ČLÁNKY KOMUNITA EVENTYLIVE VIDEÁ

Even­ty

zajtra / 18:00 / Bratislava

Start Tel Aviv Com­pe­ti­ti­on 2017

Close

Start Tel Aviv Com­pe­ti­ti­on 2017

Bratislava

 • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
 • 26.06.2017

Popis

The Embas­sy of Isra­el in Slo­va­kia and Neulo­gy, toget­her with Impact
Hub Bra­ti­sla­va are glad to orga­ni­ze and announ­ce a com­pe­ti­ti­on-event
tai­lo­red for Slo­vak start-uppers the “Start Tel Aviv 2017” taking
pla­ce on 26.6.2017.

The win­ner from Slo­va­kia will par­ti­ci­pa­te in a five day pro­fes­si­onal
inter­na­ti­onal start up semi­nar in Isra­el, DLD Tel Aviv Inno­va­ti­on
Fes­ti­val, which will take pla­ce on 3 — 7 Sep­tem­ber 2017. The win­ner
will take part in a star­tup semi­nar that has been espe­cial­ly tai­lo­red
for them, toget­her with 30 win­ners from local com­pe­ti­ti­ons in selec­ted
coun­tries from across the glo­be. They will have the ama­zing
oppor­tu­ni­ty to learn from the star­tup eco­sys­tem in Tel Aviv, Isra­el.

What are we looking for?
• Slo­vak star­tups from the fields of ICT, par­ti­cu­lar­ly in IOT, web,
and mobi­le tech­no­lo­gy in ear­ly seed fun­ding sta­ge.
• The team repre­sen­ta­ti­ves should be aged 25 – 37 years old (excep­ti­ons
are made).
• The team must have a pro­to­ty­pe to pre­sent and to have pro­ven itself
alre­a­dy.
• The par­ti­ci­pants have to be one of the foun­ders and/or direc­tors of
the com­pa­ny (not an emplo­y­ee).
• Entrep­re­ne­urial and inno­va­ti­ve com­pa­nies.
• An inde­pen­dent (not a sub­si­dia­ry of a lar­ge and estab­lis­hed) com­pa­ny.
• Win­ner must spe­ak English and be inte­res­ted in Isra­el.
• Being that this year’s DLD Inno­va­ti­on Fes­ti­val high­lights
tech­no­lo­gy with social impact, we stron­gly encou­ra­ge entrep­re­ne­urs
from this area to par­ti­ci­pa­te.

App­ly here:
https://www.f6s.com/start­te­la­viv­com­pe­ti­ti­on2017/apply

Dead­li­ne for sub­mis­si­on is Wed­nes­day, June 21 at mid­day (12.00).

More info at
https://www.f6s.com/start­te­la­viv­com­pe­ti­ti­on2017/about

Media par­tner: Star­ti­tup

29.06.2017 / 09:00 / Praha

Digi­Rush Pra­gue 2017

Close

Digi­Rush Pra­gue 2017

Praha

 • Forum Karlín Pernerova 51, 186 00 Prague, Czech Republic
 • 29.06.2017

Popis

Anno Lucis brings its par­tners and its com­mu­ni­ty the latest news from the fron­tli­ne of digi­tal mar­ke­ting with an inten­ti­on to ins­pi­re and edu­ca­te through col­la­bo­ra­ti­on. The Digi­tal Rush Sum­mits will host such visi­ona­ries as Lar­ry Kim — the Foun­der of Word­s­tre­am, Mar­cus Tober -
Foun­der and CTO of Search­met­rics, as well as Glo­bal CMOs of IBM Wat­son, Leno­vo, Adi­das etc.

#Digi­Rus­h2017 is the first series of mar­ke­ting con­fe­ren­ces to be stre­a­med through 360 degree came­ras, allo­wing users from all over the world to con­nect through Vir­tu­al Rea­li­ty Head­sets.
This ground-bre­a­king event will be inva­lu­ab­le for digi­tal mar­ke­ting experts and newco­mers ali­ke. We aim to ins­pi­re with remar­kab­le spe­a­kers, enga­ge with infor­ma­ti­ve works­hops and dri­ve inte­rac­ti­on with uni­que networ­king events and after-par­ties.

The first Digi­tal Rush Sum­mit will take pla­ce in the beau­ti­ful bohe­mian city of Pra­gue at Forum Kar­lin from 29 – 30 June, 2017 + 1st of July tac­ti­cal works­hops. We expect digi­tal mar­ke­ters from across Euro­pe & bey­ond to attend, enga­ge & enjoy.

