ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Eventy

dnes / 18:00 / Bratislava

Boost your brand on YouTube

Close

Boost your brand on YouTube

Bratislava

 • 0100 Campus 18 Staré Grunty 2nd floor 841 04 Karlova Ves
 • 24.04.2018

Popis

Bo­ost your brand on You­Tube

Eve­ry­day, 5 bil­lion vi­deos are be­ing wat­ched by 30+ mil­lion of daily ac­tive users on You­Tube. 60% of pe­ople pre­fer vi­deo plat­forms to live te­le­vi­sion and by 2025, it’s pre­d­ic­ted that 50% of pe­ople will vie­wers un­der 32 will not sub­sc­ribe to the paid TV any­more. Yet, only 9% of small bu­si­nes­ses are on You­Tube.

Come le­arn how to use You­Tube to gain views, sub­sc­ri­bers and most im­por­tan­tly to help you bo­ost your bu­si­ness. Come le­arn how to bu­ild your brand on You­Tube!

If you want to dis­cuss your brand, ple­ase, give us a he­ads up here.

Agenda:

 • ba­sics of You­Tube set­tings
 • 3 main ty­pes of You­Tube con­tent and how to use it in bu­si­ness
 • how to ana­lyze data
 • best prac­ti­ces of con­tent dra­ma­turgy
 • ba­sics of You­Tube ads
 • best prac­ti­ces of You­Tube ads
 • Q&A and per­so­na­li­zed fe­ed­back

Spe­a­ker: Mar­tin „Kuxo“ Ku­koľ

Kuxo used to work for PS:Di­gi­tal as Di­gi­tal Mar­ke­ting Con­sul­tant and for Grape fes­ti­val as Pro­duc­tion Ma­na­ger. Now, his job is to mas­ter the so­cial stra­tegy for his clients such as Fun­fón, Škoda Auto Slo­ven­sko, Poš­tová Banka or Uni­ver­sal Mu­sic. His exper­tise ran­ges from on­line ad­ver­ti­sing, so­cial me­dia to mu­sic bu­si­ness.

 

Close

Startup Grind Bratislava with Ján Žižka (Photoneo)

Bratislava

 • Binarium Staré grunty 18, 84104 Bratislava, Slovakia
 • 25.04.2018

Popis

One thing is for sure, Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gence and au­to­ma­tion will change our world and our bu­si­ness stri­kin­gly. But the qu­es­tion is: How? And are you re­ady for it?

We will talk about the fu­ture of AI and how will au­to­ma­tion im­pact our fu­ture jobs with Ján Žižka, CEO and Co-Foun­der of Pho­to­neo, a com­pany that aims to de­li­ver game-chan­ging 3D „eyes for ro­bots.“

Ján le­ar­ned math and co­ding, got his PhD and en­ded up at MIT pla­y­ing with Ca­me­ras, Optics and Al­go­rithms. When he re­a­li­zed that he do­esn’t need to sleep, he co-foun­ded 3D vi­sion com­pany Pho­to­neo with 3 pri­ori­ties in mind: au­to­mate, au­to­mate, au­to­mate. And one more – to have a fun.

Come to Bi­na­rium on 25th Ap­ril and le­arn from the best!

Me­dia Par­tner: Star­ti­tup

26.04.2018 / 15:00 / Bratislava

Biznis model pre tvoj nápad

Close

Biznis model pre tvoj nápad

Bratislava

 • Univerzitný technologický inkubátor InQb Pionierska 15, 831 02 Bratislava, Slovakia
 • 26.04.2018

Popis

Vo štvr­tok 26. ap­ríla máme pre Vás pri­pra­vený druhý zo sé­rie Pla­y­park works­ho­pov BIZ­NIS MO­DEL PRE TVOJ NÁ­PAD s od­bor­ní­kom An­dre­jom Ry­bo­vi­čom.

Prog­ram Pla­y­park Bra­ti­slava na pod­poru ino­va­tív­nych ná­pa­dov v rámci me­dzi­ná­rod­ného pro­jektu CE­RIe­con (CEN­TRAL EUROPE Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork) re­a­li­zuje Slo­vak Bu­si­ness Agency a Bra­ti­slava – hlavné mesto SR v spo­lu­práci s Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor InQb. Me­diál­nym par­tne­rom prog­ramu Pla­y­park je Star­ti­tup.

O works­hope
Prak­tický works­hop pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, ktorí roz­bie­hajú vlastný pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad. Účast­níci sa na­učia pra­co­vať s ná­stro­jom Bu­si­ness mo­del can­vas. Do­zve­dia sa, ako si rýchlo ove­riť svoje pred­po­klady, ako vy­uží­vať prin­cípy lean me­tó­dy a aké typy biz­nis mo­de­lov exis­tujú. Lek­tor uve­die prak­tické prí­klady, ako vy­uží­vať ná­stroje a me­tó­dy v praxi. Každý účast­ník si vy­tvorí svoj vlastný biz­nis mo­del, na zá­klade kto­rého vy­tvorí kva­litný biz­nis plán.

