ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Eventy

Close

Nočná | Sebastian Koch/DE & Dash/CZ & Peal/SK & Matwe/SK

Bratislava

 • Nová Cvernovka Račianska 1575/78, 83102 Bratislava, Slovakia
 • 25.05.2018

Popis

V pia­tok 25. mája sa pôj­deme opäť scho­vať na Nočnú, pra­vi­delný klu­bový dik­tát v No­vej Cver­novke.

ke­y­words: techno, mi­ni­mal, fog, EBM, vi­deo­art, smoke, light & stage de­sign, dym & more .)

————————–
Soundt­rack:

Se­bas­tian Koch (31337re­cords/DE/Ber­lin)

Dash (CZ/Pra­gue)

Peal (SK/Bra­ti­slava)

Matwe (SK/Bra­ti­slava)

————————–
Viac in­for­má­cií čo­skoro.

Close

Kurz Asertivity a riešenia konfliktných situácií

Bratislava

Vstupné 170 €

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 26.05.2018

Popis

Chcete sa na­učiť vy­hnúť kon­flikt­ným si­tu­áciám a hravo ich zvlá­dať? Po­znáte vo svo­jom okolí ľudí, ktorí do­kážu su­ve­rénne vy­jad­riť svoj po­stoj? Pô­so­bia na Vás se­ba­ve­domo a pro­duk­tívne?

Za ich úspe­chom je aser­ti­vita. Ta­jom­stvo je v se­bais­tom spô­sobe ko­mu­ni­ká­cie a se­bap­re­sa­de­nia.
Aser­tívni ľu­dia za­ží­vajú viac po­zi­tív­nych emó­cií, me­nej stresu a na­pä­tých si­tu­ácií. Kon­štruk­tívne vy­jad­rujú svoj ná­zor a po­city, čím sa do­stá­vajú bliž­šie k svo­jim cie­ľom. Aser­ti­vita za­hŕňa v sebe schop­nosť ko­mu­ni­ko­vať, sú­hla­siť, ne­sú­hla­siť, žia­dať, ale aj kri­ti­zo­vať bez ma­ni­pu­lá­cie, ag­re­si­vity alebo pa­si­vity. Aser­tívny člo­vek do­káže vy­jad­riť svoj ná­zor a ak­cep­to­vať ná­zory os­tat­ných, žije slo­bodne, a pri­tom ne­ob­me­dzuje slo­bodu iných. Vďaka týmto vlast­nos­tiam sa vie po­hy­bo­vať aj v nie najp­rí­jem­nej­ších si­tu­áciách. Ta­kejto ko­mu­ni­ká­cii sa dá na­učiť. My Vás na­učíme:

• zvý­šiť svoju psy­chickú odol­nosť a vy­rov­na­nosť
• ako vhodne ko­mu­ni­ko­vať
• vy­jad­ro­vať svoj ná­zor
• ne­ne­chať sa za­stra­šiť
• vy­rov­nať sa s kri­ti­kou, ve­dieť vy­jad­riť uzna­nie a ve­dieť pri­jať
kom­pli­ment
• vy­hnúť sa kon­flikt­ným si­tu­áciám

Kurz Aser­ti­vity a rie­še­nia kon­flikt­ných si­tu­ácií bude pre­bie­hať 26.5. 2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Mgr. Sil­vii Lan­ger­mann, ACC.

Cena kurzu je 170,- EUR s DPH.
Pri­hlášky po­sie­lajte na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Close

Failures Behind Success Stories vol.4 (v slovenčine)

Bratislava

 • Binarium 18 Staré Grunty, 841 04 Karlova Ves
 • 26.05.2018

Popis

Za­tiaľ čo an­glicky „FAIL“ má jemne hu­morný ná­dych, slo­ven­ské „ZLY­HA­NIE“ znie temne a ab­so­lútne.

Tento slo­ven­ský po­hľad na zly­ha­nia chceme zme­niť, pre­tože ok­rem toho, že bo­lia, ve­dia byť aj smiešne, od­vážne, mo­ti­vu­júce a in­špi­ra­tívne!

Fai­lu­res Be­hind Suc­cess Sto­ries je náš na­job­ľú­be­nejší event, pre­tože osobné prí­behy: „O tom, ako zly­ha­nia po­mohli k úspe­chom“ sú úžasné! Sú au­ten­tické, ľud­ské a ča­sto­krát vtipné.

Ak mys­líš, že máš v ar­ze­náli ťažké faily, alebo si len zve­davý na faily zau­jí­ma­vých ľudí, dojdi na FBSS a mož­nože zis­tíš, že na tom nie si až tak zle. A možno aj zis­tíš, že máš vlastne dô­vod byť vďačný!

Ča­kajú na Vás 3 na­ma­kaní reč­níci, bu­dete sa ich môcť spý­tať na čo­koľ­vek vás bude zau­jí­mať, zá­ro­veň 5 na­ma­ka­ných works­ho­pov. Po­čas eventu bude za­bez­pe­čený ka­te­ring a už štan­dardne na­ma­kaná af­terka v Be­er­Pa­lace!

Reč­níci:
1. Ve­ro­nika Strap­ková – he­rečka a spe­váčka
2. Ján Gor­du­lič – scé­na­rista, hu­mo­rista a re­ži­sér
3. Ni­colo Fias­chetti – ex-Roths­child, Bank of Ame­rica Mer­rill Lynch, De­lo­itte

Works­hopy:
1. Ja­nette Sim­kova – Zá­kla­dom ženy je srdce (len pre ženy)
2. Jen­cik – The Art of Man (len pre mu­žov)
3. KPMG – Com­mon pit­falls in the M&A pro­cess
4. KPMG – Deal with Z(R)isk!

Po­čet miest je ob­me­dzený, preto sa re­gis­truj tu: https://goo.gl/MQKWq2

NOTE: This event will be in Slo­vak lan­gu­age.

—–

27.05.2018 / 20:00 / Bratislava

11. narodeniny Swing Society Orchestra

Close

11. narodeniny Swing Society Orchestra

Bratislava

Vstupné 8 €

 • Nová Cvernovka Račianska 1575/78, 83102 Bratislava, Slovakia
 • 27.05.2018

Popis

Je­de­náste na­ro­de­niny slo­ven­skej for­má­cie Swing So­ciety Or­ches­travy­chá­dza­jú­cej z tra­dí­cie veľ­kých swin­go­vých a ta­neč­ných or­ches­trov šty­rid­sia­tych a päť­de­sia­tych ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia. Hu­dobnú oslavu do­pl­nia skvelí hos­tia!

SWING SO­CIETY OR­CHES­TRA
Swin­gový or­ches­ter bol za­lo­žený v roku 2007 sku­pi­nou mla­dých pro­fe­si­onál­nych hu­dob­ní­kov z úp­rim­ného zá­ujmu o pri­na­vrá­te­nie veľ­ko­or­ches­trál­nej, swin­go­vej a ta­neč­nej hudby do spo­loč­nosti. Za je­de­násť ro­kov sa toho mnoho zme­nilo- od stá­lych čle­nov, hostí, po re­per­toár. Cieľ ale os­tal rov­naký: ne­vní­mať swin­govú hudbu plnú ná­pa­di­tých me­ló­dii a rytmu len ako par­ke­tovú zá­bavu mi­nu­lých čias, ale hod­notnú sú­časť kul­túry a hu­dobné bo­hat­stvo.

Close

Koncert / More Chassidic Songs / Bratislava / Nová Cvernovka

Bratislava

Vstupné 10 €

 • Nova Cvernovka Bratislava, Slovakia
 • 28.05.2018

Popis

Cha­sid­ské piesne / Chas­si­dic Songs / sú úspešný pro­jekt bra­ti­slav­ského ra­bína Ba­ru­cha My­ersa a pop­red­ných slo­ven­ských kon­cert­ných umel­cov – hus­listu Mi­loša Va­lenta, akor­de­onistu Bo­risa Lenka a ini­ciá­tora pro­jektu, vi­olon­če­listu Jo­zefa Lup­táka, ktorý týmto vý­ni­moč­ným pro­jek­tom pri­bli­žujú cha­sid­skú hudbu, ktorá stá­ro­čia vzni­kala v na­šom stre­do­európ­skom re­gi­óne – od Poľ­ska, cez Slo­ven­sko, Ukra­jinu až po Ma­ďar­sko a Ru­mun­sko – v no­vom, ume­lecky hod­not­nom spra­co­vaní.

Štvo­r­ica týchto osob­ností sa v ter­míne máj / jún vy­dáva na men­šie turné do šty­roch slo­ven­ských miest. Pr­vou za­stáv­kou je bra­ti­slav­ská Nová Cver­novka.

