ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Eventy

zajtra / 08:00 / Bratislava

Business Coaching- manažérske zručnosti

Close

Business Coaching- manažérske zručnosti

Bratislava

  • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
  • 22.06.2018

Popis

Aké je ta­jom­stvo úspeš­ného ma­na­žéra? Ab­sol­vujte s nami kurz ma­na­žér­ske zruč­nosti a do­zviete sa, ako sa ním mô­žete stať Vy!

Ma­na­žér je vodca, or­ga­ni­zá­tor, ve­die svo­jich spo­lu­pra­cov­ní­kov. Jeho úspech zá­visí na jeho roz­hod­nu­tiach, schop­nosti plá­no­vať, kon­tro­lo­vať a ko­mu­ni­ko­vať. Jeho kva­lity sa opie­rajú o na­do­bud­nuté ve­do­mosti, skú­se­nosti , schop­nosť pred­ví­dať, pris­pô­so­biť sa no­vým si­tu­áciám a stra­te­gicky mys­lieť. Ne­us­tále sa zdo­ko­na­ľuje v tech­ni­kách ria­de­nia a v roz­voji svo­jich zna­lostí.
Príďte na náš kurz Bu­si­ness Co­aching- ma­na­žér­ske zruč­nosti, do­zviete ako sa môže stať úspešný ma­na­žér práve z Vás.
Pre koho:
• Ma­na­žéri
• Ria­di­te­lia
• Ria­diaci pra­cov­níci
• Špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov
• Po­rad­co­via
• Osoby so zá­uj­mom zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti
Ob­sah kurzu:
• Ma­na­žér­ska gra­mot­nosť (Ma­na­ge­rial Li­te­racy)
• Ma­na­žér­ske fun­kcie / čin­nosti
• Ma­na­žér­ske role
• Top ma­naž­ment, vr­cho­lový ma­naž­ment
• Zruč­nosť (Skill)
• De­le­go­va­nie
• Mo­ti­vá­cia
• Ko­mu­ni­ká­cia
• Ma­ni­pu­lá­cia
• Plá­no­va­nie
• Or­ga­ni­zo­va­nie
• Vy­jed­ná­va­nie
• Roz­ho­do­va­nie
• Rie­še­nie prob­lé­mov
• Kon­flikt
• Ria­de­nie ľudí, štýly ria­de­nia

Kurz bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Mgr. Sil­vii Lan­ger­mann, ACC.

Cena kurzu je 220,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

25.06.2018 / 18:00 / Bratislava

Unlock your potential

Close

Unlock your potential

Bratislava

  • 0100 Campus 18 Staré Grunty 2nd floor, 841 04 Bratislava, Slovakia
  • 25.06.2018

Popis

Un­lock your po­ten­tial
Un­loc­king your ful­lest po­ten­tial is a con­tit­nu­ing, li­fe­long jour­ney but in or­der to achieve so­met­hing, you need to start and you need to start by your­self. Come le­arn how to ma­xi­mise your bu­si­ness po­ten­tial while be­co­ming a bet­ter le­a­der for your­self and for ot­hers and how to con­nect with your cus­to­mers and co-wor­kers.

Spe­a­ker: Sukhi Wa­hi­wala
Sukhi Wa­hi­wala is an award-win­ning men­tor and a suc­cess­ful en­trep­re­neur with a se­ven-ge­ne­ra­tion bu­si­ness backg­round. This Bri­tish Bu­si­ness Co­ach of The Year cre­a­ted his own DISC psy­cho­met­rics – Si­na­Gus met­hod – that he uses to im­prove work pro­duc­ti­vity, te­a­mwork and bu­si­ness com­mu­ni­ca­tion.

Me­dia Par­tner: Star­ti­tup

26.06.2018 / 12:00 / Bratislava

Ako začať podnikať v oblasti koučingu

Close

Ako začať podnikať v oblasti koučingu

Bratislava

  • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
  • 26.06.2018

Popis

Ako za­čať pod­ni­kať v ob­lasti kou­čingu?

Pro­fe­sia kouča je čo­raz lá­ka­vej­šia a kou­čov – na Slo­ven­sku rov­nako ako vo svete – stále pri­búda.
Kou­čing je pô­sob roz­voja pra­cov­ného a osob­ného po­ten­ciálu jed­not­livca alebo sku­piny ľudí, je to pro­ces in­di­vi­du­ál­nych alebo tí­mo­vých stret­nutí, ktoré vedú k ak­tív­nemu hľa­da­niu rie­šení pra­cov­ných alebo me­dzi­ľud­ských ťaž­kostí.

„Pro­fe­si­onálni kouči vy­tvá­rajú trvalé par­tner­stvá za­me­rané na po­moc kli­en­tom pl­niť roz­hod­nu­tia v osob­nom a pro­fe­si­onál­nom ži­vote. Kouči po­má­hajú ľu­ďom zlep­šo­vať vý­kon a skva­lit­ňo­vať ži­vot.“ (In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion)

K tomu aby sa člo­vek stal dob­rým kou­čom mal by mať v kou­čo­vaní zá­ľubu, nie iba hľa­dal prácu, ktorá mu pri­ne­sie zá­ro­bok, či spo­lo­čen­ské uzna­nie. Čiže zá­klad­ným pred­po­kla­dom sú vnú­torné hod­noty, pre­sved­če­nia a po­stoje.

