sk.

15380679_1255554851193012_8425084481911055919_n
Close

You­Tube: From zero to hero

Vstupné 49 €

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 18.01.2017

Popis

Ďalší so série “From zero to hero” works­ho­pov s Mar­ti­nom “Kuxom” Kuko­ľom z PS: Digi­tal je tu!

You­Tube mesačne nav­štívi viac ako miliarda uží­va­te­ľov, ktorí si pozrú viac ako 6 miliárd hodín videa.
Chceš sa naučiť ako fun­guje You­Tube a ako s ním pra­co­vať tak, aby ti rás­tol počet views, sub­sc­ri­be­rov a záro­veň pomá­hal tvojmu biz­nisu?
Na works­hope si prej­deme You­Tube od úpl­nych zákla­dov ako nasta­ve­nie kanálu a for­málne zále­ži­tosti uplo­adu videí, až po kon­krétne tipy ako udr­žia­vať You­Tube v kon­díci.

Čo sa na works­hope naučíš?
* Ako na You­Tube a aké sú mož­nosti jeho využi­tia v biz­nise
* Základné nasta­ve­nia You­Tube kanálu
* 3 hlavné typy You­Tube con­tentu a ako ich strie­dať a pri­pra­vo­vať
*Ako správne čítať šta­tis­tiky a vyhod­no­co­vať ich pri ďal­šej tvorbe
*Best prac­ti­ses pri tvorbe You­Tube obsahu
* Základy reklamy na You­Tube
* Ukážky úspeš­ných sve­to­vých a lokál­nych kam­paní na You­Tube
* Otázky a odpo­vede + feed­back vašich You­Tube biz­nis pro­fi­lov (pokiaľ už na YT komu­ni­ku­jete)

Tešíme sa na teba!:)

15871493_1422811804419262_3030686544487029220_n
23.01.2017 / 18:30 / Bratislava

Ener­gy­Hack Mee­tup

Close

Ener­gy­Hack Mee­tup

Bratislava

 • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
 • 23.01.2017

Popis

Pre všet­kých pri­hlá­se­ných účast­ní­kov aj neroz­hod­nu­tých sme pri­pra­vili Ener­gy­Hack Mee­tup. Pred­sta­víme ti dáta, ktoré budeš mať počas hac­kat­honu k dis­po­zí­cii, bliž­šie vysvet­líme obe výzvy a tí z vás, ktorí ešte nemáte tím sa budete môcť v skratke pred­sta­viť na stage-i a spra­víme si taký malý team speed dating :)
Okrem toho dáme pivko — dve a medzi sebou sa lep­šie spo­známe.

Prog­ram
18:30 otvo­re­nie a regis­trá­cia
18:40 Ener­gy­Hack v skratke
 — pred­sta­ve­nie a odo­mknu­tie data­setu
 — pred­sta­ve­nie oboch výziev a kri­té­rii poroty
 — pitch pre jed­nol­tiv­cov a team speed dating
19:45 pivo a networ­king

15965067_1842912905923405_7420945011600777736_n
Close

Sve­telné zne­čis­te­nie – čo nám hrozí?

Bratislava

 • CVTI SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, Slovakia
 • 26.01.2017

Popis

Pozý­vame vás do janu­áro­vej vedec­kej kaviarne, v kto­rej budeme dis­ku­to­vať o nega­tív­nych vply­voch a dôsled­koch sve­tel­nej kon­ta­mi­ná­cie pro­stre­dia na naše zdra­vie. Pri­ne­sieme naj­nov­šie vedecké pohľady na tvorbu mela­to­nínu, hor­mónu spánku, ktorý je kľú­čo­vým z hľa­diska nega­tív­neho vplyvu nedos­tatku tmy na náš orga­niz­mus.

