Eventy

21.01.2019 / 18:00 / Bratislava

Ako písať blog, ktorý zaujme?

Close

Ako písať blog, ktorý zaujme?

Bratislava

 • 21.01.2019

Popis

Chceš ve­dieť, kedy je dobré pí­sať blog a ako na to?

Na pred­náške zis­tíš:
– ako na­pí­sať viac ako dobrý člá­nok?
– ako iden­ti­fi­ko­vať cie­ľovú sku­pinu?
– ako nájsť správne témy?
– akým chy­bám sa vy­va­ro­vať?
– ako blog ší­riť do sveta?

Lek­tormi budú Bar­bara Os­tro­chov­ská a Fi­lip La­banc zo spo­loč­nosti Sy­ner­gie.
Bar­bara sa špe­cia­li­zuje na cus­to­mer expe­rience. Vy­svetlí ti aký je po­hľad či­ta­teľa na text, jeho vní­ma­nie blogu a ako dať článku pri­danú hod­notu.
Fi­lip sa ve­nuje on­line mar­ke­tingu. Od­halí ti mar­ke­tin­govú stra­té­giu con­tentu, SEO na­sta­ve­nia, ako vy­užiť so­ciálne siete a množ­stvo iného.
Od­pre­zen­tujú ti tiež case stu­dies z ich blogu hla­da­ci­po­kla­dov.sk a iných spo­loč­ností.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji 5,- eur
(lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste 7.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diál­nym par­tne­rom je Star­ti­tup

22.01.2019 / 18:00 / Bratislava

Obchodné stretnutia face-to-face

Close

Obchodné stretnutia face-to-face

Bratislava

 • 22.01.2019

Popis

Chceš sa na­učiť alebo zlep­šiť vo face-to-face ob­chod­ných stret­nu­tiach?
Si ob­chod­ník, máš na sta­rosti pre­daj alebo si ma­ji­teľ firmy či rie­šiš svoj vlastný pro­dukt? V tomto prí­pade je tento works­hop práve pre teba.

Čo ti works­hop pri­ne­sie?

– Do­zvieš sa vý­hody face-to-face ob­chod­ných stret­nutí a ako sa na ne pri­pra­viť
– Zis­tíš ako uro­biť dobrý prvý do­jem a čo ti po­vie ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia
– Na­učíš sa iden­ti­fi­ko­vať po­treby dru­hej strany
– Do­sta­neš tipy ako pre­zen­to­vať vý­hody tvojho rie­še­nia
– Spoz­náš ako zvlá­dať ob­chodné ná­mietky
– Zis­tíš ako viesť ob­chodný roz­ho­vor do úspeš­ného konca a aké kroky by po ňom mali na­sle­do­vať

Ne­bude to žiadna nudná te­ória, ale re­álne prí­klady z praxe a pri­tom za­ži­ješ in­te­rak­tívne mo­de­lové si­tu­ácie a množ­stvo ďal­ších ti­pov.

Lek­tor: Vik­tor Kos­tický
Vik­tor má viac ako 10 ročné skú­se­nosti vo ve­dení ob­chod­ných tí­mov a bu­si­ness de­ve­lop­mente v glo­bál­nych spo­loč­nos­tiach Dell a IBM, ale tak­tiež skú­se­nosti v ob­chode v men­ších fir­mách a start-upoch. Pre­šiel si ve­de­ním tí­mov ob­cho­du­jú­cich s fi­rem­nými zá­kaz­níkmi, fy­zic­kými oso­bami a bu­si­ness de­ve­lop­men­tom pre lo­kálne a sve­tové trhy. Mo­men­tálne pô­sobí ako CEO slo­ven­ského špor­to­vého IT start-upu Re­ady For Sport a popri tom pred­náša o ob­chode a prí­buz­ných té­mach.

Lin­ke­dIn na Vik­to­rov pro­fil: https://www.lin­ke­din.com/in/vik­tor-kos­ticky/

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji 10,- eur
(lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste 12.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner Star­ti­tup

23.01.2019 / 09:00 / Bratislava

Prokrastinácia

Close

Prokrastinácia

Bratislava

 • 23.01.2019

Popis

V spo­lu­práci so SAP sme si pre teba pri­pra­vili ďal­šie bez­platné biz­nis ra­ňajky! Té­mou „Prok­ras­ti­ná­cia – čo mô­žeš uro­biť dnes, malo byť prav­de­po­dobne už dávno ho­tové“ nás pre­ve­die Mi­lan Ma­ru­ši­nec, Se­nior De­ve­lo­per vo firme SAP.

Re­zer­vuj si miesto >> https://goo.gl/forms/SA­y­y­fQB­CQXAB­LyMG2

KEDY? 23.1.2019 (streda) od 09:00 – 11:00
KDE? Uni­ver­zitný tech­no­lo­gický in­ku­bá­tor STU, Pi­onier­ska 15 Bra­ti­slava (za­sa­da­cia miest­nosť č. 102 – 1.po­scho­die)
VSTUP? Zdarma

O čom bu­deme ho­vo­riť?
• po­hľad do mysle prok­ras­ti­ná­tora,
• typy prok­ras­ti­ná­cie,
• prí­klady zo ži­vota,
• ako pre­ko­nať prok­ras­ti­ná­ciu.

O lek­to­rovi:
Mi­lan Ma­ru­ši­nec pra­cuje vo firme SAP od roku 2011 ako Se­nior De­ve­lo­per na pro­dukte SAP Bu­si­ness One, kde sa špe­cia­li­zuje na im­ple­men­tá­cie tech­nic­kých rie­šení napr. ohľadne va­lu­ácie skladu, elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie a vi­zu­ali­zá­cie dát. V mi­nu­losti pra­co­val aj na pro­jekte gra­fic­kého ro­z­hra­nia pre pro­dukt Nitro PDF Re­a­der 1.0 a tiež pris­pie­val do rôz­nych open-source pro­jek­tov. Vy­štu­do­val od­bor Hos­po­dár­ska in­for­ma­tika na Eko­no­mic­kej Uni­ver­zite v Bra­ti­slave.

Za­re­gis­tro­vať sa je možné naj­ne­skôr do 22.1.2019 do 15:00 hod.

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Žiline

Žilina

 • 24.01.2019

Popis

Fes­ti­val ces­tou ne­ces­tou v ži­lin­skej Sta­nici – 3dni.

V Ži­line budú mať pre­mi­éru „NÁ­ROČNÍ“ Ko­ši­ča­nia, ktorí sa vy­dali 14 500km z Ko­šíc na Pa­mír a späť na sta­rom mer­ce­dese. Milo Da­ní­šek sa opäť pri­hlási s hre­be­ňov­kou – ten­to­raz s Kor­zi­kou GR20. Za skial­pom sa vy­dáme až do vzdia­le­ného Peru, či za tu­ris­ti­kou do irac­kého Kur­dis­tanu. Prvý Slo­vák, ktorý nav­ští­vil za po­sledné roky So­mál­sko, ale aj Ja­pon­sko, či Omán na bi­cyk­loch. Okú­sime 10 ro­kov ži­vota v Číne, zo­zná­mime sa s ko­lum­bij­skou po­hos­tin­nos­ťou, ale aj ako lo­wcos­tovo pre­žiť Fran­cúzku Po­ly­né­ziu. A na zá­ver sa pre­ve­zieme spolu s Ru­dom cez 14 kra­jín Európy na pi­onieri.

PROG­RAM 24.1.2019 (štvr­tok)

18:00 Mi­cha­ela Šan­ková – Fran­cúz­ska Po­ly­né­zia – Mo­orea a Bora Bora, alebo nebo na Zemi exis­tuje
Ces­to­va­nie po os­tro­voch Mo­orea a Bora Bora vo Fran­cúz­skej Po­ly­né­zii. Ako sa tam do­stať, koľko to stojí, čo oča­ká­vať, čo vi­dieť a množ­stvo zau­jí­ma­vostí, ktoré bežný Slo­vák možno za­vr­hol, lebo si myslí, že sa tam ni­kdy ne­dos­tane, či už kvôli diaľke alebo pe­nia­zom. Pri­tom je to omnoho do­stup­nej­šie, než si mys­líme.

https://www.ces­tuj­bez­ces­tovky.sk/

19:10 – 19:20 pre­stávka

19:20 Pe­ter Gre­gor – So­mál­sko – Zná­sil­nený raj
26 ro­kov ob­čian­skej vojny za­ne­chalo kra­jinu v de­z­olát­nom stave. V po­sled­ných ro­kov sa však si­tu­ácia na­toľko zlep­šila, že je možné pri prí­snych bez­peč­nost­ných pra­vid­lách nav­ští­viť hlavné mesto Mo­ga­dišo, po­koj­nej­šiu ob­lasť Pun­tland, kde si na chvíľu ne­pri­pus­títe, že sa na­chá­dzate v So­mál­sku a pre­krásne Kis­mayo s ne­dot­knu­tými plá­žami, kde si do­máci mys­lia, že ste iba čer­noch s kož­nou cho­ro­bou alebo uni­kátny Go­ob­weyn, miesto stret­nu­tia ži­vo­to­dar­nej rieky s oce­ánom.

www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

20:20 – 20:35 pre­stávka

20:35 Mi­ro­slav Peťo – Ski the World – PERU 2018
Po­čas pre­zen­tá­cie za­ví­tame za skial­pi­niz­mom do Peru, kon­krétne do po­ho­ria Cor­dil­lera Blanca, ktoré sa týči nad mes­tom Hu­aráz a ktoré do­máci hrdo na­zý­vajú naj­vyš­ším tro­pic­kým po­ho­rím na svete. Miro Peťo spolu s ka­ma­rátmi Ro­bom Vr­lá­kom, Ti­bo­rom Hro­mád­kom a Iva­nom Krav­jan­ským pô­so­bili v tejto ob­lasti v máji 2018 a ok­rem iného sa im po­da­rilo vy­stú­piť a zly­žo­vať iko­nickú horu Ar­ten­son­raju (6025 m). Popri skial­povo-ho­ro­le­zec­kých po­tul­kách mali do­sta­tok času aj na spoz­ná­va­nie fa­reb­nej kul­túry ľudí v Hu­aráze, takže nie­len o ho­rách bude ich mul­ti­me­diálna pre­zen­tá­cia…

Expe­dí­cia bola pod­po­rená z Expe­dič­ného fondu OZ Ces­tou ne­ces­tou – https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

PROG­RAM 25.1.2019 (pia­tok)

18:00 Pa­vel Dvo­řák – De­sať ro­kov v Číne
Keď som išiel pr­vý­krát v roku 2009 do Číny, ne­ve­del som do akej kra­jiny idem. Vkro­čil som do ne­známa. Mal som len jedno oča­ká­va­nie. Že sa mi tam bude pá­čiť a že tam prav­de­po­dobne zo­sta­nem. Oboje sa spl­nilo.
Za chvíľu to bude de­sať ro­kov čo v Číne ži­jem. Viac ako po­lo­vicu kaž­dého roka trá­vim na ces­tách po tejto ob­rov­skej kra­jine. Spoz­ná­vam všetky jej zá­ku­tia. Slávne, ale aj skryté. Jej pekné, ale aj ška­redé stránky. Ne­us­tále zbie­ram prí­behy ľudí Číny. A presne takú Čínu vám v mo­jej pred­náške uká­žem. Krásnu, pes­trú, ne­do­ko­nalú a ľud­skú.
Po­čas be­sedy pre­mie­tam au­tor­ské fo­to­gra­fie, vi­deá a ces­to­va­teľ­ské filmy z najk­raj­ších miest Číny. Po be­sede si mô­žete kú­piť knižky z ro­din­ného Vy­da­va­teľ­stva Rak, na kto­rých sa fo­to­gra­ficky po­die­lam.

https://www.ces­ty­ci­nou.sk/

19:10 – 19:20 pre­stávka

19:20 Pe­ter Gre­gor – Iracký Kur­dis­tan – Me­dzi ho­rami a ľuďmi
Au­to­nómny se­ver Iraku nie je ani tak o pa­miat­kách ako o ľu­ďoch – o ich po­moci, po­hos­tin­nosti a ot­vo­re­nosti. 3 náv­števy v prie­behu 4 ro­kov po­tvr­dzujú vý­ni­moč­nosť tohto miesta, znovu na­chá­dza­nie za­bud­nu­tých lo­ka­lít blízko hra­níc s ne­pria­te­ľom, spo­mienku na et­nické čis­tky mie­ru­mi­lov­ného kurd­ského ná­roda a ich snahu o se­baur­če­nie. Tak­tiež sa spo­ločne do­sta­neme na naj­vyšší vr­chol Iraku a irac­kého Kur­dis­tanu – Che­ekha Dar (3611 m). Večný hľa­dač Pe­ter Gre­gor vám po­roz­práva o svo­jich dob­ro­druž­stvách a ob­las­tiach mimo ofi­ciál­nych hra­níc Kur­dis­tanu, kde by tu­rista ne­mal cho­diť.

www.ces­to­va­tel­skep­red­nasky.sk

20:20 – 20:35 pre­stávka

20:35 Oli­ver Kraus a Jana Pre­ko­pová (Cycle2ins­pire) – Sul­ta­nát Omán
Ďal­šia z kra­jín, ktorá nás na na­šej troj­roč­nej cyk­lo­ceste oča­rila. Mys­leli sme si, že za­ži­jeme iba púšte a pie­sok no ob­ja­vili sme oveľa viac. Kra­jinu ne­ko­neč­ných hviezd, hl­bo­kých ka­ňo­nov, ko­ryt­na­čích pláží a pras­ta­rej arab­skej kul­túry. Všetko zo se­dadla bi­cykla.

https://www.fa­ce­book.com/cycle2ins­pire/

PROG­RAM 26.1.2019 (so­bota)

14:00 Milo Da­ní­šek – Kor­zika GR20 – 13 a pol dňa v raji
Kor­zika – „hora v mori“, málo známy kle­not stre­do­zem­ného mora, z ho­rami vyš­šími ako Tatry. Hlav­ným kor­zic­kým hre­be­ňom ide kul­tová 180 km dlhá tu­ris­tická tu­ris­tická trasa GR20, ozna­čo­vaná ako je­den z naj­ťaž­ších európ­skych tre­kov. Out­do­orový spi­so­va­teľ Paddy Dil­lon ju opí­sal ako „jednu z naj­lep­ších tu­ris­tic­kých ciest na svete“. Pravé dob­ro­druž­stvo, ktoré máme za hum­nami… 13 a pol dňa v raji…

