Eventy

Close

Workshop: Nauč sa využívať LinkedIn na maximum

Bratislava

 • 22.10.2018

Popis

V spo­lu­práci so Sy­ner­gie Slo­va­kia vas po let­nej pre­stávke po­zý­vame na ďalší workh­sop, ten­to­krát za­me­raný na ovlá­da­nie so­ciál­nej siete Lin­ke­dIn.

Pre koho je Works­hop ur­čený:

– pre za­čia­toč­ní­kov aj mierne po­kro­či­lých

– pre tých, kto­rých pro­ces hľa­da­nia práce vy­čer­páva – a chcú byť oslo­vo­vaní s pra­cov­nými po­nu­kami

– pre všet­kých, ktorí chcú ve­dieť ako po­u­ží­vať LI a prečo je to uži­točný ná­stroj

– pre tých, ktorí chcú po­znať viac mož­ností ako si v dneš­nej dobe hľa­dať prácu

Čo všetko sa na­učíš na Works­hope Lin­ke­din:

* Ako si vy­haj­po­vať svoj LI pro­fil a vy­užiť ho na­plno

* Čo všetko má Tvoj LI pro­fil ob­sa­ho­vať, aby zau­jal na trhu práce

* Ako zís­kať zau­jí­mavú prácu a/alebo aby si ťa práca snov na­šla sama

* Ako sa vy­hnúť chy­bám, ktoré možno ro­bíme a ne­vieme o nich

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

zajtra / 09:00 / Bratislava

Vysporiadaj sa s neúspechom

Close

Vysporiadaj sa s neúspechom

 • 23.10.2018

Popis

V in­ku­bá­tore sme si pre teba pri­pra­vili bez­platný se­mi­nár na tému „Vy­spo­ria­daj sa s ne­ús­pe­chom“. Té­mou ťa pre­vedú traja lek­tori – Bra­ni­slav An­dre­an­ský, Fi­lip To­máška a Ad­rián Pá­leš. Toto po­du­ja­tie je sú­čas­ťou Fu­tu­re­Now fes­ti­valu.

Kedy sa bude se­mi­nár ko­nať?
• 23.10.2018 (uto­rok) v čase od 09:00 – 11:00 hod.

Kde sa stret­neme?
• Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (1. po­scho­die, miest­nosť č. 102)

Čo sa do­zvieš?
• pre­kážky ako sú­časť pra­cov­ného ži­vota,
• kedy vy­hľa­dať po­moc a kde hľa­dať,
• po­u­če­nie sa z chýb a se­ba­štar­to­va­nie,
• hurá k ďal­ším chy­bám.

Ďa­lej sa bude ho­vo­riť:
• o firme Ri­delo, a prečo bola za­vretá,
• čo kon­krétne ro­biť, ak pod­ni­ka­nie ne­vyjde,
• ako skĺbiť školu a pod­ni­ka­nie,
• kde a ako zís­kať pod­poru,
• ako roz­be­hnúť nový pro­jekt.

 

O lek­to­roch:
Bra­ni­slav An­dre­an­ský pra­cuje ako HR par­tner a kon­zul­tant v Poš­to­vej banke. Pred­chá­dza­júce 4 roky pra­co­val ako tré­ner ma­na­žér­skych zruč­ností za­me­ra­ných na roz­voj pra­cov­ní­kov na všet­kých úrov­niach ria­de­nia. V rámci pod­por­ných prog­ra­mov sa ve­nuje stra­te­gic­kému po­ra­den­stvu a fa­ci­li­tač­ným stret­nu­tiam v ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­ciách, a tiež works­ho­po­vým a ško­lia­cim ak­ti­vi­tám na aka­de­mic­kej pôde.

Fi­lip To­máška sa už od mla­dého veku zau­jí­mal o eko­ló­giu a ob­no­vi­teľné zdroje. Po­čas stred­nej školy za­lo­žil svoj prvý star­tup a okam­žite sa za­mi­lo­val do pod­ni­ka­nia a rie­še­nia prob­lé­mov. Mo­men­tálne štu­duje na STU v Bra­ti­slave a pra­cuje na svo­jom no­vom pro­jekte.

Ad­rián Pá­leš sa vždy zau­jí­mal o naj­nov­šie tech­no­ló­gie a ich ne­ko­nečný po­krok. Po­čas stred­nej školy za­lo­žil star­tup, vďaka kto­rému sa stre­tol s via­ce­rými no­vými kon­cep­tami, me­dzi kto­rými bol aj block­chain. V sú­čas­nosti štu­duje na STU v Bra­ti­slave a pra­cuje na svo­jom no­vom pro­jekte.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 22.10.2018 do 15:00 hod.

Re­gis­truj sa tu >> https://goo.gl/forms/voC­mY­FXCZ1out6jA3

Po­du­ja­tia pri­pra­vu­jeme v spo­lu­práci s ge­ne­rál­nym par­tne­rom ESET.

Vstup voľný :)

zajtra / 15:00 / Bratislava

Dospelácke programovanie pre deti

Close

Dospelácke programovanie pre deti

 • 23.10.2018

Popis

Nauč sa prog­ra­mo­vať, vy­tvor si vlastnú hru alebo si vy­skú­šaj známy BBC micro:bit!
Príď si vy­skú­šať Co­der­Dojo – bez­platný klub prog­ra­mo­va­nia pre všet­kých od 7 do 17 ro­kov.
Čaká ťa skvelé po­obe­die so skú­se­nými men­tormi, ktorí ti po­môžu na­kó­do­vať veci, ktoré si do­po­siaľ ne­ve­del či vy­brú­siť si veci čo už vieš a ko­pec zá­bavy!
Náj­deš nás v me­dzi­ná­rod­nom co­wor­kingu Cam­pus (Staré Grunty 18, 2. po­scho­die) v čase od 15:00 – 17:00, je už len na tebe kedy sa u nás za­sta­víš a koľko času u nás strá­viš.
Čo si pri­niesť?
• no­te­book (ne­jaké máme, ale je lep­šie mať vlastný)
• ro­diča
Čo je Co­der­Dojo?
Co­der­Dojo je me­dzi­ná­rodná sieť bez­plat­ných klu­bov prog­ra­mo­va­nia pre mla­dých ľudí od 7 do 17 ro­kov. Účast­níci sa učia na vlast­ných pro­jek­toch, majú k dis­po­zí­cií tech­nic­kých men­to­rov a spo­lu­pra­cujú so svo­jimi ro­ves­níkmi. Na­šim cie­ľom je vy­tvo­riť vhodné pro­stre­die pre bu­dúcu ge­ne­rá­ciu prog­ra­má­to­rov, in­ži­nie­rov a ino­vá­to­rov.
Event je sú­čas­ťou Fu­tu­re­Now fes­ti­valu.
Par­tner: Cam­pus Co­work

Close

Doctors vs machines: Can Artificial Intelligence solve the healthcare crisis?

 • 23.10.2018

Popis

DOC­TORS VS MA­CHI­NES: CAN AR­TI­FI­CIAL IN­TEL­LI­GENCE SOLVE THE HE­ALTH­CARE CRI­SIS?

Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gence (AI) in­flu­en­ces which films you watch on Ne­tf­lix or it can ana­lyze the speed of mo­ve­ment of traf­fic. Some say it will ad­vance the hu­ma­nity, ot­hers say it will doom it. Hype and exag­ge­ra­tion sur­round eve­ryt­hing around AI so it’s im­por­tant to come to terms with what po­ten­tial po­ssi­bi­li­ties and dan­gers it po­ses.

AI in he­alth­care; from cre­a­ting cut­ting-edge me­di­cal de­vi­ces, via re­du­cing mis­diag­no­sis to ta­king bet­ter care of pa­tients; me­ans that me­di­cine is re­a­ching a tur­ning po­int thanks to AI.

But let’s not jump on the ban­dwa­gon blindly. It’s es­sen­tial to an­swer qu­es­ti­ons such as:
– What are the suc­cess­ful use ca­ses for AI in he­alth­care?
– How can AI help add­ress the sec­tor’s most pre­ssing chal­len­ges?
– How far would we be pre­pa­red to go?
– What se­cu­rity is­sues need to be re­sol­ved?
– How can we en­sure that AI use in he­alth­care is done et­hi­cally and sus­tai­nably?
– Ove­rall, is AI the next fron­tier in he­alth­care?