K vy­ko­ná­va­niu kou­čingu je po­trebné špe­cia­li­zo­vané vzde­la­nie, ktoré je možné zís­kať aj na cer­ti­fi­ko­va­ných kur­zoch, ktoré po­núka Po­wer Co­aching, s.r.o.
Možno ste už kurz kouča ab­sol­vo­vali a možno sa pre neho ešte len roz­ho­du­jete.

Čo všetko je po­trebné pre za­ča­tie pod­ni­ka­nia v ob­lasti kou­čingu sa do­zviete na na­šom kurze.

Cena kurzu je 98,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

28.06.2018 / 18:00 / Bratislava

Kritické myslenie

Close

Kritické myslenie

Bratislava

  • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
  • 28.06.2018

Popis

Čo to vlastne kri­tické mys­le­nie je?
De­fi­no­vať by sme ho mohli ako ur­čitý typ po­stoja k svetu, ku kon­krét­nym si­tu­áciám, voči kon­krét­nym ná­zo­rom.
Kri­tické mys­le­nie je schop­nosť, ktorá je pred­po­kla­dom k obo­zret­nosti, opatr­nosti pri vy­hľa­dá­vaní, vy­uží­vaní aj in­ter­pre­tá­cii in­for­má­cií. Keď kri­ticky pre­mýš­ľame, v pod­state sa len ria­dime múd­rym prí­slo­vím Dô­ve­ruj, ale pre­ve­ruj.

Na works­hope vás na­učíme, aký po­stoj máme zau­jať voči in­for­má­ciám, ktoré sa nám po­nú­kajú. Rov­nako dô­le­žité je kri­tické mys­le­nie v sú­krom­nom ži­vote, ako aj v práci- keď je člo­vek schopný kri­tic­kého mys­le­nia, inak sa na veci už po­ze­rať ne­vie, nech ide o vy­uží­va­nie in­for­má­cií kde­koľ­vek, kde sa po­hy­buje.

Príďte vo štvr­tok 28.6.2018 na works­hop Kri­tické mys­le­nie a jeho pre­javy, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC.
Works­hop bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena je 18 EUR s DPH.
Zľava pri za­kú­pení 2 ce­lo­den­ných kur­zov 20%
Zľava pri za­kú­pení 3 a viac ce­lo­den­ných kur­zov 30%
Pri za­kú­pení 5 vstu­pov na works­hop 1 vstup zdarma

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. číslo 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tnermi po­du­ja­tia sú Star­ti­tUP :) a Me­eto
Foto: www.pe­xels.com

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Trenčíne

Trenčín

  • Stejdž Námestie SNP 9, 91101 Trencin, Slovakia
  • 15.03.2018

Popis

Ces­to­va­teľ­ský fes­ti­val Ces­tou ne­ces­tou v tren­čiasn­kom klube Stejdž.

Vô­ňou kávy a je­di­neč­nými sce­né­riami nás prek­vapí Eti­ó­pia. Kto by si mys­lel, že v mon­zú­mo­vom ob­dobí je Barma ne­do­stupná, bude prek­va­pený. A na zá­ver nás čaká špe­cia­litka v po­dobe hry na in­dickú si­tar spolu s prie­ni­kom mo­der­nej elek­tro­nic­kej hudby.

18:00 Ro­man Lip­ták – Eti­ó­pia – vlasť kávy a krá­ľov­nej zo Sáby
Pred­náška o jed­nej z naj­zau­jí­ma­vej­ších a zá­ro­veň naj­ne­do­ce­nej­ších kra­jín čier­neho kon­ti­nentu. Bib­lická his­tó­ria Eti­ó­pie a je­di­nečné kul­túrne pa­miatky tejto kra­jiny sú nám len málo známe. Prí­rodné sce­né­rie ná­hor­nej plo­šiny s bo­ha­tou fau­nov a fló­rou sa zvá­žajú do Da­na­kil­skej pre­liat­činy, soľ­nej púšte so sír­nymi pra­meňmi, kto­rých krik­ľavé farby pô­so­bia ako vy­tvo­rené po­čí­ta­čom a nie prí­ro­dou. Pu­to­va­nie po kra­jine sprí­jem­ňujú usmiati Eti­óp­ča­nia, všade roz­vo­niava káva a ka­didlo, ktoré pri­niesla ako dar krá­ľovná zo Sáby Ša­la­mú­novi. Ro­man spre­vá­dza aj pre CK Vic­tory tra­vel.