15:20 Ru­dolf Ti­sov­ský – 14 štá­tov Európy na Pi­onieri
Ak chcete ces­to­vať, ne­hľa­dajte si veľa dô­vo­dov, prečo to nejde, jed­no­du­cho vy­razte. Po­roz­prá­vam o tom, ako sa ces­tuje na sta­ruč­kom 45-roč­nom mo­to­cykli Jawa Pi­onier. Po­roz­prá­vam o tom, ako pri­pra­viť ta­kúto mo­torku a čo všetko si na­ba­liť na 8500 km ces­tami ne­ces­tami. Uká­žem, aké zau­jí­mavé miesta som nav­ští­vil, kde všade som kem­po­val a aj „kem­po­val“. Uvi­díte, ako vy­zerá ži­vot mo­to­ri­zo­va­ného „bez­do­movca“ na ces­tách.

https://www.fa­ce­book.com/Ru­dolf­Ti­sov­sky­Ad­ven­tu­reT­ra­vel/

16:20 – 16:45 pre­stávka

16:45 To­máš Hal­lon – Bez pred­sud­kov za ko­lum­bij­skou sr­deč­nos­ťou
Pred­sudky vy­tvá­rajú stenu stra­chu, ktorá mno­hým ľu­ďom za­tvára dvere pred úžas­nými kul­tú­rami. Na­prí­klad, Ko­lum­bia je do­slova za­há­dzaná ste­re­otyp­nými pred­sta­vami a po ná­vrate z dvoj­me­sač­nej cesty po tejto kra­jine si to vší­mam ešte oveľa viac ako pred­tým. Tam, kde si nie­kto pred­staví hory ko­ka­ínu a vraždy, ja vi­dím sr­deč­ných, ot­vo­re­ných a ochot­ných ľudí, ktorí sa za 20 ro­kov od naj­väč­šej vlny ná­si­lia do­ká­zali po­su­núť o ob­rov­ský kus vpred. Za­slú­žia si re­špekt, rov­nako ako ich je­di­nečná a roz­ma­nitá prí­roda, ktorá člo­veka pri ceste na­prieč kra­ji­nou vždy na­novo prek­vapí – od hôr v An­ti­oquii, ktoré pri­po­mí­najú Slo­ven­sko, cez se­vernú ka­rib­skú ob­lasť s plá­žami a pra­le­som v Sierra Ne­vada, púšť na se­ve­ro­vý­chode až po Ama­zon­ský pra­les úplne na juhu.

17:45 Oli­ver Kraus a Jana Pre­ko­pová (Cycle2ins­pire) – Keď Ja­pon­sko tak na bi­cyk­loch
Zo se­ver­ného os­trova Hok­kaido až na Oki­nawu. Päť me­sia­cov a päť ti­síc ki­lo­met­rov pl­ných uni­kát­nych zá­žit­kov. Nád­herná prí­roda, fan­tas­tická in­fra­štruk­túra, sr­deční Ja­ponci, je­di­nečná ku­chyňa a pre nás vzdia­lená kul­túra, ktorá nám každý deň za­ne­chá­vala úsmev na tvári.
Ja­pon­ský svet treba za­žiť a ak sa dá tak je­dine na bi­cyk­loch.

https://www.fa­ce­book.com/cycle2ins­pire/

18:45 – 19:15 pre­stávka

19:15 „NÁ­ROČNÍ“ Ma­tej Biľ a Zol­tán Ďur­čík – Ko­šice – Pa­mír a spať
Sku­pinka zná­mych aj trošku me­nej zná­mych si osvo­jila starý av­to­mo­biľ s mi­li­ó­nom sto­če­ných ki­lo­met­rov a vy­dala sa na cestu na­prieč cen­trál­nou Áziou až do srdca Ta­dži­kis­tanu z met­ro­poly vý­chodu, z Ko­šíc. Pre­behla pár po­st­so­viet­skych kra­jín, aby sa po­kú­sila zdo­lať aj hlavný cieľ vý­pravy, Pa­mír Hig­hway. Po­da­rilo sa a tak: „Rýchlo späť, v pon­de­lok treba ísť do práce!“, za­hlá­sil kar­di­nál sko­rých od­cho­dov.

https://www.fa­ce­book.com/na­rocni/

————————————————————
VSTUPNÉ:
– 6 € na štvr­tok alebo pia­tok v pred­pre­daji
– 7 € na štvr­tok alebo pia­tok na mieste
– so­bota: 8 € na pred­pre­daj / 10 € na mieste / 7 € na mieste po 16:20 (ak to do­volí ka­pa­cita)
– 3 dňový lís­tok: 16 € v pred­pre­daji / 18 € na mieste

LÍS­TKY NA: https://ti­ny­url.com/yakntx3c

————————————————————

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Ge­ne­rálny par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní par­tneri: Czech tu­rism, Na­dá­cia ZSE
– Par­tneri fes­ti­valu: www.ay­ury­oga-ash­ram.com
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.sk, www.out­do­or­filmy.sk, www.za­me­nej.sk, www.dob­ro­druh.sk, www.in­te­rez.sk, www.ka­de­tade.com, www.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk, www.in­fog­lobe.sk
– Pro­duk­toví par­tneri: De­vold, Ber­gans, www.out­do­or­line.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 12 expe­dí­cií su­mou tak­mer 2100 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

Close

Obal alebo odpad: Je plátenka lepšia ako igelitka?

Bratislava

 • 28.01.2019

Popis

Naj­lepší obal je žiadny obal, ale čo keď….?

Obal alebo od­pad je dis­ku­sia pre všet­kých, kto­rých zau­jí­majú sú­časné trendy z ob­lasti eko­lo­gic­kého ži­vot­ného štýlu.

Bu­deš mať mož­nosť opý­tať sa na všetko, čo Ťa o eko oba­loch a správ­nom spra­co­vaní od­padu z do­mác­nosti zau­jíma:

– Je plá­tená ná­kupná taška na­ozaj lep­šia ako plas­tová?
– Ak­cep­tujú v ob­cho­doch lát­kové vre­cúška?
– Kde je možné kú­piť lát­kové vre­cúška a tašky?
– Ako usklad­niť po­tra­viny bez po­u­ži­tia po­tra­vi­no­vej fó­lie?
– Ako fun­guje be­z­o­ba­lový ob­chod?

Pred­sta­via sa:

CEEV Ži­vica je mi­mo­vládna ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia, ktorá in­špi­ruje k zmene. Pri­náša in­špi­ra­tívne cesty vo vzde­lá­vaní, na­báda k zod­po­ved­nej spot­rebe, ve­do­mej skrom­nosti a ve­nuje sa ekop­ra­den­stvu.

TUTO eko­sáčky na Slo­ven­sku sa roz­hodli če­liť eko­lo­gic­kému prob­lému, ktorý trápi celú pla­nétu, ale aj každú do­mác­nosť- pre­by­tok plas­to­vého od­padu. TUTO sa za­me­rali na mik­ro­té­nové sáčky, ktoré na­hrá­dzame eko­lo­gic­kými vre­cúš­kami na opa­ko­vané po­u­ži­tie.

Dob­ro­žrúti sú známi slo­ven­skí mi­lov­níci zdra­vej stravy a pre­vádz­kujú vlastnú zero waste pe­ká­reň v Bra­ti­slave, ktorá ne­pro­du­kuje od­pad a ne­po­núka jed­no­rá­zové take away obaly.
Ich ob­chod nie je len pre­daj­ňou pe­kár­skych vý­rob­kov, ale tiež eko ob­cho­dí­kom.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji 5,- eur
(lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner Star­ti­tup

Close

Cestovateľský festival Cestou necestou v Košiciach

Košice

 • 28.01.2019

Popis

Ces­to­va­teľ­ský fes­ti­val Ces­tou ne­ces­tou v ko­šic­kej Ta­bačke – 2dni.

Te­šiť sa mô­žeš na ta­jomný Za­skar v Hi­ma­lá­jach, ženu sólo ces­to­va­teľku a jej 800km peši do San­tiaga de Com­pos­tela, prek­vapí nás jedna z mála za­les­ne­ných ob­lastí Mon­gol­ska, ale tak­tiež ko­lum­bij­ská po­hos­tin­nosť. Na­zrieme aj do sveta ute­če­nec­kého tá­bora Ro­hin­gov v Ban­gla­déši. Do Ta­bačky opäť za­ví­tajú „NÁ­ROČNÍ“ Ko­ši­ča­nia, ktorí si tento raz dali ešte väč­šiu vý­zvu – Z At­lan­tiku ku Pa­ci­fiku a späť za 44 dní a 28 000km na sta­rom mer­ce­dese.

28.1.2019 PON­DE­LOK
18:00 Pe­ter Po­po­vič a Ale­xan­dra Po­po­vi­čová – V kra­jine Čin­gis­chána
Naše cesty po­vedú do naj­red­šie osíd­le­nej au­to­nóm­nej kra­jiny sveta, do ro­diska jed­ného z naj­výz­nam­nej­ších do­by­va­te­ľov Ázie, do kra­jiny koní, o kto­rej sa ho­vorí, že ta­mojší ľu­dia sa ro­dia v sedle: do Mon­gol­ska.
Cie­ľom na­šej expe­dí­cie bol ná­rodný park Gor­kij Te­relj, ktorý je jed­ným z mála za­les­ne­ných území Mon­gol­ska. Tam sme sa po­hy­bo­vali pre Mon­go­lov veľmi ne­ob­vyk­lým spô­so­bom pre­pravy – pešo. Náš 200-ki­lo­met­rový okruh po údolí riek Te­relj a Tuul pred­sta­vuje v po­mere k roz­ľah­lému úze­miu Mon­gol­ska len ne­patrný zlo­mok, av­šak za tri týždne, ktoré sme tam strá­vili, sme mali mož­nosť po­bud­núť upro­stred ne­dot­knu­tej prí­rody, kde náš vý­hľad le­mo­vali ty­pické mon­gol­ské za­ob­lené hory, stáda koní, ja­kov a do­bytka. Pri pu­to­vaní nás spre­vá­dzali osa­melé jurty be­le­júce sa na ze­le­ných plá­ňach, di­voké ih­lič­naté lesy, roz­vod­nené rieky, cez ktoré vedú cesty, ale žiadne mosty, a ob­čas ne­jaký ten pas­tier na koni.

19:15 – 19:30 pre­stávka

19:30 Pat­rí­cia Mráz­ková – Ca­mino de San­tiago
Jedna žena, 2 nohy, 33 dní, 800 km – púť po Špa­niel­sku, z fran­cúz­skeho Saint Jean Pied de Port do San­tiaga de Com­pos­tela. Vstá­vať o 6 ráno, niesť 12 kg zby­toč­ností „pre každý prí­pad“ a kriv­kať 25 km každý deň v ús­trety naj­väč­šiemu dob­ro­druž­stvu vô­bec. Ho­rú­čavy, ploš­tice, le­van­du­ľový olej, tor­tilla de pa­ta­tas, zlo­dej, špa­gety, pár ošet­re­ných pľuz­gie­rov a ak­cia „Hľadá sa ďalší Slo­vák“…

20:30 – 20:40 pre­stávka

20:40 To­máš Hal­lon – Bez pred­sud­kov za ko­lum­bij­skou sr­deč­nos­ťou
Pred­sudky vy­tvá­rajú stenu stra­chu, ktorá mno­hým ľu­ďom za­tvára dvere pred úžas­nými kul­tú­rami. Na­prí­klad, Ko­lum­bia je do­slova za­há­dzaná ste­re­otyp­nými pred­sta­vami a po ná­vrate z dvoj­me­sač­nej cesty po tejto kra­jine si to vší­mam ešte oveľa viac ako pred­tým. Tam, kde si nie­kto pred­staví hory ko­ka­ínu a vraždy, ja vi­dím sr­deč­ných, ot­vo­re­ných a ochot­ných ľudí, ktorí sa za 20 ro­kov od naj­väč­šej vlny ná­si­lia do­ká­zali po­su­núť o ob­rov­ský kus vpred. Za­slú­žia si re­špekt, rov­nako ako ich je­di­nečná a roz­ma­nitá prí­roda, ktorá člo­veka pri ceste na­prieč kra­ji­nou vždy na­novo prek­vapí – od hôr v An­ti­oquii, ktoré pri­po­mí­najú Slo­ven­sko, cez se­vernú ka­rib­skú ob­lasť s plá­žami a pra­le­som v Sierra Ne­vada, púšť na se­ve­ro­vý­chode až po Ama­zon­ský pra­les úplne na juhu.

21:45 Ko­niec

29.1.2019 UTO­ROK
18:00 Mi­lan Špak – Ta­jomný Zan­skar
Nie je to zmes pa­chov, v kto­rých sa mieša vôňa z obet­ných ty­či­nek a ja­lov­cov s pa­chom kon­ského trusu na ces­tách ka­ra­ván a vý­fu­ko­vých splo­dín miest; nie je to len zmes ob­ra­zov, vy­tvá­ra­jú­cich ne­pred­sta­vi­teľnú mo­zaiku kon­tras­tov zá­pasu sveta tra­dí­cie a mo­der­ného sveta, ale najmä ľu­dia, kto­rých pút­nik na svo­jej púti stre­táva, ktorí v spo­mien­kach naj­viac utk­vejú a kto­rých z lôžka pa­mäte často pre­bú­dza.

V Zan­skare som pu­to­val dáv­nym spô­so­bom pút­nika, od kláš­tora ku kláš­toru, s vo­pred ne­ur­či­tým mies­tom noc­ľahu, na­ľahko, bez akej­koľ­vek elek­tro­niky a spo­je­nia s do­mo­vom.

Každá časť púte bola dych be­rúca nie­len kvôli výške ale najmä kráse, vďaka prí­tom­nosti spi­ri­tu­ality, kto­rou boli na­siak­nuté nie­len svä­tyne kláš­to­rov ale celé pro­stre­die, hory, skaly, ľu­dia.