All of these qu­es­ti­ons will be tou­ched upon by field experts in this pa­nel dis­cus­sion.

Spe­a­kers:
Mar­tin Ma­jer­ník
Apart from co-foun­ding Black Swan Ra­ti­onal (R&D for big data, ML and app­lied AI so­lu­ti­ons) and co-foun­ding Sci­Curve (life science se­arch en­gine de­tec­ting trends), Mar­tin cur­ren­tly works as Pro­duct De­ve­lop­ment Lead at CEAi, Inc. At CEAI, they bu­ild star­tups in in­dus­tries such as fi­nance, bio­tech & he­alth­care and sus­tai­na­bi­lity & energy, where there are oppor­tu­ni­ties to use AI.

Mar­tin Her­man
Apart from co-foun­ding Bet­he­reum (a so­cial sports bet­ting plat­form bu­ilt on the Block­chain) and foun­ding Po­wer­ful Di­gi­tal (cre­a­tive stu­dio), Mar­tin co-foun­ded Po­wer­ful Me­di­cal. Po­wer­ful Me­di­cal is a com­pany that pro­vi­des in­no­va­tive he­alth­care so­lu­ti­ons with fo­cus to in­teg­rate cut­ting edge tech­no­lo­gies into the me­di­cal field.

Ju­raj Bardy
Ju­raj works at pub­lic ser­vice since 2009 and is an expert on di­gi­tal in­no­va­tion. Ju­raj cur­ren­tly works as Ma­na­ging Par­tner at Alis­tiq (a team who sup­ports go­vern­ments to inc­re­ase their per­for­mance and to pro­vide high qu­ality ser­vice) and pro­po­sed and su­per­vi­sed the im­ple­men­ta­tion of the na­ti­onal eHe­alth so­lu­tion in Ko­sovo. Mo­re­over, he’s a re­gu­lar spe­a­ker at Itapa con­fe­ren­ces, the big­gest events in Slo­va­kia de­di­ca­ted to di­gi­ta­li­za­tion of pub­lic sec­tor (eGo­vern­ment).

more spe­a­kers tba soon

Mo­de­ra­tor:
Petra Dzu­rov­či­nová
Petra wor­ked as an Exe­cu­tive Ma­na­ger at Slo­ven­ská alian­cia pre ino­va­tívnu eko­no­miku – SA­PIE and cur­ren­tly she’s CEO at Freya Care. Freya gi­ves wo­men and men more fre­e­dom to cho­ose when and how to have chil­dren and co­ver them fi­nan­cially in case they expe­rience fer­ti­lity is­sues. Petra ba­si­cally has inn­no­va­tion in the core of what she does all the time.

A 3-hour mi­xer com­plete with ap­pe­ti­zers, cold be­ve­ra­ges, and great com­pany.
We are lo­oking for­ward to all of you to help us shape the lo­cal star­tup com­mu­nity!

 

Event is part of Fu­tu­re­Now fes­ti­val.

Or­ga­ni­za­tors: Star­tup Grind Bra­ti­slavaFu­tu­re­Now Con­fe­rence 2018Cam­pus Co­work
Spon­sor: DE­CENT
Me­dia Par­tner: Star­ti­tup
Ve­nue Par­tner: Bi­na­rium

Close

Základy WordPress a praktická ukážka tvorby webu

Bratislava

 • 23.10.2018

Popis

WordP­ress už nie je len blo­go­vací sys­tém, ale kom­plexný ná­stroj na tvorbu we­bo­vých stá­nok, por­tá­lov, es­ho­pov alebo re­zer­vač­ných sys­té­mov.
WordP­ress dnes vy­užíva tak­mer 30% všet­kých we­bov na svete, je za­darmo a do­stupný v slo­ven­čine.

Ak uva­žu­ješ nad vlast­ným we­bom, te­raz je ten správny čas.
Z works­hopu bu­deš od­chá­dzať s vlast­ným we­bom na WordP­ress, stačí si zo­brať no­te­book.

Ka­pa­cita works­hopu je ob­me­dzená, max.15 osôb.
Lek­tor: Ra­do­slav Mi­cha­lisko

Cena wors­hopu je 15 eur.

24.10.2018 / 09:00 / Bratislava

NewLeaders Academy

Close

NewLeaders Academy

 • 24.10.2018

Popis

„Ne­wLe­a­ders ins­pire ot­hers to dream more, le­arn more, do more and be­come more…“

Aby ste sa stali špič­ko­vou spo­loč­nos­ťou, po­tre­bu­jete k tomu sku­točne skve­lých líd­rov. Av­šak, exis­tuje veľký roz­diel me­dzi šéfmi a líd­rami…

 

Cie­ľom prog­ramu Ne­wLe­a­ders Aca­demy je na­do­bud­núť a roz­ví­jať jed­not­livé zruč­nosti z ob­lasti le­a­ders­hipu tak, že vám uľah­čia v bu­dúc­nosti zvlá­dať prácu pod tla­kom, vy­tvá­rať efek­tívne tímy a roz­ví­jať ta­lent v ce­lej or­ga­ni­zá­cii.

 

De­taily:

Prog­ram:

24.10.2018: Bio­ché­mia osob­nosti lídra – Oli­via Hur­ba­nova

06.11.2018: Emo­ci­onálna in­te­li­gen­cia lídra – Ja­ro­slava Va­cul­čia­ková

20.11.2018: Aser­tívna a efek­tívna ko­mu­ni­ká­cia lídra – Vlado Ham­bá­lek

04.12.2018: Mo­ti­vu­júci a in­špi­ra­tívny lí­der – Mi­cha­ela Bu­be­lí­ni­ová

18.12.2018: Lí­der v roli kouča – Eva Mar­ti­no­vi­čová

Ja­nuár 2019: Cer­ti­fi­ká­cia

 

Miesto: Im­pact Hub Bra­ti­slava

Cena: 650€/20 ho­dín – druhý účast­ník so zľa­vou 50%!

Ka­pa­cita: 8-20 ľudí

Te­le­fón: 0914 703 900

E-mail: [email protected]­co­ach.sk alebo so­nas­tef­[email protected]­co­ach.sk

LÍS­TKY: http://bit.ly/ne­wle­a­der­sa­ca­demy

 

24.10.2018 / 18:00 / Košice

Frida Talks Tech – Košice edition II

Close

Frida Talks Tech – Košice edition II

Košice

 • 24.10.2018

Popis

Úspešný me­e­tup aj­ťá­čiek a žien, ktoré by chceli byť sú­čas­ťou sveta tech­no­ló­gií, pri­chá­dza po dru­hý­krát do Ko­šíc! Prvý rok sme vy­pre­dali všetky miesta v prie­behu pár dní, bude tomu aj tento raz tak?

Frida Talks Tech – Vý­ni­močné po­du­ja­tie pre aj­tíč­kárky a tie, ktoré láka svet IT.

Čo vás po­čas Frida Talks Tech – Ko­šice edi­tion II čaká a ne­mi­nie?

In­špi­ra­tívne prí­behy úspeš­ných aj­ťá­čiek, no­vinky zo sveta tech­no­ló­gií, or­ga­ni­zá­cie, ktoré vám môžu po­môcť do­stať sa do IT sek­tora, ale hlavne prí­le­ži­tosť spoz­nať sa a ne­twor­ko­vať.

