Eventy

Close

Night of Chances Technology 2018

Bratislava

  • FIIT STU Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, Slovakia
  • 14.03.2018

Popis

VE­ČER, PO­ČAS KTO­RÉHO SÚ TVO­JIMI PRO­FE­SORMI RIA­DI­TE­LIA TECH­NO­LO­GIC­KÝCH FI­RIEM.

—–
LÍS­TKY: http://bit.ly/2Cp8Hfm

WEB: http://bit.ly/2nmT­xRk

SMS re­gis­trá­cia: Po­šli SMS v tvare: TIC­KET TECHBA meno priez­visko email , na číslo: 8866

S no­vým ro­kom pri­chá­dzajú nové vý­zvy a prí­le­ži­tosti. Ak­tu­ali­zuj sa na rok 2018 spolu s nami.

Ak aj ty pat­ríš k štu­den­tom, kto­rým ne­sta­čia ve­do­mosti na­učené zo skrípt, NOC ti ako na pod­nose na­ser­ví­ruje prí­le­ži­tosti, ktoré ti ušet­ria čas pri ka­ri­ér­nych roz­hod­nu­tiach a zbú­rajú ne­isté pred­stavy o tom, “čo po škole”.

Po­čas 6 ho­dín na evente mô­žeš…

→ osobne dis­ku­to­vať s ria­di­teľmi naj­výz­nam­nej­ších IT fi­riem,
ktorí prídu na pôdu školy, aby ti odo­vzdali svoje skú­se­nosti

→ vy­skú­šať si rie­še­nie re­ál­nych prob­lé­mov z praxe fi­riem
na in­te­rak­tív­nych works­ho­poch ve­de­ných expertmi

→ roz­ší­riť si ve­do­mosti na rôz­nych for­má­toch pred­ná­šok,
roz­ho­vo­rov a dis­ku­sií o ak­tu­ál­nych té­mach

→ zis­tiť, aké pra­covné po­zí­cie sú vo fir­mách žia­dané,
či do­konca zís­kať pra­covnú po­nuku

→ za­žiť ne­for­málnu at­mo­sféru,
spoz­nať za­mest­nan­cov a kul­túru fi­riem z úplne iného uhla

Ras­tieme spolu s vami!

Na­ším pred­sav­za­tím na 2018 je pri­pra­viť pre teba po­du­ja­tie, ktoré bude mať me­dzi­ná­rodný roz­mer. Po­kiaľ na NOC prí­deš pr­vý­krát, čaká ťa ve­čer, ktorý ti po­môže lep­šie sa zo­rien­to­vať v prí­le­ži­tos­tiach a té­mach, ktoré sú mo­men­tálne ho­rúce a žia­dané. Po­kiaľ už NOC po­znáš, Night of Chan­ces Tech­no­logy 2018 bude prvá, na kto­rej pred­sta­víme nové for­máty, za­hra­nič­ných reč­ní­kov a or­ga­ni­zá­ciu v no­vom vy­lep­še­nom štýle!

We have chal­len­ged our­sel­ves, will you?

—–
LÍS­TKY:

Eventb­rite: http://bit.ly/2Cp8Hfm

SMS re­gis­trá­cia: Po­šli SMS v tvare: TIC­KET TECHBA meno priez­visko email , na číslo: 8866

——
PO­TVR­DENÉ FIRMY:

ESET
AT&T
Swiss Re
Tatra banka
Ac­cen­ture
Te­le­kom
QBSW
VUB
ERNI
Resco
Uni­corn Sys­tems
In­no­vat­rics
PWC
IBL
Adas­tra
Capco
I.S.D.D.

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.