19:15 – 19:30 pre­stávka

19:30 Ma­roš Ma­tou­šek – Ban­gla­deš a jeho sú­časne vý­zvy
Roz­prá­va­nie o čin­nosti mi­mo­vlád­nej or­ga­ni­zá­cie ADRA Ban­gla­deš, ktorá po­dobne ako mnohé iné me­dzi­ná­rodné mi­mo­vládne or­ga­ni­za­cie v tejto kra­jine, po­maha zvlád­nuť sú­častnú ute­če­neskú Ro­hin­gya krízu a zá­ro­veň bo­juje o udr­ža­nie me­nej zná­mych lo­kál­nych pro­jek­tov.
Spolu nav­ští­vime tu­ris­tické cen­trum Cox Ba­zar a oko­lité ute­če­necké tá­bory, kde sa po­zrieme na spo­soby akými pre­ží­vajú vy­síd­lení oby­va­te­ľia et­nic­kej men­šiny Ro­hin­gya z Barmy. Ďa­lej nav­ští­vime zá­pla­vové ob­lasti na vi­dieku a po­zrieme sa na lo­kálny ži­vot far­má­rov a ich vý­yzvy. Na­ko­niec na­hliad­neme za oponu miest­nych chu­dob­ných štvrtí hlav­ného mesta, Dhaky, kde sa po­zrieme na vý­zvy, kto­rým če­lia miestni oby­va­te­lia v týchto slu­moch.

20:30 – 20:40 pre­stávka

20:40 „NÁ­ROČNÍ“ Zoli Ďur­čík a Ma­tej Biľ – Ko­šice – Vla­di­vos­tok a späť

Co ci dzigá? Śi śe zo­ša­ľel? Ta dobri śi! Co už si śe zaś ožar? Koľko otá­zok a kon­šta­to­vaní do­sta­neš, keď na vý­chode po­vieš, že by si sa vy­bral do Vla­di­vos­toku – au­tom, na ma­šine? Asi toľko, čo všade inde na Slo­ven­sku, a bo­hu­žiaľ skoro všetky prav­divé. To, že sa chceš vrá­tiť aj na­s­päť a ces­tou po­zrieť Mon­gol­sko, rad­šej ne­spo­mí­naš. Ne­ris­ku­ješ, že bu­deš pri­naj­lep­šom „kan­drati di­ľino“! Starý av­to­mo­biľ po vla­naj­šom vý­bu­chu pred Ľvo­vom vo forme ako ni­kdy pred­tým, pri­pra­vený na Rusko, Mon­gol­sko, na Baj­kal, Ja­pon­ské aj Balt­ské more. Takže: „Da­vaj het, štar­tu­jeme!“, za­hlá­sil nie­kto o je­de­nás­tej ve­čer, a o päť ho­dín nato sme aj sku­točne vy­ra­zili, z Ko­šíc do Ko­šíc cez +- 8 ča­so­vých pá­siem.

https://www.fa­ce­book.com/na­rocni/

21:50 Ko­niec

Vstupné:
– 6€ pred­pre­daj na 1 deň
– 7€ vstupné na mieste na 1 deň
– 11€ pred­pre­daj na 2 dni
– 12€ vstupné na 2 dni na mieste

LÍS­TKY: https://ti­ny­url.com/y7cs2oa8

PAR­TNERI PO­DU­JA­TIA:
– Ge­ne­rálny par­tner: www.al­che­myt­ra­vel.sk
– Hlavní par­tneri: Na­dá­cia ZSE
– Par­tneri fes­ti­valu: www.ay­ury­oga-ash­ram.com
– Hlavní me­diálni par­tneri: www.hi­king.sk, www.out­do­or­filmy.sk, www.za­me­nej.sk, www.dob­ro­druh.sk, www.in­te­rez.sk, www.ka­de­tade.com, www.star­ti­tup.sk www.kam­do­mesta.sk
www.kams­detmi.sk, www.in­fog­lobe.sk
– Pro­duk­toví par­tneri: De­vold, Ber­gans, www.out­do­or­line.sk

EXPE­DIČNÝ FOND:
Od roku 2015 sme pod­po­rili 12 expe­dí­cií su­mou tak­mer 2100 €. Pri­hlás svoju expe­dí­ciu alebo pod­por 2 % alebo ľu­bo­voľ­ným da­rom Expe­dičný fond. Viac o pod­po­re­ných expe­dí­ciách a expe­dič­nom fonde náj­deš na: https://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/expe­dicny-fond/

MÁŠ ZÁ­U­JEM PRE­ZEN­TO­VAŤ, PO­MÁ­HAŤ, alebo OR­GA­NI­ZO­VAŤ PO­DU­JA­TIA?
Máš zá­u­jem pre­zen­to­vať na Ces­tou ne­ces­tou v bu­dúc­nosti? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pre­zen­tuj/
Alebo chceš byť dob­ro­voľ­ní­kom? Viac na: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/dob­ro­vol­nik/
Ak máš zá­u­jem or­ga­ni­zo­vať, ozvi sa: www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pla­tene-po­zi­cie/

MÁŠ ZAU­JÍ­MAVÝ ČLÁ­NOK alebo VI­DEO, ktorý si ešte ni­kde ne­pub­li­ko­val? Zve­rejni ho u nás: http://www.ces­tou­ne­ces­tou.sk/bud-su­cas­tou/pri­dajc­la­nok/

PRI­DAJ SA DO OD­BERU NO­VI­NIEK EMAI­LOM A bu­deš ve­dieť o na­šich po­du­ja­tiach ako prvý
Pri­daj sa na: https://app.mai­ler­lite.com/web­forms/lan­ding/h5s8u5

PO­ZRI SI ZÁ­ZNAMY Z FES­TI­VALU A PRI­HLÁS SA DO OD­BERU VI­DEÍ NA: https://www.you­tube.com/c/Ces­tou­ne­ces­touSk

Close

Cestovateľské kino: Nórsko (pridané premietanie) | KC Dunaj

Bratislava

 • 29.01.2019

Popis

Se­ver­ská exo­tika v pl­nej sile! Ľa­dovce, fjordy, hory, útesy, pláže, lesy, tun­dry i ši­roké la­pon­ské pláne plné so­bov. Nór­sko má v sebe všetko! Od juhu až po ďa­leký se­ver ukrytý za po­lár­nym kru­hom, kde sa strie­dajú po­lárne dni s po­lár­nymi no­cami. Ktoré mesto je to naj­nór­skej­šie? Oslo, jeho od­veký ri­val Ber­gen, či ne­bo­daj štu­dent­ské mesto Trond­heim? Bo­hatá se­ver­ská kul­túra vás ne­ne­chá chlad­nými. Pre veľký zá­u­jem je tu ešte jedna mož­nosť na­zrieť do men­ta­lity ná­roda, ktorý vy­rás­tol na kul­túre Vi­kin­gov, verí v exis­ten­ciu trol­lov či el­fov a nedá do­pus­tiť na svoj hnedý syr. Do kra­jiny, v kto­rej mô­žete v pria­mom pre­nose sle­do­vať ohro­mu­júcu mig­rá­ciu so­bích stád na­prieč La­pon­skom, štri­ko­va­nie svetra s nór­skym vzo­rom alebo plavbu sláv­nej Hur­tig­ru­ten nás vezme ces­to­va­teľ a fo­to­graf Ró­bert Ta­raba. 🏕️⛷️🇳🇴

Ró­bert Ta­raba
už po­čas vy­so­kej školy od­išiel štu­do­vať do nór­skeho Trond­he­imu, kde si za­mi­lo­val celú Škan­di­ná­viu. Aj preto sa do se­ver­ských kra­jín vra­cia každý rok a ne­us­tále ob­ja­vuje nové miesta. Ces­to­va­nie nie je len jeho váš­ňou, ale aj prá­cou, keďže už viac ako štyri roky spre­vá­dza ľudí po ce­lom svete. Bez svojho fo­to­apa­rátu sa ne­pohne ani na krok, aby na svo­jich fo­to­gra­fiach ucho­val čaro vý­ni­moč­ných miest.

29. 1. (uto­rok)
Štart: 17:00 hod.
Lís­tky: bit.ly/Nor­sko2901

Par­tneri: In­te­rez, Star­ti­tup, Zdo­la­hore, Ces­to­va­nie po svete, GEO, Před­náš­ko­mat, CI­TY­LIFE.SK, in.ba, kam­do­mesta, Kul­túra v Bra­ti­slave

30.01.2019 / 19:30 / Bratislava

Krst albumu More a knihy Fulmaya na rázcestí

Close

Krst albumu More a knihy Fulmaya na rázcestí

Bratislava

 • 30.01.2019

Popis

Do­rota Nvo­tová pred­staví svoj nový al­bum more. Hu­dobne aj tex­tár­sky je to ako vždy, Do­ro­tin au­tor­ský ma­te­riál “od kla­víra”, tento krát však cel­kom inak po­daný a za­ran­žo­vaný vďaka no­vej, maj­strov­skej ka­pele.

Čerstvo vy­daný, z po­lo­vice kon­cep­tu­álny al­bum More in­špi­ro­vaný ces­to­va­teľ­skou du­šou he­rečky, spe­váčky, skla­da­teľky, spi­so­va­teľky aj pub­li­cis­tky Do­roty Nvo­to­vej si bu­dete môcť na kon­certe za­kú­piť aj pod­pí­saný, rov­nako ako jej novú knihu Ful­maya na ráz­cestí, kto­rej kú­pou pod­po­ríte štú­dium ne­pál­skych detí.

Vlado „Slnko“ Ša­riš­ský /klá­vesy/
Ma­rián Slávka /bi­cie/
Fi­lip Hitt­rich /ba­sová gi­tara/

31.01.2019 / 08:30 / Bratislava

Deň otvorených dverí Coworkingu Cvernovka

Close

Deň otvorených dverí Coworkingu Cvernovka

Bratislava

 • 31.01.2019

Popis

Príď strá­viť pra­covný deň do Co­wor­kingu Cver­novka!

Na spo­loč­ných ko­mu­nit­ných ra­ňaj­kách spoz­náš na­šich co­wor­ke­rov a ľudí z tímu Ná­dvo­ria v Tr­nave, ktorí pred­sta­via svoj pro­jekt miesta pre sú­časnú kul­túru, kto­rého sú­čas­ťou je aj náš spria­te­lený Ná­dvo­rie Co­wor­king.

Po kre­a­tív­nom ráne mô­žeš u nás ostať pra­co­vať free úplne celý deň a za­žiť pries­tory co­wor­kingu aj ce­lej No­vej Cver­novky.
Stačí vy­pl­niť tento for­mu­lár: https://docs.go­ogle.com/forms/d/e/1FAI­pQLSdcJtI-V8BkVVG49T-56AdEX6JB7RI9SzGX15r4deC­dImo1JA/vie­wform

Kde nás náj­deš?
V kul­túr­nom cen­tre Nová Cver­novka na Ra­čian­skej 78. v Bra­ti­slave na 5.po­schodí

Máš sa na čo te­šiť a my sa te­šíme na teba:)

31.01.2019 / 18:30 / Bratislava

Startup Grind with Ján Cifra (WebSupport)

Close

Startup Grind with Ján Cifra (WebSupport)

Bratislava

 • 31.01.2019

Popis

Every foun­der is su­per im­por­tant to the he­alth of an early stage star­tup, ho­we­ver over time as a com­pany grows and/or chan­ges it might be bet­ter for the foun­der to step aside and have ot­her le­a­ders take over.

* What are the chal­len­ges of le­a­ding or run­ning a com­pany when the foun­der has step­ped aside?
* Should she/he be in­vol­ved in ot­her ro­les?
* How does the new le­a­ders­hip team start a new chap­ter while pre­ser­ving the cul­ture?

Spe­a­ker: Jan Cifra
Ján Cifra is the CEO of Web­Sup­port.sk – the lar­gest web hos­ting com­pany in Slo­va­kia. Ján has a broad backg­round in star­tups (tech & bu­si­ness), wor­king for al­most 4yrs as Head of Bu­si­ness de­ve­lop­ment for Piano.io and con­sul­ting for va­ri­ous star­tups. Prior to that he was di­rec­tor of Axa­soft’s ban­king and soft­ware ser­vi­ces and de­ve­lo­per, pro­ject ma­na­ger & app dev le­a­der for Qi­monda AG/In­fi­neon AG.

Mo­de­ra­tor: Ma­rek Za­mec­nik
In 2014 Ma­rek co-foun­ded an ac­ce­le­ra­tor Ru­bi­xLab and 2yrs la­ter, he co-foun­ded 0100 Ven­tu­res – plat­form for de­ve­lo­ping Euro­pean star­tup-eco­sys­tem by run­ning 2 co­wor­king spa­ces, or­ga­ni­zing VC con­fe­ren­ces and va­ri­ous events. Cur­ren­tly he is CEO and foun­der of VEST­BERRY – ana­ly­ti­cal soft­ware for pri­vate equ­ity in­ves­tors. Most re­cen­tly, Ma­rek top­ped the charts of For­bes Slo­ven­sko 30un­der30.

Join us for a 3-hour mi­xer com­plete with in­no­va­tive en­vi­ron­ment, great com­pany and some snacks.
We are lo­oking for­ward to all of you to help us shape the lo­cal star­tup com­mu­nity!

Main Par­tners: Cam­pus Co­work, DE­CENT
Me­dia Par­tner: Star­ti­tup

05.02.2019 / 18:00 / Bratislava

Nauč sa mať čas – február

Close

Nauč sa mať čas – február

Bratislava

 • 05.02.2019

Popis

Do­lieha na teba no­vo­ročný stres? Od­razu je pred te­bou celý rok, množ­stvo plá­nov, úloh a de­ad­li­nov?

Príď na works­hop a zís­kaj zbrane, kto­rými mô­žeš strie­ľať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cií či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

Na works­hope sa na­učíš:
Čo ro­biť, aby si mal viac času na to, čo ťa baví?
Čo ro­biť, aby si sa ko­nečne na­učil/a hrať na gi­tare, za­čal/a sa učiť špa­niel­činu alebo do­čí­tal/a dlho roz­čí­tanú knihu?
Ako si čas lep­šie zor­ga­ni­zo­vať a ko­nečne umyť auto alebo po­vy­sá­vať? Alebo len tak ísť do kina? Alebo na ly­žo­vačku? ;)

A vieš vlastne koľko je mi­núta?
To všetko sa do­zvieš 5.2. v Co­wor­king Cver­novka.