ČO SA DO­ZVIETE?
• iden­ti­fi­ko­va­nie a po­pis kľú­čo­vých prv­kov vlast­ného biz­nis mo­delu;
• prak­tické prí­klady, akým spô­so­bom sa dá pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad opí­sať, na­vr­hnúť a vy­skú­šať;
• udr­ža­teľ­nosť biz­nis mo­delu a aké typy biz­nis mo­de­lov exis­tujú;
• me­tó­da Lean star­tup;
• vy­tvo­re­nie kva­lit­ného biz­nis plánu.

O lek­to­rovi:
An­drej Ry­bo­vič je spo­lu­za­kla­da­teľ star­tupu Mind­Box VR, s kto­rým ab­sol­vo­val ak­ce­le­račný prog­ram Star­tup Yard v Prahe. Ve­nuje sa roz­voju pod­ni­ka­nia a pod­pore pod­ni­ka­te­ľov. Ra­dil pri roz­behu via­ce­rých star­tu­pov. Po­máha za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom, star­tu­pom ale aj fir­mám ap­li­ko­vať prin­cípy lean star­tup, cus­to­mer de­ve­lop­ment a správne va­li­do­vať ná­pad. V mi­nu­losti bol spo­lu­or­ga­ni­zá­tor ví­ken­do­vého star­tup po­du­ja­tia v Ži­line a pô­so­bil ako lek­tor a ko­or­di­ná­tor uni­ver­zit­ného prog­ramu Po­vo­la­nie pod­ni­ka­teľ.

KEDY?
• 26.04.2018 (15:00-19:00)

KDE?
• PLA­Y­PARK BRA­TI­SLAVA / Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15, Bra­ti­slava (miest­nosť č. 216, 2. po­scho­die)

RE­GIS­TRÁ­CIA
Viac info a re­gis­trá­cia na works­hop tu ➡ https://goo.gl/forms/oOqem­he­WXri8rDPt1

O PLA­Y­PARKU
Pre viac info o Pla­y­parku klikni sem >> http://www.sba­gency.sk/mate-ino­va­tivny-na­pad-pri­hlaste-sa-do-2-tre­nin­go­vej-pe­ri­ody-me­dzi­na­rod­neho-prog­ramu-pla­y­park#.WrD­NIu­jO­Xcu

POD­MIENKY ÚČASTI NA PO­DU­JATÍ:
Tento works­hop je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.
Prečo ne­pod­ni­ka­teľ?
Tento works­hop, ako jedna z fo­riem jed­no­ra­zo­vého od­bor­ného po­ra­den­stva, sa re­a­li­zuje v rámci pro­jektu Cen­tral Europe Re­gi­onal In­no­va­tion Eco­sys­tems Ne­twork (ak­ro­nym CE­RIe­con, číslo pro­jektu CE 119), spo­lu­fi­nan­co­va­ného Európ­skym fon­dom re­gi­onál­neho roz­voja, pri­čom v sú­čas­nosti je ur­čený len pre fy­zické osoby – ne­pod­ni­ka­te­ľov.

Účasť je BEZ­PLATNÁ.

26.04.2018 / 18:00 / Bratislava

Manipulácia a jej prejavy

Close

Manipulácia a jej prejavy

Bratislava

Vstupné 18 €

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 26.04.2018

Popis

Ako rie­šiť ma­ni­pu­lá­ciu? Ako od­ha­líme tak­tiku a slabé miesta ma­ni­pu­lá­tora? Ak to do­ká­žeme, bu­deme sa mu ve­dieť brá­niť.

Ča­kať a dú­fať, že sa práve ma­ni­pu­lá­tor zmení a pre­stane sa sna­žiť ovlá­dať dru­hých, nie je rie­še­ním. Rie­še­nie je zmena po­stoja ma­ni­pu­lo­va­ného – uve­do­miť si vlastnú hod­notu a na­učiť sa byť aser­tívny v me­dzi­ľud­ských vzťa­hoch.
Pre nie­kto­rých sa ma­ni­pu­lá­cia stala čas­tým a pri­ro­dze­ným spô­so­bom do­sa­ho­va­nia cie­ľov, av­šak ri­zi­kom je zne­kva­lit­ne­nie me­dzi­ľud­ských vzťa­hov. Člo­veku, ktorý má ten­den­ciu ma­ni­pu­lo­vať dru­hých, sa ľu­dia skôr či ne­skôr za­čnú vy­hý­bať a pre­stanú mu dô­ve­ro­vať. Ma­ni­pu­lá­cia je sú­čas­ťou nášho kaž­do­den­ného ži­vota, či už v práci, doma, alebo pri rie­še­ných bež­ných si­tu­ácií. Stáva sa prob­lé­mom, ktorý do­káže vzťahy úplne zni­čiť. Zni­žuje kva­litu ži­vota a zvy­šuje po­cit me­nej­cen­nosti.
Príďte na náš works­hop a do­zviete sa:

