ČLÁNKY EVENTYLIVE VIDEÁ

Eventy

zajtra / 08:00 / Bratislava

Business Coaching- manažérske zručnosti

Close

Business Coaching- manažérske zručnosti

Bratislava

  • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
  • 22.06.2018

Popis

Aké je ta­jom­stvo úspeš­ného ma­na­žéra? Ab­sol­vujte s nami kurz ma­na­žér­ske zruč­nosti a do­zviete sa, ako sa ním mô­žete stať Vy!

Ma­na­žér je vodca, or­ga­ni­zá­tor, ve­die svo­jich spo­lu­pra­cov­ní­kov. Jeho úspech zá­visí na jeho roz­hod­nu­tiach, schop­nosti plá­no­vať, kon­tro­lo­vať a ko­mu­ni­ko­vať. Jeho kva­lity sa opie­rajú o na­do­bud­nuté ve­do­mosti, skú­se­nosti , schop­nosť pred­ví­dať, pris­pô­so­biť sa no­vým si­tu­áciám a stra­te­gicky mys­lieť. Ne­us­tále sa zdo­ko­na­ľuje v tech­ni­kách ria­de­nia a v roz­voji svo­jich zna­lostí.
Príďte na náš kurz Bu­si­ness Co­aching- ma­na­žér­ske zruč­nosti, do­zviete ako sa môže stať úspešný ma­na­žér práve z Vás.
Pre koho:
• Ma­na­žéri
• Ria­di­te­lia
• Ria­diaci pra­cov­níci
• Špe­cia­listi ľud­ských zdro­jov
• Po­rad­co­via
• Osoby so zá­uj­mom zís­kať od­borné ve­do­mosti a zruč­nosti
Ob­sah kurzu:
• Ma­na­žér­ska gra­mot­nosť (Ma­na­ge­rial Li­te­racy)
• Ma­na­žér­ske fun­kcie / čin­nosti
• Ma­na­žér­ske role
• Top ma­naž­ment, vr­cho­lový ma­naž­ment
• Zruč­nosť (Skill)
• De­le­go­va­nie
• Mo­ti­vá­cia
• Ko­mu­ni­ká­cia
• Ma­ni­pu­lá­cia
• Plá­no­va­nie
• Or­ga­ni­zo­va­nie
• Vy­jed­ná­va­nie
• Roz­ho­do­va­nie
• Rie­še­nie prob­lé­mov
• Kon­flikt
• Ria­de­nie ľudí, štýly ria­de­nia

Kurz bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov) pod ve­de­ním skú­se­nej koučky a lek­torky Mgr. Sil­vii Lan­ger­mann, ACC.

Cena kurzu je 220,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)

Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

25.06.2018 / 18:00 / Bratislava

Unlock your potential

Close

Unlock your potential

Bratislava

  • 0100 Campus 18 Staré Grunty 2nd floor, 841 04 Bratislava, Slovakia
  • 25.06.2018

Popis

Un­lock your po­ten­tial
Un­loc­king your ful­lest po­ten­tial is a con­tit­nu­ing, li­fe­long jour­ney but in or­der to achieve so­met­hing, you need to start and you need to start by your­self. Come le­arn how to ma­xi­mise your bu­si­ness po­ten­tial while be­co­ming a bet­ter le­a­der for your­self and for ot­hers and how to con­nect with your cus­to­mers and co-wor­kers.

Spe­a­ker: Sukhi Wa­hi­wala
Sukhi Wa­hi­wala is an award-win­ning men­tor and a suc­cess­ful en­trep­re­neur with a se­ven-ge­ne­ra­tion bu­si­ness backg­round. This Bri­tish Bu­si­ness Co­ach of The Year cre­a­ted his own DISC psy­cho­met­rics – Si­na­Gus met­hod – that he uses to im­prove work pro­duc­ti­vity, te­a­mwork and bu­si­ness com­mu­ni­ca­tion.

Me­dia Par­tner: Star­ti­tup

26.06.2018 / 12:00 / Bratislava

Ako začať podnikať v oblasti koučingu

Close

Ako začať podnikať v oblasti koučingu

Bratislava

  • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
  • 26.06.2018

Popis

Ako za­čať pod­ni­kať v ob­lasti kou­čingu?

Pro­fe­sia kouča je čo­raz lá­ka­vej­šia a kou­čov – na Slo­ven­sku rov­nako ako vo svete – stále pri­búda.
Kou­čing je pô­sob roz­voja pra­cov­ného a osob­ného po­ten­ciálu jed­not­livca alebo sku­piny ľudí, je to pro­ces in­di­vi­du­ál­nych alebo tí­mo­vých stret­nutí, ktoré vedú k ak­tív­nemu hľa­da­niu rie­šení pra­cov­ných alebo me­dzi­ľud­ských ťaž­kostí.