Prog­ram:

18.05 – 18.15 – Hello world
18.15 – 18.25 – Si­mona Luč­ka­ni­čová – O Aj Ty v IT
18.25 – 18.40 – Majka Piat­ni­cová – Bu­si­ness In­tel­li­gence
18.40 – 18.50 – Mirka Uhnak – O Mini Tech MBA for Wo­men
18.50 – 19.05 – Ivetka Ton­hau­se­rova – Ako za­čať fre­e­lance?
19.05 – 19.15 – Lu­cia Ve­sel­ská – Pod­ni­ka­teľka Slo­ven­ska
19.15 – 19.35 – Lu­cia Stel­ler – IT Pra­covný trh a uplat­ne­nie žien na IT trhu
19.35 – 19.45 – Rado Ša­lit­roš – O Young Crew v Ko­ši­ciach
19.45 – 20.00 – Zuzka Tká­čová – Ví­ťazka sú­ťaže Uči­teľ roka & mo­ti­vá­torka diev­čat do IT
20.00 – 20.10 – Pa­vol Mi­ros­say – O IT Val­ley
20.10 – 20.35 – Mar­tin Maj­ling – UX
20.35 – 20.45 – Krátka tom­bola
20.45 – 21.30 – Ne­twor­king

Pri­daj sa do žen­skej Tech ko­mu­nity a príď s nami oslá­viť ženy v IT. Spoz­naj in­špi­ra­tívne prí­behy tých, ktoré sa pre­sa­dili v IT. Je na­čase za­ho­diť ste­re­otyp, že IT je hlavne pre mu­žov.

Kedy a kde? 24.10.2018 18:00 Ta­bačka, Kul­tur­fab­rik, ki­no­sála.

Lís­tky sú už v pre­daji – http://bit.ly/Fri­da­KE­Lis­tok
Viac info o na­šich po­du­ja­tiach: www.aj­ty­vit.sk

24.10.2018 / 18:00 / Bratislava

Ako dosahovať fantastické výsledky?

Close

Ako dosahovať fantastické výsledky?

Bratislava

 • 24.10.2018

Popis

Ako do­sa­ho­vať fan­tas­tické vý­sledky? | Pe­ter Str­cula – Trans­for­meri

Milí štu­denti, pria­te­lia a priaz­nivci,
na na­sle­du­jú­cej pred­náške se­mes­tra „Trans­for­meri“ nám pre­zradí se­dem kľú­čo­vých fak­to­rov, ktoré nás po­sunú od ví­zie k fan­tas­tic­kým vý­sled­kom

Pe­ter Str­cula

Ako do­sa­ho­vať fan­tas­tické vý­sledky v práci, športe či v osob­nom ži­vote?
Ako vo firme zdvoj­ná­so­biť ob­rat, pre­biť sa v dave na pra­cov­nom, či silne kon­ku­renč­nom trhu?
Ako čo naj­skôr pri­brať, či schud­núť 10kg?
Od­po­vede nie­len na tieto otázky nám pri­ne­sie Pe­ter, za kto­rého ho­vo­ria jeho skú­se­nosti.

Pe­ter za­čal s pre­da­jom ako 16-ročný a ob­chod­ným ria­di­te­ľom sa stal, keď mal 23 ro­kov.
Po­sled­ných 10 ro­kov tak bu­duje a riadi ob­chodné tímy, tvorí ob­chodné a kon­ku­renčné stra­té­gie. Po­máha fir­mám zvy­šo­vať ob­raty, expan­do­vať na nové trhy a pre­dá­vať viac.
Vo voľ­nom čase ces­tuje, špor­tuje, ve­nuje sa di­vadlu, da­bingu a vzde­lá­va­niu.

Vstup je voľný, všetci ste ví­taní, stačí prísť od­hod­laní do­sa­ho­vať fan­tas­tické vý­sledky.

Ak chcete mať pra­vi­delné in­for­má­cie o ďal­ších pred­náš­kach a té­mach, pri­hláste sa do nášho mai­lin­glistu: ee­purl.com/dHLjjX
Mi­nulé pred­nášky náj­dete vo vi­deo ar­chíve: ti­ny­url.com/you­tu­be­ar­chiv
Pred­nášku pod­po­ril Star­ti­tup.

Teší sa na vás Pe­ter Str­cula a tím Ma­xman Con­sul­tants.

24.10.2018 / 18:30 / Brno

Night of Chances Technology Brno

Close

Night of Chances Technology Brno

Brno

 • 24.10.2018

Popis

Chceš ve­dieť kam sa bude ube­rať IT a akým té­mam ve­nujú po­zor­nosť tech­no­lo­gickí lídri? #NOC je tvo­jou skrat­kou k ak­tu­ali­zá­cií na rok 2018. 
Night of Chan­ces Tech­no­logy je 6 ho­dín na­bi­tých prí­le­ži­tos­ťami;

– dis­ku­to­vať s ria­di­teľmi naj­výz­nam­nej­ších IT fi­riem, ktorí prídu na pôdu školy, aby ti odo­vzdali svoje skú­se­nosti
– vy­skú­šať si rie­še­nie re­ál­nych prob­lé­mov z praxe fi­riem na in­te­rak­tív­nych works­ho­poch ve­de­ných expertmi
– roz­ší­riť si ve­do­mosti na pred­náš­kach a dis­ku­siách na na­jak­tu­ál­nej­šie témy
– zis­tiť, aké pra­covné po­zí­cie sú vo fir­mách žia­dané, či do­konca zís­kať pra­covnú po­nuku

25.10.2018 / 18:00 / Bratislava

Neuraz sa, prosím-spätná väzba

Close

Neuraz sa, prosím-spätná väzba

Bratislava

Vstupné 18 €

 • 25.10.2018

Popis

Tú­žite sa do­zve­dieť viac o sebe, o tom ako vás vníma vaše oko­lie, tú­žite osob­nostne rásť, pop­ra­co­vať na svo­jich sla­bých strán­kach?

Works­hop ,,Ne­uraz sa, pro­sím – spätná väzba“ je to pravé pre Vás!

Celý ži­vot sa stre­tá­vame so spät­nou väz­bou prak­ticky na kaž­dom kroku, v práci, doma aj me­dzi pria­teľmi. Mohli by sme to pri­rov­nať k Ne­wto­novmu Zá­konu ak­cie a re­ak­cie. Aká­koľ­vek čin­nosť ktorú vy­ko­náme, je v pod­state ak­cia a spätná väzba je re­ak­cia.

Nie vždy je k nám ale naše oko­lie úp­rimné práve zo stra­chu z na­šej ne­ga­tív­nej re­ak­cie. Ak nás nie­kto po­chváli po­te­šíme sa, ale čo ak je spätná väzba ne­ga­tívna. Chceme ju po­čuť? Do­ká­žeme ju pri­jať?

Náš works­hop je ur­čený pre kaž­dého, kto sa chce do­zve­dieť o sebe via­cej, túži pop­ra­co­vať na svo­jich sla­bých strán­kach, zlep­šiť ko­mu­ni­ká­ciu s oko­lím, na­učiť sa spätnú väzbu pri­jať a nájsť v nej skryté po­sols­tvo.

Ne­bojte sa spät­nej väzby, ob­javte svoje skryté stránky a vy­lep­šite svoj osob­nostný pro­fil na works­hope ,,Ne­uraz sa, pro­sím – spätná väzba“!

Works­hop „Ne­uraz sa, pro­sím – spätná väzba“ bude pre­bie­hať 25.10. 2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej lek­torky Sil­vie Lan­ger­mann

Cena works­hopu je 18,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

26.10.2018 / 00:00 / Bratislava

MADhack 2018 IoT pre lepšiu budúcnosť

Close

MADhack 2018 IoT pre lepšiu budúcnosť

 • 26.10.2018

Popis

Pri­hla­so­va­nie je pre­dĺžené do 21.10.2018!

Kde je prob­lém, je aj rie­še­nie. Sú­ťaž MAD­hack 2018 po­môže roz­lúsk­nuť ťaž­kosti obcí vďaka naj­nov­ším smart tech­no­ló­giám.

Lep­šia obec je pro­jekt z dielne sve­to­vej IT spo­loč­nosti Resco, ktorý je ur­čený na ze­fek­tív­ne­nie ko­mu­ni­ká­cie me­dzi sa­mosprá­vou a ob­ča­nom v ob­lasti po­dá­va­nia a rie­še­nia rôz­nych pod­ne­tov. Slo­ven­ské mestá a obce do­stanú do rúk ná­stroj, ktorý im umožní kom­plexne, efek­tívne a jed­no­du­cho rie­šiť akú­koľ­vek agendu spo­jenú s ich služ­bami pre ve­rej­nosť. Kľú­čo­vými sú v tomto smere oby­va­te­lia. Tí môžu nie­len prob­lém na­hlá­siť, ale prie­bežne sle­do­vať každý krok k jeho vy­rie­še­niu.