Vo štvr­tok 26. 1. 2017 o 17. 00 hod. pri­ví­tame uzná­va­ného slo­ven­ského vedca, bio­lóga a fyzi­ológa, prof. RNDr. Michala Zemana, DrSc., z Katedry živo­číš­nej fyzi­oló­gie a eto­ló­gie Prí­ro­do­ve­dec­kej fakulty UK v Bra­ti­slave. Vo svo­jej vedec­kej práci sa venuje výskumu cir­ka­dián­nych ryt­mov a expre­sii hodi­no­vých génov, ako aj dôsled­kom naru­še­nia časo­vej orga­ni­zá­cie na vznik civi­li­zač­ných cho­rôb.

Podu­ja­tie sa koná v Cen­tre vedecko-tech­nic­kých infor­má­cií SR, Lamačská cesta 8/A, kon­fe­renčná miest­nosť na 2. poschodí.

Viac infor­má­cií o podu­jatí sa dozviete na: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

Vstup na podu­ja­tie je voľný.

15622066_1264446993614474_1134581089607632154_n
27.01.2017 / 17:00 / Bratislava

Ener­gy­Hack

Close

Ener­gy­Hack

Bratislava

 • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
 • 27.01.2017

Popis

PRE­HAC­KUJ CELÚ NOC A DEŇ, SPOZ­NAJ NOVÝCH ĽUDÍ A ZAŽI SUPER NETWOR­KING.

Pomôž nám vytvo­riť naj­lep­šiu a user friendly apli­ká­ciu pre spot­re­bi­te­ľov ener­gie tak, aby si vedeli opti­ma­li­zo­vať svoju spot­rebu a mali pre­hľad. Aj ty si alebo budeš jed­ným z nich. Buď kre­a­tívny a pri­daj ďal­šie dostupné open­data, vytvor ino­va­tívne fea­tu­res a fun­kcie. Pomôž meniť situ­áciu a tvo­riť nové trendy pre obno­vi­teľnú a udr­ža­teľnú ener­giu budúc­nosti. Ukáž sa a vyhraj finančnú cenu a ďaľ­šie zau­jí­mavé bene­fity. Popri tom sa spoz­náš s ďal­šími nad­šen­cami big and open dát, dob­rého funkč­ného dizajnu a deve­lop­mentu mobil­ných a web apli­ká­cií. Naj­lep­šie rie­še­nia môžu vyhrať až 4000 EUR.

15665641_1263716247043539_8859482881470636957_n
29.01.2017 / 09:30 / Bratislava

Kurz Ita­lic kali­gra­fie

Close

Kurz Ita­lic kali­gra­fie

Bratislava

 • Connect Olive Stromová, Bratislava, Slovakia
 • 29.01.2017

Popis

Spoz­naj čaro kali­gra­fie a osvoj si záko­ni­tosti ručne písa­ného písma. Kurz ti pri­náša nový výtvarný pre­jav a vylep­šuje tvoje jemné moto­rické schop­nosti! :)

Inten­zívny kurz kali­gra­fie sa zame­riava na prácu s pís­mom ita­lic, ktoré bolo vytvo­rené v prie­behu pät­nás­teho sto­ro­čia počas obdo­bia talian­skej rene­san­cie. Vďaka svo­jej kráse a lad­nosti sa radí medzi naj­po­pu­lár­nej­šie kali­gra­fické písma.