„Cha­sid­ské piesne sú ces­tou od ve­ľmi sta­rého k úplne no­vému, od folk­lóru k džezu, od hl­bo­kej sak­rál­nosti k pro­fán­nej kaž­do­den­nosti, ces­tou zo svä­tyne sy­na­gógy na ná­dvo­rie po­ha­nov. Z tej cesty vi­dieť po­kojnú, tak­mer ro­man­tickú kra­jinu, ale aj úz­kosť vzbu­dzu­júce prie­pasti. Od­dy­chu­jeme na vr­cho­loch hôr, uni­káme z údolí tône smrti. Je to krásna a dob­ro­družná cesta.“
Ju­raj KUŠ­NIE­RIK, 2010, o pr­vom CD Cha­sid­ské piesne

Or­ga­ni­zá­to­rom po­du­ja­tia je Fes­ti­val Kon­ver­gen­cie
Spo­lu­or­ga­ni­zá­to­rom po­du­ja­tia je Nová Cver­novka
Viac in­for­má­cii na:
www.kon­ver­gen­cie.sk
www.no­vac­ver­novka.eu

28.05.2018 / 20:00 / Bratislava

Stop Fucking Smiling/ slovenská premiéra

Close

Stop Fucking Smiling/ slovenská premiéra

Bratislava

Vstupné 6 €

 • Nová Cvernovka Račianska 1575/78, 83102 Bratislava, Slovakia
 • 28.05.2018

Popis

So­ciálny tlak no­vého prí­slo­via „Po­stav dom, za­saď strom, za­dĺž sa, ploď a roď!“ útočí na našu in­di­vi­du­alitu.

STOP FUC­KING SMI­LING- plat­forma pre ex­trémne emó­cie! Taká je šia­lená au­tor­ská per­for­man­cia Lý­die Pet­ru­šo­vej a To­máša Pro­cházku na hra­nici gýča, tráp­nosti a prú­seru.

Som šťastná, tak prečo nie som…. Sme tla­čení do do­ko­na­lej hy­po­téky, do­ko­na­lej ro­diny, do­ko­na­lej ženy, do­ko­na­lého muža. V do­ko­na­lom svete sa všetci usmie­vajú. V do­ko­na­lom svete nie je cool byť smutný. Do­ko­na­losť exis­tuje. A preto sa usmie­vame. Je­dá­leň No­vej Cver­novky sa pre­mení v do­ko­nalý tre­na­žér ne­do­ko­na­lého sveta. Čo je pri­ro­dzené? A čo je pre­tvárka? Je ti zle? Vy­zv­ra­caj sa. Je tu smutno? Plač. Si šťastná? Skáč. Si ne­šťastná? Krič. Si ne­šťastný? Bež do nie­kam…
________________________________________________

Kon­cept, text, ré­žia, per­for­mance : Lý­dia Pet­ru­šová a To­máš Pro­cházka
Scé­no­gra­fická spo­lu­práca a gra­fický di­zajn: Laura Mad­jiah Štor­ce­lová
Kos­tý­mová spo­lu­práca: Petra Ko­vác­sová
Au­tor foto: Chiara Ren­de­ková
_________________________________________________

Per­for­mance pre­behne v pries­to­roch je­dálne na prí­zemí No­vej Cver­novky. Z hlav­ného vchodu bu­dovy sa do je­dálne do­sta­nete vďaka na­vi­gá­cii v pries­to­roch. Pri vstupe cez in­ter­nát náj­dete je­dá­leň na prí­zemí.

Vstupné na mieste: 6€
Pred­pre­daj To­otoot: 6€
Link na pred­pre­daj: https://to­otoot.fm/en/events/5aeb612430d43a130cf7b676

Česká pre­mi­éra pre­behla 8.3.2018 v Prahe- Ve­nuše ve Šveh­lovce, pro­duk­cia- Di­vadlo NUDE. Uve­de­nie pod­po­rila na­dá­cia Ars Bra­ti­sla­ven­sis.

29.05.2018 / 15:00 / Bratislava

Ako nastaviť proces predaja a úspešne predávať

Close

Ako nastaviť proces predaja a úspešne predávať

Bratislava

 • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
 • 29.05.2018

Popis

V uto­rok 29. mája máme pre Vás pri­pra­vený piaty zo sé­rie Pla­y­park works­ho­pov AKO NA­STA­VIŤ PRO­CES PRE­DAJA A ÚSPEŠNE PRE­DÁ­VAŤ s od­bor­ní­kom Ale­xan­drom Ja­nu­še­kom.

Prog­ram Pla­y­park Bra­ti­slava na pod­poru ino­va­tív­nych ná­pa­dov v rámci me­dzi­ná­rod­ného pro­jektu CE­RIe­con (CEN­TRAL EUROPE Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork) re­a­li­zuje Slo­vak Bu­si­ness Agency a Bra­ti­slava – hlavné mesto SR v spo­lu­práci s Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor InQb. Me­diál­nym par­tne­rom prog­ramu Pla­y­park je Star­ti­tup.

O works­hope
Tento works­hop po­môže všet­kým zlep­šiť svoje pre­dajné a ob­chodné zruč­nosti. Po­vieme si o prin­cí­poch úspeš­ného pre­daja a na­sta­vení pro­cesu pre­daja, vy­svet­líme si tiež roz­diel me­dzi B2B a B2C pre­da­jom. V dru­hej časti sa bu­deme ve­no­vať tvorbe pre­daj­nej stra­té­gie a ko­mu­ni­kač­ným ka­ná­lom vy­uží­va­ným pri pre­daji a ne­vy­ne­cháme ani správnu re­a­li­zá­ciu cross-sel­lingu, up-sel­lingu a ce­no­tvorby.

ČO SA DO­ZVIETE?
• zá­kladné pre­dajné a ob­chodné zruč­nosti;
• prin­cípy úspeš­ného pre­daja a na­sta­ve­nie pro­cesu pre­daja;
• roz­diel me­dzi B2B a B2C pre­da­jom;
• tvorba pre­daj­nej stra­té­gie a ko­mu­ni­kačné ka­nály vy­uží­vané pri pre­daji;
• správna re­a­li­zá­cia cross-sel­lingu, up-sel­lingu a ce­no­tvorby.

O lek­to­rovi:
Ale­xan­der Ja­nu­šek je pod­ni­ka­teľ a mar­ke­tér, ktorý v sú­čas­nosti spo­lu­riadi je­den z naj­hod­not­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov Do­mot­ron. Po ab­sol­vo­vaní štú­dia mar­ke­tingu na Fa­kulte ma­na­ge­mentu UK v Bra­ti­slave naj­skôr spo­lu­za­lo­žil a roz­be­hol sú­kromnú le­ká­reň, po­tom pri­jal vý­zvu rie­šiť ob­chod a mar­ke­ting v za­čí­na­jú­cej tech­no­lo­gic­kej firme a ne­skôr sa stal ko­merč­ným ria­di­te­ľom no­vého sú­krom­ného čes­kého že­lez­nič­ného do­pravcu LEO Ex­press, kde mal na sta­rosti ob­chodnú aj mar­ke­tin­govú stra­té­giu spo­loč­nosti a jej kaž­do­denné uvá­dza­nie do ži­vota v silne kon­ku­renč­nom pro­stredí. Po týchto skú­se­nos­tiach sa vrá­til na Slo­ven­sko a dva roky sa ve­no­val vlast­nej mar­ke­tin­go­vej agen­túre, v kto­rej po­má­hal am­bi­ci­óz­nym ma­lým a stred­ným pod­ni­ka­te­ľom vý­znamne na­štar­to­vať ich biz­nis. Keď sa mu na jar 2017, spo­ločne s ďal­šími dvoma spo­loč­níkmi, po­da­rilo zís­kať vý­znam­ného in­ves­tora do ich roz­be­hnu­tého slo­ven­ského tech­no­lo­gic­kého star­tupu Do­mot­ron, utl­mil všetky svoje os­tatné pra­covné ak­ti­vity, aby sa mo­hol na­plno ve­no­vať ko­merč­nému úspe­chu tejto firmy doma aj v za­hra­ničí. V spo­loč­nosti, ktorá vy­víja a pre­dáva re­vo­lučné smart home rie­še­nie, osobne riadi mar­ke­ting, ob­chod a bu­si­ness de­ve­lop­ment.