Lek­to­rom works­hopu je Dá­vid Kál­mán, ktorý pra­cuje už 12 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí.
Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí.
Za naj­dô­le­ži­tej­šie po­va­žuje zdravý sed­liacky rozum a jed­no­du­chosť vy­uži­teľnú v praxi.
Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Dá­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy aj väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách.

Lin­ke­dIn na Dá­vi­dov pro­fil : https://www.lin­ke­din.com/in/da­vid-k%C3%A1lm%C3%A1n-847996131/

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 10,- eur
(Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste: 12.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

07.02.2019 / 18:30 / Bratislava

Ako si nájsť čas (interaktívna prednáška)

Close

Ako si nájsť čas (interaktívna prednáška)

Bratislava

 • 07.02.2019

Popis

De­ad­liny sa ne­kom­pro­misne blí­žia, zo­znam fil­mov, ktoré si chcete po­zrieť, sa ne­us­tále pre­dl­žuje a ešte stále si ne­viete po ne­mecky ob­jed­nať Wie­ner­schnit­zel? Všetci to po­známe – čas beží naj­rých­lej­šie, keď je ho naj­me­nej. My sa preto mu­síme vy­zb­ro­jiť schop­nos­ťami, kto­rými mô­žeme bo­jo­vať proti stresu, prok­ras­ti­ná­cii či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze. Ni­kto sa s tý­mito schop­nos­ťami ne­na­rodí, a na ško­lách nás to ni­kto ne­nau­čil. Ak pat­ríte me­dzi ľudí, ktorí chcú z kaž­dého dňa vy­bú­chať čo naj­viac, príďte na pred­nášku time ma­naž­mentu pod ve­de­ním Da­vida Kál­mána. Po­čas tejto in­te­rak­tív­nej pred­nášky, ktorá je mo­men­tálne i best­sel­le­rom, si spolu uká­žeme aj to, že aj šesť­de­siat se­kúnd vie byť veľa.

Čo sa na pred­náške do­zviete:

 • Pre­be­rieme a po­cho­píte Ei­sen­ho­we­rov prin­cíp.
 • Vy­svet­líme si pra­vidlo jed­nej ho­diny, ktoré do­káže zme­niť náš ži­vot.
 • Od­ha­líme naj­čas­tej­ších zlo­de­jov času.
 • Po­vieme si tipy a rady, ako s nie­čím za­čať, ne­pres­tať a do­tiah­nuť to do úspeš­ného konca.

Hlavné ciele:

 • Na­učiť účast­ní­kov správne ur­čo­vať si pri­ority.
 • Ako správne roz­de­ľo­vať čas a roz­li­šo­vať veľ­kosti úloh, ktoré sa skla­dajú z po­dú­loh.
 • Ako za­čať a ne­pres­tať ro­biť čo­koľ­vek čo chceme.
 • Ako správne plá­no­vať úlohy.

Pre koho je táto in­te­rak­tívna pred­náška ur­čená:

Pre tých, ktorí sa chcú na­učiť tipy a triky, kto­rými môžu „strie­ľať“ proti stresu, prok­ras­ti­ná­cii či roz­ho­do­va­cej pa­ra­lýze.

O lek­to­rovi:

Da­vid Kál­mán pra­cuje 13 ro­kov v ob­chode, ma­naž­mente a vzde­lá­vaní ľudí. Má za se­bou viac ako 500 vy­ško­le­ných ľudí. Čo sa týka času strá­ve­ného v práci, sa­mému sa mu po­da­rilo 12 ho­dín denne v práci zní­žiť na 7 a to vďaka efek­ti­vite. Da­vid má tiež skú­se­nosť s na­sta­vo­va­ním ob­chod­nej stra­té­gie pre za­čí­na­júce star­tupy, aj pre väč­šie od­de­le­nia v kor­po­rá­ciách. Vy­tvo­ril tiež vlast­ný vzde­la­́va­cí pro­ces pre ob­chod­né od­de­le­nia a v su­́čast­nosti po­ma­́ha fir­mám ra­́sť cez lie­vik, vzde­la­́va­nie, na­́rast pro­duk­ti­vity a zvy­́še­ním an­ga­žo­va­nosti ich za­mest­nan­cov.

In­te­rak­tívna pred­náška po­trvá 1,5 ho­diny, pri­čom môže byť pre­dĺžená o 30 min. v rámci Q&A. Cena vstu­penky on­line cez Tickpo je 8€, na mieste bude 10€.
Me­diálni par­tneri: me­eto, star­ti­tup, gre­ven­tan.

Close

Celodenný komunikačný workshop s Dávidom Kalmánom

Bratislava

 • 09.02.2019

Popis

Máš ocit, že ťa tvoje oko­lie ne­po­čúva? Často hľa­dáš správne slová, ako vy­jad­riť to, čo máš na­mysli? Chceš sa na­učiť, ako sa viac pre­sa­diť? V tom prí­pade je works­hop ko­mu­ni­ká­cie ur­čený práve pre teba :)

Ce­lo­denný ko­mu­ni­kačný works­hop s Dá­vi­dom Kal­má­nom je pre kaž­dého, kto sa v svo­jom ži­vote chce v ko­mu­ni­ká­cií zle­šiť a na­učiť sa jed­no­du­ché tipy a triky, ako sa stať lep­ším “reč­ní­kom” nie­len v práci, ale aj doma.
Zá­ro­veň je works­hop vý­bor­ným kro­kom vpred pre ľudí, ktorí vy­uží­vajú ko­mu­ni­kačné zruč­nosti kaž­do­denne v práci. Ob­chod­níci, ma­na­žéri, či ma­ji­te­lia fi­riem, si prídu na svoje a do­zve­dia sa, ako si ľah­šie pre­sa­diť svoje slovo, ako sa na­učiť po­čú­vať a správne re­a­go­vať.

Ka­pa­cita works­hopu je ob­me­dzená na 15 ľudí, čo za­bez­pečí in­di­vi­du­álny prí­stup lek­tora ku kaž­dému zú­čast­ne­nému.

Čo všetko sa na works­hope na­učíš?
– Ako sa správte pý­tať a ko­mu­ni­ko­vať tak, aby si si bu­do­val dl­ho­dobé vzťahy
– Čo sle­do­vať v rámci ne­ver­bál­nej ko­mu­ni­ká­cie
– Ako za­čať ho­vo­riť NIE
– Prečo je dô­le­žité ľu­ďom po­ve­dať dô­vody
– a mnoho ďal­ších rád z praxe od skú­se­ného lek­tora

Lek­to­rom works­hopu je Dá­vid Kal­mán, ktorý už 12 ro­kov pô­sobí v ob­lasti biz­nisu. Svoju ka­ri­éru za­čal v Prahe v naj­väč­šej IT firme v Čes­kej re­pub­like ako mar­ke­tin­gový po­radca. V kor­po­rát­nom svete sa vy­pra­co­val cez 6 po­zí­cií až na Re­gi­onál­neho ma­na­žéra pre nadš­tan­dard­ných kli­en­tov so zod­po­ved­nos­ťou nad 40 za­mest­nan­cami a vy­tvo­ril ná­stroje na me­ra­nie pre celý seg­ment, ktoré boli ap­li­ko­vané po ce­lom Slo­ven­sku.Po od­chode z kor­po­rá­cie ria­dil ob­chodný tím pre Bra­ti­slavu v naj­väč­šej e-com­merce firme na Slo­ven­sku. Vy­tvo­ril vlastný vzde­lá­vací pro­ces pre ob­chodné od­de­le­nia a v sú­čast­nosti po­máha fir­mám rásť cez lie­vik, vzde­lá­va­nie, ná­rast pro­duk­ti­vity a zvý­še­ním an­ga­žo­va­nosti ich za­mest­nan­cov.

Roz­vrh works­hopu:
9:00-9:30 prí­chod/ranná káva
9:30-12:00 works­hop (vrá­tane 1x cof­fee break)
12.00 – 12.45 obed (v cene works­hopu)
12:45 – 15:30 works­hop (vrá­tane 1x cof­fee break)

Cena works­hopu je 45,- eur vrá­tane ob­čerstve­nia a obeda. Je po­trebné za­kú­piť ho v pred­pre­daji.
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

11.02.2019 / 17:00 / Bratislava

Značka v stret(d)e záujmu, volume II.

Close

Značka v stret(d)e záujmu, volume II.

Bratislava

 • 11.02.2019

Popis

Milí pria­te­lia zna­čiek, di­zajnu a mar­ke­tingu,

po roku sa opäť vra­ciame na miesto činu a pri­ná­šame ďal­šie prí­behy a in­špi­ra­týv­nych reč­ní­kov, ktorí majú k tejto téme na­ozaj čo po­ve­dať.
A tak sa tento rok mô­žete opäť te­šiť na pod­ve­čer plný ná­pa­dov, in­špi­rá­cie a vzá­jom­ného obo­ha­te­nia sa vďaka spo­lu­práce BrandC­loud a No­vej Cver­novky.

Kedy: 11.2.2019 o 17:00
Kde: Nová Cver­novka na Ra­čian­skej 78. v Co­wor­kingu Cver­novka na 5.po­schodí
Kto: di­zaj­néri On­dřej Brádka a Mar­tin Jenča, mar­ke­tin­gová agen­túra ECHO a ďalší
Pre koho? Pro mer­ke­té­rov, kre­a­tív­cov, štu­den­tov, ma­ji­te­ľov fi­riem a všet­kých, kto­rých šir­šia té­ma­tika ve­nu­júca sa znač­kám a ich ko­mu­ni­ká­cii zau­jíma
Za koľko? Za 5 EUR na po­kry­tie ré­žie, v cene aj malé ob­čerstve­nie. Na mieste v ho­to­vosti 7 EUR.
(Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom.)

A na čo sa bu­dete môcť te­šiť?

16.30-17.00 – Prí­chod, re­gis­trá­cia
17.00 – Ot­vo­re­nie ak­cie, pred­sta­ve­nie prog­ramu
17.10 – 17.40 – Pred­sta­ve­nie mar­ke­tin­go­vej agen­túry ECHO
17.40 – 18.10 – Aby značka zo­stala jed­notná, ako ju dobre ria­diť a zdie­lať. Prí­pa­dová štú­dia a BrandC­loud – Ve­ro­nika Bai­sová
18.10-18.30 – Pre­stávka, ne­twor­king
18.30 – 19.00 – Re­tail di­zajn. (Ne)pod­statná „ma­lič­kosť“, ktorá robí značke veľké ob­raty. – On­dřej Brádka, Brádka de­sign
19.00 – 19.30 – Značka nie je iba “značka“. Značka je všetko. Ako ko­mu­ni­ku­jeme, akým spô­so­bom, aké ka­nály vy­uží­vame, aký pries­tor a kde máme pre zá­kaz­ní­kov – Mar­tin Jenča, Štú­dio MILK
19.30 – Zá­ver

Na Vo­lume I sme mali plno – ne­vá­hajte a re­zer­vujte si svou vstu­penku TU:
https://tickpo.sk/de­tail/znacka-ve-stre-t-du-zajmu-vo­lume-ii-4971

Těšíme sa na vás!
Alice a Ve­ro­nika za BrandC­loud, Miša a Vera za Co­wor­king Cver­novka

Reč­níci:
On­dřej Brádka:
Skú­sený di­zaj­nér za­me­raný na re­tail a ko­merčný in­te­ri­é­rový di­zajn. Za­kla­da­teľ štú­dia Brádka de­sign, au­tor úspeš­ného kon­ceptu reb­ran­dingu siete dro­gé­rií TETA, alebo aj práve pre­bie­ha­jú­ceho reb­randu pre­dajní O2 Czech Re­pub­lic a tiež sta­nič­ných ob­cho­dov PONT to go. On­dřej pred­staví, ako sa pro­jekty tohto typu a roz­sahu ria­dia, na čo by ste si mali dať po­zor, na čo ne­za­bud­núť, pred­staví kon­krétne pro­jekty.
Vý­ber z port­fó­lia na www.bradka-de­sign.com

Mar­tin Jenča
Za­kla­da­teľ vý­ni­moč­ného štú­dia MILK a me­dzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie o di­zajne By­De­sign. Di­zaj­nér, za kto­rým stojí rad úspeš­ných pro­jek­tov, nie len na Slo­ven­sku. Mar­tin sa roz­ho­vorí o úska­liach značky, o tom, čo všetko značka je, ako ju ucho­piť ako ce­lok a ako ne­za­bud­núť na drob­nosti, ktoré tvo­ria úspešný ce­lok.
Vý­ber z port­fó­lia na: https://milk.sk/eye-candy

12.02.2019 / 18:00 / Bratislava

Typológia osobnosti: Vieš, aký typ si ty?

Close

Typológia osobnosti: Vieš, aký typ si ty?

Bratislava

 • 12.02.2019

Popis

Máš vo svo­jom okolí ná­roč­ných ľudí, s kto­rými je ťažko sa do­hod­núť? Máš prob­lémy pre­sa­diť sa pred svo­jim nad­ria­de­ným? Ob­čas ťa ovládne po­cit, že ho­vo­ríš iným ja­zy­kom než os­tatní? Chceš viac spoz­nať sám seba a presne zis­tiť, aký si typ osob­nosti?
Po­kiaľ si as­poň na jednu otázku od­po­ve­dal ÁNO, je works­hop s lek­to­rom Dá­vi­dom Kal­má­nom ur­čený presne pre teba:)

Čo ťa works­hop na­učí?
Ako sa na­učiť roz­li­šo­vať rôzne typy osob­ností,
Ako nájsť spo­ločné témy s rôz­nymi typmi ľudí,
Ako sa kon­fron­to­vať s inými ná­zormi bez kon­fliktu,
A veľa ďal­ších rád a ti­pov od skú­se­ného lek­tora, ktorý má za se­bou roky praxe v ob­lasti ko­mu­ni­ká­cie a práce s ve­de­ním veľ­kých tí­mov ľudí.