• Ako roz­poz­nať, od­ha­liť ma­ni­pu­lá­ciu
• Ako sa ne­stať jej obe­ťou
• Ako sa voči nej ub­rá­niť

Príďte 26.4. 2018 na works­hop Ma­ni­pu­lá­cia a jej pre­javy, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC.

Works­hop bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena 18,- EUR s DPH.

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a radi sa s Vami aj po­roz­prá­vame na tel. čísle 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

03.05.2018 / 08:00 / Košice

Úvod do Koučingu Košice

Close

Úvod do Koučingu Košice

Košice

 • Košice
 • 03.05.2018

Popis

PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
– SIL­VIA LAN­GER­MANN

Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere. Po ab­sol­vo­vaní kurzu pre­vez­mete cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

Kurz „Úvod do Kou­čingu“ bude pre­bie­hať v Ko­ši­ciach, pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 380,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

05.05.2018 / 08:00 / Košice

Techniky osobnostnej diagnostiky Košice

Close

Techniky osobnostnej diagnostiky Košice

Košice

 • Košice
 • 05.05.2018

Popis

Viete o tom, že do­ká­žete do pár mi­nút diag­nos­ti­ko­vať pri kon­ver­zá­cii osobu, na zá­klade toho upra­viť štýl reči a vy­hnúť sa kon­flik­tom a vy­pä­tým si­tu­áciám? Na kurze Tech­niky osob­nost­nej diag­nos­tiky Vás na­učíme nie­koľko jed­no­du­chých tech­ník po­ro­zu­me­nia.

Na kurze bu­deme pre­pá­jať te­óriu s pra­xou a do­zviete sa:
– de­fi­ní­cia osob­nosti
– kedy sa osob­nosť vy­vija, čo na ňu vplýva, ako ju diag­nos­ti­ko­vať
– koľko zde­dím, koľko do­sta­nem vý­cho­vou,
– Fre­udova diag­nos­tika
– Sta­tu­sový mo­del
– Fried­mann-Schulz diag­nos­tika
– pro­fe­si­onálne psy­cho­lo­gicke diag­nos­tiky a i.

Príďte 5.5.2018 na kurz Tech­niky osob­nost­nej diag­nos­tiky, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC. Miesto ko­na­nia Ko­šice, cena kurzu 170,- Eur s DPH.

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a radi sa s Vami aj po­roz­prá­vame na tel. čísle 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

05.05.2018 / 08:00 / Bratislava

Slovakia Going Zero Waste

Close

Slovakia Going Zero Waste

Bratislava

 • Bratislava
 • 05.05.2018

Popis

Prvá in­te­rak­tívna kon­fe­ren­cia o ži­vote bez od­padu na Slo­ven­sku.

Pod­po­riť nás príde hlavná tvár zero waste hnu­tia BEA JOHN­SON; ok­rem nej sa mô­žete te­šiť na od­bor­ní­kov ako To­máš Hajz­ler, Ivana Ma­leš, An­na­ma­rie Ve­lič a ďal­ších…

Pri­pra­vený je pre vás ce­lo­denný prog­ram: tri­násť in­špi­ra­tív­nych reč­ní­kov vy­stúpi v šty­roch te­ma­tic­kých blo­koch (Zero Waste v kaž­do­den­nom ži­vote, Ako NE­plyt­vať jed­lom, Cir­ku­lárna eko­no­mika / zero waste v biz­nise, Pred­náška Bei John­son), po kto­rých na­sle­duje dis­ku­sia s pries­to­rom na Vaše otázky. Viac o prog­rame náj­dete na stránke zero-waste.sk.

Pre­stáv­kové ak­ti­vity za­hŕňajú kon­zul­tačnú zónu, kde sa mô­žete jed­not­li­vých od­bor­ní­kov osobne po­pý­tať na všetko, na čo ne­bol pries­tor pri pred­náš­kach. Bude tiež pri­pra­vená mož­nosť be­z­od­pa­do­vých ná­ku­pov či zero-waste ob­čerstve­nie.

Te­šíme sa na Vás!

10.05.2018 / 08:00 / Košice

Time a stress Management Košice

Close

Time a stress Management Košice

Košice

 • Košice
 • 10.05.2018

Popis

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade

Stres z nášho ži­vota ne­vieme vy­ma­zať. Vieme sa ho však na­učiť zvlá­dať, ak po­ro­zu­mieme, od­kiaľ ply­nie.