V čom spo­číva uni­kát­nosť tohto rie­še­nia?

 • jed­no­du­ché po­da­nie pod­netu a zís­ka­nie spät­ných no­ti­fi­ká­cií po jeho vy­rie­šení
 • efek­tívne, jed­no­du­ché a trans­pa­rentné ria­de­nie obce alebo mesta
 • úspora času a fi­nan­cií
 • lepší ži­vot ob­ča­nov
 • 20-ročné naj­lep­šie tr­hové know-how
 • vy­cib­rené pra­xou viac ako 2000 kor­po­rát­nych kli­en­tov vo viac ako 100 kra­ji­nách sveta

Rie­še­nie Lep­šia obec pod inými náz­vami už te­raz po­u­ží­vajú ob­ča­nia jed­ného brit­ského ok­resu a ha­siči v nór­skom Osle. Zá­u­jem o ňu je aj u pro­ti­nož­cov v Aus­trá­lii.

Ako sa dá zís­kať?

Lep­šia obec po­zos­táva z dvoch častí. Ob­čan si môže ap­li­ká­ciu pod náz­vom Lep­šia obec stiah­nuť zdarma v ob­cho­doch s ap­li­ká­ciami (An­droid, IOS). Vy­plní v nej zá­kladné údaje, určí miesto, v kto­rom žije a
ku kto­rému chce po­dá­vať pod­nety na rie­še­nie kon­krét­nych prob­lé­mov. Za sa­mosprávu musí o rie­še­nie Lep­šia obec po­žia­dať sta­rosta obce alebo pri­má­tor mesta.

 

27.10.2018 / 08:00 / Bratislava

Nebojte sa vypýtať si odmenu za Vašu prácu!

Close

Nebojte sa vypýtať si odmenu za Vašu prácu!

Bratislava

Vstupné 120 €

 • 27.10.2018

Popis

Trá­vite v práci nad­časy, pri­ná­šate nové ná­pady, pl­níte plán ale do­sta­nete na­naj­výš ústnu po­chvalu?
Máte strach vy­pý­tať si viac pe­ňazí? Ne­viete ako vhodne oslo­viť kom­pe­tentnú osobu, ako ar­gu­men­to­vať?
Príďte na náš Kurz ,,Ne­bojte sa vy­pý­tať si od­menu za Vašu prácu“

Na­učíme Vás:

 • Ako sa pri­pra­viť na stret­nu­tie s Va­ším nad­ria­de­ným
 • Ako vhodne ar­gu­men­to­vať
 • Ako ,,lep­šie pre­dať“ nadš­tan­dardne od­ve­denú prácu
 • Ako sa zba­viť stra­chu z ko­mu­ni­ká­cie s nad­ria­de­nými
 • Ako usku­toč­niť Vaše pred­stavy o dob­rom fi­nanč­nom ohod­no­tení

Pre koho je kurz ur­čený:

 • Pre ne­za­mest­na­ných
 • Pre za­mest­nan­cov
 • Pre bri­gád­ni­kov
 • Pre živ­nost­ní­kov
 • Pre pod­ni­ka­te­ľov

Kurz ,,Ne­bojte sa vy­pý­tať si od­menu za Vašu prácu“ bude pre­bie­hať 27.10.2018 na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) od 8:00 do 16:00 hod. pod ve­de­ním lek­torky Sil­vie Lan­ger­mann

Cena kurzu je 120,- EUR s DPH.
Pri­hlášky po­sie­lajte na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

 

30.10.2018 / 19:48 / Bratislava

Nauč sa mať čas

Close

Nauč sa mať čas

 • 30.10.2018

Popis

Zís­kajte zbrane, kto­rými môžte strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíte:
Čo ro­biť, aby ste mali viac času na to, čo vás baví?
Čo ro­biť, aby ste sa ko­nečne na­učili hrať na gi­tare, za­čali sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tali dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na do­vo­lenku?

A viete vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zviete 30.10. v Co­wor­king Cver­novka.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena: 10,- eur.

In­for­má­cie o pred­ná­ša­jú­com:
Dá­vid Kál­mán pra­cuje už viac ako 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7, a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

05.11.2018 / 08:00 / Bratislava

Tímový koučing

Close

Tímový koučing

Bratislava

 • 05.11.2018

Popis

Po­tre­bu­jete zlep­šiť ko­mu­ni­ká­ciu vo Va­šom tíme? Zla­diť tí­mové úlohy? Ve­dieť správne vy­rie­šiť vznik­nuté prob­lémy?Nájsť si cestu k spo­lu­pra­cov­ní­kom?
Kurz ,,Tí­mový kou­čing“ Vás nato pri­praví!

Cie­ľom tí­mo­vého kou­čingu je zvý­šiť efek­ti­vitu spo­lu­práce a pre­hĺbe­nie pra­cov­ných vzťa­hov. Po­čas pro­cesu kouč po­u­káže na slabé stránky a vďaka cvi­če­niam po­silní ta­lenty tímu. Tré­ning je vhodné vy­užiť pri roz­voji kre­a­ti­vity tímu a pri pre­hĺbení me­dzi­ľud­ských vzťa­hov. Jedna z pod­mie­nok tí­mo­vého kou­čo­va­nia, je vy­soká miera ot­vo­re­nosti ko­mu­ni­ká­cie v tíme a zá­ro­veň mo­ti­vá­cia čle­nov tímu spo­lu­pra­co­vať.

Príďte sa ku nám na­učiť
– prin­cípy a kom­pe­ten­cie tí­mo­vého kouča
– viesť ví­ťazny tím
– ako pod­po­ro­vať jeho kre­a­ti­vitu
– formy a tech­niky tí­mo­vého kou­čo­va­nia
– a mnoho ďal­ších…

Te­šíme sa na Vás 05.-6.11.2018,  8-16 hod., na ulici Mie­rová 56.
Lek­tor: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann,

Cena kurzu je 450,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

06.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa predať sa

Close

Nauč sa predať sa

Bratislava

 • 06.11.2018

Popis

Po­nú­kaš služby alebo pre­dá­vaš pro­dukt a hľa­dáš si kli­en­tov?
V tom prí­pade je works­hop Nauč sa pre­dať sa ur­čite pre Teba!

Nauč sa, ako sa pre­dať v tvrdom svete kon­ku­ren­cie od lek­tora Vik­tora Kos­tic­kého, ktorý má viac ako 10 ročné skú­se­nosti vo ve­dení ob­chod­ných tí­mov a bu­si­ness de­ve­lop­mente v glo­bál­nych spo­loč­nos­tiach Dell a IBM, aj v ob­chode v men­ších fir­mách a start-upoch.

Čo Ti works­hop pri­ne­sie?

– Do­zvieš sa, čo sú zá­kladné pred­po­klady, aby si bol úspešný
– Zis­tíš, ako si náj­deš kon­takty
– Na­učíš sa, ako na­pí­sať email, ktorý má šancu oslo­viť
– Do­sta­neš tipy ako te­le­fo­no­vať
– Spoz­náš zá­klady ob­chod­ného roz­ho­voru a vy­skú­šaš si, ako vhodne re­a­go­vať na re­ak­cie pro­ti­strany
– Zís­kaš tipy na osved­čenú správu kon­tak­tov a tvo­jich ak­ti­vít
– Zis­tíš, ako do­viesť ob­chodný roz­ho­vor do úspeš­ného konca

Ne­bude to žiadna nudná te­ória, ale re­álne prí­klady z praxe a pri­tom za­ži­ješ hrané mo­de­lové si­tu­ácie a množ­stvo ďal­ších ti­pov.

07.11.2018 / 17:30 / Košice

Night of Chances v Košiciach

Close

Night of Chances v Košiciach

 • 07.11.2018

Popis

Po­du­ja­tie Night of Chan­ces (NOC) už osem ro­kov pri­náša pre štu­den­tov pra­covné skú­se­nosti, ro­zo­berá na­jak­tu­ál­nej­šie témy pod tak­tov­kou od­bor­ní­kov z praxe a vzde­láva na pro­fe­si­onál­nej úrovni. 