KEDY?
• 29.05.2018 (15:00-19:00)

KDE?
• PLA­Y­PARK BRA­TI­SLAVA / Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15, Bra­ti­slava (miest­nosť č. 216, 2. po­scho­die)

RE­GIS­TRÁ­CIA
Viac info a re­gis­trá­cia na works­hop tu ➡ https://goo.gl/forms/gH2RCK6j3Ei­XJK7G2

O PLA­Y­PARKU
Pre viac info o Pla­y­parku klikni sem >> http://www.sba­gency.sk/mate-ino­va­tivny-na­pad-prihlaste-sa-do-2-tre­nin­go­vej-peri­ody-me­dzi­na­rod­neho-programu-pla­y­park#.WrD­NIu­jO­Xcu

POD­MIENKY ÚČASTI NA PO­DU­JATÍ:
Tento works­hop je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.
Prečo ne­pod­ni­ka­teľ?
Tento works­hop, ako jedna z fo­riem jed­no­ra­zo­vého od­bor­ného po­ra­den­stva, sa re­a­li­zuje v rámci pro­jektu Cen­tral Europe Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork (ak­ro­nym CE­RIe­con, číslo pro­jektu CE 119), spo­lu­fi­nan­co­va­ného Európ­skym fon­dom re­gi­onál­neho roz­voja, pri­čom v sú­čas­nosti je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.

Účasť je BEZ­PLATNÁ.

Close

Startup Grind Bratislava with Michal Juhas (HotelQuickly)

Bratislava

Vstupné 5 €

 • Binarium 18 Staré Grunty, 841 04 Karlova Ves
 • 29.05.2018

Popis

Bu­il­ding dev team from sc­ratch: Asia vs Slo­va­kia

We all know it ta­kes a strong, co­he­rent team wor­king in con­cert to get the best work done. But what does it take to cre­ate a great de­ve­lop­ment team and keep it mo­ti­va­ted to bu­ild pro­ducts that stand out in the mar­ket con­ti­nu­ously? We will le­arn ho to bu­ild a de­ve­lop­ment team from sc­ratch and how does Slo­va­kia dif­fer from anot­her part of the world: Asia.

Spe­a­ker: Mi­chal Ju­has
As a star­tup foun­der, Mi­chal has co-foun­ded two com­pa­nies: one in Europe, the ot­her in Asia. As a CTO at Ho­te­lQu­ickly, he led pro­duct de­ve­lop­ment, en­gi­ne­e­ring & in­no­va­ti­ons. Ho­te­lQu­ickly be­came a com­pany with a glo­bal re­ach, well re­cog­ni­zed among tra­ve­lers in Asia-Pa­ci­fic. He’s pas­si­onate about edu­ca­tion and per­so­nal gro­wth, hence star­ting a new Ed­Tech star­tup and an NGO Ed­Tech Slo­va­kia.

Come to Bi­na­rium on 29th May and le­arn from the best!
Me­dia Par­tner: Star­ti­tup

30.05.2018 / 08:00 / Bratislava

Festival natívnej reklamy

Close

Festival natívnej reklamy

Bratislava

 • KC Dunaj Nedbalova 3, 81101 Bratislava, Slovakia
 • 30.05.2018

Popis

TOTO JE PRÍ­BEH Z DÁV­NYCH ČIAS, Z ČIAS MÝ­TOV A LE­GIEND, KEĎ BOLI STARÍ BO­HO­VIA MA­LI­CHERNÍ A KRUTÍ A ZO­SLALI NA ĽUD­STVO OSUD UTR­PE­NIA. LEN JE­DEN SA OD­VÁ­ŽIL VZOP­RIEŤ ICH MOCI.

Po­u­ží­va­nie adb­loc­kov gra­duje. Chrome, naj­pou­ží­va­nejší pre­hlia­dač, vy­ví­janý fir­mou, ktorá žije aj z disp­lay re­klamy, do­konca za­čal blo­ko­vať ag­re­sívnu re­klamu.

On­line mar­ke­téri ne­us­tále ino­vujú, roz­mýš­ľajú a skú­šajú me­tó­dy, ako oslo­viť svoju cie­ľovú sku­pinu. Od­po­ve­ďou na ich po­treby je OB­SA­HOVÝ MAR­KE­TING a NA­TÍVNA RE­KLAMA.

VIDÍ JU VIAC ĽUDÍ, ŠÍRI SA VI­RÁLNE, FIR­MÁM GE­NE­RUJE VIAC KON­VER­ZIÍ A VYŠ­ŠIU LO­JA­LITU KU ZNAČKE.

Po­zý­vame vás na druhý roč­ník Fes­ti­valu na­tív­nej re­klamy, or­ga­ni­zo­vaný IAB Slo­va­kia. Pre­ve­dieme vás no­vin­kami a tren­dami v na­tíve.
Ako bu­do­vať ko­mu­nity a vzťah so zá­kaz­níkmi vám uká­žeme na množ­stve case stu­dies, prí­kla­dov, uká­žok veľ­kých a re­špek­to­va­ných fi­riem.

V dru­hom roč­níku pri­ná­šame:
– Ce­lo­denný for­mát
– Do­má­cich aj za­hra­nič­ných spík­rov
– Naj­nov­šie trendy
– Viac času na ne­twor­king
– Do­sta­točný pries­tor na zve­davé otázky

Na fes­ti­vale vy­stú­pia:
– Hen­ric Smo­lak, Strossle
– Nick­las Her­mans­son, Anna Ar­vid­son, Bon­nier News Brand Stu­dio
– Pål Nisja, Net­ta­vi­sen
– Gá­bor Bo­ros, Ref­res­her
– Fi­lip Mos­nár, Star­ti­tup
– Mar­tin Mác, Zo­znam
– Fi­lip Kuna, Strossle
– On­dřej Sitta, Sez­nam
– Lenka Ká­če­rová, Rie­se­nia
– Jana Ma­laga, Con­tent Agency
– Linda Be­z­á­ková, Omni­com Me­dia Group
– An­drea Pet­riš­čá­ková, Star­me­dia
– Pe­ter Šebo, PS:Di­gi­tal
– Ján Pa­pač, Triad

Viac o spík­roch, ich pred­náš­kach a prog­rame sa do­zviete na https://event.iab­slo­va­kia.sk/

V cene vstu­penky „OB­SAH, KTORÝ ĽU­DIA MI­LUJÚ” – zbrusu nová Prí­ručka o na­tív­nej re­klame a ob­sa­ho­vom mar­ke­tingu, ktorá bude mať na fes­ti­vale pre­mi­éru.

Par­tner fes­ti­valu: me­diálna agen­túra Uni­ver­sal Mc­Cann
Me­diálni par­tneri: Stra­té­gie & Sket­cher & Strossle & Zo­znam & Živé

Fes­ti­va­lom vás bude spre­vá­dzať Fi­lip Kuna. Celé po­du­ja­tie sa bude niesť v prí­jem­nej ne­for­mál­nej at­mo­sfére v KC Du­naj.
Te­šíme sa na vás!

30.05.2018 / 09:00 / Bratislava

Communication Summit

Close

Communication Summit

Praha

 • Praha
 • 30.05.2018

Popis

O kon­fe­renci

„Com­mu­ni­ca­tion = Pur­pose & Pro­fit“ ne­boli jak ko­mu­ni­kací do­sáh­nout vyš­ších fi­nanč­ních i spo­le­čen­ských efektů.

Tak zní hlavní téma Com­mu­ni­ca­tion Sum­mitu 2018, který je spo­leč­ným pro­jek­tem Blue Events a me­zi­ná­rodní kon­fe­rence PIAF (Pra­gue In­ter­na­ti­onal Ad­ver­ti­sing Fes­ti­val).

Co je Com­mu­ni­ca­tion Sum­mit?

Je nej­větší obo­rové set­kání se­ni­or­ních ma­na­žerů v oboru ko­mu­ni­kace na na­šem trhu. Před­sta­vuje no­vou plat­formu, kde se spolu set­ká­vají všechny strany: jak zá­stupci kli­entů – fi­rem a ins­ti­tucí, tak zá­stupci ko­mu­ni­kač­ních a mar­ke­tin­go­vých agen­tur. Ato­mi­zace do jed­not­li­vých ko­mu­ni­kač­ních dis­cip­lín (re­klama, PR, di­gi­tál, atp.) se již pře­žila. Spo­je­ním sil (a ko­mu­ni­kač­ních sil) lze do­sáh­nout větší jed­no­znač­nosti a efek­ti­vity sdělení.

O čem bude?

Mar­ke­tin­gová ko­mu­ni­kace je v mnoha pří­pa­dech vní­mána jako ná­klad, a při­tom se za­po­míná, že cí­lem efek­tivní ko­mu­ni­kace je pře­dev­ším vy­tvá­řet pří­nos – fi­nanční i spo­le­čen­ský.

