Eventy

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Brezne

Bratislava

  • Bombura NKP Nám. M. R. Štefánika 16, 97701 Brezno
  • 14.03.2018

Popis

Ces­to­va­teľ­ský fes­ti­val Ces­tou ne­ces­tou v Bom­bure.
Nav­ští­vime Južnú Ame­riku, za skial­pom sa do­pra­víme až na Is­land a pre od­váž­liv­cov štvor­ko­le­so­vých tá­to­šov je pri­pra­vená cesta na 30 roč­nom bu­síku až do Sý­rie.

18:00 Ma­rián Vidra – Best of Južná Ame­rika
Prie­rez na­šou ces­tou cez Južnú Ame­riku. Bra­zí­lia,pre­sun do Peru a ná­sledne do Bo­lí­vie. Vý­let s plá­žami, tu­ris­ti­kou, po­zná­va­ním miest, vy­ni­ka­jú­cim jed­lom a su­per zá­žit­kami.
https://lo­wbud­gett­ra­ve­ling.com/ces­to­va­tel­sky-blog/

19:00 – 19:15 pre­stávka

19:15 Ivana Si­ku­lová – Kade tade Is­lan­dom, ale hlavne na ly­žiach.
Is­land je pre kaž­dého sy­no­ny­mom pre kra­jinu plnú gej­zí­rov, so­piek, geoter­mál­nych pra­me­ňov, ľa­dov­cov, vo­do­pá­dov a my sme sa vy­brali spoz­ná­vať časť tejto kra­jiny práve z po­hľadu skial­pi­nistu. Usku­toč­nili sme 6 skial­pi­nis­tic­kých vý­prav v rôz­nych čas­tiach os­trova, ktoré Vám pred­sta­vím v tejto pre­zen­tá­cii
www.iva­fi­lova.we­ebly.com

20:15 – 20:30 pre­stávka

20:30 Mi­chal Mi­hál – Sý­ria a Tu­recko 30-roč­ným ka­ra­va­nom
O tom, ako a prečo sme sa vy­brali cez Tu­recko do Sý­rie na sta­rom VW… Aká bola Sý­ria pred voj­nou, čo ho­vo­rili ľu­dia na dik­ta­túru a či nás tam chceli všetci po­za­bí­jať (nech­celi ;) ). Ako bolo v púšti a ako vy­ze­rali pa­miatky, ktoré už dnes ne­stoja…

Vstupné:
– v pred­pre­daji: 6 € https://goo.gl/ey7Cwp
– na mieste: 6 € (podľa ka­pa­city)

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.vic­to­ryt­ra­vel.sk
– Hlavní me­dialni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.skwww.dnes24.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500€. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2% alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Epe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

—————————————————————————-
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): http://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?a_box=4wh7jugk
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?a_box=4wh7jugk
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.