Lek­to­rom works­hopu je Dá­vid Kal­mán, ktorý už 12 ro­kov pô­sobí v ob­lasti biz­nisu. Svoju ka­ri­éru za­čal v Prahe v naj­väč­šej IT firme v Čes­kej re­pub­like ako mar­ke­tin­gový po­radca. V kor­po­rát­nom svete sa vy­pra­co­val cez 6 po­zí­cií až na Re­gi­onál­neho ma­na­žéra pre nadš­tan­dard­ných kli­en­tov so zod­po­ved­nos­ťou nad 40 za­mest­nan­cami a vy­tvo­ril ná­stroje na me­ra­nie pre celý seg­ment, ktoré boli ap­li­ko­vané po ce­lom Slo­ven­sku.Po od­chode z kor­po­rá­cie ria­dil ob­chodný tím pre Bra­ti­slavu v naj­väč­šej e-com­merce firme na Slo­ven­sku. Vy­tvo­ril vlastný vzde­lá­vací pro­ces pre ob­chodné od­de­le­nia a v sú­čast­nosti po­máha fir­mám rásť cez lie­vik, vzde­lá­va­nie, ná­rast pro­duk­ti­vity a zvý­še­ním an­ga­žo­va­nosti ich za­mest­nan­cov.

Lís­tky je po­trebné za­kú­piť v pred­pre­daji.
Cena v pred­pre­daji: 10,- eur
(Lís­tky nie je po­trebné pri­niesť vy­tla­čené, stačí nám vaše meno:)
Cena na mieste: 12.-eur
Vstupné nie je možné vrá­tiť, je však pre­nosné na iné meno. Vstupné vra­ciame je­dine v prí­pade zru­še­nia po­du­ja­tia or­ga­ni­zá­to­rom.

Me­diálny par­tner Star­ti­tup

21.02.2019 / 18:00 / Bratislava

Ako byť autentický a žiť svoj život

Close

Ako byť autentický a žiť svoj život

Bratislava

 • 21.02.2019

Popis

Bez ohľadu na to, či ste v práci alebo doma, vždy in­tu­itívne hľa­dáte ľudí, ktorí sa sprá­vajú au­ten­ticky. Cí­tite sa v ich prí­tom­nosti prí­jemne, pre­tože sú ne­fal­šo­vaní, sku­točne pri­ro­dzení a čestní. Sprá­va­nie týchto ľudí je rov­naké v sú­kromí, ako aj v spo­loč­nosti.

Byť au­ten­tický zna­mená byť pravý, hod­no­verný či ne­fal­šo­vaný. Nejde len o to, že sa ne­sna­žíte o umelú do­ko­na­losť, ale hlavne o to, že do­ká­žete pri­jať sa­mých seba ta­kých, akí ste, že máte od­vahu byť tým, kým sku­točne ste a stáť si za svo­jím – bez ohľadu na ná­zory iných. Byť au­ten­tický zna­mená sna­žiť sa byť čestný, žiť sku­točný ži­vot a sú­stre­diť sa na to, čo je v ži­vote a vo vzťa­hoch naj­dô­le­ži­tej­šie.

V Po­wer Co­aching-u vám uká­žeme ako sa pre­ja­viť, ako byť au­ten­tický a žiť svoj ži­vot tak, ako chcete vy a nie tak, ako by ste sa mali sprá­vať, lebo si to vaše oko­lie vy­ža­duje.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa koná dňa 21.2.2019 v čase 18.00-20:30 hod. v pries­to­roch Po­wer Co­achingu, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­se­nie: priamo cez web, emai­lom na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

23.02.2019 / 13:00 / Bratislava

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen. Februar

Close

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen. Februar

 • 23.02.2019

Popis

Kurz ka­li­gra­fie za­me­raný na Brush­pen a Pa­ral­lel pen

ČO SI TREBA PRI­NIESŤ: Nič, všetko po­skyt­neme zdarma

Kurz ka­li­gra­fie sa hodí aj úpl­ným za­čia­toč­ní­kom. Na­učíme sa za­kla­da­ným tech­ni­kám písma, a jeho kom­po­zí­cie. Vy­svet­líme si ana­tó­miu písma a po­vieme si niečo aj o jeho his­tó­rii.
Bu­deme po­u­ží­vať pre­dov­šet­kým brush­pen a pa­ral­lel pen, to sú dve naj­zá­klad­nej­šie po­môcky po­u­ží­vané v ka­li­gra­fii..
Každý si vy­tvorí svoju ka­li­gra­fickú po­hlad­nicu, bude to zá­bava.

Kurz bude viesť To­máš Ga­žo­vič

CENA KURZU A TRVA­NIE: Cena kurzu je 40eur a bude tr­vať 2,5ho­diny, kurz sa platí vo­pred pre­vo­dom na účet

Mož­nosť kú­piť aj krásnu dar­če­kovú po­u­kážku za 45eur
https://www.fa­ce­book.com/sk­cart.sk/pho­tos/pb.1582437515401477.-2207520000.1544182146./2087758844869339/?type=3&the­a­ter
.
.
.
___________POD­MIENKY A PRI­HLÁ­SE­NIE_________
Zá­väzne sa pri­hla­su­jete na kurz za­sla­ním po­ža­do­va­nej sumy kurzu na č.účtu: SK5383605207004206603358 Je po­trebné uviesť va­ria­bilny sym­bol 23022019 a do po­známky uviesť Váš e-mail. Na tento mail Vám po ob­dr­žaní platby príde po­tvr­de­nie a re­gis­tračné číslo…

Pri kurze je re­gis­trá­cia po­tvr­dená a zá­väzná pri­ja­tím platby na účet. Pri kurze je možné účasť stor­no­vať bez­platne 7 dní pred ko­na­ním kurzu. V prí­pade storna účasti na kurze 6 a me­nej dní pred jeho ko­na­ním, je za­pla­tená cena ne­vratná. Mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov pre ko­na­nie kurzu sú 3. Ak sa kurz pre ne­dos­ta­točný zá­u­jem ne­u­sku­toční a vy ste cenu kurzu uhra­dili, pe­niaze Vám vrá­time spať na účet. Pri­hlá­se­ním sa na kurz zá­ro­veň sú­hla­síte s tý­mito pra­vid­lami.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

23.02.2019 / 13:00 / Bratislava

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen. Februar

Close

Kurz Kaligrafie Brushpen a Parallel pen. Februar

Bratislava

 • 23.02.2019

Popis

23.02.2019 ter­min 13:00 — VY­PRE­DANÝ !!!!!!!!!!!!
23.02.2019 ter­min o 17:00 –bVOL­NÝCH 12 MIEST !!!
ČIŽE ĎALŠÍ LU­DIA KTORÍ SA PRI­HLÁ­SIA POJDU NA TER­MIN 23.02.19 o 17:00 ………………………………..

Kurz ka­li­gra­fie za­me­raný na Brush­pen a Pa­ral­lel pen

ČO SI TREBA PRI­NIESŤ: Nič, všetko po­skyt­neme zdarma

Kurz ka­li­gra­fie sa hodí aj úpl­ným za­čia­toč­ní­kom. Na­učíme sa za­kla­da­ným tech­ni­kám písma, a jeho kom­po­zí­cie. Vy­svet­líme si ana­tó­miu písma a po­vieme si niečo aj o jeho his­tó­rii.
Bu­deme po­u­ží­vať pre­dov­šet­kým brush­pen a pa­ral­lel pen, to sú dve naj­zá­klad­nej­šie po­môcky po­u­ží­vané v ka­li­gra­fii..
Každý si vy­tvorí svoju ka­li­gra­fickú po­hlad­nicu, bude to zá­bava.

Kurz bude viesť To­máš Ga­žo­vič

CENA KURZU A TRVA­NIE: Cena kurzu je 40eur a bude tr­vať 2,5ho­diny, kurz sa platí vo­pred pre­vo­dom na účet

Mož­nosť kú­piť aj krásnu dar­če­kovú po­u­kážku za 45eur
https://www.fa­ce­book.com/sk­cart.sk/pho­tos/pb.1582437515401477.-2207520000.1544182146./2087758844869339/?type=3&the­a­ter
.
.
.
___________POD­MIENKY A PRI­HLÁ­SE­NIE_________
Zá­väzne sa pri­hla­su­jete na kurz za­sla­ním po­ža­do­va­nej sumy kurzu na č.účtu: SK5383605207004206603358 Je po­trebné uviesť va­ria­bilny sym­bol 23022019 a do po­známky uviesť Váš e-mail. Na tento mail Vám po ob­dr­žaní platby príde po­tvr­de­nie a re­gis­tračné číslo…

Pri kurze je re­gis­trá­cia po­tvr­dená a zá­väzná pri­ja­tím platby na účet. Pri kurze je možné účasť stor­no­vať bez­platne 7 dní pred ko­na­ním kurzu. V prí­pade storna účasti na kurze 6 a me­nej dní pred jeho ko­na­ním, je za­pla­tená cena ne­vratná. Mi­ni­málny po­čet účast­ní­kov pre ko­na­nie kurzu sú 3. Ak sa kurz pre ne­dos­ta­točný zá­u­jem ne­u­sku­toční a vy ste cenu kurzu uhra­dili, pe­niaze Vám vrá­time spať na účet. Pri­hlá­se­ním sa na kurz zá­ro­veň sú­hla­síte s tý­mito pra­vid­lami.

Me­diálny par­tner: Star­ti­tup

07.03.2019 / 18:00 / Bratislava

Ochutnaj, čo je koučing

Close

Ochutnaj, čo je koučing

Bratislava

 • 07.03.2019

Popis

“Naj­lep­ším exper­tom na svoj ži­vot si ty sám.“

Tú­žite osob­nostne, vzťa­hovo, či pro­fe­sijne rásť? Kou­čing je to pravé pre Vás. Príďte s nami ochut­nať, čo všetko po­núka.

Ak Vás zau­jíma, čo sa pod slo­vom kou­čing na­ozaj skrýva, čo všetko kou­čo­va­nie pri­náša a ako sa kou­čuje, tak je works­hop Ochut­naj, čo je kou­čing, vhodný práve pre Vás. Pred­sta­víme Vám roz­diel me­dzi kou­čin­gom, psy­cho­ló­giou a inými po­má­ha­jú­cimi pro­fe­siami. Pre­zra­díme Vám, prečo je kou­čing taký vy­hľa­dá­vaný a efek­tívny. Akým spô­so­bom hľadá rie­še­nia a po­zna­nia a ako ho mô­žete po­u­ží­vať aj sami, v kaž­do­den­nom ži­vote, ako aj v in­te­rak­cii s dru­hými ľuďmi.

Works­hop je veľmi in­ten­zívny a prak­tický. V prie­behu ne­ce­lých 3 ho­dín zis­títe, ako na to a prav­de­po­dobne za­ži­jete via­cero aha mo­men­tov, ktoré Vás po­sunú ďa­lej.

Čo sa na works­hope do­zviete:

pred­sta­víme Vám, čo je kou­čing
zis­títe, prečo je kou­čing jed­nou z na­jú­čin­nej­ších me­tód
uká­žeme Vám, ako fun­guje kou­čo­va­nie
na­učíme Vás nie­ktoré z me­tód kou­čingu a ako ich po­u­žiť v praxi

Ak bu­dete chcieť ve­dieť viac

mô­žete sa zú­čast­niť nášho 2 dňo­vého kurzu ÚVOD DO KOU­ČINGU alebo
12 dňo­vého vý­cviku KOUČ 104 hod., ak­re­di­to­va­ného MŠV­VaŠ SR a me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­va­ného In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion
kurzy pre­bie­hajú v Bra­ti­slave, Ban­skej Bys­trici, Ko­ši­ciach

Cena works­hopu Ochut­naj, čo je kou­čing: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 7.3.2019 v čase od 18.00 do 20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava – Ru­ži­nov

Pri­hláste sa priamo cez web alebo na­píšte na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo za­vo­lajte na 0948 168 01

12.03.2019 / 09:00 / Bratislava

Inšpiratívne business raňajky v Bratislave

Close

Inšpiratívne business raňajky v Bratislave

Bratislava

 • 12.03.2019

Popis

„Ke­dy­koľ­vek zis­títe, že ste na strane väč­šiny, je čas za­sta­viť sa a po­u­va­žo­vať.“ Mark Twain
In­špi­rá­cia, mo­ti­vá­cia, nové trendy v per­so­na­lis­tike a vzde­lá­vaní, vý­borná káva a skvelá spo­loč­nosť ! Toto všetko vás čaká na in­špi­ra­tív­nych ra­ňaj­kách, ktoré or­ga­ni­zu­jeme dňa 19.2.2019 v čase od 9.00 hod do 11.00 hod.

Po­zý­vame vás na stret­nu­tie, na kto­rom sa bu­deme ve­no­vať té­mam:

Ako vý­zor a dress code ovplyv­ňujú ob­chodné ro­ko­va­nie alebo ka­ri­érny rast člo­veka
Dô­le­ži­tosť mys­le­nia Out of the box pre roz­voj firmy
Sa­moz­rejme, v rámci de­baty sa bu­deme in­di­vi­du­álne ve­no­vať té­mam, ktoré vás zau­jí­majú. Cie­ľom tohto stret­nu­tia je pred­sta­viť vám časť na­šej práce na živo, pre­tože vi­dieť a po­čuť je viac ako len nie­kde si pre­čí­tať.

Te­šíme sa vás!

Miesto stret­nu­tia včas upres­níme.

Pri­hlá­siť sa mô­žete na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011

14.03.2019 / 15:00

Deň otvorených dverí

Close

Deň otvorených dverí

Bratislava

 • 14.03.2019

Popis

Po­čuli ste o ňom, viete, že exis­tuje, av­šak ešte ste ho ni­kdy ne­za­žili. A ani vlastne ne­viete o čo ide. O čom to vlastne ho­vo­ríme?

Ho­vo­ríme o kou­čingu. Za­žili ste už kou­čing, v akej­koľ­vek forme, na vlast­nej koži? Možno áno a možno ani nie. A chceli by ste sa do­zve­dieť o kou­čingu viac? Rie­šite práve pre vás dô­le­žitú tému a ne­máte jasno v tom, ako sa k da­nej si­tu­ácii po­sta­viť?

Príďte! Do­zviete sa viac in­for­má­cií, vy­skú­šate si kou­čin­gové se­de­nie a zís­kate vzácnu skú­se­nosť. Sa­moz­rejme, mô­žete rie­šiť presne to, čo práve te­raz po­tre­bu­jete.