Com­mu­ni­ca­tion sum­mit proto před­staví pří­pa­dové stu­die a ná­stroje, které dá­vají ko­mu­ni­kaci smysl a spo­le­čen­skou pre­stiž (pur­pose) a sou­časně ga­ran­tují i jasné vý­sledky pro byz­nys (pro­fit). Pro­tože jen po­kud jsou pur­pose & pro­fit v sou­ladu, vy­tváří se ko­mu­ni­kace s dlou­ho­do­bými efekty, po­cho­pi­telná pro zá­kaz­níky a ob­ha­ji­telná před ve­de­ním fi­rem

 

01.06.2018 / 08:00 / Bratislava

TEDxBratislava 2018: Na pomedzí | In Between

Close

TEDxBratislava 2018: Na pomedzí | In Between

Bratislava

Vstupné 59 €

 • Slovenské národné divadlo Pribinova 17, 81901 Bratislava, Slovakia
 • 01.06.2018

Popis

Byť tak tro­chu na po­me­dzí nie je nič zvláštne. Pre­kra­ču­jeme hra­nice, ob­ja­vu­jeme druhé strany, pre­sú­vame sa z bodu A do bodu B, vy­stu­pu­jeme z kom­fort­nej zóny.

1. júla vás po­zý­vame do Slo­ven­ského ná­rod­ného di­vadla zo­trieť ná­nosy pred­sud­kov, de­z­ilú­zií a obáv z ne­poz­na­ného. Za­žite de­viaty roč­ník TE­DxB­ra­ti­slava!

Mená reč­ní­kov i sprie­vodné zá­žitky kon­fe­ren­cie po­stupne zve­rej­ňu­jeme. K dis­po­zí­cii je li­mi­to­vané množ­stvo lís­tkov, re­zer­vujte si ten svoj čo naj­skôr:
https://www.te­dxb­ra­ti­slava.sk/te­dxb­ra­ti­slava-2018/

Váš tím TE­DxB­ra­ti­slava

Be­ing so­me­where in bet­ween is not­hing ex­tra­or­di­nary. We cross the bor­der, dis­co­ver the ot­her side, move from po­int A to po­int B, get out of the com­fort zone.

On July 1, we in­vite you to the Slo­vak Na­ti­onal The­a­ter to wipe off pre­ju­dice, di­sil­lu­sion and fear of the un­re­cog­ni­zed. Expe­rience the ninth edi­tion of TE­DxB­ra­ti­slava!

Na­mes of the spe­a­kers and ot­her con­fe­rence perks are pub­lis­hed on a con­ti­nu­ous ba­sis. There is a li­mi­ted amount of tic­kets avai­lable, book yours now:
https://www.te­dxb­ra­ti­slava.sk/en/te­dxb­ra­ti­slava-2018-event/

Yours TE­DxB­ra­ti­slava team

Close

Orange Y-Games 2.0 refinery gallery Bratislava 1-3. jún 2018

Bratislava

 • refinery gallery Slovnaftská, 824 12 Bratislava, Slovakia
 • 01.06.2018

Popis

Nový, väčší a lepší Y-GA­MES 2018 ! Toto bude úplne iný le­vel!

– 3 sa­mos­tatné pó­diá
– 3 dni ( 1-3.6 2018)
– 3 sa­mos­tatné eventy – Herný tur­naj Y-Ga­mes, Tech­no­lo­gická vý­stava Y-Tech EXPO po­we­red by AS­BIS a cosp­lay + fa­nart fes­ti­val Y-Con.
– Úplne nové pries­tory s viac ako 5000 m2 + 2 veľké out­do­orové párty stany.
– You­tu­beri, stre­a­meri – Na­ked Ba­na­nas, Dev1, Zo­lik, Vik­tor­kaa, Mish­kin, Zlý Zajo, Ev­žen, Do­nato, Stra­šil a mnohí ďalší.
– Free-to-play zóny, Art sú­ťaž, Cosp­lay sú­ťaž s účas­ťou me­dzi­ná­rod­nej po­roty.
– Zau­jí­mavé pred­nášky, at­rak­cie, vý­stavy, sú­ťaže omnoho viac !

– HRY NA TUR­NAJI –
Coun­ter Strike: Glo­bal Of­fen­sive (5vs5)
DOTA 2 (5vs5)
Le­a­gue of Le­gends (5vs5)
He­arths­tone (1vs1)
FIFA 2018 (1vs1) – XBOX
NHL 2018 (1vs1) – PS4
CLASH RO­Y­ALE (1vs1)

Tur­naj sa hrá v so­botu a ne­deľu vo všet­kých hrách. Re­gis­trá­cia hrá­čov pre­bieha v so­botu od 7:00 do 8:00 ráno. Hrať sa za­čína o 9:00 v so­botu 2.júna.

– RE­GIS­TRÁ­CIA HRÁČI –
– 20,- € od 31.03.2018 20:01 do 17.05.2018 do 20:00

RE­GIS­TRÁ­CIA KONČÍ 17.05.2018 o 20:00 !
ON­LINE KVA­LI­FI­KÁ­CIA SA NE­BUDE KO­NAŤ!

Pra­vidlá pre jed­not­livé hry náj­dete na www.yga­mes.sk.

Re­gis­trá­ciu pre hrá­čov náj­deš tu: http://bit.ly/YG18reg

! ! ! Na ak­ciu je nutné si pri­niesť vlastný PC / NTB (BYOC) ! ! !
(Ne­platí pre hry FIFA a NHL)

– PRI­ZE­POOL –
Opäť na­vy­šu­jeme GA­RAN­TO­VANÝ pri­ze­pool.
(Ga­ran­to­vaný pri­ze­pool bude vy­pla­tený bez ohľadu na po­čet re­gis­tro­va­ných hrá­čov na tur­naji)
Na­vyše hráči v hrách CS:GO a Le­a­gue of Le­gends zís­kajú aj MČR body.

Coun­ter Strike: Glo­bal Of­fen­sive (2800€)
(1. miesto: 1600€, 2. miesto: 800€, 3. miesto: 400€)

DOTA 2 (1400€)
(1. miesto: 800€, 2. miesto: 400€, 3. miesto: 200€)

Le­a­gue of Le­gends (1400€)
(1. miesto: 800€, 2. miesto: 400€, 3. miesto: 200€)

He­arths­tone (875 €)
(1. miesto: 500€, 2. miesto: 250€, 3. miesto: 125€)

FIFA 2018 (525€) – XBOX
(1. miesto: 300€, 2. miesto: 150€, 3. miesto: 75€)

NHL 2018 (350€) – PS4
(1. miesto: 200€, 2. miesto: 100€, 3. miesto: 50€)

Clash Ro­y­ale (700€)
(1. miesto: 400€, 2. miesto: 200€, 3. miesto: 100€)

– VSTU­PENKY –
V pred­pre­daji v sieti Tickpo.sk: http://bit.ly/YGa­mes18

Ve­rej­nosť (pred­pre­daj):

Full Pass 8€ (pia­tok, so­bota, ne­deľa) + od­znak – vy­pre­dané!
Full Pass 9€ (pia­tok, so­bota, ne­deľa) + od­znak – vy­pre­dané!
Full Pass 11€ (pia­tok, so­bota, ne­deľa) + od­znak

Jed­no­dňový lís­tok 5€ – vy­pre­dané!
Jed­no­dňový lís­tok 6€ – vy­pre­dané!
Jed­no­dňový lís­tok 8€

V.I.P pre ve­rej­nosť – 35,- € (ob­me­dzená ka­pa­cita lís­tkov) – V.I.P. vstu­penka ob­sa­huje – troj­dňový lís­tok, naj­lepší vý­hľad na pó­dia, prí­stup do V.I.P. miest­nosti, od­znak a dar­ček pri vstupe

COSP­LAY sú­ťaž re­gis­trá­cia:

Sú­ťa­žiaci sa môžu re­gis­tro­vať na: cosp­[email protected]­mes.sk do 30. 5. 2018.
Re­gis­trá­cia je bez­platná a ob­sa­huje free vstup na všetky tri dni po­du­ja­tia.
Kom­pletné pra­vidlá Cosp­lay sú­ťaže tu: http://y-ga­mes.sk/no­vinky/cosp­lay-2/
Viac info o cosp­lay sú­ťaži náj­deš na Y-Con 2018 re­fi­nery gal­lery Bra­ti­slava 1-3.6.