Zis­tite, ako:
Iden­ti­fi­ko­vať ri­zi­kové fak­tory, ktoré stres vy­vo­lá­vajú
Ro­zo­znať prí­znaky stresu u seba aj u dru­hých
Zvlá­dať stre­sové a zá­ťa­žové si­tu­ácie v sú­kromí aj na pra­co­visku
Pre­dísť syn­drómu vy­ho­re­nia
Vy­užiť stres vo svoj pros­pech
Kurz je ide­álny pre:

Ma­na­žé­rov
Pro­fe­sie vy­ža­du­júce častý kon­takt s ľuďmi (cus­to­mer ser­vice, call cen­trum, te­le­mar­ke­ting…)
Per­so­na­lis­tov
Asis­ten­tov a pro­fe­sie vy­ža­du­júce veľkú mieru or­ga­ni­zo­va­nosti
Ľudí s via­ce­rými za­mest­na­niami
Ľudí pra­cu­jú­cich na voľ­nej nohe – ob­chod­níci, re­a­litní mak­léri, vir­tu­álne asis­tentky, kre­a­tívci, fre­e­lan­ceri pra­cu­júci z domu
Pra­cu­júce mamy (v kan­ce­lá­rii alebo z domu)
Mamy na ma­ter­skej do­vo­lenke

Kurz bude pre­bie­hať v Ko­ši­ciach, pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann. Cena kurzu je 170,- EUR s DPH.

Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

12.05.2018 / 08:00 / Košice

Konštelácie Košice

Close

Konštelácie Košice

Košice

 • Košice
 • 12.05.2018

Popis

Sys­té­mové kon­šte­lá­cie pat­ria v sú­čas­nosti k na­je­fek­tív­nej­ším me­tó­dam, ktoré po­má­hajú od­kryť prí­činy na­šich prob­lé­mov a nájsť vy­ho­vu­júce rie­še­nia. A to vo všet­kých ob­las­tiach ži­vota – zdra­votný prob­lém, práca, fi­nančné zá­le­ži­tosti, ro­dinné vzťahy, par­tner­ské vzťahy a.i. Po­mo­cou kon­šte­lá­cií sa ča­sto­krát vy­rieši prob­lém, kto­rým sa člo­vek trá­pil roky.

Kurz bude pri­márne prak­tický, vhodný aj pre za­čí­na­jú­cich, ako aj skú­se­ných v tejto ob­lasti, ktorí sa chcú po­sú­vať ďa­lej aj v sa­mot­nom po­u­ží­vaní me­tód. Každý Kurz Kon­šte­lá­cií pred­sta­vuje nad­stavbu už ab­sol­vo­va­ných, keďže ako sa člo­vek vy­víja, prak­tické ukážky ho vždy po­sunú nie­kam inam, ďa­lej.

Všetko, čo do­ká­žeme po­mo­cou kon­šte­lá­cie zis­tiť, do­ká­žeme aj po­koj­nou ces­tou na­pra­viť tak, aby bol v po­riadku celý sys­tém.
Kon­šte­lo­vať sa dá aj zdra­votný prob­lém, práca, či fi­nančné zá­le­ži­tosti. Aj v ta­kýchto prí­pa­doch je to­tiž možné po­zrieť sa na časti sys­tému, ktoré daný prob­lém ovplyv­ňujú a uvoľ­niť exis­tu­júce blo­kády.

Hel­lin­ger ne­ob­ja­vil niečo ne­exis­tu­júce, ale pri­nie­sol nový prí­stup v práci so sys­té­mami. Zá­klady pre jeho prácu po­lo­žila ro­dinná te­ra­pe­utka Vir­gi­nia Sa­ti­rová, ktorá sa ve­no­vala ro­din­ným sys­té­mom. Bert Hel­lin­ger jej prácu ďa­lej roz­vi­nul, po­stupne ob­ja­vo­val pra­vidlá, ktoré sys­témy ovplyv­ňujú a vy­tvo­ril sys­té­mové kon­šte­lá­cie, tech­niku kto­rých do­vie­dol tak­mer k do­ko­na­losti.

Kurz bude pre­bie­hať v Ko­ši­ciach, pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 170,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

12.05.2018 / 09:30 / Bratislava

Blockchain to People conference – Bratislava

Close

Blockchain to People conference – Bratislava

Bratislava

Vstupné 80 €

 • Ilkovičova, 841 04 Bratislava, Slovenská Republika
 • 12.05.2018

Popis

Join us in Bra­ti­slava this May for the first in­ter­na­ti­onal block­chain con­fe­rence. Take oppor­tu­nity to con­nect with more than 300 li­ke­min­ded in­di­vi­du­als, lis­ten to ke­y­no­tes from block­chain ve­te­rans and to le­arn about new app­ro­aches in fa­mi­liar in­dus­tries.