Vy­užite mož­nosť, a v rámci Dňa ot­vo­re­ných dverí u nás v Po­wer Co­achingu, za­ži­jete esen­ciu osob­ného roz­voja a rastu. Sa­moz­rejme, je­diná vaša in­ves­tí­cia je vaša ochota a váš čas.

Stret­neme sa 14.3.2019 na Mie­ro­vej 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov. Za­čí­name o 15.00 hod.

A aby všetko pre­bie­halo hladko a každý zá­u­jemca mal svojho kouča, pro­síme pri­hla­sujte sa :

emai­lom na [email protected]­wer­co­aching.sk
te­le­fo­nicky na 0948 168 011
sprá­vou cez našu FB fun­page po­wer­co­aching.sk

Cena: 0 EUR s DPH

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto

Foto zdroj: www.usp­lash.com

16.03.2019 / 08:00 / Bratislava

Techniky osobnostnej diagnostiky a sebavedomia

Close

Techniky osobnostnej diagnostiky a sebavedomia

Bratislava

 • 16.03.2019

Popis

Po­zna­nie seba sa­mého je zá­klad pre šťastný a úspešný ži­vot. Kto som, aké mám hod­noty a čo je pre mňa dô­le­žité sú možno otázky, ktoré si kla­diete práve te­raz. My Vám po­skyt­neme pries­tor, aby ste si zod­po­ve­dali na tieto otázky a na­šli seba sa­mého. Zís­kate tak se­ba­ve­do­mie, ktoré oce­níte.

Viete o tom, že do­ká­žete do pár mi­nút diag­nos­ti­ko­vať pri kon­ver­zá­cii osobu (pri­jí­ma­teľa), na zá­klade tejto ana­lýzy upra­viť štýl reči a vy­hnúť sa kon­flik­tom a vy­pä­tým si­tu­áciám? Zá­klady osob­nost­nej diag­nos­tiky vám po­môžu na­do­bud­núť is­totu v ko­mu­ni­ká­cii a ušet­ria vás mno­hých ne­do­ro­zu­mení.

Mnoho ľudí si myslí, že za nízke se­ba­ve­do­mie môžu ich ne­dos­tatky. Ne­tu­šia, že ich se­ba­ve­do­mie nemá nič spo­ločné s ich schop­nos­ťami či ta­len­tom. Na kurze Vám vy­svet­líme, že každý má uni­kátne zlo­že­nie schop­ností – stačí ich len ob­ja­viť a nájsť tak cestu ku zdra­vému se­ba­ve­do­miu.

Pri bu­do­vaní zdra­vého se­ba­ve­do­mia je dô­le­žité, aby ste ne­ča­kali, než sa niečo stane. Mož­nosť niečo zme­niť máte vo vlast­ných ru­kách. Náj­dite s nami jed­no­du­ché tech­niky, ako si zvý­šiť se­ba­ve­do­mie na­trvalo!

Bu­deme pre­pá­jať te­óriu s pra­xou a na veľmi in­ten­zív­nom kurze sa do­zviete viac o týchto té­mach:

De­fi­ní­cia osob­nosti
Kedy sa osob­nosť vy­víja, čo na ňu vplýva, ako ju diag­nos­ti­ko­vať
Koľko zde­dím, koľko do­sta­nem vý­cho­vou
Fre­udova diag­nos­tika
Sta­tu­sový mo­del
Fried­mann-Schulz diag­nos­tika
Čo je se­ba­ve­do­mie
Z čoho pra­mení nízke se­ba­ve­do­mie
Cyk­lus se­ba­ve­do­mia
Sila mysle
Se­ba­poz­na­nie a moje silné stránky
Mys­le­nie a ná­zory
Ciele – ako si ich správne sta­no­viť a spl­niť
Sprá­va­nie – ako vplýva na se­ba­ve­do­mie
Po­stoje – ako zme­niť ne­správne po­stoje
Zdroje – od­kiaľ mô­žeme čer­pať pri bu­do­vaní zdra­vého se­ba­ve­do­mia
Vy­trva­losť – ako ju zís­kať a udr­žať si ju

Cena kurzu: 170,- EUR s DPH
Kurz sa bude ko­nať dňa 16.3.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hla­so­vať sa mô­žete priamo cez web alebo emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

21.03.2019 / 18:00 / Bratislava

Mindfulness

Close

Mindfulness

Bratislava

 • 21.03.2019

Popis

Mind­ful­ness je pro­ces ak­tív­neho re­gis­tro­va­nia no­vých vecí. Do­stáva člo­veka do prí­tom­nosti. Vší­ma­vosť zna­mená udr­ža­nie ve­do­mia v pre­bie­ha­jú­com mo­mente v sú­lade s na­šimi myš­lien­kami, citmi, te­les­nými po­citmi a oko­li­tým pro­stre­dím.

Pre nie­koho módna vlna, pre nás ži­votná fi­lo­zo­fia bez ohľadu na módnu se­zónu. Naša cesta za ob­ja­vo­va­ním ve­do­mého ži­vota, hĺbky prí­tom­nosti a krásy v jed­no­du­chosti sa za­čala do­slova ešte v mi­nu­lom sto­ročí. Sa­motná tech­nika mind­ful­ness je stará ti­síce ro­kov a je za­lo­žená na ve­do­mej po­zor­nosti k vlast­ným po­ci­tom, myš­lien­kam a vne­mom, schop­nosti pri­jí­mať oka­mihy ži­vota bez po­su­dzo­va­nia a hod­no­te­nia a ná­sled­nej ve­do­mej voľby svo­jej re­ak­cie. Je to cesta ce­lo­ži­vot­ného zdo­ko­na­ľo­va­nia sa, ale ak na ňu už raz vy­kro­číte, sama sa pred Vami za­čne po­stupne ot­vá­rať.

Po­zý­vame vás uro­biť spolu ten prvý krok.
Po­zrieme sa spolu na mind­ful­ness fi­lo­zo­fiu a na­učíme sa prak­tické tech­niky, ktoré aj nám po­má­hajú žiť kaž­do­denný ži­vot viac ve­do­mej­šie a ne­zísť z cesty uče­nia sa.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 21.3.2018 v čase 18.00-20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­siť sa mô­žete priamo cez web alebo emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo 0948 168 011
Te­šíme sa na Vás!

26.03.2019 / 09:00 / Banská Bystrica

Inšpiratívne business raňajky v Banskej Bystrici

Close

Inšpiratívne business raňajky v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

 • 26.03.2019

Popis

„Čo ne­príde v pravý čas, to ne­príde ni­kdy.“ Bjornst­jerne Bjorn­son

In­špi­rá­cia, mo­ti­vá­cia, nové trendy v per­so­na­lis­tike a vzde­lá­vaní, vý­borná káva a skvelá spo­loč­nosť ! Toto všetko vás čaká na in­špi­ra­tív­nych ra­ňaj­kách, ktoré or­ga­ni­zu­jeme dňa 26.3. 2019 v Ban­skej Bys­trici a v čase me­dzi 9.00-11.00 hod.

Po­zý­vame vás na stret­nu­tie, na kto­rom sa bu­deme ve­no­vať té­mam:

Spätná väzba ako ná­stroj roz­voja firmy.
Úloha osob­nost­nej diag­nos­tiky vo zvy­šo­vaní spo­koj­nosti za­mest­nan­cov.
Sa­moz­rejme, v rámci de­baty sa bu­deme in­di­vi­du­álne ve­no­vať té­mam, ktoré vás zau­jí­majú. Cie­ľom tohto stret­nu­tia je pred­sta­viť vám časť na­šej práce na živo, pre­tože vi­dieť a po­čuť je viac ako si len nie­kde pre­čí­tať. Bu­si­ness ra­ňajky pri­pra­vu­jeme pre ma­ji­te­ľov spo­loč­ností, pro­fe­si­oná­lov z ob­lasti HR, ma­na­ge­mentu či ve­dú­cich tí­mov, jed­no­du­cho pre všet­kých, kto­rým zá­leží na roz­voji ľudí vo fi­rem­nom pro­stredí.

Te­šíme sa Vás!

Pri­hlá­siť sa mô­žete na [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na čísle 0948 168 011

Miesto stret­nu­tia včas ozná­mime.

Foto zdroj: www.unsp­lash.com

Cena: 1,00 € s DPH
Dĺžka kurzu: 1 deň
Dá­tum a čas: 26.03.2019 09:00
Miesto: Ban­ská Bys­trica

28.03.2019 / 18:00 / Bratislava

Ako porozumieť správaniu detí?

Close

Ako porozumieť správaniu detí?

Bratislava

 • 28.03.2019

Popis

Máte ob­čas po­cit, že ne­ro­zu­miete vlast­ným de­ťom?
Ro­bia vaše deti len to, čo oni chcú a vy si mys­líte, že sú ne­pos­lušné?
Ne­viete ako re­a­go­vať na ich plač, hnev, od­mie­ta­nie a iné vý­razné emó­cie?

Sta­ráme sa o nich s lás­kou, dá­vame im len to naj­lep­šie zo seba a aj na­priek tomu máme ob­čas po­cit, že im ne­ro­zu­mieme. Na­šim vlast­ným de­ťom. Deti s nami ko­mu­ni­kujú od na­ro­de­nia a to ich vlast­ným spô­so­bom. Malé deti ne­pot­re­bujú k tomu ja­zyk, vy­uží­vajú všetko, čo ve­dia po­u­ží­vať: svoju tvár, svoje telo, svoj hlas, ruky, hračky a emó­cie. My do­spelí po­u­ží­vame na do­ro­zu­me­nie sa najmä ho­vo­rené slovo a až ná­sledne gestá a mi­miku. Naše uva­žo­va­nie je skôr ra­ci­onálne, prak­tické a tomu je pris­pô­so­bená aj naša ko­mu­ni­ká­cia. A tu sme na­ra­zili asi na ka­meň úrazu. Roz­dielny spô­sob a schop­nosti vy­jad­re­nia svo­jich po­ci­tov a po­trieb nás ro­di­čov ob­čas vrhnú do stavu ne­po­cho­pe­nia a ne­po­ro­zu­me­nia de­ťom. Ako lep­šie roz­umieť svo­jim de­ťom, a teda aj ako lep­šie po­cho­piť čo práve po­tre­bujú, vás na­učíme na tomto works­hope.

Cena works­hopu: 21,- EUR s DPH.
Pri­hlá­se­nie a viac in­for­má­cií: [email protected]­wer­co­aching.sk, 0948 168 011, priamo cez web.

Te­šíme sa na Vás!

29.03.2019 / 08:00 / Bratislava

Predaj sa !

Close

Predaj sa !

Bratislava

 • 29.03.2019

Popis

Biz­nis Co­aching pre jed­not­liv­cov alebo firmy.

Ob­chod­nícke zruč­nosti, se­baisté vy­stu­po­va­nie, zís­ka­nie si kli­en­tov, úspešné vy­jed­ná­va­nie, ar­gu­men­tá­cia a schop­nosť pre­sved­čiť, vy­uži­tie ná­mie­tok a sťaž­ností vo svoj pros­pech, ve­dieť po­ve­dať nie, schop­nosť pre­dať a schop­nosť „pre­dať sa“. Zís­kajte všetky zruč­nosti a kom­pe­ten­cie a buďte se­baistý v tom, čo ro­bíte! Vy­tvorte alebo roz­šírte svoju kli­en­telu, staňte sa pre nich je­di­neč­ným vo svo­jom obore!

Ob­sah kurzu:
– Ob­chod­nícke zruč­nosti
– Ako pre­dať

– Ako zís­kať a udr­žať si kli­en­telu

– Vy­tvo­re­nie vzťahu s kli­en­tom
– Ino­vačné trendy v ob­cho­do­vaní – ktoré po­skytnú kon­ku­renčnú vý­hodu oproti štan­dardne ško­le­ným ob­chod­ní­kom

– Ar­gu­men­tá­cia a schop­nosť pre­sved­čiť

– Ne­go­ciá­cia – tech­niky vy­jed­ná­va­nia

– Ako vy­užiť ná­mietky, re­kla­má­cie, sťaž­nosti vo svoj pros­pech

– Mo­de­lové si­tu­ácie v praxi

Ab­sol­vent získa cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.

SÚ­VI­SIACE KURZY:

Tech­niky osob­nost­nej diag­nos­tiky a se­ba­ve­do­mia 16.03.2019
Expert v ko­mu­ni­ká­cii 12.04.2019
Ne­go­ciá­cia 25.04.2019
Ako kou­čo­vať roz­há­dané strany 10.05.2019
Tí­mový kou­čing 20.05.2019
Pro­cesný ma­na­ge­ment 31.05.2019

Cena kurzu: 220,- EUR s DPH

Pri­hla­so­va­nie: priamo cez web alebo na­píšte na [email protected]­wer­co­aching.sk, za­vo­lajte na 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia: Star­ti­tUP a Me­eto

foto zdroj: www.pe­xels.com

30.03.2019 / 08:00 / Bratislava

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hod. Bratislava

Close

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hod. Bratislava

Bratislava

 • 30.03.2019

Popis

Mať ži­vot vo vlast­ných ru­kách, po­ze­rať sa na svet s po­ro­zu­me­ním a re­špek­tom a byť šťastný. Chcete?

Kurz je ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.
Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

AK­RE­DI­TÁ­CIA A ME­DZI­NÁ­RODNÁ CER­TI­FI­KÁ­CIA

Ak­re­di­tá­cia MŠV­VaŠ SR

Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky, číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje k vý­konu kou­čingu na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky.
Me­dzi­ná­rodná cer­ti­fi­ká­cia In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion (ICF)

Kurz KOUČ 104 hod. je me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu a schvá­lený me­dzi­ná­rod­nou kou­čin­go­vou fe­de­rá­ciou ICF ako App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ACSTH.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje vy­ko­ná­vať kou­čing na me­dzi­ná­rod­nej úrovni.
Mož­nosť do­da­toč­ného zís­ka­nia cer­ti­fi­ká­cie ICF aj v prí­pade už ab­sol­vo­va­ného ak­re­di­to­va­ného kurzu KOUČ, ktorý ne­ob­sa­ho­val me­dzi­ná­rodnú cer­ti­fi­ká­ciu.
Ab­sol­venti zís­kajú

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia.
Cer­ti­fi­kát ICF s mož­nos­ťou zís­ka­nia ďal­ších me­dzi­ná­rod­ných cer­ti­fi­ká­tov:
As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach (ACC)

Mas­ter Cer­ti­fied Co­ach (MCC)

Pro­fes­si­onal Cer­ti­fied Co­ach (PCC).