Tic­kets: https://www.digirush.eu/tic­kets

29.06.2017 / 09:00 / Bratislava

Ako byť dob­rým rodi­čom

Close

Ako byť dob­rým rodi­čom

Bratislava

Vstupné 204 €

 • Mierová 56, 821 05 Bratislava, Slovenská Republika
 • 29.06.2017

Popis

Kla­die­te si ako rodič občas jed­nu z nasle­du­jú­cich otá­zok?

Ako dob­re vycho­vať die­ťa? Ako byť dob­rým rodi­čom? Ako byť dob­rým par­tne­rom aj pri deťoch? Čo die­ťa potre­bu­je a kedy to potre­bu­je? Ako nestrá­cať hla­vu? Ako moti­vo­vať die­ťa? Ako si orga­ni­zo­vať život aby boli všet­ci spo­koj­ní? Die­ťa, par­tner, ja! Ako sa vyví­ja psy­chi­ka a osob­nosť die­ťa­ťa?

Coaching je moder­ná a veľ­mi efek­tív­na metó­da rie­še­nia prob­lé­mov, kto­rá vám nepo­nú­ka kon­krét­ne rady, ale pomô­že nájsť v sebe silu, schop­nosť, odva­hu, moti­vá­ciu a dob­ro. Vie­me, že v kaž­dom oka­mi­hu má člo­vek k dis­po­zí­cii všet­ky zdro­je, kto­ré prá­ve potre­bu­je na vyrie­še­nie svo­jich prob­lé­mov. Táto filo­zo­fia coachin­gu v kom­bi­ná­cii s dôle­ži­tý­mi vedo­mos­ťa­mi z oblas­ti det­skej psycholó­gie je zákla­dom kur­zu “Ako byť dob­rým rodi­čom”, kto­rý bude 29.6.2017 v nových pries­to­roch spo­loč­nos­ti Power Coaching na uli­ci Mie­ro­vá 56 v Bra­ti­sla­ve

Kurz bude viesť Sil­via Lan­ger­mann, mat­ka 3 detí, kto­rá je záro­veň psy­cho­lo­gič­kou, kouč­kou a peda­go­gič­kou.

V roku 2008 ukon­či­la štú­dium Sociál­nej a pra­cov­nej psy­cho­ló­gie na Fakul­te sociál­nych a eko­no­mic­kých vied a v tom istom roku pro­mo­va­la na Fakul­te manaž­men­tu Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho. Titul Ltc. (Licen­ce To Coach) obhá­ji­la v roku 2011 v Odbor­nom zdru­že­ní „COACHOK“ v Buda­peš­ti, odbor Life Coaching. V roku 2011 zís­ka­la aj licen­ciu na pou­ží­va­nie osob­nost­né­ho dotaz­ní­ka GPOP – cer­ti­fi­kát opráv­ňu­jú­ci vyko­ná­vať osob­nost­nú psy­cho­lo­gic­kú diag­nos­ti­ku. V roku 2015 zís­ka­la cer­ti­fi­kát ACC (Asso­cia­te Cer­ti­fied Coach) od ICF (Inter­na­ti­onal Coach Fede­ra­ti­on). Od roku 2013 pred­ná­ša pred­me­ty týka­jú­ce sa kou­čin­gu na uni­ver­zit­nej pôde. Má za sebou 2 000 life kou­čin­go­vých sede­ní, 1 400 vita­li­ty kou­čin­go­vých sede­ní, 40 ško­le­ní a 52 moti­vač­ných stret­nu­tí.

Cena kur­zu je 204 EUR s DPH.
Kapa­ci­ta kur­zu je 20 ľudí.
Záu­jem posie­laj­te na [email protected] ale­bo na 0911 467 629

29.06.2017 / 17:00 / Bratislava

Huby v prí­ro­de a v našom živo­te

Close

Huby v prí­ro­de a v našom živo­te

Bratislava

 • CVTI SR Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava, Slovakia
 • 29.06.2017

Popis

Pozý­va­me vás do júno­vej vedec­kej kaviar­ne, v kto­rej bude­me dis­ku­to­vať o hubách, ich zásad­nom význa­me pre postup­ný vývoj, teraj­šiu podo­bu a fun­go­va­nie živej prí­ro­dy. Dozvie­me sa aká je úro­veň náš­ho pozna­nia o dru­ho­vom bohat­stve húb na Slo­ven­sku ako aj o per­spek­tí­vach slo­ven­skej myko­ló­gie.