Our stage will host more than 15 spe­a­kers inc­lu­ding:

Di­nis Gu­arda Foun­der and CEO of Ztu­dium
Matt Pe­ter­man CEO of In­su­re­pal
Re­uben Godf­rey Top 10 ad­vi­sor at ICO­Bench

Re­serve your eve­ning for af­ter­party.
For full prog­ram and list of spe­a­kers vi­sit www.b2p.sk

23.05.2018 / 08:30 / Bratislava

VeracompDay

Close

VeracompDay

Bratislava

 • DoubleTree by Hilton (Bratislava, Slovakia) Trnavska cesta 27/A, 831 04 Bratislava, Slovakia
 • 23.05.2018

Popis

Ne­mu­síte cho­diť do za­hra­ni­čia, aby ste na­tra­fili na IT od­bor­ní­kov! Na Ve­ra­comp­Day vám na konci mája pri­ne­sieme poc­tivé IT in­for­má­cie od slo­ven­ských špe­cia­lis­tov.

Ne­minú vás pri­pa­dové štú­die, živé ukážky či De­vOps hra alebo la­bo­ra­tó­rium. V ňom si bu­dete môct vy­skú­šat naj­nov­šie tech­no­ló­gie z bez­peč­nosti siete na vlastné oči!

Close

Kurz Asertivity a riešenia konfliktných situácií

Bratislava

Vstupné 170 €

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 26.05.2018

Popis

Chcete sa na­učiť vy­hnúť kon­flikt­ným si­tu­áciám a hravo ich zvlá­dať? Po­znáte vo svo­jom okolí ľudí, ktorí do­kážu su­ve­rénne vy­jad­riť svoj po­stoj? Pô­so­bia na Vás se­ba­ve­domo a pro­duk­tívne?

Za ich úspe­chom je aser­ti­vita. Ta­jom­stvo je v se­bais­tom spô­sobe ko­mu­ni­ká­cie a se­bap­re­sa­de­nia.
Aser­tívni ľu­dia za­ží­vajú viac po­zi­tív­nych emó­cií, me­nej stresu a na­pä­tých si­tu­ácií. Kon­štruk­tívne vy­jad­rujú svoj ná­zor a po­city, čím sa do­stá­vajú bliž­šie k svo­jim cie­ľom. Aser­ti­vita za­hŕňa v sebe schop­nosť ko­mu­ni­ko­vať, sú­hla­siť, ne­sú­hla­siť, žia­dať, ale aj kri­ti­zo­vať bez ma­ni­pu­lá­cie, ag­re­si­vity alebo pa­si­vity. Aser­tívny člo­vek do­káže vy­jad­riť svoj ná­zor a ak­cep­to­vať ná­zory os­tat­ných, žije slo­bodne, a pri­tom ne­ob­me­dzuje slo­bodu iných. Vďaka týmto vlast­nos­tiam sa vie po­hy­bo­vať aj v nie najp­rí­jem­nej­ších si­tu­áciách. Ta­kejto ko­mu­ni­ká­cii sa dá na­učiť. My Vás na­učíme:

• zvý­šiť svoju psy­chickú odol­nosť a vy­rov­na­nosť
• ako vhodne ko­mu­ni­ko­vať
• vy­jad­ro­vať svoj ná­zor
• ne­ne­chať sa za­stra­šiť
• vy­rov­nať sa s kri­ti­kou, ve­dieť vy­jad­riť uzna­nie a ve­dieť pri­jať
kom­pli­ment
• vy­hnúť sa kon­flikt­ným si­tu­áciám

Kurz Aser­ti­vity a rie­še­nia kon­flikt­ných si­tu­ácií bude pre­bie­hať 26.5. 2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Mgr. Sil­vii Lan­ger­mann, ACC.

Cena kurzu je 170,- EUR s DPH.
Pri­hlášky po­sie­lajte na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

30.05.2018 / 09:00 / Bratislava

Communication Summit

Close

Communication Summit

Praha

 • Praha
 • 30.05.2018

Popis

O kon­fe­renci

„Com­mu­ni­ca­tion = Pur­pose & Pro­fit“ ne­boli jak ko­mu­ni­kací do­sáh­nout vyš­ších fi­nanč­ních i spo­le­čen­ských efektů.

Tak zní hlavní téma Com­mu­ni­ca­tion Sum­mitu 2018, který je spo­leč­ným pro­jek­tem Blue Events a me­zi­ná­rodní kon­fe­rence PIAF (Pra­gue In­ter­na­ti­onal Ad­ver­ti­sing Fes­ti­val).