Pri­daj sa na túto uda­losť v kto­rej bu­deme po­stupne pri­dá­vať všetky zau­jí­mavé a dô­le­žité in­for­má­cie a ur­čite sle­duj aj naše so­ciálne mé­dia:
Fa­ce­book: https://www.fa­ce­book.com/YGa­mes­Slo­va­kia/
Ins­ta­gram: https://www.ins­ta­gram.com/yga­mes_tour­na­ment/

Tur­naj Y-Ga­mes ti pri­ná­šajú dob­ro­voľ­níci a štu­denti, v spo­lu­práci s or­ga­ni­zá­ciami Ak­cie na Mly­noch a ŠPEAI. Pri za­lo­žení a za­čiat­koch tur­naja stálo aj O.Z. Ynet

09.06.2018 / 08:00 / Bratislava

Úvod do Koučingu Bratislava

Close

Úvod do Koučingu Bratislava

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 09.06.2018

Popis

PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
– SIL­VIA LAN­GER­MANN

Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere. Po ab­sol­vo­vaní kurzu pre­vez­mete cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

Kurz „Úvod do Kou­čingu“ bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 380,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

09.06.2018 / 08:00 / Bratislava

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 09.06.2018

Popis

AK­RE­DI­TO­VANÝ KURZ KOUČ 104
9.6. – 19.6 .2018 v Bra­ti­slave
Zľava 25% na kurz KOUČ 104 v ter­míne 9-19.6.18, pri pri­hlá­sení do
15.04.2018.
Pô­vodná cena 4100,- Eur s DPH, po zľave 3075,- Eur s DPH.

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

Spo­loč­nosť Po­wer Co­aching s.r.o. Vám pri­náša 11-dňový Kurz KOUČ v roz­sahu 104 ho­dín, je­diný ak­re­di­to­vaný kurz tohto druhu na Slo­ven­sku.

CER­TI­FI­KÁ­CIA
Kurz KOUČ 104 ho­dín je Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ a je­di­ným kur­zom na Slo­ven­sku tohto druhu s ude­le­nou ak­re­di­tá­ciou Mi­nis­ter­stva škols­tva, vedy, vý­skumu a športu SR. Po ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate Osved­če­nie o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia, platné na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky a opráv­ňu­júce dr­ži­teľa ku kou­čo­va­niu. Zá­ro­veň zís­kate Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion, pred­sta­vu­júci me­dzi­ná­rodnú ak­cep­tá­ciu vý­cviku v kou­čingu, na zá­klade kto­rej mô­žete zís­kať ďal­šie me­dzi­ná­rodné cer­ti­fi­káty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je ok­rem pro­fe­sie kouča (in­terní aj ex­terní, sú­časní aj bu­dúci), vhodný tak­tiež pre tých, ktorí majú zá­u­jem zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti po­trebné pre vý­kon svojho po­vo­la­nia, napr. ma­na­žéri, osoby ve­dúce tím ľudí, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, tré­neri, po­rad­co­via, od­bor­níci v pro­fe­siách za­me­ra­ných na po­moc iným (fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci), uči­te­lia a pod.

OB­SAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória. S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH
Zľava:
– pri pri­hlá­sení sa do 15.04.18 zľava 25% – 3075,- Eur s DPH
– pre štu­den­tov psy­cho­ló­gie cena 2870,- Eur s DPH
– pre uchá­dza­čov evi­do­va­ných v čase kurzu na úrade práce 1260,48 Eur s DPH
– uchá­dzači evi­do­vaní na úrade práce majú mož­nosť pre­pla­te­nia kurzu cez prog­ram RE­PAS, RE­PAS+, KOM­PAS+ alebo mož­nosť zís­ka­nia fi­nanč­ného prís­pevku z úradu práce / od­po­rú­čame po­dá­vať pred­metné žia­dosti na úrad práce naj­ne­skôr me­siac pred za­ča­tím kurzu

Or­ga­ni­zá­tor: Po­wer Co­aching s.r.o., www.co­aching-po­radna.sk,
Pri­hla­so­va­nie: [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC
Mgr. Sil­via Gal­lová, PCC
VIAC IN­FOR­MÁ­CIÍ O KURZE : na [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) Me­eto
foto: www.pe­xels.sk

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Poprade

Poprad

 • Kino Tatran Námestie Sv. Egídia 43, 058 01 Poprad
 • 12.06.2018

Popis

Letné vy­da­nie fes­ti­valu Ces­tou ne­ces­tou v Pop­rade. Te­šiť sa mô­žeš na his­to­ricky pr­vého Slo­váka, ktorý pre­šiel uni­kátny 4000 km „Pa­ci­fic Crest Trail“ z Me­xika do Ka­nady. Vy­po­ču­ješ si, ako za­rá­bať a zá­ro­veň ces­to­vať v 17 kra­ji­nách Európy a na zá­ver sa prídu roz­lú­čiť „NÁ­ROČNÍ“ Ko­ši­ča­nia pred ich ďal­šou vý­pra­vou na sta­rom mer­ce­dese sme­rom na vý­chod.

18:00 Mi­lo­slav Da­ní­šek
PA­CI­FIC CREST TRAIL 2017 – 4260 km pešo z Me­xika do Ka­nady, Ca­li­for­nia-Ore­gon-Was­hing­ton, 174 dní, okolo 5 mil. kro­kov, 4 páry to­pá­nok, -15 až +42°C, aj zubná kefka je prí­liš ťažká, pie­sok, ľad, oheň, ko­máre… bo­lesť, strach, eufó­ria, dep­re­sia, ra­dosť, osa­me­losť, slzy, smrť, bru­fen, re­špekt… „do you love your tent?“ „Hi­ker-box, trail-ma­gic, trail-an­gels, trail fa­mily, st. mc­do­nald“… 1. Slo­vák v his­tó­rii, Pa­vel & Milo – Frý­dek-Mís­tek & Ži­lina…

19:00 – 19:15 pre­stávka

19:15 Pat­rí­cia Mráz­ková – Ces­to­va­nie popri práci na plný úvä­zok
V roku 2017 som nav­ští­vila 17 kra­jín Európy, do­vo­lenku som mala do­kopy osem­krát, od 1-dňo­vej v Už­ho­rode po 20-dňový Eurot­rip, a to všetko popri práci na plný úvä­zok. Ľu­dia si mys­lia, že ak pra­cujú, sny mu­sia ísť bo­kom, špe­ciálne ces­to­va­nie, pre­tože naň nie je čas ani pe­niaze. Ženy si ne­dô­ve­rujú vy­ces­to­vať samé. Mô­žem vám uká­zať, ako s tro­chou príp­rav a od­hod­la­nia pre­ko­nať všetky tieto mylné dom­nienky.

https://www.fa­ce­book.com/pat­ri­cia.tra­vels.sk/
http://www.pat­ri­ciat­ra­vels.sk/

20:15 – 20:30 pre­stávka

20:30 Ma­tej Biľ, Šte­fan Pir­čák, Zol­tán Ďur­čík – Ko­šice – Pa­mír a späť
Sku­pinka zná­mych aj trošku me­nej zná­mych si osvo­jila starý av­to­mo­biľ s mi­li­ó­nom sto­če­ných ki­lo­met­rov a vy­dala sa na cestu na­prieč cen­trál­nou Áziou až do srdca Ta­dži­kis­tanu z met­ro­poly vý­chodu, Ko­šíc. Pre­behla pár po­st­so­viet­skych kra­jín, aby sa po­kú­sila zdo­lať aj hlavný cieľ vý­pravy, Pa­mír Hig­hway. Po­da­rilo sa a tak: „Rýchlo späť, v pon­de­lok treba ísť do práce!“, za­hlá­sil kar­di­nál sko­rých od­cho­dov.

https://www.fa­ce­book.com/na­rocni

21:40 Zá­ver

Vstupné:
– v pred­pre­daji: 5 € v Kine Tat­ran (čo­skoro)

– na mieste: 6 € (podľa ka­pa­city)

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.vic­to­ryt­ra­vel.sk
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.skwww.dnes24.skwww.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2% alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

—————————————————————————-
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): http://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?a_box=4wh7jugk
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?a_box=4wh7jugk
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

12.06.2018 / 20:00 / Bratislava

Cestovateľské kino: Azorské ostrovy @KC Dunaj~

Close

Cestovateľské kino: Azorské ostrovy @KC Dunaj~

Bratislava

Vstupné 5 €

 • KC Dunaj Nedbalova 3, 81101 Bratislava, Slovakia
 • 12.06.2018

Popis

Ešte stále ne­ob­ja­vený raj ne­ďa­leko Európy! To sú Azor­ské os­trovy vy­tvo­rené vul­ka­nic­kou čin­nos­ťou, ktoré vás prek­va­pia nád­her­nou prí­ro­dou. Miesto, ktoré ke­dysi slú­žilo ako po­vinná zá­stavka pre lode sme­ru­júce do no­vého sveta, dnes po­núka ne­dot­knutú prí­rodu, ná­rodné parky, ter­málne pra­mene, ohro­mu­júce ja­zerá a omnoho viac. “Je Ír­sko naj­ze­lenší os­trov? Tak ste ešte ne­boli na Azo­roch,” od­ka­zuje náš sprie­vodca Ľu­bor Ku­čera.