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Kouči, osoby vo ve­dú­cich po­zí­ciách, ria­di­te­lia, ma­na­žéri, HR, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, ma­ji­te­lia fi­riem, ko­na­te­lia, živ­nost­níci, za­mest­nanci, osoby evi­do­vané na úrade práce, ma­mičky na ma­ter­skej do­vo­lenke, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci, tré­neri, po­rad­co­via, fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, uči­te­lia a pod.
K zís­ka­niu kva­li­fi­ká­cie kouča.
K vlast­nému se­ba­roz­voju.
Kurz je vhodný ako zvý­še­nie kva­li­fi­ká­cie iných po­vo­laní.

OB­SAH KURZU

70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória.
S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
Ob­sa­hové témy:
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

POD­MIENKY

Mi­ni­málne SŠ vzde­la­nie účast­níka.
Kurz pre­bieha pre­zenč­nou for­mou.
Kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku.
Min. ka­pa­cita 5 účast­ní­kov.

DÁ­TUM, MIESTO a ČAS

Bra­ti­slava, 30.3. – 10.4.2019
Ban­ská Bys­trica, 27.4. – 08.5.2019
Ko­šice, 24.5.-4.6.2019
Bra­ti­slava, 14.6.-24.6.2019
12 dní, každý deň vrá­tane ví­ken­dov, v čase od 8-16 hod.

ZÁ­VE­REČNÁ SKÚŠKA

Zá­ve­rečná skúška sa usku­toční v po­sledný, 12. deň kurzu, pred 3 člen­nou ko­mi­siou.
Skúška po­zos­táva z 2 častí:
1. časť: pí­somná / ot­vo­rené otázky

2. časť: ústna / kou­čin­gový roz­ho­vor

– Od­po­rú­čame si na deň skúšky vy­hra­diť ne­ob­me­dzený čas, keďže jej ukon­če­nie zá­visí od po­čtu účast­ní­kov.

VČAS PRED ZA­ČA­TÍM KURZU JE PO­TREBNÉ ODO­VZDAŤ

1. Pri­hlášku
– Pod­pí­saný ori­gi­nál alebo pod­pí­saný scan emai­lom, pri­hlášku Vám za­šleme.

2. GDPR – ochrana osob­ných úda­jov
Od­kaz k vy­pl­ne­niu Vám za­šleme emai­lom.

3. Tí, ktorí sa zú­čast­ňu­jete cez prog­ram úradu práce (napr. RE­PAS+), ok­rem vyš­šie uve­de­ného

Po­tvr­de­nie o po­skyt­nutí prís­pevku na rek­va­li­fi­ká­ciu – 1x ori­gi­nál.
Po­tvr­de­nie po­sky­to­va­teľa rek­va­li­fi­ká­cie – 1x (2x) – ori­gi­nál.
Ozná­me­nie o ná­stupe na rek­va­li­fi­kačný kurz – 1x ori­gi­nál.
Ad­resa pre do­ru­če­nie:

Po­wer Co­aching, s.r.o., Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava.

OR­GA­NI­ZÁ­TOR

Po­wer Co­aching s.r.o. / Vzde­lá­va­cia in­šti­tú­cia a kou­čin­gová po­radňa
Po­wer Co­aching po­núka kurzy, ško­le­nia, tré­ningy, pred­nášky, mo­ti­vačné stret­nu­tia, works­hopy, in­di­vi­du­álny kou­čing, life kou­čing, exe­cu­tive kou­čing, biz­nis kou­čing, men­to­ring, osob­nostnú diag­nos­tiku, GPOP, 360stup­ňov spätnú väzbu a.i.
www.po­wer­co­aching.sk, www.bu­si­ness­co­aching.sk
Od­borný ga­rant:
Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC, lek­tor, psy­cho­lóg, kouč

As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach / ACC

Za­kla­da­teľka vzde­lá­va­cej a kou­čin­go­vej po­radne Po­wer Co­aching s.r.o.

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE

[email protected]­wer­co­aching.sk, [email protected]­si­ness­co­aching.sk, 0948 168 011, 0911 467 629
Mie­rová 56, Bra­ti­slava – Ru­ži­nov

CENA

4100,- Eur s DPH / 104 ho­dín
zľava 25% do 31.12.18 – 3075,- Eur s DPH
zľava 15% do 31.01.2019 – 3485,- Eur s DPH
zľava 30% pre štu­den­tov psy­cho­ló­gie – 2870,- Eur s DPH
mož­nosť pre­pla­te­nia cez ak­tu­álny prog­ram úra­dov práce – prog­ram RE­PAS, RE­PAS+, KOM­PAS+
mož­nosť zís­ka­nia fi­nanč­ného prís­pevku cez úradu práce
zľava cca 70% pre uchá­dza­čov evi­do­va­ných v čase kurzu na úrade práce v prí­pade, ak im ne­bude schvá­lené pre­pla­te­nie kurzu cez prog­ram úradu práce – 1260,48 Eur s DPH
V CENE

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR
Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion
Mož­nosť zo­pa­ko­vať si 1x kurz v prie­behu 2 ro­kov od ab­sol­vo­va­nia
1x me­no­to­ring
Ma­nuál
Pí­sa­cie po­treby, blok, po­môcky
Ob­čerstve­nie

DÁ­TUM A ČAS

kurz bude pre­bie­hať v dňoch 30.3.-10.4.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. každý deň

ĎAL­ŠIE IN­FOR­MÁ­CIE O KURZE

https://www.you­tube.com/watch?v=Qz­gu­Y­rqeKhY&t=4s

https://www.co­aching-po­radna.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-ab­sol­ventky/

https://co­aching-po­radna.sk/silne-emo­cie-z-kurzu-kouc-104-ho­din-v-bra­ti­slave/

https://www.co­aching-po­radna.sk/kou­cing-ra­dit-ci-ne­ra­dit/

https://www.you­tube.com/watch?v=BVTbk­wKBmw8

https://www.you­tube.com/watch?v=xurzvkDN­GOs

30.03.2019 / 08:00 / Bratislava

Úvod do koučingu

Close

Úvod do koučingu

Bratislava

 • 30.03.2019

Popis

Psy­cho­ló­gia sa sú­stre­ďuje na mi­nu­losť člo­veka, kou­čing však po­zerá do bu­dúc­nosti.“ Sil­via Lan­ger­mann

Kou­čing roz­víja po­ten­ciál a po­máha Vám nájsť vlastné cesty a rie­še­nia. Na kurze sa na­učíte zá­kladné ná­stroje kou­čingu, ktoré bu­dete schopní po­u­žiť pri kou­čo­vaní seba aj iných. Tak, ako bu­dete vďaka tomu viac vi­dieť do dru­hých, bu­dete viac vi­dieť aj do seba sa­mého. Lep­šie spoz­náte svoju osob­nosť, mo­tívy a ciele. Tiež sa na­učíte efek­tívne rie­šiť prob­lémy, ale aj správne a efek­tívne ko­mu­ni­ko­vať.

Všetky zís­kané in­for­má­cie Vám po­môžu v osob­nom aj pro­fe­sij­nom ži­vote, do­konca Vás môžu ovplyv­niť na­toľko, že sa roz­hod­nete svoj do­te­rajší ži­vot od zá­kla­dov zme­niť v po­zi­tív­nom a obo­ha­cu­jú­com smere.

OB­SAH KURZU
čo je kou­čing
prin­cípy a po­u­ži­tie kou­čingu
zá­kladné ná­stroje kou­čo­va­nia
kla­de­nie správ­nych a účin­ných otá­zok
kou­čo­va­nie seba a os­tat­ných
prak­tické za­me­ra­nie kurzu

CER­TI­FI­KÁ­CIA
O ab­sol­vo­vaní kurzu zís­kate cer­ti­fi­kát spo­loč­nosti Po­wer Co­aching.
AB­SOL­VO­VA­NIE AK­RE­DI­TO­VA­NÉHO A ME­DZI­NÁ­RODNE CER­TI­FI­KO­VA­NÉHO KURZU KOUČ 104

Na kurz Úvod do kou­čingu nad­vä­zuje 12 dňový vý­cik kurzu KOUČ 104 hod., ak­re­di­to­vaný MŠV­VaŠ SR a me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion.
Ak sa po ab­sol­vo­vaní Úvodu do kou­čingu roz­hod­nete do 1 roka ab­sol­vo­vať ak­re­di­to­vaný kurz KOUČ 104 hod., suma 380,- Eur za Úvod do kou­čingu Vám bude od­po­čí­taná z cel­ko­vej sumy za kurz KOUČ 104 hod.
CENA

380,- Eur s DPH

ČAS A MIESTO KO­NA­NIA
kurz sa bude ko­nať v dňoch 30.-31.3.2019 v čase od 8.00 hod do 16.00. hod oba dni
miesto ko­na­nia: Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava – Ru­ži­nov

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE
priamo cez web alebo emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011

Te­šíme sa na vás

Close

Vyciciavači energie – ako ich odhaliť a ako sa chrániť

Bratislava

 • 04.04.2019

Popis

Pri stret­nutí alebo po ňom sa cí­tite ako “vy­ž­mý­kaný cit­rón”. Akoby z vás nie­kto vy­ci­cial všetku ener­giu. Ste po­dráž­dení, ne­vý­konní, ťažko sa sú­stre­díte. Cel­kovo vás pre­padne po­cit roz­la­de­nosti.

Ur­čite ste to nie­kedy za­žili a ne­ve­deli ste prečo sa to deje a čo spô­so­bilo zmenu ná­lady.

Ľu­dia, ktorí vám berú ener­giu po­čas stret­nu­tia, majú akési po­te­še­nie a vnú­torné uspo­ko­je­nie z toho, že os­tat­ných vy­vedú z rov­no­váhy. Že ich roz­la­dia, na­hne­vajú, za­stra­šia alebo roz­ľú­tos­tia. Spô­so­bujú na­pä­tie, chaos a stres.

Nie­ktorí to ro­bia ne­ve­dome. Sú však aj takí, ktorí sa takto sprá­vajú zá­merne.

Ak sa chcete vy­hnúť kope zby­toč­ných prob­lé­mov a zne­chu­te­niu, je dô­le­žité, aby ste ich ve­deli ro­zo­zná­vať a mohli sa pred nimi chrá­niť.

Uká­žeme vám, ako iden­ti­fi­ko­vať ta­ké­hoto člo­veka, ako sa pred ním chrá­niť a čo ro­biť, keď vám zo­be­rie ener­giu.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 4.4.20019, v čase 18.00-20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava- Ru­ži­nov
Pri­hlá­siť sa mô­žete priamo cez web, emai­lom [email protected]­wer­co­aching.sk alebo na 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

12.04.2019 / 08:00 / Bratislava

Expert v komunikácii

Close

Expert v komunikácii

Bratislava

 • 12.04.2019

Popis

Nedá sa ne­ko­mu­ni­ko­vať! So svo­jím oko­lím ko­mu­ni­ku­jeme po­čas ce­lého dňa, či už ve­dome alebo pod­ve­dome. Na­učíme vás, ako ko­mu­ni­ko­vať tak, že vás druhá strana po­chopí. Ko­mu­ni­ká­cia sa stane va­ším ko­níč­kom a bu­dete v nej vy­ni­kať.
Ko­mu­ni­ká­cia je zá­klad. Zá­klad v par­tner­skom vzťahu, v práci, doma, všade.

Veľa ne­do­ro­zu­mení má pô­vod v ne­správ­nej ko­mu­ni­ká­cii, keď sa dvaja ľu­dia ne­po­cho­pia. Ur­čite to po­znáte aj vy, keď sa cí­tite ne­po­cho­pení a ste na 100% pre­sved­čení o svo­jej pravde. Lenže druhá strana má iný ná­zor. Zá­kla­dom dob­rých vzťa­hov v ži­vote, či už pra­cov­nom alebo sú­krom­nom, je ume­nie správ­nej ko­mu­ni­ká­cie, ume­nie po­čú­vať toho dru­hého a ume­nie em­pa­tie. Tieto tri pi­liere vám po­môžu pre­dísť zby­toč­ným hád­kam a ne­do­ro­zu­me­niam.

Na kurze sa na­učíte:

Ako ria­diť vašu ko­mu­ni­ká­ciu
Po­cho­piť, čo o ľu­ďoch pre­zrá­dza ich vy­jad­ro­va­nie a reč tela
Po­čú­vať aj me­dzi riad­kami
Ovplyv­niť vý­sle­dok ko­mu­ni­ká­cie vo svoj pros­pech
Pris­pô­so­biť spô­sob va­šej ko­mu­ni­ká­cie šir­šiemu spek­tru ľudí
Spra­viť z viaz­nú­cej ko­mu­ni­ká­cie ply­núcu ko­mu­ni­ká­ciu

Ob­sah:

Ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia
Ne­ná­silná ko­mu­ni­ká­cia
Spätná väzba
Kri­tika a po­chvala
Aser­ti­vita

Cena: 170,- EUR s DPH
Kurz sa koná dňa 12.4.2019 v čase me­dzi 8.00-16.00 hod v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­se­nie: priamo cez web alebo [email protected]­wer­co­aching.sk, 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

25.04.2019 / 18:00 / Bratislava

Negociácia

Close

Negociácia

 • 25.04.2019

Popis

Ne­go­ciá­cia = vy­jed­ná­va­nie. Vy­jed­ná­vame v pod­state každý deň, či už s ko­le­gami v práci, so šé­fom, členmi ro­diny alebo ka­ma­rátmi. Nie vždy si to uve­do­mu­jeme, ale je to tak. Uká­žeme Vám ako s ne­go­ciá­ciou pra­co­vať a vy­lep­šiť si ne­go­ciačné schop­nosti.

Na­učíme vás štan­dard­ným tak­ti­kám vy­jed­ná­va­nia pri ko­mu­ni­ká­cii s kli­en­tom, v ob­chod­nom styku, v dl­ho­do­bej spo­lu­práci s ob­chod­nými par­tnermi.