V met­ro­pole vý­chodu budú môcť spoz­nať jed­ného z na­job­ľú­be­nej­ších slo­ven­ských mo­de­rá­to­rov Sajfu z inej per­spek­tívy. Gardé mu budú ro­biť jeho rov­nako, ak nie viac úspešní bra­tia. Majú re­cept na úspech? 

NOC Ko­šice sa bude ko­nať 7.11.2018 v pries­to­roch Uni­ver­zit­nej kniž­nice a Uni­ver­zit­ného ve­dec­kého parku TECH­NI­COM.

Po­čas jed­ného ve­čera mô­žeš…

→ osobne dis­ku­to­vať s ria­di­teľmi z jed­ných z naj­výz­nam­nej­ších fi­riem,
ktorí prídu na pôdu školy, aby ti odo­vzdali svoje skú­se­nosti

→ vy­skú­šať si rie­še­nie re­ál­nych prob­lé­mov z praxe fi­riem
na in­te­rak­tív­nych works­ho­poch ve­de­ných expertmi

→ roz­ší­riť si ve­do­mosti na rôz­nych for­má­toch pred­ná­šok,
roz­ho­vo­rov a dis­ku­sií o ak­tu­ál­nych té­mach od in­špi­ra­tív­nych hostí

→ zis­tiť, aké pra­covné po­zí­cie sú vo fir­mách žia­dané,
či do­konca zís­kať pra­covnú po­nuku alebo stáž

→ za­žiť ne­for­málnu at­mo­sféru,
spoz­nať za­mest­nan­cov a kul­túru fi­riem z úplne iného uhla.

LÍS­TKY: http://bit.ly/2N6IFSI 
alebo
*SMS re­gis­trá­cia: Po­šli SMS v tvare: TIC­KET KO­SICE meno priez­visko email, na číslo: 8866
*Za­sla­ním SMS sú­hla­sím so spra­co­va­ním úda­jov podľa na­sle­du­jú­cich pod­mie­nok a in­for­má­cií o ochrane osob­ných úda­jov: http://bit.ly/NOCP­ri­va­cy­Po­licy

09.11.2018 / 16:30 / Bratislava

Bratislava Game Jam 2018

Close

Bratislava Game Jam 2018

Bratislava

 • Nová Cvernovka
 • 09.11.2018

Popis

Vieš prog­ra­mo­vať, ro­bíš gra­fiku, hudbu, ve­del by si vy­mys­lieť po­čí­ta­čovú hru? Po­s­kla­daj tím a skús vy­tvo­riť hru za 42 ho­dín. Tému, na ktorú bu­deš tvo­riť, pre­zra­díme až na mieste!

Bra­ti­slava Game Jam je sú­ťaž prog­ra­má­to­rov, sce­ná­ris­tov, gra­fi­kov, fi­lo­zo­fov a ilus­trá­to­rov, kto­rých úlo­hou je za 40 ho­dín vy­tvo­riť pro­to­typ vi­deo­hry. Je to pries­tor pre jed­not­liv­cov a in­ter­dis­cip­li­nárne tímy, kde si môžu ove­riť od­vážny herný di­zajn a svoje schop­nosti. Kon­krétna téma, kto­rou sa má hra za­obe­rať, bude zve­rej­nená na za­čiatku po­du­ja­tia. Sú­ťa­žiaci budú oce­není v troch ka­te­gó­riách: cel­kový ví­ťaz, naj­lepší es­te­tický zá­ži­tok a cena zú­čast­ne­ných.

Tento roč­ník pre­behne v bra­ti­slav­skej No­vej Cver­novke v dňoch 9. 11. – 11. 11. 2018.

 

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Bratislave

Bratislava

 • 09.11.2018

Popis

Ces­to­va­teľ­ský fes­ti­val Ces­tou ne­ces­tou s viac ako 30 in­špi­ru­jú­cimi pre­zen­tá­ciami z ce­lého sveta po 12. krát v Bra­ti­slave.

Už te­raz sa mô­žeš te­šiť aj na za­hra­ničné za­stú­pe­nie:
– Harri Aho­nen (FIN), Ab­dul Ra­za­kov (UZB), Csaba Egri (HUN),
Olda Štos (CZ)

– hos­ťo­va­nie fes­ti­valu Oz­věny z Os­travy

Tak­tiež na prog­rame budú pre­zen­tá­cie ako:
– 4260km PCT trail z Me­xika do Ka­nady, Af­rika na bi­cykli, KE- Pa­mír a späť na sta­rom mer­ce­dese, Ja­majka, Z Kuby na An­tar­ktídu, Zóna smrti – Expe­dí­cia Cho Oju, Sto­pom cez Strednú Ame­riku, Ca­ny­o­ning v Ne­pále, Na­prieč Čí­nou na bi­cyk­loch, Kam­čatka, Azory, Bot­swana, ale aj pre­mie­ta­nia v „3D“ a ešte oveľa viac…

– po pr­vý­krát sa spolu pred­sta­via aj obaja or­ga­ni­zá­tori fes­ti­valu Ces­tou ne­ces­tou – Mi­chal Knitl a Mi­lan Hano.

Kom­pletný prog­ram fes­ti­valu: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/po­du­ja­tia/bra­ti­slava-09-11-11-2018/

Prog­ra­mový le­ták JPG:
https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/wp-con­tent/uplo­ads/2017/05/prog­ram-Ces­tou-ne­ces­tou-FES­TI­VAL-BA-9-11.11.2018-jpg-.jpg

Prog­ra­mový le­ták v PDF na stia­hnu­tie: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/wp-con­tent/uplo­ads/2017/05/prog­ram-Ces­tou-ne­ces­tou-FES­TI­VAL-BA-9-11.11.2018-pdf.pdf

_____________________________________________________
VSTUPNÉ:
PRVÉ vstu­penky na po­du­ja­tie:

PR­VÝCH 10 na 3 DNI – 20 EUR
DO 9.10 (alebo vy­pre­da­nia zá­sob) na 3DNI – 22 EUR

LÍS­TKY V PRED­PRE­DAJI NA: http://bit.ly/2Q0Utrg
______________________________________________________

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Ge­ne­rálny par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní par­tneri: Cul­turs Ru­ži­nov, Bra­ti­slava Ru­ži­nov, Czech tu­rism, Na­dá­cia ZSE, Ars Bra­ti­sla­ven­sis
– Par­tneri fes­ti­valu: www.ay­ury­oga-ash­ram.com
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.skwww.out­do­or­filmy.skwww.za­me­nej.skwww.dob­ro­druh.skwww.in­te­rez.skwww.ka­de­tade.comwww.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk
– Pro­duk­toví par­tneri: De­vold, Ber­gans, www.out­do­or­line.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 12 expe­dí­cií su­mou tak­mer 2100 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

10.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Akreditovaný kurz KOUČ 104hod. Banská Bystrica

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104hod. Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • 10.11.2018

Popis

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

Spo­loč­nosť Po­wer Co­aching s.r.o. Vám pri­náša 11-dňový Kurz KOUČ v roz­sahu 104 ho­dín, je­diný ak­re­di­to­vaný kurz tohto druhu na Slo­ven­sku.