Co je Com­mu­ni­ca­tion Sum­mit?

Je nej­větší obo­rové set­kání se­ni­or­ních ma­na­žerů v oboru ko­mu­ni­kace na na­šem trhu. Před­sta­vuje no­vou plat­formu, kde se spolu set­ká­vají všechny strany: jak zá­stupci kli­entů – fi­rem a ins­ti­tucí, tak zá­stupci ko­mu­ni­kač­ních a mar­ke­tin­go­vých agen­tur. Ato­mi­zace do jed­not­li­vých ko­mu­ni­kač­ních dis­cip­lín (re­klama, PR, di­gi­tál, atp.) se již pře­žila. Spo­je­ním sil (a ko­mu­ni­kač­ních sil) lze do­sáh­nout větší jed­no­znač­nosti a efek­ti­vity sdělení.

O čem bude?

Mar­ke­tin­gová ko­mu­ni­kace je v mnoha pří­pa­dech vní­mána jako ná­klad, a při­tom se za­po­míná, že cí­lem efek­tivní ko­mu­ni­kace je pře­dev­ším vy­tvá­řet pří­nos – fi­nanční i spo­le­čen­ský.

Com­mu­ni­ca­tion sum­mit proto před­staví pří­pa­dové stu­die a ná­stroje, které dá­vají ko­mu­ni­kaci smysl a spo­le­čen­skou pre­stiž (pur­pose) a sou­časně ga­ran­tují i jasné vý­sledky pro byz­nys (pro­fit). Pro­tože jen po­kud jsou pur­pose & pro­fit v sou­ladu, vy­tváří se ko­mu­ni­kace s dlou­ho­do­bými efekty, po­cho­pi­telná pro zá­kaz­níky a ob­ha­ji­telná před ve­de­ním fi­rem

 

09.06.2018 / 08:00 / Bratislava

Úvod do Koučingu Bratislava

Close

Úvod do Koučingu Bratislava

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 09.06.2018

Popis

PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
– SIL­VIA LAN­GER­MANN

Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere. Po ab­sol­vo­vaní kurzu pre­vez­mete cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

Kurz „Úvod do Kou­čingu“ bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 380,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

09.06.2018 / 08:00 / Bratislava

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104 Bratislava

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 09.06.2018

Popis

AK­RE­DI­TO­VANÝ KURZ KOUČ 104
9.6. – 19.6 .2018 v Bra­ti­slave
Zľava 25% na kurz KOUČ 104 v ter­míne 9-19.6.18, pri pri­hlá­sení do
15.04.2018.
Pô­vodná cena 4100,- Eur s DPH, po zľave 3075,- Eur s DPH.

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

Spo­loč­nosť Po­wer Co­aching s.r.o. Vám pri­náša 11-dňový Kurz KOUČ v roz­sahu 104 ho­dín, je­diný ak­re­di­to­vaný kurz tohto druhu na Slo­ven­sku.

CER­TI­FI­KÁ­CIA
Kurz KOUČ 104 ho­dín je Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ a je­di­ným kur­zom na Slo­ven­sku tohto druhu s ude­le­nou ak­re­di­tá­ciou Mi­nis­ter­stva škols­tva, vedy, vý­skumu a športu SR. Po ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate Osved­če­nie o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia, platné na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky a opráv­ňu­júce dr­ži­teľa ku kou­čo­va­niu. Zá­ro­veň zís­kate Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion, pred­sta­vu­júci me­dzi­ná­rodnú ak­cep­tá­ciu vý­cviku v kou­čingu, na zá­klade kto­rej mô­žete zís­kať ďal­šie me­dzi­ná­rodné cer­ti­fi­káty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je ok­rem pro­fe­sie kouča (in­terní aj ex­terní, sú­časní aj bu­dúci), vhodný tak­tiež pre tých, ktorí majú zá­u­jem zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti po­trebné pre vý­kon svojho po­vo­la­nia, napr. ma­na­žéri, osoby ve­dúce tím ľudí, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, tré­neri, po­rad­co­via, od­bor­níci v pro­fe­siách za­me­ra­ných na po­moc iným (fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci), uči­te­lia a pod.