19:00 – 19:15 pre­stávka

19:15 Anna Mar­šová – Na­prieč Bar­mou v daž­ďo­vej se­zóne
Barma je často ozna­čo­vaná za kra­jinu úsme­vov, zlata a bud­hizmu, pri­rov­ná­vaná je k su­sed­nému Thaj­sku pred dvad­sia­timi rokmi, teda v ča­soch, keď ešte ne­bolo pre­pl­nené tu­ris­tami. V Barme ich dnes mnoho ne­stret­nete, prob­lém bude aj s an­glič­ti­nou do­má­cich, ťažko sa tu do­sta­nete k inej strave ako tej tra­dič­nej, mjan­mar­skej – ale o to bude váš zá­ži­tok z ces­to­va­nia na­prieč ňou sil­nejší! V na­šich kon­či­nách túto pre­krásnu a exo­tickú kra­jinu vní­mame, bo­hu­žiaľ, väč­ši­nou len „vďaka“ kon­flik­tom a ne­šťast­nej po­li­tic­kej si­tu­ácií – my sme sa však ne­ne­chali od­ra­diť a stálo to za to :) .

20:15 – 20:30 pre­stávka

20:30 Jo­zef Hni­dzik – Malá ochut­návka In­dic­kej si­tar
(krátka pred­náška / kon­cert)
Juju Pla­net Dub alias Jo­zef Hni­dzik sa pred­staví s krát­kou pre­zen­tá­ciou o po­byte v In­dii v meste Ben­ga­lure,kde sa učil hru na si­tar od sve­to­zná­meho hu­dob­níka, s kto­rým vy­tvo­ril aj uni­kátny pro­jekt. Jeho ta­lent vám pred­staví hrou na na tento uni­kátny ná­stroj a tak­tiež si bu­dete môcť vy­po­čuť aj jeho „multi culti ethno world mu­sic, dub and psy­che­de­lic elect­ro­nics, deep bass vibe“. Kto ne­vie, čo tento po­jem zna­mená sú k dsi­po­zí­cii úryvky jeho tvorby na https://soundc­loud.com/juju-pla­net-dub .

https://www.fa­ce­book.com/Juju-Pla­net-Dub-64968454277/?ref=br_rs

Vstupné:
– 6€ v pred­pre­daji na
https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/po­du­ja­tia/tren­cin-15-03-2018/
– 7€ na mieste
– 3€ na po­sledný kon­cert podľa ka­pa­city

Viac info: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/po­du­ja­tia/prie­vi­dza-18-03-2018/?utm_source=fa­ce­book&utm_me­dium=event

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Hlavný par­tner: www.vic­to­ryt­ra­vel.sk
– Hlavní me­dialni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 10 expe­dí­cií su­mou tak­mer 1500€. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2% alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Epe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

—————————————————————————-
OD­PO­RÚ­ČAME OD NA­ŠICH PAR­TNE­ROV A PRE­ZEN­TU­JÚ­CICH Z MI­NU­LOSTI (kú­pou pod­po­ríš naše ak­ti­vity)
– Kniha/ebook Ces­tuj bez mi­li­ó­nov (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): http://www.ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/?a_box=4wh7jugk
– Ebook Tra­vel­hac­ker­ský sprie­vodca na Is­land (Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová): https://ces­tuj­bez­mi­li­onov.sk/tra­vel­hac­ker­sky-sprie­vodca-na-is­land/?a_box=4wh7jugk
– Kniha/ebook Láska k Aziat­kám – In­tímna spo­veď mla­dého Slo­váka s váš­ňou pre ázij­ské diev­čatá: https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/laska-k-aziat­kam/?ref=25805
– Kniha “Okolo sveta s pal­com hore“: https://elist.sk/ob­chod/okolo-sveta-s-pal­com-hore/?ref=3487
– Za­rá­baj Ako Pán (on­line kurz Luba Ju­ríka o za­rá­baní cez in­ter­net): https://kurzy.sam­se­be­pan.sk/chcem/za­ra­baj-ako-pan/?ref=25805
– Stie­ra­cia mapa Slo­ven­ska: https://www.za­me­nej.sk/zlava/info/stie­ra­cia-mapa-slo­ven­ska?utm_source=ces­tou­ne­ces­tou.sk&utm_cam­paign=eban­ner&utm_me­dium=ban­ner&od­po­ruc=48defc6f2aa8e24c5461eaa83d478be3
– Es­hop Mo­der­ného pra­člo­veka (knihy, vý­ži­vové sup­le­menty): https://mo­der­nyp­rac­lo­vek.sk/ob­chod/ref/11/ a Po­wer­logy: https://po­wer­logy.com/?utm_source=aff&utm_me­dium=aff&utm_cam­paign=dgt&a_aid=525d02cc5a34c&a_bid=6f4ea7f8&data1=2fe1b48f-2cc2-480b-8507-e69115eac6a2_294e5572-6a6b-4f31-973e-44dd42bdf045&vrf

Kom­pletný prog­ram na­šich af­fi­liate prog­ra­mov náj­deš na: http://www.mi­chalk­nitl.com/2018/01/ces­to­va­tel­ske-af­fi­liate-od­kazy/

Ok­rem toho knihy a ebo­oky za­kla­da­teľa OZ Ces­tou ne­ces­tou náj­deš na: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/ob­chod/

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.