CER­TI­FI­KÁ­CIA
Kurz KOUČ 104 ho­dín je Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ a je­di­ným kur­zom na Slo­ven­sku tohto druhu s ude­le­nou ak­re­di­tá­ciou Mi­nis­ter­stva škols­tva, vedy, vý­skumu a športu SR. Po ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate Osved­če­nie o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia, platné na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky a opráv­ňu­júce dr­ži­teľa ku kou­čo­va­niu. Zá­ro­veň zís­kate Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion, pred­sta­vu­júci me­dzi­ná­rodnú ak­cep­tá­ciu vý­cviku v kou­čingu, na zá­klade kto­rej mô­žete zís­kať ďal­šie me­dzi­ná­rodné cer­ti­fi­káty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je ok­rem pro­fe­sie kouča (in­terní aj ex­terní, sú­časní aj bu­dúci), vhodný tak­tiež pre tých, ktorí majú zá­u­jem zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti po­trebné pre vý­kon svojho po­vo­la­nia, napr. ma­na­žéri, osoby ve­dúce tím ľudí, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, tré­neri, po­rad­co­via, od­bor­níci v pro­fe­siách za­me­ra­ných na po­moc iným (fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci), uči­te­lia a pod.- kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku, pre­zenč­nou for­mou

– účast­ník ne­musí spĺňať žiadne špe­ciálne po­žia­davky

– mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov: 5

OB­SAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória. S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH

Ter­míny kurzu:

10.11.-20.11.2018 Ban­ská Bys­trica

Or­ga­ni­zá­tor: Po­wer Co­aching s.r.o., www.co­aching-po­radna.sk,
Pri­hla­so­va­nie: [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Lek­tori: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann

VIAC IN­FOR­MÁ­CIÍ O KURZE : na [email protected]­aching-po­radna.sk, 0911 467 629, 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) Me­eto
foto: www.pe­xels.sk

10.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Úvod do koučingu Banská Bystrica

Close

Úvod do koučingu Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • 10.11.2018

Popis

PSY­CHO­LÓ­GIA SA SÚ­STRE­ĎUJE NA MI­NU­LOSŤ ČLO­VEKA. KOU­ČING VŠAK PO­ZERÁ DO BU­DÚC­NOSTI.“
– SIL­VIA LAN­GER­MANN

Pred­sta­víme Vám zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere. Po ab­sol­vo­vaní kurzu pre­vez­mete cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

Kurz „Úvod do Kou­čingu“ bude pre­bie­hať v Ban­skej Bys­trici, pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Sil­vii Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 380,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

13.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Staň sa majstrom komunikácie Banská Bystrica

Close

Staň sa majstrom komunikácie Banská Bystrica

Banská Bystrica

 • 13.11.2018

Popis

Za­skočí Vás kde tu si­tu­ácia kedy stra­títe reč?Chcete sa zdo­ko­na­liť v ko­mu­ni­ká­cii? Blo­kuje tréma Váš ústny pre­jav?
Po­tom je kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“ ur­čený práve pre Vás!

Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cií, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite po­znáte to aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení alebo ste si sto per­cent istý o svo­jej pravde. Ak chceme mať dobré vzťahy v ži­vote, mu­síme sa na­učiť správne ko­mu­ni­ko­vať, po­čú­vať toho dru­hého, byť em­pa­tický. Mô­žete tak pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Správna ko­mu­ni­ká­cia je nie­kedy na­ozaj ťažká, hlavne keď druhá strana vám to vô­bec nez­ľah­čuje. Dô­le­žité je však, aby ste vy vy­trvali, aby ste mali od­stup, keď po­tre­bu­jete. Uvi­díte, ča­som vás vaše oko­lie ocení, budú s vami radi roz­prá­vať a zdie­ľať veľa in­for­má­cií. Sta­nete sa dô­ve­ry­hod­ným člo­ve­kom s kým si ľu­dia radi po­ke­cajú. Ur­čite aj vy po­znáte nie­koho vo va­šom okolí, s kým sa ne­radi stre­tá­vate, a keď ná­ho­dou ho­díte reč, už len ča­káte, kedy to končí.
Na­učíte sa:

 • uplat­niť zís­kané ko­mu­ni­kačné zruč­ností v kon­krét­nych pra­cov­ných a mi­mop­ra­cov­ných si­tu­áciách
 • vy­užiť ná­pady, myš­lienky, me­tó­dy a tech­niky, ktoré po­má­hajú ľah­šie a úspeš­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať s roz­lič­nými typmi ľudí v roz­ma­ni­tých si­tu­áciách
 • po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
 • uve­do­miť si, že ko­mu­ni­ká­cia pred­sta­vuje moc a na­učiť sa ju efek­tívne vy­uží­vať po­môže zme­niť náš po­hľad na svet aj po­hľad, kto­rým svet po­zerá na nás

Ob­sah:

 • Ko­mu­ni­ká­cia
 • Spätná väzba
 • Kri­tika a po­chvala
 • Aser­ti­vita
 • Ko­mu­ni­kačné ka­nály

Prí­dite 13.11 o 8:00 hod. na kurz ,,Staň sa maj­strom ko­mu­ni­ká­cie“
Lek­tor: Mgr. Sil­via Lan­ger­mann
Kurz bude pre­bie­hať v Ban­skej Bys­trici
Cena je 170 EUR s DPH.

Cena:

170,00 €

s DPH
Dĺžka kurzu:

1 deň

Ter­míny
Dá­tum a čas: 13.11.2018 08:00
Miesto: Ban­ská Bys­trica

13.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa mať čas

Close

Nauč sa mať čas

Bratislava

 • 13.11.2018

Popis

Zís­kaj zbrane, kto­rými mô­žeš strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíš:
Čo ro­biť, aby si mal viac času na to, čo ťa baví?
Čo ro­biť, aby si sa ko­nečne na­učil/a hrať na gi­tare, za­čal/a sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tal/a dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na do­vo­lenku? ;)

A vieš vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zvieš 13.11. v Co­wor­king Cver­novka.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena: 10,- eur.

In­for­má­cie o pred­ná­ša­jú­com:
Dá­vid Kál­mán pra­cuje 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

14.11.2018 / 00:00 / Bratislava

Fin.Techsummit 2018

Close

Fin.Techsummit 2018

Bratislava

 • 14.11.2018

Popis

Druhý roč­ník kon­fe­ren­cie Fin.Tech­sum­mit pred­sta­vuje prí­le­ži­tosť na ot­vo­rené dis­ku­sie o bu­dúc­nosti fi­nanč­níc­tva, ktoré dnes vo veľ­kom ovplyv­ňujú nové tech­no­ló­gie a di­gi­ta­li­zá­cia.

Za účasti re­no­mo­va­ných hostí zo Slo­ven­ska, stred­nej Európy či os­tat­ných kra­jín Európ­skej únie bu­deme dis­ku­to­vať o ak­tu­ál­nych vý­zvach spo­je­ných s im­ple­men­tá­ciou prv­kov ume­lej in­te­li­gen­cie do ban­kov­níc­tva a fi­nanč­ného trhu, be­ha­vi­orál­nych as­pek­toch po­sky­to­va­nia fi­nanč­ných slu­žieb, či re­gu­lá­cii pro­stre­dia, ktoré je silno ovplyv­nené au­to­ma­ti­zá­ciou a dis­rup­tív­nymi hráčmi a prv­kami.

Ok­rem toho bude tento rok vý­razne po­sil­nený pries­tor pre pred­sta­vi­te­ľov start-upov, ktorí budú mať mož­nosť od­pre­zen­to­vať svoje uni­kátne biz­nis plány s cie­ľom zís­kať zau­jí­mavú fi­nančnú od­menu.

Reč­níci budú v pa­ne­lo­vých dis­ku­siách hľa­dať od­po­vede na vý­zvy spo­jené s pre­cho­dom fi­nanč­ných in­šti­tú­cií do di­gi­tál­neho pro­stre­dia a za­vá­dza­ním ume­lej in­te­li­gen­cie. Náš ex­klu­zívny par­tner Tatra banka na­prí­klad pred­staví vy­uží­va­nie tvá­ro­vej bio­met­rie v ban­kov­níc­tve. Bu­deme ta­kisto ho­vo­riť o tom, ako nové tech­no­ló­gie pri­nesú jed­no­du­ché rie­še­nia v ob­lasti be­ha­vi­orál­neho pro­fi­lo­va­nia kli­en­tov.

V prog­rame bude do­sta­točný pries­tor ve­no­vaný dis­ku­siám o tom, ako k no­vému eko­sys­tému treba pri­stu­po­vať z hľa­diska re­gu­lá­cií a tvorby zdra­vého a funkč­ného sys­tému, ale aj mož­nos­tiam efek­tív­nej spo­lu­práce fin­tech spo­loč­ností a tra­dič­ných in­šti­tú­cií či vzniku sand­boxu – tes­to­va­cieho pro­stre­dia pre nové spo­loč­nosti.

V ne­po­sled­nom rade budú pred­me­tom de­bát aj vý­zvy spo­jené so za­vá­dza­ním tech­no­ló­gie block­chain – či už pôjde o možný pre­chod na bez­ho­to­vostnú spo­loč­nosť, alebo ze­fek­tív­ne­nie fun­go­va­nia fi­nanč­ných in­šti­tú­cií – kon­krétne po­is­ťovní.