OB­SAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória. S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH
Zľava:
– pri pri­hlá­sení sa do 15.04.18 zľava 25% – 3075,- Eur s DPH
– pre štu­den­tov psy­cho­ló­gie cena 2870,- Eur s DPH
– pre uchá­dza­čov evi­do­va­ných v čase kurzu na úrade práce 1260,48 Eur s DPH
– uchá­dzači evi­do­vaní na úrade práce majú mož­nosť pre­pla­te­nia kurzu cez prog­ram RE­PAS, RE­PAS+, KOM­PAS+ alebo mož­nosť zís­ka­nia fi­nanč­ného prís­pevku z úradu práce / od­po­rú­čame po­dá­vať pred­metné žia­dosti na úrad práce naj­ne­skôr me­siac pred za­ča­tím kurzu

Or­ga­ni­zá­tor: Po­wer Co­aching s.r.o., www.co­aching-po­radna.sk,
Pri­hla­so­va­nie: [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC
Mgr. Sil­via Gal­lová, PCC
VIAC IN­FOR­MÁ­CIÍ O KURZE : na [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) Me­eto
foto: www.pe­xels.sk

14.06.2018 / 18:00 / Bratislava

Techniky sebavedomia

Close

Techniky sebavedomia

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 14.06.2018

Popis

Se­ba­ve­do­mie nie je niečo, s čím sa člo­vek na­rodí. Nie je to ani vlast­nosť, ktorá je daná a ne­menná. Môže sa v prie­behu ži­vota me­niť, zvy­šo­vať či zni­žo­vať. Náj­dite s nami jed­no­du­ché tech­niky, ako si zvý­šiť se­ba­ve­do­mie na­trvalo!

Na kurze Vás na­učíme, ako:

• Nájsť hod­notu seba sa­mého
• Po­znať vlastné schop­nosti a dô­ve­ro­vať im
• Zhod­no­tiť a pri­jať naše vlastné ob­me­dze­nia
• Sa odo­sob­niť od ná­zoru dru­hých ľudí
• Ako znova zís­kať ži­vot do svo­jich rúk

Každý je tvor­com svojho šťas­tia – náj­dite s nami tech­niky, ako zvý­šiť se­ba­ve­do­mie
Pri bu­do­vaní zdra­vého se­ba­ve­do­mia je dô­le­žité, aby ste ne­ča­kali, než sa niečo stane. Mož­nosť niečo zme­niť máte vo vlast­ných ru­kách. Chopte sa ini­cia­tívy a zis­tite, že ži­vot so zdra­vým se­ba­ve­do­mím stojí za to!
Kurz je ur­čený pre:

• Ne­na­pra­vi­teľ­ných per­fek­ci­onis­tov
• Ľudí, ktorí si ne­ve­ria
• Ľudí, ktorí sa boja vy­stu­po­vať na ve­rej­nosti
• Ľudí, ktorí si chcú nájsť lep­šiu prácu a mys­lia si, že to ne­z­vládnu
• Ľudí, ktorí si dl­ho­dobo ne­ve­dia nájsť par­tnera
• Ľudí, ktorí chcú v ži­vote veľa do­ká­zať

Ob­sah kurzu
Mnoho ľudí si myslí, že za nízke se­ba­ve­do­mie môžu ich ne­dos­tatky. Ne­tu­šia, že ich se­ba­ve­do­mie nemá nič spo­ločné s ich schop­nos­ťami či ta­len­tom. Na kurze Vám vy­svet­líme, že každý má uni­kátne zlo­že­nie schop­ností – stačí ich len ob­ja­viť a nájsť tak cestu ku zdra­vému se­ba­ve­do­miu.
Ob­sah:

• Čo je se­ba­ve­do­mie
• Z čoho pra­mení nízke se­ba­ve­do­mie
• Cyk­lus se­ba­ve­do­mia
• Sila mysle
• Se­ba­poz­na­nie a moje silné stránky
• Mys­le­nie a ná­zory
• Ciele – ako si ich správne sta­no­viť a spl­niť
• Sprá­va­nie – ako vplýva na se­ba­ve­do­mie
• Po­stoje – ako zme­niť ne­správne po­stoje
• Zdroje – od­kiaľ mô­žeme čer­pať pri bu­do­vaní zdra­vého se­ba­ve­do­mia
• Vy­trva­losť – ako ju zís­kať a udr­žať si ju

Works­hop bude pre­bie­hať 14.6. 2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Zľava pri za­kú­pení 2 ce­lo­den­ných kur­zov 20%
Zľava pri za­kú­pení 3 a viac ce­lo­den­ných kur­zov 30%
Pri za­kú­pení 5 vstu­pov na works­hop 1 vstup zdarma

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. čísle 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

22.06.2018 / 08:00 / Bratislava

Business Coaching- manažérske zručnosti

Close

Business Coaching- manažérske zručnosti

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 22.06.2018

Popis

Aké je ta­jom­stvo úspeš­ného ma­na­žéra? Ab­sol­vujte s nami kurz ma­na­žér­ske zruč­nosti a do­zviete sa, ako sa ním mô­žete stať Vy!