Ľu­bor Ku­čera
je sprie­vodca, ces­to­va­teľ, hu­dob­ník, v zmysle ka­lo­ka­ga­tie a carpe diem, mi­luje ces­to­va­nie, špa­niel­sku a ta­lian­sku kul­túru, ich spô­sob ži­vota, ume­nie a kávu. Zbož­ňuje ranný beh v Ríme, davy v New Yorku, jazdu po se­ve­ro­ame­ric­kých ces­tách, sur­fo­va­nie v Peru, oča­ru­júcu Ko­lum­biu a sa­moz­rejme, at­mo­sféru na pláži v Rio de Ja­ne­iro. Riadi sa hes­lom, že ces­to­va­nie ot­vára oči a my­seľ. Ok­rem iného si užíva jazdu na mo­torke, kon­certy, dobré jedlo a dobré víno. K zbie­ra­niu zá­žit­kov pri­dáva do zbierky aj te­to­va­nia.

12. 6. (uto­rok)
Štart: 20:00 hod.
Lís­tky: bit.ly/Azor­ske­Os­trovy

Par­tneri: In­te­rezGEODobré no­vinyCes­to­va­nie po sveteStar­ti­tup,Ra­dio_FMoko­ca­so­pisCI­TY­LIFE.SKKam do mestain.baKul­túra v Bra­ti­slavePřed­náš­ko­matWeb­no­viny

13.06.2018 / 17:45 / Banská Bystrica

Cestovateľský festival Cestou necestou v Banskej Bystrici

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

 • Záhrada - Centrum nezávislej kultúry Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
 • 13.06.2018

Popis

Letné vy­da­nie ces­to­va­teľ­ského fes­ti­valu Ces­tou ne­ces­tou v Ban­skej Bys­trici. Te­šiť sa mô­žeš na trans­i­bír­sku ma­gis­trálu, pr­vého Slo­váka, ktorý zdo­lal uni­kátny 4000km „Pa­ci­fic Crest Trail“, no za­ví­tame aj do kra­jiny mno­hých tvárí – Pa­namy.

17:45 Lenka Si­vá­ková – 1000 km od Mos­kvy a ďa­lej
Lenku teší, keď je pro­stre­die plné kon­tras­tov a kul­túrne roz­diely ci­teľné. Pre­ces­to­vala vy­spelý zá­pad, ale za najk­rajší po­va­žuje tra­dičný vý­chod. Spoz­ná­va­nie je dl­ho­dobý pro­ces a preto sa Lenka roz­hodla strá­viť 9 me­sia­cov uče­ním an­glič­tiny v ma­lom meste upro­stred Rus­kej tajgy, kde zima trvá pol roka a cesta do najb­liž­šieho veľ­ko­mesta 14 ho­dín. Ako sa žije v sku­toč­nom Rusku a ako prejsť Trans­i­bír­sku ma­gis­trálu čo naj­lep­šie a lacno sa do­zviete na jej pred­náške.

http://pac­kandgo.org/

18:45 – 19:10 pre­stávka

19:10 Mi­chal Hert­lík – Pa­nama
Ces­to­va­teľ­ská pre­zen­tá­cia o kra­jine mno­hých tvárí. Množ­stvo prí­rod­ných krás, ma­lebné miesta, ná­dych exo­tiky, ne­ča­kané dob­ro­druž­stvá, mix všet­kých kul­túr, in­dián­ske kmene, pa­nen­ská prí­roda a tro­pický daž­ďový pra­les. Ur­čite Vás nadchla as­poň jedna z týchto vecí, tak príďte na pred­nášku o tejto stre­do­ame­ric­kej perle a do­zviete sa omnoho viac od ces­to­va­teľa a fo­to­grafa Mi­chala Hert­líka, ktorý spre­vá­dza aj pre CK Vic­tory tra­vel.
https://www.fa­ce­book.com/mi­chal­hert­lik­tra­vel­lerp­ho­tog­rap­her/

20:10 – 20:30 pre­stávka

20:30 Mi­lo­slav Da­ní­šek
PA­CI­FIC CREST TRAIL 2017 – 4.260km pešo z Me­xika do Ka­nady, ca­li­for­nia-ore­gon-was­hing­ton, 174 dní, okolo 5 mil. kro­kov, 4 páry to­pá­nok, -15 až +42C, aj zubná kefka je prí­liš tažká, pie­sok, ľad, oheň, ko­máre… bo­lesť, strach, eufó­ria, dep­re­sia, ra­dosť, osa­me­losť, slzy, smrť, bru­fen, re­špekt … „do you love your tent“ ?“ Hi­ker-box, trail-ma­gic, trail-an­gels, trail fa­mily, st. mc­do­nald“ … 1. Slo­vák v his­tó­rii, Pa­vel & Milo – Frý­dek-Mís­tek & Ži­lina…

VSTUPNÉ:
– 6€ na v pred­pre­daji na https://goo.gl/Yt­jiZU
– 7€ na mieste

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.vic­to­ryt­ra­vel.sk
– Hlavní me­dialni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.skwww.dnes24.skwww.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500€. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2% alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Epe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

—————————————————————————-
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): http://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?a_box=4wh7jugk
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?a_box=4wh7jugk
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

14.06.2018 / 18:00 / Bratislava

Techniky sebavedomia

Close

Techniky sebavedomia

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 14.06.2018

Popis

Se­ba­ve­do­mie nie je niečo, s čím sa člo­vek na­rodí. Nie je to ani vlast­nosť, ktorá je daná a ne­menná. Môže sa v prie­behu ži­vota me­niť, zvy­šo­vať či zni­žo­vať. Náj­dite s nami jed­no­du­ché tech­niky, ako si zvý­šiť se­ba­ve­do­mie na­trvalo!

Na kurze Vás na­učíme, ako:

• Nájsť hod­notu seba sa­mého
• Po­znať vlastné schop­nosti a dô­ve­ro­vať im
• Zhod­no­tiť a pri­jať naše vlastné ob­me­dze­nia
• Sa odo­sob­niť od ná­zoru dru­hých ľudí
• Ako znova zís­kať ži­vot do svo­jich rúk

Každý je tvor­com svojho šťas­tia – náj­dite s nami tech­niky, ako zvý­šiť se­ba­ve­do­mie
Pri bu­do­vaní zdra­vého se­ba­ve­do­mia je dô­le­žité, aby ste ne­ča­kali, než sa niečo stane. Mož­nosť niečo zme­niť máte vo vlast­ných ru­kách. Chopte sa ini­cia­tívy a zis­tite, že ži­vot so zdra­vým se­ba­ve­do­mím stojí za to!
Kurz je ur­čený pre:

• Ne­na­pra­vi­teľ­ných per­fek­ci­onis­tov
• Ľudí, ktorí si ne­ve­ria
• Ľudí, ktorí sa boja vy­stu­po­vať na ve­rej­nosti
• Ľudí, ktorí si chcú nájsť lep­šiu prácu a mys­lia si, že to ne­z­vládnu
• Ľudí, ktorí si dl­ho­dobo ne­ve­dia nájsť par­tnera
• Ľudí, ktorí chcú v ži­vote veľa do­ká­zať

Ob­sah kurzu
Mnoho ľudí si myslí, že za nízke se­ba­ve­do­mie môžu ich ne­dos­tatky. Ne­tu­šia, že ich se­ba­ve­do­mie nemá nič spo­ločné s ich schop­nos­ťami či ta­len­tom. Na kurze Vám vy­svet­líme, že každý má uni­kátne zlo­že­nie schop­ností – stačí ich len ob­ja­viť a nájsť tak cestu ku zdra­vému se­ba­ve­do­miu.
Ob­sah:

• Čo je se­ba­ve­do­mie
• Z čoho pra­mení nízke se­ba­ve­do­mie
• Cyk­lus se­ba­ve­do­mia
• Sila mysle
• Se­ba­poz­na­nie a moje silné stránky
• Mys­le­nie a ná­zory
• Ciele – ako si ich správne sta­no­viť a spl­niť
• Sprá­va­nie – ako vplýva na se­ba­ve­do­mie
• Po­stoje – ako zme­niť ne­správne po­stoje
• Zdroje – od­kiaľ mô­žeme čer­pať pri bu­do­vaní zdra­vého se­ba­ve­do­mia
• Vy­trva­losť – ako ju zís­kať a udr­žať si ju

Works­hop bude pre­bie­hať 14.6. 2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Zľava pri za­kú­pení 2 ce­lo­den­ných kur­zov 20%
Zľava pri za­kú­pení 3 a viac ce­lo­den­ných kur­zov 30%
Pri za­kú­pení 5 vstu­pov na works­hop 1 vstup zdarma

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. čísle 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Žiline

Žilina

 • Stanica Žilina-Záriečie Závodská cesta 3, 01001 Zilina
 • 14.06.2018

Popis

Letné vy­da­nie fes­ti­valu Ces­tou ne­ces­tou v Ži­line. Te­šiť sa mô­žeš na po­sledné zvyšky di­vo­kej prí­rody af­ric­kého kon­ti­nentu – Na­mí­biu a Bot­swanu za vo­lan­tom 4×4, his­to­ricky pr­vého Slo­váka, ktorý zdo­lal uni­kátny 4000km „Pa­ci­fic Crest Trail“ z Me­xika do Ka­nady, no za­ví­tame aj do exo­tic­kej Pa­namy.