De­tailný prog­ram kon­fe­ren­cie, zo­znam reč­ní­kov a ceny lís­tkov náj­dete na www.fin­tech­sum­mit.sk.

Dá­tum:

14.11.2018

Miesto:

Ho­tel Park Inn by Ra­dis­son Da­nube Bra­ti­slava

16.11.2018 / 08:00 / Banská Bystrica

Time a Stress management Banská Bystrica

Close

Time a Stress management Banská Bystrica

Banská Bystrica

Vstupné 170 €

 • 16.11.2018

Popis

Máte stre­sové za­mest­na­nie? Prob­lémy v sú­krom­nom ži­vote? Ne­stí­hate? Na­učte sa ovlá­dať svoj stres a správne si za­trie­diť čas. Na kurze Time a Stress ma­na­ge­ment v Po­wer Co­aching-u Vás na­učíme ako zvlád­nuť každú si­tu­áciu s chlad­nou hla­vou.

Ne­ig­no­rujte va­rovné sig­nály vy­ho­re­nia! Na­učte sa žiť so stre­som v ne­ru­še­nom sú­lade v akej­koľ­vek si­tu­ácii.

Pre koho je kurz ur­čený:
ma­na­žéri, ve­dúci pra­cov­níci, per­so­na­listi, asis­tenti, za­mest­nanci- všetci, ktorí chcú lep­šie odo­lá­vať stresu a efek­tívne zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci aj v sú­krom­nom ži­vote

Ob­sah kurzu Stress ma­na­ge­ment:
• Mo­del vzniku a pô­so­be­nia stresu
• Zmena stre­so­rov po­čas ži­vota
• Stres a jeho vplyv na zdra­vie a vý­kon­nosť
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Psy­cho­lo­gické pred­po­klady pre zvlá­da­nie stresu – Jun­gova te­órie osob­nosti
• Spoz­ná­va­nie a de­fi­no­va­nie stre­so­rov jed­not­livca vo vlast­nom okolí na zá­klade te­órie osob­nosti
• Nor­málne re­ak­cie na stres, ich pô­vod prí­činy a rie­še­nie
• Ri­zi­kové re­ak­cie na stres, ich pô­vod, prí­činy a rie­še­nie
• Mo­derné tech­niky pre­ven­cie proti stresu
• Uži­točné spô­soby re­laxu
• Ná­vod na zmenu ži­vot­ného štýlu k eli­mi­no­va­niu stre­so­vých fak­to­rov

Ob­sah kurzu Time ma­na­ge­ment:
• Se­ba­poz­na­nie ako zá­klad pre vy­tvo­re­nie efek­tív­neho time ma­na­ge­mentu
• Na­rá­ba­nie s ča­som na zá­klade bio­rytmu a ty­po­ló­gie osob­nosti
• Stres ako ná­sle­dok ne­efek­tív­neho vy­uži­tia času – prečo vzniká a čo spô­so­buje
• Syn­dróm vy­ho­re­nia
• Bu­do­va­nie správ­nych ná­vy­kov
• Ur­če­nie si pri­orít
• Opti­ma­li­zá­cia času
• Ná­stroje efek­tív­neho plá­no­va­nia
• In­tu­itívny time ma­na­ge­ment alebo: ne­choď hla­vou proti múru
• Se­bu­ve­do­me­nie a se­ba­oce­ne­nie – ako si ur­čiť to, na čom nám v ži­vote sku­točne zá­leží, prečo to všetko ro­bíme
• Prečo a ako sa od­me­niť

Kurz Time a Stress ma­na­ge­ment sa usku­toční dňa 16.11.2018 od 8:00 do 16:00 v Ban­skej Bys­trici.
Lek­tor: Sil­via Lan­ger­man

Cena kurzu je 170€ s DPH
Pri­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­tit UP a Me­eto
foto www.pe­xels.com

22.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa sústrediť

Close

Nauč sa sústrediť

Bratislava

 • 22.11.2018

Popis

Všetci chceme toho sti­hnúť, čo naj­viac. Na­plá­nu­jeme si ak­ti­vity a úlohy, no ča­sto­krát z nich na konci dňa ne­spl­níme ani po­lo­vicu. A pri re­ka­pi­tu­lá­cii dňa si ne­vieme po­riadne spo­me­núť, čo sme ro­bili a prečo sa nám ne­po­da­rilo sú­stre­diť na to, čo sme si na­plá­no­vali.

Ako si tré­no­vať po­zor­nosť a ve­dieť sa sú­stre­diť na to pod­statné nám 22.no­vem­bra ukáže uzná­vaný psy­cho­lóg a psy­cho­te­ra­peut Mar­tin Mil­ler.

Čo si z pred­nášky od­ne­sieš?

Na­učíš sa, aký je roz­diel me­dzi po­tre­bu­jem/chcem/mal by som/mu­sím a na čo z toho sa sú­stre­diť.
Do­zvieš sa, na čo sa sú­stre­ďuje náš mo­zog a ako s tým pra­co­vať v svoj pros­pech.
Spoz­náš, čo s nami robí sú­stre­de­nie sa na oča­ká­va­nia.
Na­učíš sa, kedy sa sú­stre­diť na svoje emó­cie a kedy nie.
Ob­ja­víš, že je lep­šie sa sú­stre­diť na to čo máme radi a čo nám robí dobre.

22.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Frida Talks Tech Bratislava edition II.

Close

Frida Talks Tech Bratislava edition II.

 • 22.11.2018

Popis

Úspešný me­e­tup aj­ťá­čiek a žien, ktoré by chceli byť sú­čas­ťou sveta tech­no­ló­gií, pri­chá­dza po dru­hý­krát do Bra­ti­slavy!

FRIDA TALKS TECH

Vý­ni­močné po­du­ja­tie pre aj­tíč­kárky a tie, ktoré láka svet IT.

Čo vás po­čas Frida Talks Tech – Ko­šice edi­tion II čaká a ne­mi­nie?

In­špi­ra­tívne prí­behy úspeš­ných aj­ťá­čiek, no­vinky zo sveta tech­no­ló­gií, or­ga­ni­zá­cie, ktoré vám môžu po­môcť do­stať sa do IT sek­tora, ale hlavne prí­le­ži­tosť spoz­nať sa a ne­twor­ko­vať.

Kedy a kde? 22.11.2018 18:00 Hub­Hub.

Prog­ram Frida Talks Tech Bra­ti­slava edi­tion II – čo­skoro.

O tom, že Frida Talks Tech je vý­ni­močné a in­špi­ra­tívne po­du­ja­tie, sa pre­sved­číte aj v tomto vi­deu.

24.11.2018 / 08:00 / Bratislava

Ako rozbehnúť vlastné podnikanie

Close

Ako rozbehnúť vlastné podnikanie

Bratislava

 • 24.11.2018

Popis

Máte skvelý ná­pad, pod­ni­ka­teľ­skú ví­ziu, ale strach Vám ne­do­volí Vaše sny usku­toč­niť?
Ni­kdy pred­tým ste ne­pod­ni­kali? Po­tre­bu­jete po­ra­diť lebo ne­viete ako nato?

Kurz ,,Ako roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie“ Vám ukáže tú správnu cestu!

Mnohí ľu­dia dnes tú­žia pod­ni­kať, majú vy­ni­ka­júce pred­po­klady na úspech s vlast­nou pod­ni­ka­teľ­skou ví­ziou. Často si však na za­čiatku ne­ve­dia po­ra­diť s úvod­nými pro­cesmi, ne­majú pre­hľad v tom ako sa načo pri­pra­viť, aké po­stupy zvo­liť.

Je smutné, že ča­sto­krát vy­ni­ka­júce ná­pady ostanú za­bud­nuté, skryté v zá­suvke.

Pri­tom je­di­nou pre­káž­kou je strach z ne­známa. Ne­chajte si po­ra­diť od od­bor­ní­kov a ne­ne­chajte si ujsť prí­le­ži­tosť roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie!

 

Kurz ,,Ako roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie“ bude pre­bie­hať 24.11. 2018 od 8:00 do 16:30hod., v Po­wer Co­aching-u na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­ných kou­čov a lek­to­rov Sil­vie Lan­ger­mann a To­máš Lan­ger­mann.