„Pro­fe­si­onálni kouči vy­tvá­rajú trvalé par­tner­stvá za­me­rané na po­moc kli­en­tom pl­niť roz­hod­nu­tia v osob­nom a pro­fe­si­onál­nom ži­vote. Kouči po­má­hajú ľu­ďom zlep­šo­vať vý­kon a skva­lit­ňo­vať ži­vot.“ (In­ter­na­ti­onal Co­ach Fe­de­ra­tion)

K tomu aby sa člo­vek stal dob­rým kou­čom mal by mať v kou­čo­vaní zá­ľubu, nie iba hľa­dal prácu, ktorá mu pri­ne­sie zá­ro­bok, či spo­lo­čen­ské uzna­nie. Čiže zá­klad­ným pred­po­kla­dom sú vnú­torné hod­noty, pre­sved­če­nia a po­stoje.

K vy­ko­ná­va­niu kou­čingu je po­trebné špe­cia­li­zo­vané vzde­la­nie, ktoré je možné zís­kať aj na cer­ti­fi­ko­va­ných kur­zoch, ktoré po­núka Po­wer Co­aching, s.r.o.
Možno ste už kurz kouča ab­sol­vo­vali a možno sa pre neho ešte len roz­ho­du­jete.

Čo všetko je po­trebné pre za­ča­tie pod­ni­ka­nia v ob­lasti kou­čingu sa do­zviete na na­šom kurze.

Cena kurzu je 98,- EUR s DPH.
Na­hla­sujte sa na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tner po­du­ja­tia je Star­ti­tUP :) a Me­eto
foto: www.pe­xels.com

28.06.2018 / 18:00 / Bratislava

Kritické myslenie

Close

Kritické myslenie

Bratislava

  • Coaching-poradna Mierová 56, 81105 Bratislava, Slovakia
  • 28.06.2018

Popis

Čo to vlastne kri­tické mys­le­nie je?
De­fi­no­vať by sme ho mohli ako ur­čitý typ po­stoja k svetu, ku kon­krét­nym si­tu­áciám, voči kon­krét­nym ná­zo­rom.
Kri­tické mys­le­nie je schop­nosť, ktorá je pred­po­kla­dom k obo­zret­nosti, opatr­nosti pri vy­hľa­dá­vaní, vy­uží­vaní aj in­ter­pre­tá­cii in­for­má­cií. Keď kri­ticky pre­mýš­ľame, v pod­state sa len ria­dime múd­rym prí­slo­vím Dô­ve­ruj, ale pre­ve­ruj.

Na works­hope vás na­učíme, aký po­stoj máme zau­jať voči in­for­má­ciám, ktoré sa nám po­nú­kajú. Rov­nako dô­le­žité je kri­tické mys­le­nie v sú­krom­nom ži­vote, ako aj v práci- keď je člo­vek schopný kri­tic­kého mys­le­nia, inak sa na veci už po­ze­rať ne­vie, nech ide o vy­uží­va­nie in­for­má­cií kde­koľ­vek, kde sa po­hy­buje.

Príďte vo štvr­tok 28.6.2018 na works­hop Kri­tické mys­le­nie a jeho pre­javy, ktorý bude viesť Mgr. Sil­via Lan­ger­mann, ACC.
Works­hop bude pre­bie­hať na ulici Mie­rová 56 v Bra­ti­slave (Ru­ži­nov). Cena je 18 EUR s DPH.
Zľava pri za­kú­pení 2 ce­lo­den­ných kur­zov 20%
Zľava pri za­kú­pení 3 a viac ce­lo­den­ných kur­zov 30%
Pri za­kú­pení 5 vstu­pov na works­hop 1 vstup zdarma

Píšte nám na [email protected]­aching-po­radna.sk a vo­lajte na tel. číslo 0948 168 011, 0911 467 629 :)
Te­šíme sa na Vás!
Par­tnermi po­du­ja­tia sú Star­ti­tUP :) a Me­eto
Foto: www.pe­xels.com

Close

Orange Y-Games 2.0 refinery gallery Bratislava 1-3. jún 2018

Bratislava

  • refinery gallery Slovnaftská, 824 12 Bratislava, Slovakia
  • 01.06.2018

Popis

Nový, väčší a lepší Y-GA­MES 2018 ! Toto bude úplne iný le­vel!

– 3 sa­mos­tatné pó­diá
– 3 dni ( 1-3.6 2018)
– 3 sa­mos­tatné eventy – Herný tur­naj Y-Ga­mes, Tech­no­lo­gická vý­stava Y-Tech EXPO po­we­red by AS­BIS a cosp­lay + fa­nart fes­ti­val Y-Con.
– Úplne nové pries­tory s viac ako 5000 m2 + 2 veľké out­do­orové párty stany.
– You­tu­beri, stre­a­meri – Na­ked Ba­na­nas, Dev1, Zo­lik, Vik­tor­kaa, Mish­kin, Zlý Zajo, Ev­žen, Do­nato, Stra­šil a mnohí ďalší.
– Free-to-play zóny, Art sú­ťaž, Cosp­lay sú­ťaž s účas­ťou me­dzi­ná­rod­nej po­roty.
– Zau­jí­mavé pred­nášky, at­rak­cie, vý­stavy, sú­ťaže omnoho viac !