Ma­na­žér je vodca, or­ga­ni­zá­tor, ve­die svo­jich spo­lu­pra­cov­ní­kov. Jeho úspech zá­visí na jeho roz­hod­nu­tiach, schop­nosti plá­no­vať, kon­tro­lo­vať a ko­mu­ni­ko­vať. Jeho kva­lity sa opie­rajú o na­do­bud­nuté ve­do­mosti, skú­se­nosti , schop­nosť pred­ví­dať, pris­pô­so­biť sa no­vým si­tu­áciám a stra­te­gicky mys­lieť. Ne­us­tále sa zdo­ko­na­ľuje v tech­ni­kách ria­de­nia a v roz­voji svo­jich zna­lostí.
Príďte na náš kurz Bu­si­ness Co­aching- ma­na­žér­ske zruč­nosti, do­zviete ako sa môže stať úspešný ma­na­žér práve z Vás.
Pre koho:
• Ma­na­žéri
• Ria­di­te­lia
• Ria­diaci pra­cov­níci
• Špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov
• Po­rad­co­via
• Osoby so zá­uj­mom zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti
Ob­sah kurzu:
• Ma­na­žér­ska gra­mot­nosť (Ma­na­ge­rial Li­te­racy)
• Ma­na­žér­ske fun­kcie / čin­nosti
• Ma­na­žér­ske role
• Top ma­naž­ment, vr­cho­lový ma­naž­ment
• Zruč­nosť (Skill)
• De­le­go­va­nie
• Mo­ti­vá­cia
• Ko­mu­ni­ká­cia
• Ma­ni­pu­lá­cia
• Plá­no­va­nie
• Or­ga­ni­zo­va­nie
• Vy­jed­ná­va­nie
• Roz­ho­do­va­nie
• Rie­še­nie prob­lé­mov
• Kon­flikt
• Ria­de­nie ľudí, štýly ria­de­nia

Kurz bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Mgr. Sil­vii Lan­ger­mann, ACC.

Cena kurzu je 220,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

28.06.2018 / 18:00 / Bratislava

Kritické myslenie

Close

Kritické myslenie

Bratislava

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 28.06.2018

Popis

Čo to vlastne kri­tické mys­le­nie je?
De­fi­no­vať by sme ho mohli ako ur­čitý typ po­stoja k svetu, ku kon­krét­nym si­tu­áciám, voči kon­krét­nym ná­zo­rom.
Kri­tické mys­le­nie je schop­nosť, ktorá je pred­po­kla­dom k obo­zret­nosti, opatr­nosti pri vy­hľa­dá­vaní, vy­uží­vaní aj in­ter­pre­tá­cii in­for­má­cií. Keď kri­ticky pre­mýš­ľame, v pod­state sa len ria­dime múd­rym prí­slo­vím Dô­ve­ruj, ale pre­ve­ruj.

Na works­hope vás na­učíme, aký po­stoj máme zau­jať voči in­for­má­ciám, ktoré sa nám po­nú­kajú. Rov­nako dô­le­žité je kri­tické mys­le­nie v sú­krom­nom ži­vote, ako aj v práci- keď je člo­vek schopný kri­tic­kého mys­le­nia, inak sa na veci už po­ze­rať ne­vie, nech ide o vy­uží­va­nie in­for­má­cií kde­koľ­vek, kde sa po­hy­buje.

Príďte vo štvr­tok 28.6.2018 na works­hop Kri­tické mys­le­nie a jeho pre­javy, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC.
Works­hop bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena je 18 EUR s DPH.
Zľava pri za­kú­pení 2 ce­lo­den­ných kur­zov 20%
Zľava pri za­kú­pení 3 a viac ce­lo­den­ných kur­zov 30%
Pri za­kú­pení 5 vstu­pov na works­hop 1 vstup zdarma

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. číslo 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tnermi po­du­ja­tia sú Star­ti­tUP :) a Me­eto
Foto: www.pe­xels.com

Close

Tréning pamäte

Bratislava

Vstupné 18 €

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 19.04.2018

Popis

Pa­mäť je ako svaly. Ak ju pre­sta­neme po­u­ží­vať, po­stupne za­čne ocha­bo­vať. Veľmi dob­rou sprá­vou je, že pa­mäť do­ká­žeme tré­no­vať. Príďte na works­hop Tré­ning pa­mäte, kde sa bu­deme roz­prá­vať o:
– zá­klad­nom fun­go­vaní pa­mäte
– Stro­opo­vom teste
– mne­mo­tech­nic­kých po­môc­kach a i.

Na­učíme Vás jed­no­du­ché tech­niky, ako pa­mäť tré­no­vať a ako si zlep­šiť pa­mäť v dl­ho­do­bom ho­ri­zonte.

Príďte 19.4. 2018 na works­hop Tré­ning pa­mäte, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC.

Works­hop bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. čísle 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Chceš tie najlepšie infošky zo sveta Startitup?