Dô­le­žitú úlohu zo­hráva:

ko­mu­ni­ká­cia ver­bálna (vý­ber vhod­ných ja­zy­ko­vých pros­tried­kov)
ko­mu­ni­ká­cia ne­ver­bálna (po­ro­zu­me­nie reči tela)
ré­to­rika (ako ho­vo­riť)
vy­jed­ná­va­cie me­tó­dy (pro­ces rie­še­nia)
ma­ni­pu­lá­cia, ob­rana voči ma­ni­pu­lá­cii

Ne­go­ciá­cia je uži­točná pre ľudí, ktorí pri­pra­vujú pro­jekty a plány, v kto­rých sa oča­káva spo­lu­práca via­ce­rých ľudí, tí­mov. Cie­ľom je osvo­je­nie si ve­de­nia dia­lógu a zvlád­nu­tie pri­me­ra­nej tak­tiky a proti-ar­gu­men­tá­cie v ob­chod­nom styku. Zdo­ko­na­líte sa vo vy­jed­ná­vaní a works­hop vás tak­tiež na­učí zvlá­dať do­sia­hnu­tie do­hôd v práci i v kaž­do­den­nom ži­vote.

Cena: 21,- EUR s DPH
Works­hop sa bude ko­nať dňa 25.4.2019 v čase od 18.00 hod. do 20:30 hod. v pries­to­roch spo­loč­nosti Po­wer Co­aching, Mie­rová 56, Bra­ti­slava-Ru­ži­nov
Pri­hlá­se­nie: priamo cez web alebo [email protected]­wer­co­aching.sk, 0948 168 011

Te­šíme sa na Vás!

Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP a Me­eto
foto zdroj: www.unsp­lash.com

Close

Akreditovaný kurz Kouč 104 hod. v Banskej Bystrici

Bratislava

 • 27.04.2019

Popis

Mať ži­vot vo vlast­ných ru­kách, po­ze­rať sa na svet s po­ro­zu­me­ním a re­špek­tom a byť šťastný. Chcete?

Kurz ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky. Číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.

Me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu, schvá­lený ICF ako ACSTH/App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/.

AK­RE­DI­TÁ­CIA A ME­DZI­NÁ­RODNÁ CER­TI­FI­KÁ­CIA

Ak­re­di­tá­cia MŠV­VaŠ SR

Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 ak­re­di­to­vaný Mi­nis­ter­stvom škols­tva, vedy, vý­skumu a športu Slo­ven­skej re­pub­liky, číslo vy­da­nej ak­re­di­tá­cie: POA:3390/2014/93/1.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje k vý­konu kou­čingu na ce­lom území Slo­ven­skej re­pub­liky.
Me­dzi­ná­rodná cer­ti­fi­ká­cia In­ter­na­ti­onal Co­ach fe­de­ra­tion (ICF)

Kurz KOUČ 104 hod. je me­dzi­ná­rodne cer­ti­fi­ko­vaný vý­cvik v kou­čingu a schvá­lený me­dzi­ná­rod­nou kou­čin­go­vou fe­de­rá­ciou ICF ako App­ro­ved Co­ach Spe­ci­fic Trai­ning Hours/ACSTH.
Úspešné ab­sol­vo­va­nie kurzu opráv­ňuje vy­ko­ná­vať kou­čing na me­dzi­ná­rod­nej úrovni.
Mož­nosť do­da­toč­ného zís­ka­nia cer­ti­fi­ká­cie ICF aj v prí­pade už ab­sol­vo­va­ného ak­re­di­to­va­ného kurzu KOUČ, ktorý ne­ob­sa­ho­val me­dzi­ná­rodnú cer­ti­fi­ká­ciu.
Ab­sol­venti zís­kajú

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR o ab­sol­vo­vaní ak­re­di­to­va­ného vzde­lá­va­cieho prog­ramu ďal­šieho vzde­lá­va­nia.
Cer­ti­fi­kát ICF s mož­nos­ťou zís­ka­nia ďal­ších me­dzi­ná­rod­ných cer­ti­fi­ká­tov:
As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach (ACC)

Mas­ter Cer­ti­fied Co­ach (MCC)

Pro­fes­si­onal Cer­ti­fied Co­ach (PCC).

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Kouči, osoby vo ve­dú­cich po­zí­ciách, ria­di­te­lia, ma­na­žéri, HR, špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov, per­so­na­listi, ma­ji­te­lia fi­riem, ko­na­te­lia, živ­nost­níci, za­mest­nanci, osoby evi­do­vané na úrade práce, ma­mičky na ma­ter­skej do­vo­lenke, zdra­vot­níci, so­ciálni pra­cov­níci, tré­neri, po­rad­co­via, fy­zi­ote­ra­pe­uti, psy­cho­te­ra­pe­uti, psy­cho­ló­go­via, uči­te­lia a pod.
K zís­ka­niu kva­li­fi­ká­cie kouča.
K vlast­nému se­ba­roz­voju.
Kurz je vhodný na zvý­še­nie kva­li­fi­ká­cie iných po­vo­laní.

OB­SAH KURZU

70% kurzu tvorí prax, 30% te­ória.
S po­u­ka­zom na pri­márne prak­tické za­me­ra­nie kurzu zís­kate kou­čo­va­cie kom­pe­ten­cie veľmi rýchlo a hneď po jeho ab­sol­vo­vaní mô­žete za­čať kou­čo­vať.
Ob­sa­hové témy:
His­tó­ria kou­čingu / VIP- Ti­mothy Gal­lwey / GROW- John Whit­more / De­fi­ní­cia kou­čingu / Roz­dielne školy kou­čingu / Brief co­aching- Pe­ter Szabó / So­lu­tion fo­cuse kou­čing / Self kou­čing / RE­SULTS CO­ACHING Ant­ho­ny­Rob­bins / Os­tatné školy kou­čingu / Cieľ- po­zi­tívny, ak­tívny, etický / Kouč a iné pro­fe­sie / Kľú­čové kom­pe­ten­cie pro­fe­si­onál­neho kouča podľa ICF / Etické prin­cípy / Vy­tvo­re­nie zmluvy o kou­čo­vaní / Kou­čin­gový roz­ho­vor / Štruk­túra kou­čo­va­cieho roz­ho­voru / Ak­tívny a pa­sívny ja­zyk / Ko­mu­ni­kačné ka­nály / Mapa Kli­enta / Jed­no­du­ché i po­kro­čilé me­tó­dy na in­di­vi­du­álny kou­čing / Zá­kladné me­tó­dy pre biz­nis kou­čing / Prak­tické ukážky kou­čingu / Vik­tor Frankl / Claude Ste­i­ner / Vzťah, par­tner­stvo kouča a kli­enta/ Úloha a zod­po­ved­nosť kouča / Úloha a zod­po­ved­nosť kli­enta / Sa­motné kou­čo­va­nie – prí­tom­nosť kouča / Kľú­čové cha­rak­te­ris­tiky kouča / Osob­nosť kouča / Osob­nosť kli­enta

POD­MIENKY

Mi­ni­málne SŠ vzde­la­nie účast­níka.
Kurz pre­bieha pre­zenč­nou for­mou.
Kurz pre­bieha v slo­ven­skom ja­zyku.
Min. ka­pa­cita 5 účast­ní­kov.

DÁ­TUM, MIESTO a ČAS

Bra­ti­slava, 30.3. – 10.4.2019
Ban­ská Bys­trica, 27.4. – 08.5.2019
Ko­šice, 24.5.-4.6.2019
Bra­ti­slava, 14.6.-24.6.2019
12 dní, každý deň vrá­tane ví­ken­dov, v čase od 8-16 hod.

ZÁ­VE­REČNÁ SKÚŠKA

Zá­ve­rečná skúška sa usku­toční v po­sledný, 12. deň kurzu, pred 3 člen­nou ko­mi­siou.
Skúška po­zos­táva z 2 častí:
1. časť: pí­somná / ot­vo­rené otázky

2. časť: ústna / kou­čin­gový roz­ho­vor

– Od­po­rú­čame si na deň skúšky vy­hra­diť ne­ob­me­dzený čas, keďže jej ukon­če­nie zá­visí od po­čtu účast­ní­kov.

VČAS PRED ZA­ČA­TÍM KURZU JE PO­TREBNÉ ODO­VZDAŤ

1. Pri­hlášku

– Pod­pí­saný ori­gi­nál alebo pod­pí­saný scan emai­lom, pri­hlášku Vám za­šleme.

2. GDPR – ochrana osob­ných úda­jov

Od­kaz k vy­pl­ne­niu Vám za­šleme emai­lom.
3. Tí, ktorí sa zú­čast­ňu­jete cez prog­ram úradu práce (napr. RE­PAS+), ok­rem vyš­šie uve­de­ného

Po­tvr­de­nie o po­skyt­nutí prís­pevku na rek­va­li­fi­ká­ciu – 1x ori­gi­nál.
Po­tvr­de­nie po­sky­to­va­teľa rek­va­li­fi­ká­cie – 1x (2x) – ori­gi­nál.
Ozná­me­nie o ná­stupe na rek­va­li­fi­kačný kurz – 1x ori­gi­nál.
Ad­resa pre do­ru­če­nie:

Po­wer Co­aching, s.r.o., Mie­rová 56, 821 05 Bra­ti­slava.

OR­GA­NI­ZÁ­TOR

Po­wer Co­aching s.r.o. / Vzde­lá­va­cia in­šti­tú­cia a kou­čin­gová po­radňa
Po­wer Co­aching po­núka kurzy, ško­le­nia, tré­ningy, pred­nášky, mo­ti­vačné stret­nu­tia, works­hopy, in­di­vi­du­álny kou­čing, life kou­čing, exe­cu­tive kou­čing, biz­nis kou­čing, men­to­ring, osob­nostnú diag­nos­tiku, GPOP, 360stup­ňov spätnú väzbu a.i.
www.po­wer­co­aching.sk, www.bu­si­ness­co­aching.sk
Od­borný ga­rant:
Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC, lek­tor, psy­cho­lóg, kouč

As­so­ciate Cer­ti­fied Co­ach / ACC

Za­kla­da­teľka vzde­lá­va­cej a kou­čin­go­vej po­radne Po­wer Co­aching s.r.o.

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE

[email protected]­aching-po­radna.sk, [email protected]­si­ness­co­aching.sk, 0948 168 011, 0911 467 629

CENA

4100,- Eur s DPH / 104 ho­dín
zľava 25% do 31.01.18 – 3075,- Eur s DPH
zľava 15% do 28.02.2019 – 3485,- Eur s DPH
zľava 30% pre štu­den­tov psy­cho­ló­gie – 2870,- Eur s DPH
mož­nosť pre­pla­te­nia cez ak­tu­álny prog­ram úra­dov práce – prog­ram RE­PAS, RE­PAS+, KOM­PAS+
mož­nosť zís­ka­nia fi­nanč­ného prís­pevku cez úradu práce
zľava cca 70% pre uchá­dza­čov evi­do­va­ných v čase kurzu na úrade práce v prí­pade, ak im ne­bude schvá­lené pre­pla­te­nie kurzu cez prog­ram úradu práce – 1260,48 Eur s DPH
V cene

Osved­če­nie MŠV­VaŠ SR
Cer­ti­fi­kát ICF/In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion
Mož­nosť zo­pa­ko­vať si 1x kurz v prie­behu 2 ro­kov od ab­sol­vo­va­nia
1x me­no­to­ring
Ma­nuál
Pí­sa­cie po­treby, blok, po­môcky
Ob­čerstve­nie

ČAS A MIESTO KO­NA­NIA KURZU

kurz sa koná v dňoch 27.4–8.5.2019 v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod každý deň
miesto ko­na­nia bude včas upres­nené

KON­TAKT A PRI­HLA­SO­VA­NIE

[email protected]­aching-po­radna.sk, [email protected]­si­ness­co­aching.sk, 0948 168 011, 0911 467 629

ĎAL­ŠIE IN­FOR­MÁ­CIE O KURZE

https://www.you­tube.com/watch?v=Qz­gu­Y­rqeKhY&t=4s

https://www.co­aching-po­radna.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-ab­sol­ventky/

https://co­aching-po­radna.sk/silne-emo­cie-z-kurzu-kouc-104-ho­din-v-bra­ti­slave/

https://www.co­aching-po­radna.sk/kou­cing-ra­dit-ci-ne­ra­dit/

https://www.you­tube.com/watch?v=BVTbk­wKBmw8

https://www.you­tube.com/watch?v=xurzvkDN­GOs

Close

Digitálny cyklus kampane – ako vyťažiť z online maximum

Bratislava

 • 0100 Campus Staré Grunty 18 2nd floor, 841 04 Bratislava, Slovakia
 • 17.05.2018

Popis

Di­gi­tálny cyk­lus kam­pane – ako vy­ťa­žiť z on­line ma­xi­mum
On­line mar­ke­ting nie je len o kam­pa­niach, ale je to naj­dô­le­ži­tejší kú­sok skla­dačky, ktorý by ste za žiad­nych okol­ností ne­mali za­ned­bať. Či už ro­bíte kam­paň za 100€ alebo 10 000€, príďte sa na­učiť ako pri­pra­viť kva­litnú di­gi­tálnu kam­paň a ako z toho „vy­tries­kať“ ma­xi­mum.

Spe­a­ker: Ka­mil Au­jesky
Ka­mil sa celú svoju pra­covnú ka­ri­éru ve­no­val on­line mar­ke­tingu. Ak­tu­álne ve­die vlastnú di­gi­tálnu agen­túru sam­si­Di­gi­tal, ok­rem toho je Go­ogle Par­tners Trai­ner, čo zna­mená, že ako je­den z pät­nás­tich ľudí na Slo­ven­sku má na sta­rosti vzde­lá­va­nie jed­not­liv­cov a firmy v ob­lasti di­gi­tál­neho mar­ke­tingu. Ok­rem týchto ak­ti­vít pra­vi­delne or­ga­ni­zuje Di­gi­tálny Štvr­tok, točí Mar­ke­ting Backs­tage a ve­nuje sa ďal­ším pro­jek­tom a kon­zul­tá­ciám v rámci di­gi­tál­neho mar­ke­tingu.

Me­dia Par­tner: Star­ti­tup

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.