18:00 Mi­chal Hert­lík – Pa­nama
Ces­to­va­teľ­ská pre­zen­tá­cia o kra­jine mno­hých tvárí. Množ­stvo prí­rod­ných krás, ma­lebné miesta, ná­dych exo­tiky, ne­ča­kané dob­ro­druž­stvá, mix všet­kých kul­túr, in­dián­ske kmene, pa­nen­ská prí­roda a tro­pický daž­ďový pra­les. Ur­čite Vás nadchla as­poň jedna z týchto vecí, tak príďte na pred­nášku o tejto stre­do­ame­ric­kej perle a do­zviete sa omnoho viac od ces­to­va­teľa a fo­to­grafa Mi­chala Hert­líka, ktorý spre­vá­dza aj pre CK Vic­tory tra­vel.

https://www.fa­ce­book.com/mi­chal­hert­lik­tra­vel­lerp­ho­tog­rap­her/

19:10 – 19:20 pre­stávka

19:20 Dá­vid Varga – Na­mí­bia a Bot­swana 4×4
Po­sledné zá­ku­tia di­vo­kej prí­rody sa zo dňa na deň vy­trá­cajú a ne­dot­knutá pa­nen­ská prí­roda je nám tak čo­raz vzác­nej­šia. V ju­ho­zá­pad­nej časti ho­rú­ceho Af­ric­kého kon­ti­nentu le­žia dve tak­mer za­bud­nuté kra­jiny – Na­mí­bia a Bot­swana. Každá s od­liš­nou his­tó­riou, ale po­dobne uni­kát­nou prí­ro­dou.

Prí­dite sa do­zve­dieť, ako sme tieto dve kra­jiny be­hom 3 týž­dňov pre­ces­to­vali au­tami 4×4, čo všetko sme vi­deli a za­žili. Ako sme v buši do­stali de­fekt len chvíľu po­tom, čo nám cez cestu pre­behli levy alebo ako sme sto­po­vali púštne slony.

Na­vyše pri­dáme aj veľa ces­to­va­teľ­ských ti­pov a tri­kov, po­kiaľ sa do týchto kon­čín sami chys­táte, a pre­miet­neme si aj dve úplne čerstvé vi­deá a zá­bery z vtá­čej per­spek­tívy za­chy­tené dro­nom.

https://www.fa­ce­book.com/dvarga.net/

20:20 – 20:30 pre­stávka

20:30 Mi­lo­slav Da­ní­šek
PA­CI­FIC CREST TRAIL 2017 – 4.260km pešo z Me­xika do Ka­nady, ca­li­for­nia-ore­gon-was­hing­ton, 174 dní, okolo 5 mil. kro­kov, 4 páry to­pá­nok, -15 až +42C, aj zubná kefka je prí­liš tažká, pie­sok, ľad, oheň, ko­máre… bo­lesť, strach, eufó­ria, dep­re­sia, ra­dosť, osa­me­losť, slzy, smrť, bru­fen, re­špekt … „do you love your tent“ ?“ Hi­ker-box, trail-ma­gic, trail-an­gels, trail fa­mily, st. mc­do­nald“ … 1. Slo­vák v his­tó­rii, Pa­vel & Milo – Frý­dek-Mís­tek & Ži­lina…

VSTUPNÉ:
– 6€ na v pred­pre­daji na https://goo.gl/XkauxX
– 7€ na mieste
– 5€ po 19:10 (v zá­vis­losti od ka­pa­city)

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.vic­to­ryt­ra­vel.sk
– Hlavní me­dialni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.skwww.dnes24.skwww.kams­detmi.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500€. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2% alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Epe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

—————————————————————————-
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): http://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?a_box=4wh7jugk
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?a_box=4wh7jugk
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

16.06.2018 / 08:00 / Bratislava

Kurz konštelácie

Close

Kurz konštelácie

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 16.06.2018

Popis

Sys­té­mové kon­šte­lá­cie pat­ria v sú­čas­nosti k na­je­fek­tív­nej­ším me­tó­dam, ktoré po­má­hajú od­kryť prí­činy na­šich prob­lé­mov a nájsť vy­ho­vu­júce rie­še­nia. A to vo všet­kých ob­las­tiach ži­vota – zdra­votný prob­lém, práca, fi­nančné zá­le­ži­tosti, ro­dinné vzťahy, par­tner­ské vzťahy a.i. Po­mo­cou kon­šte­lá­cií sa ča­sto­krát vy­rieši prob­lém, kto­rým sa člo­vek trá­pil roky.

Kurz bude pri­márne prak­tický, vhodný aj pre za­čí­na­jú­cich, ako aj skú­se­ných v tejto ob­lasti, ktorí sa chcú po­sú­vať ďa­lej aj v sa­mot­nom po­u­ží­vaní me­tód. Každý Kurz Kon­šte­lá­cií pred­sta­vuje nad­stavbu už ab­sol­vo­va­ných, keďže ako sa člo­vek vy­víja, prak­tické ukážky ho vždy po­sunú nie­kam inam, ďa­lej.

Všetko, čo do­ká­žeme po­mo­cou kon­šte­lá­cie zis­tiť, do­ká­žeme aj po­koj­nou ces­tou na­pra­viť tak, aby bol v po­riadku celý sys­tém.
Kon­šte­lo­vať sa dá aj zdra­votný prob­lém, práca, či fi­nančné zá­le­ži­tosti. Aj v ta­kýchto prí­pa­doch je to­tiž možné po­zrieť sa na časti sys­tému, ktoré daný prob­lém ovplyv­ňujú a uvoľ­niť exis­tu­júce blo­kády.

Hel­lin­ger ne­ob­ja­vil niečo ne­exis­tu­júce, ale pri­nie­sol nový prí­stup v práci so sys­té­mami. Zá­klady pre jeho prácu po­lo­žila ro­dinná te­ra­pe­utka Vir­gi­nia Sa­ti­rová, ktorá sa ve­no­vala ro­din­ným sys­té­mom. Bert Hel­lin­ger jej prácu ďa­lej roz­vi­nul, po­stupne ob­ja­vo­val pra­vidlá, ktoré sys­témy ovplyv­ňujú a vy­tvo­ril sys­té­mové kon­šte­lá­cie, tech­niku kto­rých do­vie­dol tak­mer k do­ko­na­losti.

Kurz bude pre­bie­hať v Bra­ti­slave na Mie­ro­vej 56, pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 170,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

17.06.2018 / 08:00 / Bratislava

Nenásilná komunikácia

Close

Nenásilná komunikácia

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 17.06.2018

Popis

Úspešní ľu­dia už dávno po­cho­pili, že efek­tívna ko­mu­ni­ká­cia v praxi je to, čo im po­máha na­pre­do­vať a ve­dieť sa pre­dať.

Schop­nosť ve­dieť ak­tívne po­čú­vať, efek­tívne klásť otázky, jasne a zro­zu­mi­teľne od­po­ve­dať a byť rov­no­cen­ným par­tne­rom pri ko­mu­ni­ká­cii je od­ra­zom nášho se­ba­ve­do­mia a re­špek­to­va­nia sa­mého seba a ľudí, s kto­rými ko­mu­ni­ku­jeme.

Pri­tom stačí tak málo! Na kurze Ne­ná­sil­nej ko­mu­ni­ká­cie vás na­učíme čo je po­trebné vo va­šom pre­jave a v ko­mu­ni­ká­cii zlep­šiť. Po­môže vám to na­prí­klad pri ko­mu­ni­ká­cii s ro­din­nými prí­sluš­níkmi, va­šimi par­tnermi, pria­teľmi a deťmi. Po­stupne bu­dete vi­dieť úspech vo va­šej práci a sta­nete sa vy­hľa­dá­va­ným spo­loč­ní­kom v sú­krom­nom ži­vote, ktorý je voči ľu­ďom em­pa­tický, a rov­nako ako vie dobre po­ra­diť, vie aj tr­pez­livo vy­po­čuť.