– HRY NA TUR­NAJI –
Coun­ter Strike: Glo­bal Of­fen­sive (5vs5)
DOTA 2 (5vs5)
Le­a­gue of Le­gends (5vs5)
He­arths­tone (1vs1)
FIFA 2018 (1vs1) – XBOX
NHL 2018 (1vs1) – PS4
CLASH RO­Y­ALE (1vs1)

Tur­naj sa hrá v so­botu a ne­deľu vo všet­kých hrách. Re­gis­trá­cia hrá­čov pre­bieha v so­botu od 7:00 do 8:00 ráno. Hrať sa za­čína o 9:00 v so­botu 2.júna.

– RE­GIS­TRÁ­CIA HRÁČI –
– 20,- € od 31.03.2018 20:01 do 17.05.2018 do 20:00

RE­GIS­TRÁ­CIA KONČÍ 17.05.2018 o 20:00 !
ON­LINE KVA­LI­FI­KÁ­CIA SA NE­BUDE KO­NAŤ!

Pra­vidlá pre jed­not­livé hry náj­dete na www.yga­mes.sk.

Re­gis­trá­ciu pre hrá­čov náj­deš tu: http://bit.ly/YG18reg

! ! ! Na ak­ciu je nutné si pri­niesť vlastný PC / NTB (BYOC) ! ! !
(Ne­platí pre hry FIFA a NHL)

– PRI­ZE­POOL –
Opäť na­vy­šu­jeme GA­RAN­TO­VANÝ pri­ze­pool.
(Ga­ran­to­vaný pri­ze­pool bude vy­pla­tený bez ohľadu na po­čet re­gis­tro­va­ných hrá­čov na tur­naji)
Na­vyše hráči v hrách CS:GO a Le­a­gue of Le­gends zís­kajú aj MČR body.

Coun­ter Strike: Glo­bal Of­fen­sive (2800€)
(1. miesto: 1600€, 2. miesto: 800€, 3. miesto: 400€)

DOTA 2 (1400€)
(1. miesto: 800€, 2. miesto: 400€, 3. miesto: 200€)

Le­a­gue of Le­gends (1400€)
(1. miesto: 800€, 2. miesto: 400€, 3. miesto: 200€)

He­arths­tone (875 €)
(1. miesto: 500€, 2. miesto: 250€, 3. miesto: 125€)

FIFA 2018 (525€) – XBOX
(1. miesto: 300€, 2. miesto: 150€, 3. miesto: 75€)

NHL 2018 (350€) – PS4
(1. miesto: 200€, 2. miesto: 100€, 3. miesto: 50€)

Clash Ro­y­ale (700€)
(1. miesto: 400€, 2. miesto: 200€, 3. miesto: 100€)

– VSTU­PENKY –
V pred­pre­daji v sieti Tickpo.sk: http://bit.ly/YGa­mes18

Ve­rej­nosť (pred­pre­daj):

Full Pass 8€ (pia­tok, so­bota, ne­deľa) + od­znak – vy­pre­dané!
Full Pass 9€ (pia­tok, so­bota, ne­deľa) + od­znak – vy­pre­dané!
Full Pass 11€ (pia­tok, so­bota, ne­deľa) + od­znak

Jed­no­dňový lís­tok 5€ – vy­pre­dané!
Jed­no­dňový lís­tok 6€ – vy­pre­dané!
Jed­no­dňový lís­tok 8€

V.I.P pre ve­rej­nosť – 35,- € (ob­me­dzená ka­pa­cita lís­tkov) – V.I.P. vstu­penka ob­sa­huje – troj­dňový lís­tok, naj­lepší vý­hľad na pó­dia, prí­stup do V.I.P. miest­nosti, od­znak a dar­ček pri vstupe

COSP­LAY sú­ťaž re­gis­trá­cia:

Sú­ťa­žiaci sa môžu re­gis­tro­vať na: cosp­[email protected]­mes.sk do 30. 5. 2018.
Re­gis­trá­cia je bez­platná a ob­sa­huje free vstup na všetky tri dni po­du­ja­tia.
Kom­pletné pra­vidlá Cosp­lay sú­ťaže tu: http://y-ga­mes.sk/no­vinky/cosp­lay-2/
Viac info o cosp­lay sú­ťaži náj­deš na Y-Con 2018 re­fi­nery gal­lery Bra­ti­slava 1-3.6.

Pri­daj sa na túto uda­losť v kto­rej bu­deme po­stupne pri­dá­vať všetky zau­jí­mavé a dô­le­žité in­for­má­cie a ur­čite sle­duj aj naše so­ciálne mé­dia:
Fa­ce­book: https://www.fa­ce­book.com/YGa­mes­Slo­va­kia/
Ins­ta­gram: https://www.ins­ta­gram.com/yga­mes_tour­na­ment/

Tur­naj Y-Ga­mes ti pri­ná­šajú dob­ro­voľ­níci a štu­denti, v spo­lu­práci s or­ga­ni­zá­ciami Ak­cie na Mly­noch a ŠPEAI. Pri za­lo­žení a za­čiat­koch tur­naja stálo aj O.Z. Ynet

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.