Vo štvr­tok 29. 6. 2017 o 17.00 hod. pri­ví­ta­me dvoch pop­red­ných slo­ven­ských myko­ló­gov. Prvým hos­ťom je Ing. Anton Jani­tor, CSc., býva­lý ria­di­teľ Ústa­vu expe­ri­men­tál­nej fyto­pa­to­ló­gie a ento­mo­ló­gie SAV a prvý pred­se­da Slo­ven­skej myko­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti pri SAV. Dru­hým hos­ťom je PhDr. Ladi­slav Haga­ra, PhD., súčas­ný pred­se­da Slo­ven­skej myko­lo­gic­kej spo­loč­nos­ti, autor via­ce­rých atla­sov húb vyda­ných u nás aj v zahra­ni­čí, napo­sle­dy vydal Otto­vu encyk­lo­pé­diu húb, kto­rá je naj­väč­ším atla­som húb na sve­te.

Podu­ja­tie sa koná v Cen­tre vedec­ko-tech­nic­kých infor­má­cií SR, Lamačs­ká ces­ta 8/A, kon­fe­renč­ná miest­nosť na 2. poscho­dí.

Viac infor­má­cií sa dozvie­te na: http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/veda-v-centre.html?page_id=510

Vstup na podu­ja­tie je voľ­ný.

Júno­vá vedec­ká kavia­reň je sprie­vod­ným podu­ja­tím fes­ti­va­lu vedy Európ­ska noc výskum­ní­kov 2017.

Close

Krst kni­hy + Prva zen­ska star­tu­po­va pane­lo­va dis­ku­sia

Bratislava

 • Impact Hub Bratislava Hviezdoslavovo námestie 20, 81102 Bratislava, Slovakia
 • 04.07.2017

Popis

Pred par tyz­dna­mi som vydal kni­hu. Spo­lu so Sasou, kto­ra ma neunav­ne pod­po­ro­va­la a nema­lou mie­rou pris­pe­la aj ku obsa­hu, by sme sa chce­li poda­ko­vat vset­kym, kto s kni­hou poma­ha­li a spo­lu so vset­ky­mi to osla­vit.

Vstup je vol­ny. Pri­pra­vi­me male obcer­stve­nie.

CO VAS CAKA?
19:00 — 20:00 (Asi) prva slo­ven­ska cis­to zen­ska pane­lo­va dis­ku­sia o star­tu­poch
20:15 Pokrs­te­nie kni­hy
20:30 Zaba­va

V pane­lo­vej dis­ku­sii sa bude­me rozp­ra­vat o roz­bie­ha­ni star­tu­pov a zis­ka­va­ni inves­ti­cie. Pane­lis­t­ky sa pode­lia o svo­je sku­se­nos­ti, pri­ho­dy a isto spo­me­nu aj neja­ky ten fail. Vel­mi sa tesi­me, ze pozva­nie pri­ja­li:

- Jana Escher — Boata­round
 — Kat­ka Klin­ko­va — Deal Fac­to­ry, ex Cul­Char­ge a Staf­fi­no
 — Mar­ti­na Dra­ho­so­va — ixworx

Close

Web­camp — práz­dni­no­vý kurz pre deti

 • Vzdelavaren.sk
 • 10.07.2017

Popis

Opäť je tu let­ný kurz tvor­by webo­vých strá­nok pre deti! Vo Vzde­lá­var­ni vás naučí­me, ako si vytvo­riť vlast­nú webo­vú strán­ku :) Bliž­šie info a pri­hláš­ku náj­de­te na www.webcamp.sk.

01.09.2017 / 08:00 / Bratislava

Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip 2017

Close

Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip 2017

Bratislava

 • Areál Divoká Voda - Čunovo Čunovo - vodné dielo, 85110 Cunovo
 • 01.09.2017

Popis

Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip 2017 budú dru­hým roč­ní­kom uni­kát­nych pre­te­kov o ves­mír­ne ceny, v kto­rých sa o sebe dozvieš, či raz môžeš byť astro­nau­tom!

Pre­te­ky otes­tu­jú tvo­ju zdat­nosť v dis­cip­lí­nach inšpi­ro­va­ných základ­ný­mi tes­ta­mi astro­nau­tov. Pre­ve­ria tvo­je psy­chic­ké i fyzic­ké schop­nos­ti. Mož­no o ves­mí­re pre­mýš­ľaš už dáv­no. Doma na nič neprí­deš, tre­ba si to skú­siť na vlast­nej koži. Spoz­náš ľudí na tej istej vlne a hlav­ná cena bude naozaj ves­mír­na!

Pozý­va­me aj pub­li­kum, kto­ré doká­že kva­lit­ne povzbu­diť súťa­žia­cich! Vstup pre vás je voľ­ný. V are­áli náj­de­te stán­ky s občerstve­ním a zábav­né akti­vi­ty.