Na kurze sa na­učíte:
• Jasne a zro­zu­mi­teľne ko­mu­ni­ko­vať
• Em­pa­tic­kej ko­mu­ni­ká­cii
• Do­siah­nuť vy­tý­čené ciele správ­nou ko­mu­ni­ká­ciou

Kurz bude pre­bie­hať na Mie­ro­vej 56 v Ru­ži­nove. Cena kurzu je 170,- Eur s DPH.
Pri­hlášky po­sie­lajte na [email protected]­aching-po­radna.sk a na t. č. 0948 168 011.
Par­tnermi po­du­ja­tia sú: Star­ti­tUP a Me­eto
Foto: www.pe­xels.com
Te­šíme sa na Vás :)

22.06.2018 / 08:00 / Bratislava

Business Coaching- manažérske zručnosti

Close

Business Coaching- manažérske zručnosti

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 22.06.2018

Popis

Aké je ta­jom­stvo úspeš­ného ma­na­žéra? Ab­sol­vujte s nami kurz ma­na­žér­ske zruč­nosti a do­zviete sa, ako sa ním mô­žete stať Vy!

Ma­na­žér je vodca, or­ga­ni­zá­tor, ve­die svo­jich spo­lu­pra­cov­ní­kov. Jeho úspech zá­visí na jeho roz­hod­nu­tiach, schop­nosti plá­no­vať, kon­tro­lo­vať a ko­mu­ni­ko­vať. Jeho kva­lity sa opie­rajú o na­do­bud­nuté ve­do­mosti, skú­se­nosti , schop­nosť pred­ví­dať, pris­pô­so­biť sa no­vým si­tu­áciám a stra­te­gicky mys­lieť. Ne­us­tále sa zdo­ko­na­ľuje v tech­ni­kách ria­de­nia a v roz­voji svo­jich zna­lostí.
Príďte na náš kurz Bu­si­ness Co­aching- ma­na­žér­ske zruč­nosti, do­zviete ako sa môže stať úspešný ma­na­žér práve z Vás.
Pre koho:
• Ma­na­žéri
• Ria­di­te­lia
• Ria­diaci pra­cov­níci
• Špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov
• Po­rad­co­via
• Osoby so zá­uj­mom zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti
Ob­sah kurzu:
• Ma­na­žér­ska gra­mot­nosť (Ma­na­ge­rial Li­te­racy)
• Ma­na­žér­ske fun­kcie / čin­nosti
• Ma­na­žér­ske role
• Top ma­naž­ment, vr­cho­lový ma­naž­ment
• Zruč­nosť (Skill)
• De­le­go­va­nie
• Mo­ti­vá­cia
• Ko­mu­ni­ká­cia
• Ma­ni­pu­lá­cia
• Plá­no­va­nie
• Or­ga­ni­zo­va­nie
• Vy­jed­ná­va­nie
• Roz­ho­do­va­nie
• Rie­še­nie prob­lé­mov
• Kon­flikt
• Ria­de­nie ľudí, štýly ria­de­nia

Kurz bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Mgr. Sil­vii Lan­ger­mann, ACC.

Cena kurzu je 220,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

26.06.2018 / 12:00 / Bratislava

Ako začať podnikať v oblasti koučingu

Close

Ako začať podnikať v oblasti koučingu

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 26.06.2018

Popis

Ako za­čať pod­ni­kať v ob­lasti kou­čingu?

Pro­fe­sia kouča je čo­raz lá­ka­vej­šia a kou­čov – na Slo­ven­sku rov­nako ako vo svete – stále pri­búda.
Kou­čing je pô­sob roz­voja pra­cov­ného a osob­ného po­ten­ciálu jed­not­livca alebo sku­piny ľudí, je to pro­ces in­di­vi­du­ál­nych alebo tí­mo­vých stret­nutí, ktoré vedú k ak­tív­nemu hľa­da­niu rie­šení pra­cov­ných alebo me­dzi­ľud­ských ťaž­kostí.

„Pro­fe­si­onálni kouči vy­tvá­rajú trvalé par­tner­stvá za­me­rané na po­moc kli­en­tom pl­niť roz­hod­nu­tia v osob­nom a pro­fe­si­onál­nom ži­vote. Kouči po­má­hajú ľu­ďom zlep­šo­vať vý­kon a skva­lit­ňo­vať ži­vot.“ (In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion)

K tomu aby sa člo­vek stal dob­rým kou­čom mal by mať v kou­čo­vaní zá­ľubu, nie iba hľa­dal prácu, ktorá mu pri­ne­sie zá­ro­bok, či spo­lo­čen­ské uzna­nie. Čiže zá­klad­ným pred­po­kla­dom sú vnú­torné hod­noty, pre­sved­če­nia a po­stoje.

K vy­ko­ná­va­niu kou­čingu je po­trebné špe­cia­li­zo­vané vzde­la­nie, ktoré je možné zís­kať aj na cer­ti­fi­ko­va­ných kur­zoch, ktoré po­núka Po­wer Co­aching, s.r.o.
Možno ste už kurz kouča ab­sol­vo­vali a možno sa pre neho ešte len roz­ho­du­jete.

Čo všetko je po­trebné pre za­ča­tie pod­ni­ka­nia v ob­lasti kou­čingu sa do­zviete na na­šom kurze.

Cena kurzu je 98,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

28.06.2018 / 18:00 / Bratislava

Kritické myslenie

Close

Kritické myslenie

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 28.06.2018

Popis

Čo to vlastne kri­tické mys­le­nie je?
De­fi­no­vať by sme ho mohli ako ur­čitý typ po­stoja k svetu, ku kon­krét­nym si­tu­áciám, voči kon­krét­nym ná­zo­rom.
Kri­tické mys­le­nie je schop­nosť, ktorá je pred­po­kla­dom k obo­zret­nosti, opatr­nosti pri vy­hľa­dá­vaní, vy­uží­vaní aj in­ter­pre­tá­cii in­for­má­cií. Keď kri­ticky pre­mýš­ľame, v pod­state sa len ria­dime múd­rym prí­slo­vím Dô­ve­ruj, ale pre­ve­ruj.

Na works­hope vás na­učíme, aký po­stoj máme zau­jať voči in­for­má­ciám, ktoré sa nám po­nú­kajú. Rov­nako dô­le­žité je kri­tické mys­le­nie v sú­krom­nom ži­vote, ako aj v práci- keď je člo­vek schopný kri­tic­kého mys­le­nia, inak sa na veci už po­ze­rať ne­vie, nech ide o vy­uží­va­nie in­for­má­cií kde­koľ­vek, kde sa po­hy­buje.

Príďte vo štvr­tok 28.6.2018 na works­hop Kri­tické mys­le­nie a jeho pre­javy, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC.
Works­hop bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena je 18 EUR s DPH.
Zľava pri za­kú­pení 2 ce­lo­den­ných kur­zov 20%
Zľava pri za­kú­pení 3 a viac ce­lo­den­ných kur­zov 30%
Pri za­kú­pení 5 vstu­pov na works­hop 1 vstup zdarma

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. číslo 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tnermi po­du­ja­tia sú Star­ti­tUP :) a Me­eto
Foto: www.pe­xels.com

Close

Prečo ma obklopujú negatívni ľudia

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 14.02.2018

Popis

Ak sme v spo­loč­nosti prí­jem­ných ľudí, cí­time sa šťastne, uvoľ­nene. Keď sa k nám naši najb­ližší a a oko­lie sprá­vajú milo, tak sa skrátka ne­mô­žeme ne­cí­tiť šťastne. Čím viac ste s nie­kým v kon­takte, tým väčší je jeho vplyv na vás. Preto je dô­le­žité, akými ľuďmi sa ob­klo­pu­jete.
Ale čo ak sú vo va­šom ži­vote ne­ga­tívni ľu­dia, ktorí sú jeho ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou? Ro­dina, uči­te­lia, spo­lu­pra­cov­níci. Máte po­cit, že kam­koľ­vek vstú­pite, na­rá­žate na ne­ga­ti­vitu dru­hých ľudí? Pani na po­šte, v ob­chode, ner­vózni ľu­dia v MHD. Vaša pria­teľka/pria­teľ sa ne­us­tále na niečo sťa­žuje. Máte po­cit, že vaša ro­dina od vás stále niečo po­tre­buje, alebo na vás len útočí? Za­pnete správy a jedna ka­ta­strofa za dru­hou? Kde sú všetky tie vy­smiate tváre „z re­klám“? Kam sa po­deli všetci milí ľu­dia z vášho oko­lia?

Príďte na náš works­hop a my vám po­ra­díme:
Ako sa ob­klo­piť po­zi­tív­nymi ľuďmi
Ako zvlád­nuť vlastný a cu­dzí ne­ga­tívny po­stoj
Ako si vy­tvá­rať har­mo­nické vzťahy

Works­hop „Prečo ma ob­klo­pujú ne­ga­tívni ľu­dia“ bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky S. Lan­ger­mann.

Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?