ČO SA NA KURZE NAUČÍŠ?
Kurz kali­gra­fie je zame­raný na inten­zívne skú­ma­nie a prak­tické zvlád­nu­tie tech­niky zre­za­ným pier­kom. Vďaka kurzu sa naučíš kon­štrukčné prin­cípy jed­not­li­vých zna­kov abe­cedy a tieto poznatky prak­ticky pre­me­níš pri vytvá­raní jed­not­li­vých slov.
Kurz ti pri­ne­sie okrem pocho­pe­nia kon­štrukč­ných prin­cí­pov znakov abe­cedy aj poznatky o har­mó­nií, kon­traste a sve­tel­nosti písma.
Počas kurzu sa budeme zaobe­rať aj his­tó­riou písma a otáz­kou, ako vlastné písmo správne digi­ta­li­zo­vať. Inten­zívny kurz kali­gra­fie je dob­rým zákla­dom pre pocho­pe­nie záko­nov tvorby písma a otvára účast­ní­kovi kurzu dvere do sveta moder­nej kali­gra­fie.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ?
Kurz je určený pre začia­toč­ní­kov a kaž­dého, kto sa zau­jíma o tvo­rivé tech­niky a nové formy vizu­ál­nej komu­ni­ká­cie. Kali­gra­fia, alebo písané písmo sa tak môže ľahko stať tvo­jim novým výtvar­ným prv­kom, priamo kon­ku­ru­jú­cim kresbe, či maľbe. Prak­ti­zo­va­nie kali­gra­fie ti pri­ne­sie novú for­mou medi­tá­cie, vďaka kto­rej si vylep­šíš tvoje jemné moto­rické schop­nosti.

ČO NA KURZ POTRE­BU­JEŠ?
Všetky potrebné pomôcky budú na kurze zabez­pe­čené.

LEK­TOR: Rudolf Letko

CENA: Early bird tic­ket – 79€/osoba, pre­daj do 21.1.2017
Regu­lar tic­ket – 89€/osoba

MAXI­MÁLNA KAPA­CITA – 12 osôb
V prí­pade otá­zok, kon­tak­tuj works­hop mana­gera mai­lom alebo tele­fo­nicky, zofia@connect-network.com, 0915411513

15267700_1074036492700903_2236649607979797608_n
10.03.2017 / 09:00 / Bratislava

PyCon SK

Close

PyCon SK

Bratislava

 • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
 • 10.03.2017

Popis

PyCon SK je komu­ni­tou orga­ni­zo­vaná kon­fe­ren­cia pre prog­ra­mo­vací jazyk Pyt­hon.

Pri­pra­vuje sa pre vás dva dni zau­jí­ma­vých pred­ná­šok s reč­níkmi z celej Európy. Pia­tok budeme mať (česko)slovenský deň, hlavný deň v sobotu bude anglický. Viac infor­má­cií nájde na ofi­ciál­nej stránke:https://www.pycon.sk/2017/

Close

Inter­ne­tová aka­dé­mia: Zará­bajte online s affi­liate

Žilina

 • Banka Žilina Legionárska 1, 010 01 Zilina
 • 18.01.2017

Popis

Ani v novom roku 2017 nebudú obľú­bené pred­nášky zo série Inter­ne­tová aka­dé­mia chý­bať. V janu­ári sa na vás teší Kata­rína Novotná (xKatka), ktorá nám na pred­náške Zará­bajte online s affi­liate povie:

- aké formy mone­ti­zá­cie webu exis­tujú / ako sa dá zaro­biť na webe
 — čo je to affi­liate mar­ke­ting
 — kto je to inze­rent a pub­lis­her
 — prečo je affi­liate taký výhodný pre inze­renta (napr. e-shop)
 — kedy je affi­liate pre maji­teľa webu lepší ako AdSense
 — ako sa dá zaro­biť pomo­cou affi­liate mar­ke­tingu
 — ako nasa­diť affi­liate na exis­tu­júcu stránku / blog či Face­book fan page
 — reálne prí­klady pou­ži­tia affi­liate
 — reálne čísla – koľko zará­bajú pub­lis­heri na svo­jich weboch

Počet účast­ní­kov je limi­to­vaný, zabez­pečte si svoje miesto už teraz!

Regis­trá­cia: https://goo.gl/PtbFkH
Vstupné: 12 € pred­pre­daj (15 € na mieste)
http://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/9763/zara­bajte-online-s-affi­liate
____________________________________________
Vzdelavaren.sk a Banka Žilina vám pri­ná­šajú Inter­ne­tovú aka­dé­miu aj v roku 2016 — sériu pred­ná­šok na témy krú­tiace sa okolo inter­netu. Chcete vedieť viac? Klik­nite na www.internetova-akademia.sk.

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?