Garan­to­va­né ceny (cel­ko­vé umiest­ne­nie)
1. mies­to — cer­ti­fi­kát na bez­tia­žo­vý para­bo­lic­ký let ZeroG a 5-dňo­vý letec­ký výlet do Star City pri Mos­kve v hod­no­te 9 000 €
2. mies­to — cer­ti­fi­kát na let stí­hač­kou v hod­no­te 700 € + nafil­mo­va­nie letu
3. mies­to — hodin­ky Lumi­nox z ves­mír­nej série v hod­no­te 400 €
4. mies­to – kvad­ro­kop­té­ra

Kate­gó­ria muži a ženy: naj­lep­šie umiest­ne­ný pre­te­kár v kate­gó­rii muži a v kate­gó­rii ženy zís­ka­jú naviac dar­če­ko­vé balí­ky od našich par­tne­rov.

Kate­gó­ria tím: Víťaz­ný tím zís­ka pou­káž­ku pre celý tím na laser game v Spa­ce World na 30 min. Tím musí mať mini­mál­ne 3 čle­nov, pre výsle­dok budú spo­čí­ta­né výsled­ky 3 naj­lep­šie umiest­ne­ných čle­nov. Súťa­žiť môžu aj tímy väč­šie ako 3 člen­né. Otáz­ky ohľa­dom regis­trá­cie tímov sme­ruj­te na [email protected]

Prí­klad dis­cip­lín v oboch eta­pách:
Pre­káž­ko­vý pre­tek
Spa­ce­man Wor­kout
Lie­ta­nie s dro­nom
Zip­li­ne – test pres­nos­ti
Letec­ký simu­lá­tor – pri­stá­va­nie s rake­to­plá­nom
Potá­pačs­ká misia
Vir­tu­al­na Rea­li­ta

Dis­cip­lí­ny pre rok 2017 budú upres­ne­né pred pre­tek­mi.

Prog­ram podu­ja­tia
Pre­zen­tá­cia pre­te­ká­rov: 7:00 – 11:00
1. eta­pa: 8:00 – 12:00
2. eta­pa: 13:00 – 18:00
vyhlá­se­nie víťa­zov 20:00

Pre­zen­tá­cia a pre­bra­tie štar­to­va­cie­ho balíč­ka
Na pre­zen­tá­ciu sa tre­ba dosta­viť mini­mál­ne 30 minút pred štar­to­vou vlnou.
Čas tvo­jej štar­to­vej vlny ti bude ozná­me­ný mai­lom.
Pre­te­kár obdr­ží štar­to­va­cí balí­ček a mera­cí čip.
Je potreb­né vypl­niť tla­či­vá: Pre­hlá­se­nie o zdra­vot­nom sta­ve a Súhlas so šta­tú­tom súťa­že

S plat­nou regis­trá­ci­ou zís­ka­te: Vstup do 1. kola Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip, trič­ko Spa­ce­man, nálep­ky, čip časo­mie­ry (zapo­ži­ča­nie), občerstve­nie, výsled­ky, spr­chy, šat­ňu, odkla­da­cie skrin­ky, par­ko­va­nie

Video z prvé­ho roč­ní­ka: https://www.youtube.com/watch?v=k5aJ7qDf3gY
Viac infor­má­cií na http://www.spcmn.sk/event

Pre­te­ky Spa­ce­man Cham­pi­ons­hip sú pre oso­by s dob­rým zdra­vot­ným sta­vom vo veku 18+. Kaž­dý súťa­žia­ci zapla­te­ním regis­trač­né­ho poplat­ku súhla­sí so základ­nou zdra­vot­nou pre­hliad­kou na mies­te a Šta­tú­tom a pod­mien­ka­mi súťa­že.

Šta­tút a pod­mien­ky medzi­ná­rod­nej špor­to­vej súťa­že: http://www.spacemanchampionship.com/files/statut_sutaze.pdf

Pre­ko­naj svo­je limi­ty, buď #spa­ce­man

Close

Vyná­le­zy, kto­ré nám umož­ni­li nahliad­nuť do nanos­ve­ta 

Bratislava

 • CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke v Bratislave
 • 25.04.2017

Popis

Nano­tech­no­ló­gie, nano­ma­te­riá­ly, nano­čas­ti­ce. S tými­to poj­ma­mi sa za posled­né desať­ro­čie stre­tá­va­me čoraz čas­tej­šie a začí­na­me si zvy­kať, že sa stá­va­jú súčas­ťou náš­ho živo­ta. Málo­kto však vie, kto­ré vyná­le­zy naj­viac umož­ni­li roz­mach ved­né­ho odbo­ru s prí­vlas­tkom „nano“.

Hosť: Ing. Ján Šol­týs, PhD., Elek­tro­tech­nic­ký ústav SAV

Kedy: v uto­rok 25. 4. 2017 o 9.00 hod. v budo­ve CVTI SR

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?