Cena kurzu je 170,- EUR s DPH.
Pri­hla­so­va­nie na [email protected]­aching-po­radna.sk, a 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

27.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Koniec prokrastinácie

Close

Koniec prokrastinácie

Bratislava

 • 27.11.2018

Popis

Pred­náška Ko­niec prok­ras­ti­ná­cie ťa na­učí:

-ako zvý­šiť svoju vnú­tornú mo­ti­vá­ciu a ako efek­tív­nej­šie mo­ti­vo­vať os­tat­ných
-ako roz­de­ľo­vať úlohy a zvý­šiť po­zor­nosť v práci
-ako sa učiť po­zi­tív­nym ná­vy­kom a dl­ho­dobo eli­mi­no­vať zloz­vyky
-ako ob­no­vo­vať ener­giu po­čas dňa, aby si ne­strá­cal kre­a­ti­vitu a sú­stre­de­nosť
-ako zní­žiť ná­sledky ne­ga­tív­nych emó­cií, stresu a roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýzy

Na­šim spo­loč­ným cie­ľom bude po­cho­piť zá­kladné pro­cesy prok­ras­ti­ná­cie a zlep­šiť prácu s ča­som.

Te­ore­tické zá­klady pre­zen­tá­cie, za­lo­žené na ve­dec­kých vý­sku­moch pop­red­ných uni­ver­zít (Har­vard, Stand­ford, MIT) sú do­pl­nené o prak­tické ná­stroje po­u­ži­teľné v kaž­do­den­nom ži­vote.

Lek­tor: Mgr. Ju­raj Vo­zár sa v rámci vzde­lá­va­cieho in­šti­tútu Gro­wJOB za­oberá pre­vo­dom ve­dec­kých po­znat­kov do fun­go­va­nia in­šti­tú­cií a ži­vota ľudí. Hlavný zmy­sel svo­jej práce vidí práve v zjed­no­du­šo­vaní kom­plex­ných vý­stu­pov a ich pre­tvo­rení do jed­no­du­chých ná­stro­jov. Od roku 2009, kedy ab­sol­vo­val prvú pro­fe­si­onálnu stáž za­me­ranú na le­a­ders­hip v USA, pra­cuje v ob­lasti vzde­lá­va­nia a fa­ci­li­tá­cie tré­nin­gov.

Ve­do­mosti z ob­lasti me­dzi­ná­rod­ných vzťa­hov na An­glo-Ame­ri­can Uni­ver­sity spolu so štú­diom kog­ni­tív­nych vied a me­to­do­ló­gie vzde­lá­va­nia mu po­má­hajú pri práci s fir­mami a ve­rej­nými in­šti­tú­ciami. Ju­raj je cer­ti­fi­ko­va­ným lek­to­rom Rady Európy v rámci ne­for­mál­neho vzde­lá­va­nia, rád ces­tuje a učí sa od os­tat­ných.

Vstupné: 10 eur
Ka­pa­cita ob­me­dzená, lís­tky možné za­kú­piť iba v pred­pre­daji:
https://tickpo.sk/de­tail/ko­niec-pro­kas­ti­na­cie-3758

28.11.2018 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa komunikovať

Close

Nauč sa komunikovať

Bratislava

 • 28.11.2018

Popis

Works­hop Nauč sa ko­mu­ni­ko­vať je ur­čený pre kaž­dého.
Nie­len pre tých, ktorí v svo­jej práci pri­chá­dzajú do styku s ľuďmi, ale aj pre tých, ktorí chcú zlep­šiť a ze­fek­tív­niť ko­mu­ni­ká­ciu s par­tne­rom/par­tner­kou, pria­teľmi, ko­le­gami, nad­ria­de­nými alebo ro­di­nou.

Spo­ločne sa po­kú­sime nájsť od­po­veď na kaž­do­denné si­tu­ácie, na­prí­klad:
– Ob­čas sa ne­viem s nie­kým do­hod­núť, mám po­cit, že ma ne­vníma a ne­po­čúva.
– Prečo nie­ktorí ko­le­go­via za­čnú po­čas po­rady ho­vo­riť o téme, ktorá sa pre­be­rala pred pia­timi mi­nú­tami?
– Stane sa mi, že sko­čím do ob­chod­nej pasce a po­tom pre­mýš­ľam prečo sa to stalo

Na works­hope zis­tíš, aký si typ osob­nosti, a ako re­a­gu­ješ v rôz­nych si­tu­áciách.
Do­zvieš sa, ako ne­byť schi­zof­re­nik, ako správne po­u­ží­vať uši a prečo tak veľmi chceme všetci po­čuť for­mulku: „Presne tak“. :)

Lek­to­rom works­hopu je Da­vid Kal­man, ktorý už 12 ro­kov pô­so­bím v ob­lasti biz­nisu. Svoju ka­ri­éru za­čal v Prahe v naj­väč­šej IT firme v Čes­kej re­pub­like ako mar­ke­tin­gový po­radca.
V kor­po­rát­nom svete sa vy­pra­co­val cez 6 po­zí­cií až na Re­gi­onál­neho ma­na­žéra pre nadš­tan­dard­ných kli­en­tov so zod­po­ved­nos­ťou nad 40 za­mest­nan­cami a vy­tvo­ril ná­stroje na me­ra­nie pre celý seg­ment, ktoré boli ap­li­ko­vané po ce­lom Slo­ven­sku.
Po od­chode z kor­po­rá­cie ria­dil ob­chodný tím pre Bra­ti­slavu v naj­väč­šej e-com­merce firme na Slo­ven­sku.
Vy­tvo­ril vlastný vzde­lá­vací pro­ces pre ob­chodné od­de­le­nia a v sú­čast­nosti pomá fir­mám rásť cez lie­vik, vzde­lá­va­nie, ná­rast pro­duk­ti­vity a zvý­še­ním an­ga­žo­va­nosti ich za­mest­nan­cov.

Close

Manipulácia a jej prejavy

Bratislava

Vstupné 18 €

 • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
 • 26.04.2018

Popis

Ako rie­šiť ma­ni­pu­lá­ciu? Ako od­ha­líme tak­tiku a slabé miesta ma­ni­pu­lá­tora? Ak to do­ká­žeme, bu­deme sa mu ve­dieť brá­niť.

Ča­kať a dú­fať, že sa práve ma­ni­pu­lá­tor zmení a pre­stane sa sna­žiť ovlá­dať dru­hých, nie je rie­še­ním. Rie­še­nie je zmena po­stoja ma­ni­pu­lo­va­ného – uve­do­miť si vlastnú hod­notu a na­učiť sa byť aser­tívny v me­dzi­ľud­ských vzťa­hoch.
Pre nie­kto­rých sa ma­ni­pu­lá­cia stala čas­tým a pri­ro­dze­ným spô­so­bom do­sa­ho­va­nia cie­ľov, av­šak ri­zi­kom je zne­kva­lit­ne­nie me­dzi­ľud­ských vzťa­hov. Člo­veku, ktorý má ten­den­ciu ma­ni­pu­lo­vať dru­hých, sa ľu­dia skôr či ne­skôr za­čnú vy­hý­bať a pre­stanú mu dô­ve­ro­vať. Ma­ni­pu­lá­cia je sú­čas­ťou nášho kaž­do­den­ného ži­vota, či už v práci, doma, alebo pri rie­še­ných bež­ných si­tu­ácií. Stáva sa prob­lé­mom, ktorý do­káže vzťahy úplne zni­čiť. Zni­žuje kva­litu ži­vota a zvy­šuje po­cit me­nej­cen­nosti.
Príďte na náš works­hop a do­zviete sa:

• Ako roz­poz­nať, od­ha­liť ma­ni­pu­lá­ciu
• Ako sa ne­stať jej obe­ťou
• Ako sa voči nej ub­rá­niť

Príďte 26.4. 2018 na works­hop Ma­ni­pu­lá­cia a jej pre­javy, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC.

Works­hop bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena 18,- EUR s DPH.

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a radi sa s Vami aj po­roz­prá­vame na tel. čísle 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.